1.0 / October 24, 2017
(4.1/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Vi är glada att presentera Hermes i Augmented Reality. Med hjälpavdenna app ser du Mitthem:s objekt Hermes i 3D. Starta appenochrikta kameran mot den avsedda bilden så ser du det växa fram.Dukan ladda ner och skriva ut bildenhärhttps://www.dropbox.com/s/rz46tmuakt56rcu/trigger_1.jpg?dl=0.Dukan vinkla din telefon och flytta den i höjdled och i sidledföratt se mer av Hermes.We are pleased to introduce HermesinAugmented Reality.Using this app, you'll see Mitthem's ItemHermesin 3D. Start the app and point the camera at the intendedimage soyou'll see it grow. You can download and print the imageherehttps://www.dropbox.com/s/rz46tmuakt56rcu/trigger_1.jpg?dl=0.Youcan tilt your phone and move it vertically and sideways to seemoreof Hermes.

App Information Hermes

wec360° Show More...

BRF Mälarutsikten 1.0 APK
wec360°
Vi är glada att presentera Mälarutsikten i AugmentedReality.Mälarutsikten ligger till grund för en helt ny stadsdel iSträngnäs. Här planerar vi för totalt 160 st sjönära boenden meddet lilla extra som båt- och rekreationsbrygga, bastuhus ochgästlägenhet. Kika in på peabbostad.se/strangnas så får du veta merom våra nya hem.Med hjälp av denna app ser du Mälarutsikten (PEAB)i 3D. Starta appen och rikta kameran mot den avsedda bilden så serdu det växa fram. Du kan ladda ner och skriva ut bilden härhttps://www.dropbox.com/s/w4kbkg6mrqytuzf/m%C3%A4larutsikten.jpg?dl=0.Du kan vinkla din telefon och flytta den i höjdled och i sidled föratt se mer av Mälarutsikten.We are pleased to introduce Mälarenview in Augmented Reality.Malar The view is the basis for anentirely new district in Strängnäs. We are planning for a total of160 pieces lakeside accommodation with that little extra that boatand recreational jetty, sauna house and guest apartment. Take alook at peabbostad.se/strangnas to learn more about your newhome.Using this app, you'll see the Mälaren view (ANNUAL) in 3D.Start the app and point the camera at the intended image so you'llsee it grow. You can download and print the image herehttps://www.dropbox.com/s/w4kbkg6mrqytuzf/m%C3%A4larutsikten.jpg?dl=0.You can tilt your phone and move it vertically and sideways to seemore of the Mälaren view.
Kvibergs Ängar - Etapp 2 och 3 1.1 APK
wec360°
Vi är glada att presentera Kvibergs Ängar – Etapp 2 och 3 iAugmented Reality. Med hjälp av denna app ser du Kvibergs Ängar –Etapp 2 och 3 i 3D. Starta appen och rikta kameran mot den avseddabilden så ser du det växa fram. Du kan ladda ner och skriva utbilden här:https://www.dropbox.com/sh/awtmmxjo53mbrzj/AABNiizR3uWiOBGVeD6k3xeDa?dl=0.Du kan vinkla din telefon och flytta den i höjdled och i sidled föratt se mer av KvibergsÄngar.http://public.wec360.se/skanska/kvibergs_angar/ar_etapp2_3/trigger_1.jpgWeare pleased to introduce Kvibergs Meadows - Phase 2 and 3 ofAugmented Reality.Using this app, you'll see Kvibergs Meadows -Stage 2 and 3 in 3D. Start the app and point the camera at theintended image so you'll see it grow. You can download and printthe image here:https://www.dropbox.com/sh/awtmmxjo53mbrzj/AABNiizR3uWiOBGVeD6k3xeDa?dl=0.You can tilt your phone and move it vertically and sideways to seemore of KvibergsMeadows.http://public.wec360.se/skanska/kvibergs_angar/ar_etapp2_3/trigger_1.jpg
Trollberget 1.0 APK
wec360°
Vi är glada att presentera Trollberget i AugmentedReality.Kvarteret Trollberget ligger mellan Brf Trollbacken ochdetplanerade området Sigtuna ängar, som kommer att karaktäriserasavsmåskalig kvartersbebyggelse med stadskaraktär. Trollbergetärformat som ett U, med en grön gård som öppnar sig mot söderochTrollbacken. Den mer stadsmässiga fronten vettermotRagvaldsbovägen och det framtida Sigtuna ängar. Entréernaärorienterade mot en lokalgata som kantas av parkeringochträdplanteringarMed hjälp av denna app ser du KvarteretTrollberget(Riksbyggen) i 3D. Starta appen och rikta kameran motden avseddabilden så ser du det växa fram. Du kan ladda ner ochskriva utbildenhärpublic.wec360.se/riksbyggen/trollberget/trigger/trigger_1.pdf.Dukan vinkla din telefon och flytta den i höjdled och i sidledföratt se mer av Kvarteret Trollberget.We are pleased tointroduceTrollberget in Augmented Reality.Block Trollberget betweenBrfTrollbacken and the planned area Sigtuna meadows, which willbecharacterized by small-scale neighborhood development withurbancharacter. Trollberget is shaped like a U, with a greencourtyardthat opens to the south and Trollbacken. The moreurban-likefront-facing Ragvaldsbovägen and future Sigtuna meadows.Theentrances are oriented toward a local street lined with parkingandtree plantationsUsing this app, you'll see blockTrollberget(Riksbyggen) in 3D. Start the app and point the cameraat theintended image so you'll see it grow. You can download andprintthe imageherepublic.wec360.se/riksbyggen/trollberget/trigger/trigger_1.pdf.Youcan tilt your phone and move it vertically and sideways to seemoreof Block Trollberget.
Tullholmsviken 1.0 APK
wec360°
Vi är glada att presentera Tullholmsviken i Augmented Reality. Nuväxer Karlstad i södergående rikting och i Tullholmsviken utvecklarvi en ny och spännande stadsdel med ett naturskönt Vänerläge. Härska det bli en blandning av bostäder, verksamheter, service ochkontor, som blir en fortsättning på Karlstads centrum. Och vilketläge sen! På ungefär 10 minuter kan du befinna dig mitt i staneller mitt i naturen, beroende på vilket håll du vänder blicken åt.Men vi tror att u kommer trivas allra bäst här hemma i viken. Närsolen glittrar i vattnet, båtar guppar vid bryggorna ochstrandpromenaden fylls av både boende och besökare. Lägenheterna iBrf Lakholmen är planerade just för att ta vara på närheten tillvattnet. Stora ljusinsläpp och vackra utblickar mot viken gör attdina fönster har goda chanser att bli hemmets vackraste tavlor.Varje hem får riktigt fina balkonger i ljusa lägen, som ettytterligare rum där du kan njuta av läget. När du flyttar in ihemmen i Brf Lakholmen gör du ett viktigt miljöval eftersom hemmenär Svanenmärkta. Välkommen till Tullholmsviken och Karlstads nyakajläge!Med hjälp av denna app ser du Tullholmsviken (Skanska) i3D. Starta appen och rikta kameran mot den avsedda bilden så ser dudet växa fram. Du kan ladda ner och skriva ut bilden härhttps://www.dropbox.com/sh/23e9i1s2pv4bazk/AADldDwbYJ-ZDOUrPDpfEHb2a?dl=0.Du kan vinkla din telefon och flytta den i höjdled och i sidled föratt se mer av Tullholmsviken.
Hermes 1.0 APK
wec360°
Vi är glada att presentera Hermes i Augmented Reality. Med hjälpavdenna app ser du Mitthem:s objekt Hermes i 3D. Starta appenochrikta kameran mot den avsedda bilden så ser du det växa fram.Dukan ladda ner och skriva ut bildenhärhttps://www.dropbox.com/s/rz46tmuakt56rcu/trigger_1.jpg?dl=0.Dukan vinkla din telefon och flytta den i höjdled och i sidledföratt se mer av Hermes.We are pleased to introduce HermesinAugmented Reality.Using this app, you'll see Mitthem's ItemHermesin 3D. Start the app and point the camera at the intendedimage soyou'll see it grow. You can download and print the imageherehttps://www.dropbox.com/s/rz46tmuakt56rcu/trigger_1.jpg?dl=0.Youcan tilt your phone and move it vertically and sideways to seemoreof Hermes.
com.wec360.ARNybyggnation 2.1.18 APK
wec360°
En samlingsplats för Augmented Reality Vi har valt att göra detlättare för dig så att du med enkelhet kan finna de nyproduktionersom har augmented realityupplevelser. Appen uppdateras löpande medaktuella nybyggnationer. Använd listan för att finna och ladda nerprojekt. Högst upp så kommer du alltid att finna de tre senasteprojekten som vi lagt till. Direkt under, i alfabetisk ordning, såfinner du den kompletta listan med samtliga nyproduktioner somfinns. Klicka på det projekt du är intresserad av för att laddaner. Upplev Augmented Reality där du är, när det passar dig.Augmented reality är en fantastisk upplevelse som vi har designatså att du kan ta del av den där du är och oavsett tid på dygnet.Det fungerar lika bra på telefoner såsom tablets. A gathering placefor Augmented Reality We have chosen to make it easier for you sothat with simplicity can find the new productions that haveaugmented reality experiences. The app is updated on a regularbasis with current newbuilding. Use the list to find and downloadprojects. At the top you will always find the last three theprojects we added. Directly below, in alphabetical order, you willfind the complete The list of all new productions available. Clickon the project you are interested in to download. ExperienceAugmented Reality wherever you are when it suits you. Augmentedreality is an amazing experience we have designed so that you canshare what you are and regardless of time during the day. It worksequally well on phones such as tablets.
AR Nybyggnation 1.6 APK
wec360°
En samlingsplats för Augmented RealityVi har valt att göradetlättare för dig så att du med enkelhetkan finna denyproduktionersom har augmented realityupplevelser.Appen uppdateraslöpande medaktuella nybyggnationer.Använd listan för att finna ochladda nerprojekt.Högst upp så kommer du alltid att finna detresenasteprojekten som vi lagt till.Direkt under, ialfabetiskordning, så finner du den komplettalistan medsamtliganyproduktioner som finns.Klicka på det projekt du ärintresserad avför att ladda ner.Upplev Augmented Reality där du är,när detpassar dig.Augmented reality är en fantastisk upplevelse somvihardesignat så att du kan ta del av den där du är och oavsetttidpådygnet.Det fungerar lika bra på telefoner såsom tablets.Agatheringplace for Augmented RealityWe have chosen to make iteasier for youso that you with simplicitycan find the newproductions that havebeen augmented reality experiences.The app isupdated continuouslywith current new construction.Use this list tofind and downloadthe project.At the top you will always find thelast threetheprojects that we have added.Directly below, inalphabetical order,so you will find the completethe list of all thenew productionsavailable.Click on the project you want todownload.Experienceaugmented reality where you are, at yourconvenience.Augmentedreality is a fantastic experience that wehavedesigned so you canenjoy it wherever you are and whatevertimeduring the day.It worksequally well on handsets such astablets.
Gjuteriet 1.0 APK
wec360°
Välkommen till MKB:s kvarter Gjuteriet på Limhamn. Här har vi151trivsamma lägenheter varav fem stycken radhus på ett drömlägenäragrönområden, stranden och Öresund. Inflyttningpåbörjas2018/2019.Läs mer och gå en 3 D vandring i en lägenhetpåmkbfastighet.se/gjuteriet.Med hjälp av denna app ser duGjuteriet(MKB) i 3D. Starta appen och rikta kameran mot den avseddabildenså ser du det växa fram. Du kan ladda ner och skriva utbilden här:http://public.wec360.se/mkb/gjuteriet/AR/trigger_1.jpgDu kanvinkla din telefon och flytta den i höjdled och i sidled föratt semer av Gjuteriet.Welcome to the EIA's block foundry inLimhamn.Here we have 151 cozy apartments of which five townhousesin adream location close to green areas, the beach and theSound.Occupancy begins 2018/2019.Learn more and get a 3-d walkingin anapartment on mkbfastighet.se/gjuteriet.Using this app, you'llseefoundry (EIA) in 3D. Start the app and point the camera attheintended image so you'll see it grow. You can download andprintthe imagehere:http://public.wec360.se/mkb/gjuteriet/AR/trigger_1.jpgYou cantiltyour phone and move it vertically and sideways to see more ofthefoundry.
Loading...