/
(5.0/5) ()
Loading...

Description

Hoe u uw scherm helder kunt maken met verbluffende achtergrondenvanvuurvliegjesDragon is een legendarisch schepsel, reptielenofvogeleigenschappen, meestal geschaald als vacht of vuurspuwendenmet serpentijn, dat voorkomt in de mythen van vele culturen overdehele wereld. De twee meest bekende culturele tradities vandraakzijn europees en chineesDeze nieuwe draagraket bevatspecialeachtergronden. Koop het nieuwe Wallapaper Your DragonTothless omactie en avontuur naar je telefoon te brengen! dedetailleringen schaduwen betrokken bij de meeste afbeeldingen makendeze tattoovaak een groter project afhankelijk van de elementen diein hetontwerp zijn verwerkt. Het is een waterdier en symboliseertmeestalhet onderbewustzijn en de mediatie, evenals een symboolvanmannelijkheid, kracht, kracht en de oerkrachten van de natuurenhet heelal. De Dragon Wallpaper is een populair en krachtigontwerpdat zowel door dames als heren wordt gedragen, en hoewel hetinverschillende maten kan worden ontworpen. Angry Dragonszijningewikkeld geweven in de Aziatische cultuur. De betekenis vanelkeafbeelding varieert,Het woord Dragon wallpaper is afgeleid vaneenGrieks woord dat zich letterlijk vertaalt in 'enorme slang'en'iemand die duidelijk ziet', evenals het Latijnse woorddraconem(enorme slang). Het wezen heeft een sterke band metverschillendeculturen over de hele wereld, van Europese folklore enmythologieënuit het Midden-Oosten tot Aziatischeinvloeden.KENMERKEN :- Elkedag wordt nieuwe achtergrondtoegevoegd.- Mooi ontwerp enintuïtieve gebruikersinterface.-Achtergrond kan met één klikworden gebruikt.- Gebruik deafbeeldingen als achtergrond ofachtergrond.- De hoge snelheid vande applicatie.- Wallpaper DragonFanart- Dragon Art Wallpaper- LeukDragon Wallpaper- Beste draakWallpaper HD 2018- Dragon Wallpaper4k- Cool Dragon Wallpaper-Dragon Theme HD- Dragon CartoonWallpaper- Dragon Wallpapers 3D-Black Dragon Wallpapers-Dragon-achtergronden en achtergronden-Zeer klein van formaat.-Dragon Wallpapers- Dragon Wallpaper Live-Dragon Wallpaper gratis-Anime-achtergronden- Dragon wallpaperAchtergrond- Dragon wallpaperLockscreenDeze goddelijke wezens zijnvoor je vastgelegd om ze vandichtbij te bewonderen - bekijk hunenorme klauwen, vleugels en aleven verbluffende schalen met eenvan de beste "HD-achtergronden" opde markt. Dragon Wallpaper isprecies goed voor je verzameling "livewallpaper" .Versier jescherm met werkelijk verbazingwekkende enkrachtige mythischewezens, sterke heersers in de lucht en openjezelf voor de wereldvan mysterie en magie zodra je "Dragon LiveWallpapers"downloadt.Een draak is een mythologische voorstellingvan eenreptiel. Veel plezier met de interactieve functies van dezecoolelive wallpaper - het is net zo realistisch als sommige van debestedrakegames op de markt. In de oudheid werden draken meestalgezienals slangen, maar sinds de Middeleeuwen is hetgebruikelijkgeworden om ze af te schilderen met benen, die op eenhagedislijken.Tags:# Dragon # hikken # trein # je # tandeloze#howtotrainyourdragon # astrid # night # dreamworks # woede#===DISCLAIMER ===Deze app is niet officieel goedgekeurd. Deinformatiedie is opgenomen of wordt gebruikt op Dragon ToothlessWallpapers3D is alleen bedoeld als algemene informatie. Alle inhoudisauteursrechtelijk beschermd en of handelsmerk vanhunrespectievelijke eigenaren en gebruik voor deze wallpaper-appisopgenomen in de richtlijnen voor redelijk gebruik. Deze appisuitsluitend bedoeld voor fans van Dragon Toothless Wallpapersenhelpt hen een gemakkelijkere manier te vinden om afbeeldingenteorganiseren als hun mobiele achtergrond. How to make yourbrightscreen with amazing backgrounds of firefliesDragon is alegendarycreature, reptile or bird features, usually hair or scaledasigneous and serpentine, which appears in the myths of manyculturesaround the world. The two most famous cultural traditionsof itsEuropean and Chinese dragonThis new launcher containsspecialbackgrounds. Buy the new wallapaper Your Dragon Toth Less tobringaction and adventure to your phone!detailing and shadinginvolvedin most graphics make this tattoo is often a larger projectdependson the elements that are incorporated into the design. It isawater animal and usually symbolizes the subconscious mindandmediation, as well as a symbol of masculinity, strength, powerandthe primal forces of nature and the universe. The DragonWallpaperis a popular and powerful design that is worn by both menandwomen, and although it can be designed in different sizes.AngryDragons are intricately woven into the Asian culture. Themeaningof each image varies,The word Dragon wallpaper is derivedfrom aGreek word that literally translates into 'huge snake "and"someonewho sees clearly, "and the Latin word draconem (huge snake).Thecreature has a strong relationship with different culturesaroundthe world, from European folklore and mythology from theMiddleEast to Asian influences.CHARACTERISTICS :- Every day addednewbackground.- Beautiful design and intuitive userinterface.-Background can be used with one click.- Use them aswallpaper orbackground.- The high speed of the application.- DragonWallpaperFanart- Dragon Art Wallpaper- Great Dragon Wallpaper- BestDragonWallpaper HD 2018- Dragon Wallpaper 4k- Cool DragonWallpaper-Dragon Theme HD- Dragon Cartoon Wallpaper- Dragon 3DWallpapers-Black Dragon Wallpapers- Dragon backgrounds andwallpapers-Extremely small in size.- Dragon Wallpapers- Dragon LiveWallpaper-Dragon Wallpaper free- Anime Wallpapers- DragonBackgroundWallpaper- Dragon wallpaper Lock ScreenThese divinebeings set foryou to admire them up close - check out their hugeclaws, wings andequally stunning scales with one of the best "HDwallpapers" on themarket. Dragon Wallpaper is just right for yourcollection "livewallpaper".Decorate your screen with truly amazingand powerfulmythical creatures, powerful rulers in the air and openyourself tothe world of mystery and magic once you download "DragonLiveWallpaper".A dragon is a mythological representation of areptile.Have fun with the interactive features of this cool livewallpaper- it's as realistic as some of the best dragon games onthe market.In antiquity, dragons were often seen as snakes, butsince theMiddle Ages, it has become common to depict them withlegs,resembling a lizard.Tags:Dragon # # # train # hiccups youtoothless# # # Astrid howtotrainyourdragon night # # # dreamworksanger#DISCLAIMER === ===This app is not officially approved.Theinformation contained or used in Dragon Toothless Desktop 3Disintended only as general information. All content iscopyrightedand or trademark of their respective owners and usagefor thiswallpaper app is included in the guidelines for fair use.This appis intended for fans of Dragon Toothless Wallpapers andhelps themfind an easier way to organize images as their cellbackground.

App Information HD Train dragon Wallpaper For Fans

 • App Name
  HD Train dragon Wallpaper For Fans
 • Package Name
  com.tamzrart.Trainyourdragon
 • Updated
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android
 • Version
 • Developer
 • Installs
  -
 • Price
  Free
 • Category
  Personalization
 • Developer
 • Google Play Link

Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
Chamelephon 1.0 APK
Chamelephon devices are now on pre-order stage. Reserve yourstoday:http://chamelephon.com/pre-order.php?ref=playThis simple applets you change the IMEI on your Chamelephon.We are putting it onthe store, so users with Mediatek devices with root access can useit as well for free.*Works best on Chamelephon devices**ROOTREQUIRED**Mediatek 65XX devices supported only*
Rocket - Swipe, Chat, Match, Date APK
Rocket is the perfect app to meet, socialize and date new people!People you wouldn’t have met before!The place where all yourfriends & future dates hang out!Shy to go talk to someone ormake the first move? Make your smooth approach using the exclusivemessaging system, send your texts, photos, snap photos, voicemessages or make a video call with only your username appearing!Dating using Rocket couldn't be safer!We even have a spy option tosee who’s been checking on you! Who viewed my profile is awesomeand will provide you with all the intel you need to find thatperfect guy or gorgeous girl that recently checked yourprofile!Travel a lot or planning a trip? Rocket has your backcovered! Search the map and contact the ones you like before youeven arrive, so they will be waiting for you! With more than 5million users available, someone will match and hook up with youfor sure!Out for a night of fun, or looking for new friends or adate? This is the only social app you will ever need! Making newconnections is fun and as easy as a click. - Hit like on the onesyou fancy. - They instantly receive a notification that you likedthem. - If they hit like on you too it’s a match! - We’ll send youboth a popup to let you know about this new match so you can chatonline or meet for real! It’s that simple!It is all about going outwith friends and meeting new people. Invite your friends to go outor stay in, click like and match with other users who want to meetup.
Flirchi - social discovery APK
Flirchi is the most powerful social discovery platform. Flirchi isjust made for finding new friends! Features available withFlirchi: • Free download, free signup, free touse;• Quick access to your profile on the site;• Get in touchwith millions of girls and guys.• Upload photos, addlikes, chat and meet people you are interested in;• Find outwho is available nearby with geo location;• It’s easy, quick andeffective! Join now - find new friends today!
Psiphon Pro - The Internet Freedom VPN APK
Psiphon Pro gives you unprecedented access to your favourite newsbroadcast or social media platforms. By its nature, Psiphon Proalso protects you when accessing WiFi hotspots by creating asecure, private tunnel between you and the Internet. Psiphon Pro isthe best VPN tool for accessing everything on theInternet.Features:• Global network featuring thousands of serversand diverse entry points, keeping you connected at all times• Noregistration required, just download and connect for free• Widerselection of protocols than a VPN, offering unparalleled access toeverything on the Internet through our global Psiphon servernetwork• Featured on BestVPN.com: https://bit.ly/psiphon-review •In-app usage stats• Configuration options - make Psiphon your ownVPN with customized proxy settings• Choose which apps to excludefrom the VPN tunnel• Open-source, peer-reviewed and trustworthy.Find out more at https://bit.ly/psiphon-source, and read a fullaudit here - https://bit.ly/psiphon-auditYou can pay a subscriptionfee through Google Play to remove ads and enjoy a further optimizeduse of Psiphon Pro, the best VPN out there.
Free Dice Board HD APK
Free Dice Board HD is dice board fortune game.The game have 3options: Single Dice, Double Dice, Triple Dice.Users roll dices andget scores.Please enjoy Dice Game!Thanks.
Language Enabler 3.4.4 APK
This application let activate your home language (locale) withease.Language Enabler activate all supported Samsung languages andkeyboard inputs.Starting with Android 4.2, the permission to changeyour system language became protected.If you are familiar withAndroid developments tools, then you can grant the requiredpermission to the App without Root, by executing this commandthrough usb "adb -d shell pm grant com.wanamandroid.permission.CHANGE_CONFIGURATION"If you have Root access onyour device then Language Enabler can automatically do it foryou.This application supports all languages / locales: Arabic,Chinese, Indian, Spanish, French, Hebrew, Farsi... عربية، عبرية،فارسية.There are some devices variants (US,Chinese) that removecompletely all unused languages, sadly there is no much thing wecan do in this case.Please contact us if you need any help.
Loading...