3.0.0 / October 26, 2018
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Denne app, ”HC And - Røntgenafdelingen” er udviklet i et samarbejdemellem H.C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital,indlagte børn og deres familier og 10:30 Visuel Kommunikation. "HCAnd" er patientinformation for børn i alderen 4-7 år, og har tilformål, at forberede og mindske utrygheden hos børn, for hvem mangehospitals-begreber er helt ukendte. "HC And - Røntgenafdelingen" eren introduktion til fem generelle patientforløb. Informationen ermed speak - af en barnestemme - og animation i genren ”Læringgennem leg med computer/tablet”. Børn i denne aldersgruppe lærer ogerkender ved leg og konkret information. Indlagte børn kan hurtigtblive “fyldt op” med en masse information. Derfor er HC And byggetop af korte sekvenser i børnehøjde, så “nye” kan starte her.Historierne i HC And afspejler virkeligheden og de foreskrevnekliniske retningslinjer. Hospitalspersonalet kan bruge dettemateriale, som et pædagogisk værktøj, til at skabe en fællesforståelsesramme med barnet. Der er fokuseret på tryghed ogkommunikation i børnehøjde, så barnet også selv kan tilegne sigspecifik viden uden hjælp fra voksne. Vi opfordrer både forældre oghospitalspersonale til at bruge de små forberedelsesfilm i relationtil og i takt med børnenes behov for information og forberedelse.Nogle af filmene afsluttes med spørgsmål og kan være en hjælp fordig, til at vende situationen til en dialog og sikre at emnerne erforstået. HC And kan også bruges, som en del af efterbehandlingen,når I er kommet hjem og dit barn har behov for at bearbejde sineoplevelser, igen og igen. Røntgenhistorierne findes også påinternettet som en integreret del af HC Ands store hospitalsuniversmed flere generelle undersøgelser, som er fælles for mangeudredningsforløb. Internetversionen til pc/mac er frit tilgængeligog kan findes på hcand.dk under punktet ”Røntgenafdelingen”. Thisapp, "HC And - Radiology Department" was developed in collaborationbetween H.C. Andersen Children's Hospital, Odense UniversityHospital, hospitalized children and their families and 10:30 VisualCommunication.   "HC Duck" is patient information for childrenaged 4-7 years, and aims to prepare and reduce insecurity inchildren for whom many hospital-concepts are completely unknown."HC And - Radiology Department" is an introduction to the fivegeneral patient care. The information is to speak - a baby voice -and animation in the genre of "Learning through play with computer/ tablet". Children in this age group learns and recognizes theplay and concrete information. Hospitalized children can become"clogged" with a lot of information. Therefore, HC And built up ofshort sequences for children, so "new" can start here.   Thestories of Hans Christian And reflect reality and the prescribedclinical guidelines. Hospital staff can use this material as aneducational tool, to create a common framework of understandingwith the child. It is focused on security and communication forchildren so that the child also can acquire specific knowledgewithout the help of adults. We encourage parents and hospital staffto use the small preparation film in relation to and in line withthe children's need for information and preparation. Some of thefilms ends with questions and can be helpful for you to turn thesituation into a dialogue and ensure that the issues areunderstood. HC And can also be used as part of the post treatment,when you come home and your child needs to process his experiencesagain and again. X The stories are also available on the Internetas an integral part of HC Duck's big hospital universe with moregeneral studies that are common to many clinical investigations.The Internet version for PC / Mac is freely available and can befound on hcand.dk under "Radiology Department".

App Information HC And - Røntgenafdelingen

 • App Name
  HC And - Røntgenafdelingen
 • Package Name
  air.hcand.rontgen
 • Updated
  October 26, 2018
 • File Size
  27M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  3.0.0
 • Developer
  1030.dk ApS
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
 • Google Play Link

1030.dk ApS Show More...

HC And - Astma 1.0.5 APK
1030.dk ApS
”HC And - Astma” er udviklet i et samarbejde mellem H.C. AndersenBørnehospital, Odense Universitetshospital, indlagte børn og deresfamilier og 10:30 Visuel Kommunikation. HC And erpatientinformation for børn i alderen 4-7 år og har til formål atforberede og mindske utrygheden hos børn for hvem mangehospitalsbegreber er helt ukendte. ”HC And - Astma” er enintroduktion til et generelt indlæggelsesforløb for de yngste børn,deres familie og omgangskreds. Informationen er med speak - af enbarnestemme - og animation i genren ”Læring gennem leg medcomputer/tablet”.Børn i denne aldersgruppe lærer og erkender vedleg og konkret information. Indlagte børn kan hurtigt blive “fyldtop” med en masse information. Derfor er HC And bygget op af kortesekvenser i børnehøjde, så “nye” kan starte her. Historierne i HCAnd afspejler virkeligheden og de foreskrevne kliniskeretningslinjer. Hospitalspersonale kan bruge dette materiale som etpædagogisk værktøj til at skabe en fælles forståelsesramme medbarnet.Der er fokuseret på tryghed og kommunikation i børnehøjde,så barnet også selv kan tilegne sig specifik viden uden hjælp fravoksne. Vi opfordrer både forældre og hospitalspersonale til atbruge de små forberedelsesfilm i relation til og i takt medbørnenes behov for information og forberedelse. HC And kan ogsåbruges, som en del af efterbehandlingen, når I er kommet hjem ogdit barn har behov for at bearbejde sine oplevelser igen og igen.HCAnd historierne om astma eksisterer også i en version til afviklingpå pc/mac. I computerversionen er ”Astma” en integreret del af HCAnds store hospitalsunivers med mange generelle undersøgelser, somer fælles for mange udredningsforløb. hcand.dk er frit tilgængeligog ”Astma” kan man finde under ”diagnoser”."HC And - Asthma" wasdeveloped in collaboration between H.C. Andersen Children'sHospital, Odense University Hospital, hospitalized children andtheir families and 10:30 Visual Communication. HC Duck ispatient information for children aged 4-7 years and aims to prepareand reduce insecurity in children for whom many hospital conceptsare completely unknown."HC And - Asthma" is an introduction to ageneral hospital stay for the youngest children, their family andentourage.The information is to speak - a baby voice - andanimation in the genre of "Learning through play with computer /tablet".Children in this age group learns and recognizes the playand concrete information. Hospitalized children can become"clogged" with a lot of information. Therefore, HC And built up ofshort sequences for children, so "new" can start here. Thestories of Hans Christian And reflect reality and the prescribedclinical guidelines. Hospital staff can use this material as aneducational tool to create a common framework of understanding withthe child.It is focused on security and communication for childrenso that the child also can acquire specific knowledge without thehelp of adults. We encourage parents and hospital staff to use thesmall preparation film in relation to and in line with thechildren's need for information and preparation.HC And can also beused as part of the post treatment, when you come home and yourchild needs to process his experiences again and again.HC And thestories of asthma also exists in a version for settlement on pc /mac. The desktop version is "Asthma" an integral part of HC Duck'sbig hospital universe with many general studies that are common tomany clinical investigations. hcand.dk is freely available and"Asthma" can be found under "diagnoses".
HC And - Kræft 2.3 APK
1030.dk ApS
Denne app, ”HC And - Kræft”, er udviklet i et samarbejde mellemH.C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital, indlagtebørn og deres familier og 10:30 Visuel Kommunikation. "HC And" erpatientinformation for børn i alderen 4-7 år, og har til formål, atforberede og mindske utrygheden hos børn, for hvem mangehospitals-begreber er helt ukendte. ”HC And fortæller om kræft” eren introduktion til et generelt patientforløb for de yngste børnmed kræft, deres familie og omgangskreds. Informationen er medspeak - af en barnestemme - og animation i genren ”Læring gennemleg med computer/tablet”. Børn i denne aldersgruppe lærer ogerkender ved leg og konkret information. Indlagte børn kan hurtigtblive “fyldt op” med en masse information. Derfor er HC And byggetop af korte sekvenser i børnehøjde, så “nye” kan starte her.Historierne i HC And afspejler virkeligheden og de foreskrevnekliniske retningslinjer. Hospitalspersonalet kan bruge dettematriale, som et pædagogiskværktøj, til at skabe en fællesforståelsesramme med barnet. Der er fokuseret på tryghed ogkommunikation i børnehøjde, så barnet også selv kan tilegne sigspecifik viden uden hjælp fra voksne. Vi opfordrer både forældretil børn med kræft og hospitalspersonale, at bruge de småforberedelsesfilm i relation til og i takt med børnenes behov forinformation og forberedelse. Nogle af filmene afsluttes medspørgsmål og kan være en hjælp for dig, til at vende situationentil en dialog og sikre emnerne er forstået. HC And kan også bruges,som en del af efterbehandlingen, når I er kommet hjem og dit barnhar behov for at bearbejde sine oplevelser, igen og igen.Børnekræfthistorierne om Anton og Annika findes også på internettetsom en integreret del af HC Ands store hospitalsunivers med mangegenerelle undersøgelser, som er fælles for mange udredningsforløb.Internetversionen til pc/mac er frit tilgængelig og kan findes påhcand.dk under punktet ”Diagnoser”. This app, "HC And - Cancer",developed in collaboration between H.C. Andersen Children'sHospital, Odense University Hospital, hospitalized children andtheir families and 10:30 Visual Communication.   "HC Duck" ispatient information for children aged 4-7 years, and aims toprepare and reduce insecurity in children for whom manyhospital-concepts are completely unknown. "HC And talk aboutcancer" is an introduction to a general patient care for theyoungest children with cancer, their family and entourage. Theinformation is to speak - a baby voice - and animation in the genreof "Learning through play with computer / tablet". Children in thisage group learns and recognizes the play and concrete information.Hospitalized children can become "clogged" with a lot ofinformation. Therefore, HC And built up of short sequences forchildren, so "new" can start here.   The stories of HansChristian And reflect reality and the prescribed clinicalguidelines. Hospital staff can use this material are, as a teachingtool, to create a common framework of understanding with the child.It is focused on security and communication for children so thatthe child also can acquire specific knowledge without the help ofadults. We encourage both parents of children with cancer andhospital staff to use the little preparation film in relation toand in line with the children's need for information andpreparation. Some of the films ends with questions and can behelpful for you to turn the situation into a dialogue and ensurethe issues are understood. HC And can also be used as part of thepost treatment, when you come home and your child needs to processhis experiences again and again. Childhood cancer stories aboutAnton and Annika are also available on the Internet as an integralpart of HC Duck's big hospital universe with many general studiesthat are common to many clinical investigations. The Internetversion for PC / Mac is freely available and can be found onhcand.dk under "Diagnostics".
HC And - Del 1 1.2 APK
1030.dk ApS
”HC And - Del 1” er udviklet i et samarbejde mellem H.C. AndersenBørnehospital, Odense Universitetshospital, indlagte børn og deresfamilier og 10:30 Visuel Kommunikation. HC And erpatientinformation for børn i alderen 4-7 år og har til formål atforberede og mindske utrygheden hos børn for hvem mangehospitalsbegreber er helt ukendte. ”HC And - Del 1” indeholder etbredt udsnit af almene forundersøgelser, som anvendes i forbindelsemed udredning og behandling. Informationen er med speak - af enbarnestemme - og animation i genren ”Læring gennem leg medcomputer/tablet”. Børn i denne aldersgruppe lærer og erkender vedleg og konkret information. Indlagte børn kan hurtigt blive “fyldtop” med en masse information. Derfor er HC And bygget op af kortesekvenser i børnehøjde, så “nye” kan starte her. Historierne i HCAnd afspejler virkeligheden og de foreskrevne kliniskeretningslinjer. Hospitalspersonale kan bruge dette materiale som etpædagogisk værktøj til at skabe en fælles forståelsesramme medbarnet. Der er fokuseret på tryghed og kommunikation i børnehøjde,så barnet også selv kan tilegne sig specifik viden uden hjælp fravoksne. Vi opfordrer både forældre og hospitalspersonale til atbruge de små forberedelsesfilm i relation til og i takt medbørnenes behov for information og forberedelse. HC And kan ogsåbruges, som en del af efterbehandlingen, når I er kommet hjem ogdit barn har behov for at bearbejde sine oplevelser igen og igen.HC Ands historier om almene undersøgelsesforløb eksisterer også ien version til afvikling på pc/mac. I computerversionen er de enintegreret del af HC Ands store hospitalsunivers, hvor I finderflere udrednings- og diagnoseforløb. hcand.dk er frit tilgængelig."HC Duck - Part 1" was developed in collaboration between H.C.Andersen Children's Hospital, Odense University Hospital,hospitalized children and their families and 10:30 VisualCommunication. HC Duck is patient information for children aged 4-7years and aims to prepare and reduce insecurity in children forwhom many hospital concepts are completely unknown. "HC and - Part1" includes a wide variety of general feasibility studies, whichused for the evaluation and treatment. The information is to speak- a baby voice - and animation in the genre of "Learning throughplay with computer / tablet". Children in this age group learns andrecognizes the play and concrete information. Hospitalized childrencan become "clogged" with a lot of information. Therefore, HC Andbuilt up of short sequences for children, so "new" can start here.  The stories of Hans Christian And reflect reality and theprescribed clinical guidelines. Hospital staff can use thismaterial as an educational tool to create a common framework ofunderstanding with the child. It is focused on security andcommunication for children so that the child also can acquirespecific knowledge without the help of adults. We encourage parentsand hospital staff to use the small preparation film in relation toand in line with the children's need for information andpreparation. HC And can also be used as part of the post treatment,when you come home and your child needs to process his experiencesagain and again. HC Duck stories about general study course alsoexists in a version for settlement on pc / mac. In the desktopversion is an integral part of HC Duck large hospital universewhere I will find further assessment and diagnostic procedures.hcand.dk is freely available.
HC And - Del 2 1.0.7 APK
1030.dk ApS
”HC And - Del 2” om dagligdagen på børnehospitalet, er udviklet iet samarbejde mellem H.C. Andersen Børnehospital, OdenseUniversitetshospital, indlagte børn og deres familier og 10:30Visuel Kommunikation. HC And er patientinformation for børn ialderen 4-7 år og har til formål at forbe- rede og mindskeutrygheden hos børn for hvem mange hospitalsbegreber er heltukendte. ”HC And - Del 2” er en introduktion til et genereltindlæggelsesforløb for de yngste børn, deres familie ogomgangskreds. Informationen er med speak - af en barnestemme - oganimation i genren ”Læring gennem leg med computer/tablet”. Børn idenne aldersgruppe lærer og erkender ved leg og konkretinformation. Indlagte børn kan hurtigt blive “fyldt op” med enmasse information. Derfor er HC And bygget op af korte sekvenser ibørnehøjde, så “nye” kan starte her. Historierne i HC And afspejlervirkeligheden og de foreskrevne kliniske retningslinjer.Hospitalspersonale kan bruge dette materiale som et pædagogiskværktøj til at skabe en fælles forståelsesramme med barnet. Der erfokuseret på tryghed og kommunikation i børnehøjde, så barnet ogsåselv kan tilegne sig specifik viden uden hjælp fra voksne. Viopfordrer både forældre og hospitalspersonale til at bruge de småforberedelsesfilm i relation til og i takt med børnenes behov forinformation og forberedelse. HC And kan også bruges, som en del afefterbehandlingen, når I er kommet hjem og dit barn har behov forat bearbejde sine oplevelser igen og igen. HC Ands historier omdagligdagen på børnehospitalet eksisterer også i en version tilafvikling på pc/mac. I computerversionen er historierne enintegreret del af HC Ands store hospitalsunivers med mange andregenerelle undersøgelser, som er fælles for mange udredningsforløbog diagnoser. hcand.dk er frit tilgængelig. "HC Duck - Part 2" foreveryday children's hospital, developed in a collaboration betweenH.C. Andersen Children's Hospital, Odense University Hospital,hospitalized children and their families and 10:30 VisualCommunication.   HC Duck is patient information for childrenaged 4-7 years and aims to pre- pare and reduce insecurity inchildren for whom many hospital concepts are completely unknown."HC Duck - Part 2" is an introduction to a general hospital stayfor the youngest children, their family and entourage. Theinformation is to speak - a baby voice - and animation in the genreof "Learning through play with computer / tablet". Children in thisage group learns and recognizes the play and concrete information.Hospitalized children can become "clogged" with a lot ofinformation. Therefore, HC And built up of short sequences forchildren, so "new" can start here.   The stories of HansChristian And reflect reality and the prescribed clinicalguidelines. Hospital staff can use this material as an educationaltool to create a common framework of understanding with the child.It is focused on security and communication for children so thatthe child also can acquire specific knowledge without the help ofadults. We encourage parents and hospital staff to use the smallpreparation film in relation to and in line with the children'sneed for information and preparation. HC And can also be used aspart of the post treatment, when you come home and your child needsto process his experiences again and again. HC Duck stories abouteveryday children's hospital also exists in a version forsettlement on pc / mac. In the desktop version histories are anintegral part of HC Duck large hospital universe with numerousother general studies, which are common to many clinicalinvestigations and diagnoses. hcand.dk is freely available.
HC And - Diabetes type 1 1.2 APK
1030.dk ApS
Denne app ”HC And - Diabetes type 1” er udviklet i et samarbejdemellem H.C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital,indlagte børn og deres familier og 10:30 Visuel Kommunikation.HCAnd er patientinformation for børn i alderen 4-7 år og har tilformål at forbe-rede og mindske utrygheden hos børn for hvem mangehospitalsbegreber er helt ukendte.”HC And - Diabetes - type 1” eren introduktion til et generelt patientforløb for de yngste børn,deres familie og omgangskreds. Informationen er med speak - af enbarnestemme - og animation i genren ”Læring gennem leg medcomputer/tablet”.Børn i denne aldersgruppe lærer og erkender vedleg og konkret information. Indlagte børn kan hurtigt blive “fyldtop” med en masse information. Derfor er HC And bygget op af kortesekvenser i børnehøjde, så “nye” kan starte her. Historierne i HCAnd afspejler virkeligheden og de foreskrevne kliniskeretningslinjer. Hospitalspersonale kan bruge dette materiale som etpædagogisk værktøj til at skabe en fælles forståelsesramme medbarnet.Der er fokuseret på tryghed og kommunikation i børnehøjde,så barnet også selv kan tilegne sig specifik viden uden hjælp fravoksne. Vi opfordrer både forældre og hospitalspersonale til atbruge de små forberedelsesfilm i relation til og i takt medbørnenes behov for information og forberedelse.Nogle af filmeneafsluttes med spørgsmål og kan være en hjælp for dig, til at vendesituationen til en dialog og sikre at emnerne er forstået. HC Andkan også bruges, som en del af efterbehandlingen, når I er kommethjem og dit barn har behov for at bearbejde sine oplevelser igen ogigen.Historierne om Niko og diabetes - type 1 eksisterer også i enversion til afvikling på pc/mac. I computerversionen er ”Diabetes -type 1” en integreret del af HC Ands store hospitalsunivers medmange generelle undersøgelser, som er fælles for mangeudredningsforløb. hcand.dk er frit tilgængelig og ”Diabetes - type1” kan man finde under ”diagnoser”.This app "HC And - Diabetes type1" was developed in collaboration between H.C. Andersen Children'sHospital, Odense University Hospital, hospitalized children andtheir families and 10:30 Visual Communication.HC Duck is patientinformation for children aged 4-7 years and aims to pre-preparedand reduce insecurity in children for whom many hospital conceptsare completely unknown."HC And - Diabetes - Type 1" is anintroduction to a general patient care for the youngest children,their family and entourage. The information is to speak - a babyvoice - and animation in the genre of "Learning through play withcomputer / tablet".Children in this age group learns and recognizesthe play and concrete information. Hospitalized children can become"clogged" with a lot of information. Therefore, HC And built up ofshort sequences for children, so "new" can start here. Thestories of Hans Christian And reflect reality and the prescribedclinical guidelines. Hospital staff can use this material as aneducational tool to create a common framework of understanding withthe child.It is focused on security and communication for childrenso that the child also can acquire specific knowledge without thehelp of adults. We encourage parents and hospital staff to use thesmall preparation film in relation to and in line with thechildren's need for information and preparation.Some of the filmsends with questions and can be helpful for you to turn thesituation into a dialogue and ensure that the issues areunderstood. HC And can also be used as part of the post treatment,when you come home and your child needs to process his experiencesagain and again.The stories of Niko and diabetes - type 1 alsoexists in a version for settlement on pc / mac. In the computerversion is "Diabetes - type 1" an integral part of HC Duck largehospital universe with many general studies, which are common tomany clinical investigations. hcand.dk is freely available and"Diabetes - Type 1" can be found under "diagnoses".
HC And - Høretab 2.0.0 APK
1030.dk ApS
Denne app ”HC And - Høretab” er udviklet i et samarbejde mellemH.C.Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital, indlagtebørnog deres familier og 10:30 Visuel Kommunikation. HC Anderpatientinformation for børn i alderen 4-7 år og har til formålatforberede og mindske utrygheden hos børn for hvemmangehospitalsbegreber er helt ukendte. ”HC And - Høretab” erenintroduktion til et generelt patientforløb for de yngste børnmedhøretab, deres familie og omgangskreds. Informationen er medspeak- af en barnestemme - og animation i genren ”Læring gennem legmedcomputer/tablet”. Børn i denne aldersgruppe lærer og erkendervedleg og konkret information. Indlagte børn kan hurtigt blive“fyldtop” med en masse information. Derfor er HC And bygget op afkortesekvenser i børnehøjde, så “nye” kan starte her. Historierne iHCAnd afspejler virkeligheden og de foreskrevnekliniskeretningslinjer. Hospitalspersonale kan bruge dettemateriale som etpædagogisk værktøj til at skabe en fællesforståelsesramme medbarnet. Der er fokuseret på tryghed ogkommunikation i børnehøjde,så barnet også selv kan tilegne sigspecifik viden uden hjælp fravoksne. Vi opfordrer både forældre oghospitalspersonale, til atbruge de små forberedelsesfilm i relationtil og i takt medbørnenes behov for information og forberedelse.Nogle af filmeneafsluttes med spørgsmål og kan være en hjælp fordig, til at vendesituationen til en dialog og sikre at emnerne erforstået. HC Andkan også bruges, som en del af efterbehandlingen,når I er kommethjem og dit barn har behov for at bearbejde sineoplevelser igen ogigen. Historierne om Klara og høretab eksistererogså i en versiontil afvikling på pc/mac. I computerversionen er”Høretab” enintegreret del af HC Ands store hospitalsunivers medmangegenerelle undersøgelser, som er fælles for mangeudredningsforløb.hcand.dk er frit tilgængelig og ”Høretab” kan manfinde under”diagnoser”. This app "HC And - Hearing loss" isdeveloped incooperation between H.C. Andersen Children's Hospital,OdenseUniversity Hospital, hospitalized children and their familiesand10:30 Visual Communication.   HC Duck is patientinformationfor children aged 4-7 years and aims to prepare andreduceinsecurity in children for whom many hospital conceptsarecompletely unknown. "HC And - Hearing loss" is an introductionto ageneral patient care for the youngest children with hearingloss,their families and associates. The information is to speak - ababyvoice - and animation in the genre of "Learning through playwithcomputer / tablet". Children in this age group learnsandrecognizes the play and concrete information. Hospitalizedchildrencan become "clogged" with a lot of information. Therefore,HC Andbuilt up of short sequences for children, so "new" can starthere.  The stories of Hans Christian And reflect reality andtheprescribed clinical guidelines. Hospital staff can usethismaterial as an educational tool to create a common frameworkofunderstanding with the child. It is focused on securityandcommunication for children so that the child also canacquirespecific knowledge without the help of adults. We encourageparentsand hospital staff to use the small preparation film inrelation toand in line with the children's need for informationandpreparation. Some of the films ends with questions and canbehelpful for you to turn the situation into a dialogue andensurethat the issues are understood. HC And can also be used aspart ofthe post treatment, when you come home and your child needstoprocess his experiences again and again. The stories aboutKlaraand hearing loss also exists in a version for settlement on pc/mac. The desktop version is "Hearing loss" an integral part ofHCDuck's big hospital universe with many general studies thatarecommon to many clinical investigations. hcand.dk isfreelyavailable and "Hearing loss" can be found under "diagnoses".
HC And - Blodprøve 1.0.0 APK
1030.dk ApS
”HC And - Blodprøve” er udviklet i et samarbejde mellemH.C.Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital, indlagtebørnog deres familier og 10:30 Visuel Kommunikation. HC Anderpatientinformation for børn i alderen 4-7 år og har til formålatforberede og mindske utrygheden hos børn for hvemmangehospitalsbegreber er helt ukendte. ”HC And - Blodprøve”knytter sigikke til en bestemt diagnose. Informationen er med speak- af enbarnestemme – på dansk, engelsk, tysk eller arabisk oganimation igenren ”Læring gennem leg med computer/tablet”. Børn idennealdersgruppe lærer og erkender ved leg og konkretinformation.Indlagte og ambulante børn kan hurtigt blive “fyldt op”med enmasse information. Derfor er HC And bygget op af kortesekvenser ibørnehøjde, så “nye” kan starte her. Historierne i HCAnd afspejlervirkeligheden og de foreskrevne kliniskeretningslinjer.Hospitalspersonale kan bruge dette materiale som etpædagogiskværktøj til at skabe en fælles forståelsesramme medbarnet. Der erfokuseret på tryghed og kommunikation i børnehøjde,så barnet ogsåselv kan tilegne sig specifik viden uden hjælp fravoksne. Viopfordrer både forældre og hospitalspersonale til atbruge de småforberedelsesfilm i relation til og i takt med børnenesbehov forinformation og forberedelse. HC And kan også bruges, somen del afefterbehandlingen, når I er kommet hjem og dit barn harbehov forat bearbejde sine oplevelser igen og igen. HC Andshistorie omblodprøve eksisterer også i en version til afvikling påpc/mac. Icomputerversionen er de en integreret del af HC Andsstorehospitalsunivers, hvor I finder flere udrednings-ogdiagnoseforløb. hcand.dk er frit tilgængelig. "HC And - BloodTest"was developed in collaboration between H.C. AndersenBørnehospital,Odense University Hospital, children in charge andtheir familiesand 10:30 Visual Communication. HC And is patientinformation forchildren aged 4-7 years and aims to prepare andreduce childhoodinsecurity for whom many hospital concepts arecompletely unknown."HC And - Blood Test" is not related to aparticular diagnosis. Theinformation is by speak - of a children'svoice - in Danish,English, German or Arabic and animation in thegenre "Learningthrough games with computer / tablet". Children inthis age grouplearn and recognize by play and specific information.Immediate andoutpatient children can quickly be "filled up" with alot ofinformation. Therefore, HC And is built up of short sequencesatchildren's height, so "new" can start here. The stories in HCAndreflect the reality and the prescribed clinicalguidelines.Hospital staff can use this material as an educationaltool tocreate a common understanding framework with the child.There isfocus on safety and communication at children's height, sothechild can also acquire specific knowledge without the helpofadults. We encourage both parents and hospital staff to usethesmall preparation films in relation to and in line withthechildren's need for information and preparation. HC And can alsobeused as part of the post-treatment when you have returned homeandyour child needs to recruit his experiences over and overagain.HCAnd's blood test history also exists in a PC / Macwinding-upversion. In the computer version, they are an integralpart of HCAnd's major hospital universe, where you will find morediagnosticand diagnostic procedures. hcand.dk is freely available.
HC And - Røntgenafdelingen 3.0.0 APK
1030.dk ApS
Denne app, ”HC And - Røntgenafdelingen” er udviklet i et samarbejdemellem H.C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital,indlagte børn og deres familier og 10:30 Visuel Kommunikation. "HCAnd" er patientinformation for børn i alderen 4-7 år, og har tilformål, at forberede og mindske utrygheden hos børn, for hvem mangehospitals-begreber er helt ukendte. "HC And - Røntgenafdelingen" eren introduktion til fem generelle patientforløb. Informationen ermed speak - af en barnestemme - og animation i genren ”Læringgennem leg med computer/tablet”. Børn i denne aldersgruppe lærer ogerkender ved leg og konkret information. Indlagte børn kan hurtigtblive “fyldt op” med en masse information. Derfor er HC And byggetop af korte sekvenser i børnehøjde, så “nye” kan starte her.Historierne i HC And afspejler virkeligheden og de foreskrevnekliniske retningslinjer. Hospitalspersonalet kan bruge dettemateriale, som et pædagogisk værktøj, til at skabe en fællesforståelsesramme med barnet. Der er fokuseret på tryghed ogkommunikation i børnehøjde, så barnet også selv kan tilegne sigspecifik viden uden hjælp fra voksne. Vi opfordrer både forældre oghospitalspersonale til at bruge de små forberedelsesfilm i relationtil og i takt med børnenes behov for information og forberedelse.Nogle af filmene afsluttes med spørgsmål og kan være en hjælp fordig, til at vende situationen til en dialog og sikre at emnerne erforstået. HC And kan også bruges, som en del af efterbehandlingen,når I er kommet hjem og dit barn har behov for at bearbejde sineoplevelser, igen og igen. Røntgenhistorierne findes også påinternettet som en integreret del af HC Ands store hospitalsuniversmed flere generelle undersøgelser, som er fælles for mangeudredningsforløb. Internetversionen til pc/mac er frit tilgængeligog kan findes på hcand.dk under punktet ”Røntgenafdelingen”. Thisapp, "HC And - Radiology Department" was developed in collaborationbetween H.C. Andersen Children's Hospital, Odense UniversityHospital, hospitalized children and their families and 10:30 VisualCommunication.   "HC Duck" is patient information for childrenaged 4-7 years, and aims to prepare and reduce insecurity inchildren for whom many hospital-concepts are completely unknown."HC And - Radiology Department" is an introduction to the fivegeneral patient care. The information is to speak - a baby voice -and animation in the genre of "Learning through play with computer/ tablet". Children in this age group learns and recognizes theplay and concrete information. Hospitalized children can become"clogged" with a lot of information. Therefore, HC And built up ofshort sequences for children, so "new" can start here.   Thestories of Hans Christian And reflect reality and the prescribedclinical guidelines. Hospital staff can use this material as aneducational tool, to create a common framework of understandingwith the child. It is focused on security and communication forchildren so that the child also can acquire specific knowledgewithout the help of adults. We encourage parents and hospital staffto use the small preparation film in relation to and in line withthe children's need for information and preparation. Some of thefilms ends with questions and can be helpful for you to turn thesituation into a dialogue and ensure that the issues areunderstood. HC And can also be used as part of the post treatment,when you come home and your child needs to process his experiencesagain and again. X The stories are also available on the Internetas an integral part of HC Duck's big hospital universe with moregeneral studies that are common to many clinical investigations.The Internet version for PC / Mac is freely available and can befound on hcand.dk under "Radiology Department".
Loading...