1.4 / September 10, 2017
(4.8/5) (1484)
Loading...

Description

באפליקציית תנ"ך השלם תוכלו למצוא ולעיין בכל פרקי התנ"ך עם ניקודוטעמים. לתנ"ך מלווים מפרשים רבים שיהיו לעזר בלמידת הפרקים.ביןהמפרשים שניתן להציג: רש"י, אונקלוס, תרגום יונתן, אבן עזרא, עיקרשפתי חכמים, רמב"ן, אור החיים ועוד היד נטויהעוד אפשרויות: מציאתהפסוק שמתחיל באות הראשונה של השם ומסתיים באחרונה.חיפוש מילה בתנ"ך -מציאת ביטוי או מילה בתנ"ך כולו בתוך שניות!סימניותמיקום אחרוןלימודיומי בתנ"ךועוד ועודComplete Bible app you can find and read allchapters of the Bible with a score and flavors. Bible accompaniedby many commentators to be helpful in learning episodes.Among thecommentators to display Rashi, Onkelos, Targum Yonatan, Ibn Ezra,most intelligent lips, Ramban, light life and countingMore Options:Finding the verse that begins with the first letter of the name andwas recently completed.Bible Word Search - Find a phrase or a wordin the entire Bible in seconds!BookmarksLast locationDaily BibleStudymore and more

App Information heb.apps.tanach

 • App Name
  heb.apps.tanach
 • Package Name
  heb.apps.tanach
 • Updated
  September 10, 2017
 • File Size
  19M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  Hebrew Apps
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

heb.apps.tanach Version History

Select heb.apps.tanach Version :
 • 1.4 (5) - Latest Version
 • 1.1 (2)
 • heb.apps.tanach 1.4 APK File

  Publish Date: 2019 /2/21
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 19.3 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: eca62ef51c5f76ca2dbd4aac982ca6a6e089fd98
  APK Signature: 22867e7f012622b3dd465ea9f2f57b543683d676
 • heb.apps.tanach 1.1 APK File

  Publish Date: 2016 /4/28
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 19.2 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: ec64bee09d4aa3a38ee9f4f2d23c2b4f074cd704
  APK Signature: 22867e7f012622b3dd465ea9f2f57b543683d676

Hebrew Apps Show More...

Jewish Birkot Hanehenin 3.2 APK
Hebrew Apps
● Fully database of Jewish Birkot Hanehenin information.● Advancedsearch option (Browse, and explore hundreds of items in "LuahBirkot Hanehenin").● Hilchot Brachos.● All Birkot Hanehenin includeBirkat Hamazon, Birkat Mein Shalosh and Birkat Nefashot in manyNosachim (Ashkenaz, Sefarad, Edot Hamizrah and Teiman).● And more!●All Information is available offline as well.באפליקציה תמצאו אתהברכה של מאות מוצרים המסודרים לפי א"ב, וכן:- הלכות ברכות- פירוטהברכותועודMore Tags: Hebrew Prayer, Berachos, birkos, siddur,bracot, brakot, berachot, berachos anehenin brachot, bracha, birkothanehenin, birkat hamazon, birkat mein shalosh, siddur, halachot
heb.apps.itehilim 3.1 APK
Hebrew Apps
The book of Psalms (Tehilim ,תהילים) from the Bible, with Englishmenu.● Browse the entire Sefer Tehillim easily.● All the daychapters (day-of-week, date).● Tehillim for Yahrzeit (IluyNeshama)● Random chapter● Night Mode● And much more...
Torah PLUS 3.2 APK
Hebrew Apps
Hamisha Humshei Torah (Bible) with Shnayim Mikra V'Echad Targum andTikun Korim- All IN ONE APP!Includes:● Current Hebrew date &Parashat Hashavua.● All Hamisha Humshei Torah with Nikkud &Ta'amim.● Shnayim Mikra V'Echad Targum mode with Nikkud &Ta'amim.● Tikun Korim mode.● bookmarks● Automatic restore your lastlocation ● Automatic scrolling● Night modeand more...
heb.apps.shulhanaruh 1.1 APK
Hebrew Apps
ספר שולחן ערוך השלם מאת ר' יוסף קארו על ארבעת חלקיו:אורח חיים - עלההלכות היומיומיות - השכמת הבוקר, ציצית ותפילין, תפילה, שבת, חגיםוכדומה.יורה דעה - על הלכות שחיטה, איסור והיתר, דיני כשרות, דינינידה, דיני ריבית, דיני נדרים, מצוות התלויות בארץ שניתן לקיימם אףבזמן הגלות, זרעים, דיני אבלות ועוד.אבן העזר - עוסק בדיני המשפחה(נישואין וגירושין), ועל הלכות אישות. חלק זה נקרא כך על פי הפסוקבבראשית ב,י"ח "אעשה לו עזר כנגדו".חושן משפט - על הלכות דיינים,ממונות, דיני בית דין, הדין האזרחי והפלילי.כולל לימוד יומי בספר עםתזכורת ללימוד.Complete set table book by Rabbi Joseph Caro fourparts:Life - the everyday laws - early morning, tzitzit andtefillin, prayer, Shabbat, holidays and the like.Yore Deah - thelaws of slaughtering ban and others, the laws of kashrut, the lawsof Nida, interest laws, the laws of vows, the commandmentsdependent country can be fulfilled even while in exile, seeds, andother laws of mourning.Ebenezer - deals with family law (marriageand divorce) and matrimonial laws. This part is called according tothe verse in Genesis, XVIII "I will make him ahelpmate."Breastplate sentence - the Laws of judges, civil law,court, civil and criminal law.Includes daily study book with areminder of the study.
com.heb.chumash 2.0 APK
Hebrew Apps
חומש שלם עם ניקוד וטעמים. האפליקציה היחידה הכוללת חמישה את חמשתחומשי תורה עם ניקוד וטעמי המקרא!האפליקציה מותאמת גם עבור לימודקריאת התורה (תיקון קוראים), ומאפשרת הסתרה והצגה של הניקוד והטעמיםבקלות.באפליקציה תמצאו:● חומש שלם עם ניקוד וטעמים מלאים (כולל סימוןפרקים, פסוקים, עליות, פרשה פתוחה/סגורה וכו').● מצב "תיקון קוראים"המציג את הפרשות ללא ניקוד וטעמים.● הפטרות, בסוף כל פרשה.● סימניות.●שמירה אוטומטית של 'המיקום האחרון שלי'.● הצגת פרשת השבוע הנוכחית.●אפשרות שליטה בגודל הכתב ובסוג הגופן.● אפשרות מצב רגיל (טקסט שחור עלגבי רקע לבן) ומצב לילה (טקסט לבן על גבי רקע שחור).** אם הטקסטיםמוצגים במכשירך משמאל לימין יש להכנס להגדרת "יישור טקסט" בתפריטולהפעילה.תגיות: חומש | תורה | פרשה | chumash | torah | חומש עםטעמים | תנ"ך | תנך | יכין ובועז | תיקון קוראים | חמישה חומשי תורה |תנך | bibleChumash complete with scoring and flavors. The only appwhich includes five of the five books of Moses with a score andcantillation!The app is also optimized for the study of Torahreading (Amendment call) and allows hide and show the score andflavors easily.App you will find:● Chumash complete with fullscoring and flavors (including marking chapters, verses, increases,spread open / closed etc.).● Mode "Patch call" showing thedischarge without scoring and flavors.● Haftarah, at the end ofeach episode.● Bookmarks.● Automatically save 'my last position.●View the current week affair.● possibility of controlling the sizeof lettering and font type.● Normal mode option (black text on awhite background) and night mode (white text on a blackbackground).** If the texts are displayed on your device from leftto right will have to use the definition of "text-align" menu andactivate it.TAGS: Fiver | Torah | spread | chumash | torah |Chumash with flavors | bible | bible | Boaz and Jachin | PatchReaders | Pentateuch | bible | bible
heb.apps.mesilatyesharim 1.1 APK
Hebrew Apps
מסילת ישרים הוא ספר שכתב רבי משה חיים לוצאטו (הרמח"ל) וכולל עניינימוסר, תיקון מידות הנפש, והדרכה להתקרבות להקב"ה.המהדורה הראשונה של'מסילת ישרים' נדפסה לראשונה באמסטרדם בשנת ה'ת"ק (1740) וכעת היאמגיעה לראשונה גם כאפליקציה ייעודית לאנדרואיד!בנוסף לספר עצמו הוספנולנוחיות הציבור שלל אפשרויות מתקדמות ומאירות עיניים:* סמנייה השומרתאת "המיקום האחרון שלי".* אפשרות שליטה בגודל הכתב.* מגוון גופניםשונים לנוחיות הקורא.* מצב רגיל (טקסט שחור על גבי רקע לבן) ומצב לילה(טקסט לבן על גבי רקע שחור, לקריאה נוחה ובריאה יותר בחושך).mesilatyesharim מ"יPath of the Just is a book written by Rabbi Moshe ChaimLuzzatto (Luzzatto) and includes morally Mental Measurementsrepair, and training closer to Hashem.The first edition of the"Path of the Just" was first published in Amsterdam in the 'DCL(1740) and now comes the first time, a dedicated Android app!Inaddition to the book itself, we added public convenience Bootyadvanced options and illuminating:* Markers that keeps the "My lastposition".* Ability to control the size of lettering.* A variety ofdifferent fonts for the convenience of the reader.* Normal mode(black text on a white background) and night mode (white text onblack background for easy readability and healthier thandark).mesilat yesharim MI
Shnayim Mikra Ve-echad Targum 3.2 APK
Hebrew Apps
Shnayim Mikra Ve-echad Targum with Rashi and Onkelos.Also inShnayim Mikra Ve-echad Targum:* Simun Aliyot.* weekly ParashatHashavua.* you can choose which Mefarshim to see.* Bookmarks.*Matzav Tikun Korim (whitout Nikud).* Haftarot.and more...
heb.apps.perekshira 3.3 APK
Hebrew Apps
באפליקציה תמצאו המון תפילות:- סדר פרק שירה, במצגת הכוללת תמונותמרהיבות של הברואים.- נשמת כל חי (נוסחים: עדות המזרח, אשכנזי)- תיקוןהכללי- ק"ש שעל המיטה- שיר השירים- איגרת הרמב"ן- תפילת השל"ה- תפילתר' ישמעאל כהן גדול- פרשת המן- בראשית תמן ועוד עשרות תפילות ובקשותלהצלחה, זיווג הגון, רפואה שלמה, פרנסה, שלום בית, לידה קלה למעוברות,פרי בטן, תפילת הדרך ולכל דבר ועניין...עוד באפליקציה:- תזכורתלקריאה.- טקסטים מנוקדים ומודגשים, כולל מדרשים ומקורות.- אפשרותשליטה בגודל הכתב.- מגוון גופנים שונים לנוחיות הקורא.- מצב רגיל(טקסט שחור על גבי רקע לבן) ומצב לילה (טקסט לבן על גבי רקע שחור).**אם הטקסטים המנוקדים מופיעים במכשיר הפוך, יש להכנס להגדרות ולהפעילאת מצב "יישור טקסט".The app will find lots of prayers:- Order PerekShira, a presentation that includes spectacular images ofcreatures.- Sukah (versions: Oriental, Ashkenazi)- Generalimprovement- SCC on the bed- Song of Songs- Letter Ramban- PrayerShelah- Prayer of Rabbi Ishmael Priest- Parshat Haman- At thebeginning of Taman And dozens of Prayers for success, a decentmatch, speedy recovery, livelihood, peace in the home, leap easybirth, offspring, traveler's prayer for all purposes ...Anotherapplication:- A reminder of the call.- Spotted and highlightedtexts, including Midrash and sources.- The possibility ofcontrolling the size of lettering.- A variety of different fontsfor the convenience of the reader.- Normal mode (black text on awhite background) and night mode (white text on a blackbackground).** If the dotted texts appear on the device upsidedown, has to enter settings and activate the mode "text-align".
Loading...