4.4.7 / October 22, 2019
(4.6/5) (1,290)

Description

When using Help 113, the emergency center can automatically getyour location. It can save vital time if an accident or suddenillness affects you or someone near you. Hjelp 113 also containslocation and information about defibrillators in Norway. You cancall and send your location to either fire, medical or policeemergency centers To provide quick help, the emergency center mustknow where you are. Are you far from home, without an address, inthe woods or in the mountains? It can be difficult to explain whereyou are while it is urgent to get help. Use Help 113 to call theemergency center. Then your GPS position will be automatically sentvia the mobile phone to the emergency center while the call is inprogress. Thus, ambulance or air ambulance can be quickly sent tothe right place, wherever you are. NB! Remember to start Help 113and enter your phone number today. Then the app will work when youneed the help quickly.

App Information Hjelp 113

 • App Name
  Hjelp 113
 • Package Name
  com.favouritesystems.android.emergencyapp.nla113
 • Updated
  October 22, 2019
 • File Size
  32M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  4.4.7
 • Developer
  Stiftelsen Norsk Luftambulanse
 • Installs
  500,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Medical
 • Developer
 • Google Play Link
Stiftelsen Norsk Luftambulanse Show More...
TAS 1.06 APK
Norsk Luftambulanse har i en årrekke holdt praktiske kurs forredningsmannskaper. Gjennom TAS-kursene kan nød-etatene trenesammen og skaffe viktig erfaring. TAS-appen viser noe av innholdetpå TAS-kursene som handler om bruk av kjettinger til frigjøring medkjettingmetoden ved trafikkulykker med personbil og tyngrekjøretøy. Denne appen er beregnet på deg som skal delta i TAS-kursog vil være forberedt eller allerede har tatt kurs og ønsker åfriske opp kunnskapen. Til deg som ikke jobber i nødetatene: Don'ttry this at home!Sikkerhet er viktig - det er derforredningsmannskapene trener regelmessig. Mer informasjon finner dupå norskluftambulanse.noNorwegian Air Ambulance has for years heldpractical courses rescuers. Through TAS courses can emergencyagencies train together and gain valuable experience.TAS app showssome of the content on TAS courses about using chains to releasechain method of road accidents with cars and heavy vehicles.Thisapp is designed for you to participate in TAS courses and will beprepared or have already taken courses and want to brush up yourknowledge.To you who are not working in emergency services: Do nottry this at home!Safety is important - that's why rescuersexercising regularly.More information can be found atnorskluftambulanse.no
Hjelp 113 4.4.7 APK
When using Help 113, the emergency center can automatically getyour location. It can save vital time if an accident or suddenillness affects you or someone near you. Hjelp 113 also containslocation and information about defibrillators in Norway. You cancall and send your location to either fire, medical or policeemergency centers To provide quick help, the emergency center mustknow where you are. Are you far from home, without an address, inthe woods or in the mountains? It can be difficult to explain whereyou are while it is urgent to get help. Use Help 113 to call theemergency center. Then your GPS position will be automatically sentvia the mobile phone to the emergency center while the call is inprogress. Thus, ambulance or air ambulance can be quickly sent tothe right place, wherever you are. NB! Remember to start Help 113and enter your phone number today. Then the app will work when youneed the help quickly.
Hjelp Utland 2.20 APK
Hvis ulykke eller sykdom rammer når du er påreise, uansett hvor i verden, gir Hjelp Utland deg informasjon omtelefonnummeret til den norske ambassaden eller konsulat, samtmedisinsk nødnummer i det landet du er i.Er du medlem i Norsk Luftambulanse har du tilgang til medisinskalarmsentral hele døgnet. Dette nummeret er tilgjengelig som en”knapp”. Her kan du ringe om små og store hendelser, få råd og vinkom medisinsk assistanse. Her snakker du direkte med en sykepleiereller en lege som sitter hjemme i Norge.Ved alvorlige hendelser kan dette helsepersonalet bestemme at deter nødvendig å sende en sykepleier dit du er for hjelp ogbistand.Som medlem kan du også bestille SMS-varsling fra det stedet duer.Da får du varsler om hendelser som er viktige for din trygghet derdu er.Er du ikke medlem, har du likevel full tilgang til de norskeambassadene og konsulatene, samt landenes nødnummer.Det lønner seg å være medlem. Medlemskap kan ordnes raskt viaHjelp Utland. Er du medlem kan du også se og endre dinkontaktinformasjon i denne appen.If accident or diseasestrikes when you are traveling, wherever in the world, providesHelp Global information about the phone number of the Norwegianembassy or consulate, and medical emergency in the country you arein.Are you a member of the Norwegian Air Ambulance have access tomedical emergency around the clock. This number is available as a"button". You can call the small and large events, obtain advice onmedical assistance. Here you speak directly with a nurse or adoctor who sits at home in Norway.When serious incidents may clinician decide that it is necessary tosend a nurse to where you are for help and assistance.As a member you can also order SMS notification from the placeyou are.When you receive notifications about events that are important foryour safety wherever you are.Are you not a member, you still have full access to theNorwegian embassies and consulates, and the countries'emergency.It pays to be a member. Membership can be arranged quicklythrough Help Global. Are you a member you can also view and changeyour contact information in this app.
Luftambulanse 1.1.38 APK
Fartøysjef og resten av mannskapet må hente inn og vurdere storemengder informasjon når de skal velge en trygg og egnetlandingsplass: Værforhold, spenn og hindringer, gjenstander påbakken, topografi og mye mer. Nødetatene er viktige ressurspersonerfor helikoptermannskapene, men kan ha begrenset og varierendeopplæring og kunnskap om emnet.Denne appen har som hensikt å ginødetatene enda bedre forutsetninger for å kunne gihelikoptermannskapet viktig informasjon, videreformidle værforhold,klargjøre en passende landingsplass, ta ned helikopter vedskadested, samt hjelpe mannskapet med effektiv omlasting ellerinnlasting av pasient, og hjelpe til med å sørge for trygg takeoff. Initiativtaker Trond Vigerust (redningsmann i NorskLuftambulanse AS) og Marius Malmo (flyger i Norsk Luftambulanse AS)har laget innholdet og sørget for kvalitetssikring hos blant andreflyoperativ ledelse og Safety Manager i Norsk Luftambulanse AS.Selskapene Computas og Nyhetsgrafikk har omsatt innhold, data ogscenarier til appen du nå holder i hånda.Appen er finansiert avStiftelsen Norsk Luftambulanse og er i utgangspunktet laget fornødetatene, opplæringsinstitusjoner og frivillige organisasjoner.Den inneholder imidlertid ingen hemmeligheter, så alle som ønskerer velkommen til å laste ned og benytte den, også dersom du ikkehar noe tilknytning til målgruppen beskrevet over.Commander and therest of the crew must acquire and evaluate large amounts ofinformation when selecting a safe and suitable landing area,weather conditions, tension and obstacles, objects on the ground,topography and more. Emergency services are important resource forhelicopter crews, but may have limited and varying training andknowledge of the subject.This app is intended to provide emergencyservices even better positioned to provide helicopter crewimportant information, communicate weather conditions, prepare asuitable landing area, take down the helicopter at the accidentsite, and help the crew with efficient transhipment or loadingpatient, and helping to ensure for safe take off. Initiator TrondVigerust (rescuer Norwegian Air Ambulance AS) and Marius Malmo(flyer in Norwegian Air Ambulance AS) has created content andensured quality by, among others, fleet operation management andSafety Manager at Norwegian Air Ambulance AS. The companiesComputas and New Graphics traded content, data and scenarios withthe app you now hold in your hand.The app is funded by theFoundation Norwegian Air Ambulance and are basically made foremergency services, educational institutions and NGOs. It contains,however, no secrets, so anyone who wants is welcome to download anduse it, even if you have no connection with the audience describedabove.
HENSPE 1.6.1 APK
HENSPE er utviklet og finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse.Appen er laget for å gi personell i nødetatene hjelp til å sendegode strukturerte tilbakemeldinger over sambandet ved ulikehendelser. HENSPE er en digital versjon av HENSPE kortet og vilogså gi oppdatert informasjon om posisjonen der du er.
HemsWX 3.12 APK
Værkamerasystemet HemsWX er utviklet og finansiert av StiftelsenNorsk Luftambulanse, i nært samarbeid med Norsk Luftambulanse AS,og gir flygere tilgang til egne værkameraer, webkameraer,værprognoser fra met.no og lokale trykk-/temperaturmålinger tilplanlegging av oppdrag. Appen kan, i denne versjonen, benyttes avsamarbeidspartnere som helikopteroperatører, Forsvaret, nødetateneog Meteorologisk institutt. Ansatte hos disse må kontakte egenledelse for login-info. Det planlegges en fremtidigpublikumsversjon av appen, informasjon om denne vil du finne pånorskluftambulanse.no. Appen brukes på eget ansvar og etter avtalemed utvikler. Værkamerasystemet HemsWX developed and funded by theNorwegian Air Ambulance Foundation, in close cooperation with theNorwegian Air Ambulance AS and give pilots access to their ownværkameraer, webcams, weather forecasts from met.no and localpressure / temperature measurements for planning missions. Theapplication can, in this version, used by partners such ashelicopter operators, military, emergency services and theMeteorological Institute. Employees of these must contact their ownmanagement for login info. It planned a future public version ofthe app, information on this you will find onnorskluftambulanse.no. The app at your own risk and in agreementwith the developer.
Loading...