2.1.0 / May 6, 2019
(4.2/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Dankzij Help Me is de begeleider slechts één knop verwijderd van dehulpbehoevende. Deze Apps maken het mogelijk de begeleider /hulpbehoevende 24/7 vragen te stellen of te tonen wat je zorgenbaart. Doordat alle Z-apps gekoppeld worden aan een webapplicatiekan de plaats van de oproepen gelokaliseerd worden. Opgelet:Nieuwere Android toestellen hebben extra batterijbesparendeinstellingen standaard geactiveerd. Dit kan er voor zorgen dat denotificaties die je moeten verwittigen dat er iemand contact wilopnemen niet tijdig getoond worden. We willen benadrukken dat hetdaarom belangrijk is om batterijbesparende maatregelen af te zettenvoor deze app (of volledig uit te schakelen) en notificaties vandeze app te markeren als hoge prioriteit die ook weergegeven mogenworden op je startscherm en indien je toestel in de 'stil'-standstaat (Zie ook de instellingenpagina in de app -> notificaties).De menustructuur van android verschilt voor verschillende versiesen fabrikanten. Test de app door je toestel, zonder het aan delader te koppelen, gedurende een uur stil neer te leggen en dan eengeprek te starten waarbij het toestel verwittigd moet worden. Bijproblemen neem contact op met Z-apps via de livechat in de webappof het info e-mailadres, we helpen je graag verder! Thanks to HelpMe, the supervisor is only one button away from the needy. TheseApps make it possible to ask the counselor / needy 24/7 questionsor show you what concerns you. Because all Z-apps are linked to aweb application, the location of the calls can be located. Note:Newer Android devices have activated additional battery savingsettings by default. This can ensure that the notifications thatyou have to inform that someone wants to contact you are not shownin time. We want to emphasize that it is therefore important totake battery-saving measures for this app (or disable itcompletely) and to mark notifications of this app as a highpriority that may also be displayed on your home screen and if yourdevice is in the 'silent' 'mode (also see the settings page in theapp -> notifications). The android menu structure differs fordifferent versions and manufacturers. Test the app by placing yourdevice, without connecting it to the charger, silent for an hourand then start a call where the device has to be notified. If youhave any problems, contact Z-apps via the live chat in the web appor the info e-mail address, we are happy to help you!

App Information HelpMe (XP) - zapps

 • App Name
  HelpMe (XP) - zapps
 • Package Name
  be.lucine_os.helpme
 • Updated
  May 6, 2019
 • File Size
  21M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  2.1.0
 • Developer
  Lucine BVBA
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
 • Google Play Link

Lucine BVBA Show More...

Equipe Mont Ventoux 3.3.0 APK
Lucine BVBA
De equipe Mont Ventoux applicatie helpt je met het behalen van hetgrote wielerdoel. Het beklimmen van de Mont Ventoux. Registreer alje trainingen via deze handige app en volg jouw prestaties, foto'sen filmpjes via de web-applicatie. Bekijk je gereden routes,gemiddelde- en maximum snelheid en totale trainingskilometers. Deeindbeklimming zal een stuk aangenamer verlopen! Ook kan je jepersoonlijke doelstellingen vanuit de app scoren en jeprofielinformatie aanpassen. Veel succes! Het Z-apps team. The crewMont Ventoux application helps you achieve the major cycling goal.Climbing the Mont Ventoux. Register all your workouts via thishandy app and follow your performances, photos and videos throughthe web application. Check your driving routes, average and maximumspeed and total training kilometers. The final ascent will be a lotmore pleasant! Also you can score your personal goals within theapp and customize your profile information. Good luck! Z apps team.
Docs - zapps 2.1.0 APK
Lucine BVBA
Personal documents (treatment plans, rental agreement, etc.) arealways within reach thanks to the Docs application. All documentscan be consulted on personal devices or by logging in on othermobile platforms. To ensure the privacy and safety, documents arenot stored on the iPhone, but on our secure server. This enablesthem to be safe even in case of loss or theft of the iPhone.
Care-Free 1.0.7 APK
Lucine BVBA
Care-Free is een app over kindermishandeling voor jongeren van 10jaar en ouder. Wil jij meer weten over wat kindermishandeling is?Wil je meer weten over hoe je dit bespreekbaar kan maken als je jezorgen maakt over jezelf of over een ander? Of wil je weten waaromhet gebeurt? Dan kun je de Care-Free app gratis en anoniemgebruiken en zelf bepalen of je er iets mee wilt doen. Care Free isan app on child abuse for young people aged 10 and older. Want toknow more about what is child abuse? Want to know more about how tohandle that situation if you are concerned about yourself orsomeone else? Whether you want to know why it happens? You can usethe Care-Free app for free and anonymous and decide whether youwant to do something with it.
HelpMe (XP) - zapps 2.1.0 APK
Lucine BVBA
Dankzij Help Me is de begeleider slechts één knop verwijderd van dehulpbehoevende. Deze Apps maken het mogelijk de begeleider /hulpbehoevende 24/7 vragen te stellen of te tonen wat je zorgenbaart. Doordat alle Z-apps gekoppeld worden aan een webapplicatiekan de plaats van de oproepen gelokaliseerd worden. Opgelet:Nieuwere Android toestellen hebben extra batterijbesparendeinstellingen standaard geactiveerd. Dit kan er voor zorgen dat denotificaties die je moeten verwittigen dat er iemand contact wilopnemen niet tijdig getoond worden. We willen benadrukken dat hetdaarom belangrijk is om batterijbesparende maatregelen af te zettenvoor deze app (of volledig uit te schakelen) en notificaties vandeze app te markeren als hoge prioriteit die ook weergegeven mogenworden op je startscherm en indien je toestel in de 'stil'-standstaat (Zie ook de instellingenpagina in de app -> notificaties).De menustructuur van android verschilt voor verschillende versiesen fabrikanten. Test de app door je toestel, zonder het aan delader te koppelen, gedurende een uur stil neer te leggen en dan eengeprek te starten waarbij het toestel verwittigd moet worden. Bijproblemen neem contact op met Z-apps via de livechat in de webappof het info e-mailadres, we helpen je graag verder! Thanks to HelpMe, the supervisor is only one button away from the needy. TheseApps make it possible to ask the counselor / needy 24/7 questionsor show you what concerns you. Because all Z-apps are linked to aweb application, the location of the calls can be located. Note:Newer Android devices have activated additional battery savingsettings by default. This can ensure that the notifications thatyou have to inform that someone wants to contact you are not shownin time. We want to emphasize that it is therefore important totake battery-saving measures for this app (or disable itcompletely) and to mark notifications of this app as a highpriority that may also be displayed on your home screen and if yourdevice is in the 'silent' 'mode (also see the settings page in theapp -> notifications). The android menu structure differs fordifferent versions and manufacturers. Test the app by placing yourdevice, without connecting it to the charger, silent for an hourand then start a call where the device has to be notified. If youhave any problems, contact Z-apps via the live chat in the web appor the info e-mail address, we are happy to help you!
FollowUp - zapps 3.1.0 APK
Lucine BVBA
Thanks to the web application you can monitor the daily tasks (sentby the Doit app) of your users. FollowUp provides an efficient wayto monitor your users and notify you when there might be problems.
be.lucine_os.bethanienhuis 1.2.0 APK
Lucine BVBA
Volledig personaliseerbare stappenplannen uit een centraledatabasevia een webapplicatie. Fully customizable roadmaps from acentraldatabase via a web application.
Jong en Zwanger 2.2.0 APK
Lucine BVBA
Jong en Zwanger, een app voor het begeleiden van eenzwangerschapvan een jonge moeder! Young and Pregnant, an app toaccompany apregnancy of a young mother!
Loading...