1.2.1 / September 25, 2014
(3.5/5) (190)
Loading...

Description

Het Laatste Nieuws weet wat er leeft. En dankzij de Wekker app weetjij het ook, van zodra je opstaat.

Download gratis de HLN Wekker app en je bent ’s morgens meteenmee met de actualiteit van de dag. Ontwaak met een aangenameringtone, scroll door de 7 uitgelichte nieuwsartikels en je bentonmiddellijk op de hoogte van wat er leeft in je regio, in Belgiëof in de rest van de wereld.

• Wekker met 10 opgewekte geluiden
• De belangrijkste artikels rechtstreeks op je gsm
• Binnen- en buitenlands nieuws
• Nieuws uit je regio
• Weerbericht voor jouw gemeente
• Gepersonaliseerd verkeersnieuws
• Persoonlijke statistieken, zoals je snelste afdruktijd van dewekker
Van zodra je je smartphone opzet, selecteert de redactie van HetLaatste Nieuws voor jou de 5 belangrijkste artikels die je moetgelezen hebben om helemaal mee te zijn. Als je wilt, kun je ervoorkiezen om ook 2 nieuwsberichten uit je eigen regio teontvangen.

Word wakker met een aangenaam wekkergeluid. Kies uit 10verschillende melodieën om mee wakker te worden, waaronder Introvan The XX, het nummer dat je ook in de tv-spot van Het LaatsteNieuws hoort.

Dankzij het gepersonaliseerd verkeersnieuws zie je meteen of jefile hebt op weg naar je werk. Duid aan langs welke grote Vlaamseverkeersassen je dagelijks passeert, dan zie je elke ochtend of ervertraging of files zijn op je vaste route.

De up-to-date weerapplicatie vertelt je meteen wat voor weer hetbuiten is. Zo kan je altijd goed voorbereid en met de juiste klerende deur uit.

Houd je persoonlijke statistieken bij en begin je dag op eenfijne manier. Houd bijvoorbeeld bij hoe snel je je wekker afdrukten probeer elke dag je persoonlijke records te verbeteren.

App Information HLN Nieuwswekker

HLN Nieuwswekker Version History

Select HLN Nieuwswekker Version :
 • 1.2.1 (3) - Latest Version
 • HLN Nieuwswekker 1.2.1 APK File

  Publish Date: 2016 /2/27
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 13.8 MB
  Tested on: Android 4.4W (KitKat, with wearable extensions, API: 20)
  File Sha1: 4932c929023d28496f073c200304d08e872627d2
  APK Signature: d00abdc55764f00d2faba3c8c35a616b2cffc212

De Persgroep Publishing Show More...

HLN Nieuwswekker 1.2.1 APK
Het Laatste Nieuws weet wat er leeft. En dankzij de Wekker app weetjij het ook, van zodra je opstaat.Download gratis de HLN Wekker app en je bent ’s morgens meteenmee met de actualiteit van de dag. Ontwaak met een aangenameringtone, scroll door de 7 uitgelichte nieuwsartikels en je bentonmiddellijk op de hoogte van wat er leeft in je regio, in Belgiëof in de rest van de wereld.• Wekker met 10 opgewekte geluiden• De belangrijkste artikels rechtstreeks op je gsm• Binnen- en buitenlands nieuws• Nieuws uit je regio• Weerbericht voor jouw gemeente• Gepersonaliseerd verkeersnieuws• Persoonlijke statistieken, zoals je snelste afdruktijd van dewekkerVan zodra je je smartphone opzet, selecteert de redactie van HetLaatste Nieuws voor jou de 5 belangrijkste artikels die je moetgelezen hebben om helemaal mee te zijn. Als je wilt, kun je ervoorkiezen om ook 2 nieuwsberichten uit je eigen regio teontvangen.Word wakker met een aangenaam wekkergeluid. Kies uit 10verschillende melodieën om mee wakker te worden, waaronder Introvan The XX, het nummer dat je ook in de tv-spot van Het LaatsteNieuws hoort.Dankzij het gepersonaliseerd verkeersnieuws zie je meteen of jefile hebt op weg naar je werk. Duid aan langs welke grote Vlaamseverkeersassen je dagelijks passeert, dan zie je elke ochtend of ervertraging of files zijn op je vaste route.De up-to-date weerapplicatie vertelt je meteen wat voor weer hetbuiten is. Zo kan je altijd goed voorbereid en met de juiste klerende deur uit.Houd je persoonlijke statistieken bij en begin je dag op eenfijne manier. Houd bijvoorbeeld bij hoe snel je je wekker afdrukten probeer elke dag je persoonlijke records te verbeteren.The LatestNews knows what is going on. And thanks to the Clock app too, youknow it as soon as you get up.Download the HLN Clock app and you're the morning right awaywith the news of the day. Wake up to a nice ringtone, scrollthrough the seven featured new articles and you are immediatelyaware of what is happening in your area, in Belgium or in the restof the world.• Alarm clock with 10 sounds generated• The main articles on your mobile phone• Domestic and foreign news• News from your region• Weather for your municipality• Personalized Traffic news• Personal statistics, such as your fastest print time clockOnce your smartphone design, selects the editors of The Latest Newsfor you the 5 most important articles you should have read all theway to be with. If you want, you can also choose to receive. 2 newsfrom your regionWake up with a pleasant alarm sound. Choose from 10 differentmelodies to be among them awake Intro by The XX, the song that youhear on the TV spot for the latest news.Thanks to personalized traffic news you see immediately whetheryou file on your way to work. Indicate along which large Flemishroads you pass every day, you see every morning, or delays, orfiles on your regular route.The up-to-date weather application tells you immediately whatthe weather is outside. So you can always well prepared and withthe right clothes out the door.Keep your personal stats and start your day in a pleasant way.Keep example at how quickly you print your alarm and try toimprove. Your personal records every day
de Volkskrant APK
Lees nu de Volkskrant, de gezaghebbendekwaliteitskrant die elke dag bovenop het nieuws zit met scherpereportages, diepgaande interviews en indrukwekkende fotografie; eengids door de wereld en door Nederland, maar met oog voor devrolijke kanten van het leven.* U kiest zélf hoe u de Volkskrant wil lezen: alsof het de papierenkrant is, of per artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. Ukan inzoomen op pagina's, artikels en beelden.* Uw digitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Krant gemist? Geen probleem. U kunt altijd de kranten van devoorbije week downloaden.* Gebruikt u een trage internetverbinding? Kies dan voor een "lightversie" van de krant. Zodra u een betere internetverbinding heeft,kunt u de "full versie" gratis downloaden.* U kan de krant eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op de Volkskrant (papieren versie of digitalekrant), leest met deze app de krant gratis. Weet u niet hoe in teloggen of bent u uw logingegevens vergeten, dan kan u terecht bijonze lezersservice: +31 88 056 15 61 (tijdens dekantooruren).Indien u geen abonnee bent, kan u de digitale krant aankopen via uwGoogle Play account. U kan per dag een weekkrant kopen voor 0,99 €of een weekendkrant voor 1,99 €.Now read the Times, theauthoritative newspaper of sitting every day on top of the newswith sharp reports, in-depth interviews and stunning photography; aguide through the world and the Netherlands, but with an eye forthe gay side of life.* You choose yourself how you want to read the Volkskrant: if it isthe printed newspaper, or an article in a simple text and imageversions. You can zoom in on pages, articles and images.Your digital newspaper is always done through the automaticdownload.* Newspaper missed? No problem. You can download the papers of thepast week.* If you are using a slow Internet connection? Then choose a "lightversion" of the newspaper. Once you have a better internetconnection, you can download the "full version" free.* You can first download the newspaper and later readingoffline.Who subscribed to the Volkskrant (hard copy or digital newspaper),read with this app the newspaper for free. Do not know how to login if you forget your login information, you can contact our readerservice: +31 88 056 15 61 (during office hours).If you are not a subscriber, you may purchase the digital newspapervia your Google Play account. You can buy a weekly newspaper a dayfor € 0.99 or a weekend newspaper for € 1.99.
AD nieuws, sport en regio APK
Download nu de gratis COMPLEET VERNIEUWDEnieuws app van AD.nl. Zo ben je altijd en overal op de hoogte vanhet laatste nieuws en sportnieuws. 24 uur per dag al het nieuws uitjouw buurt en het belangrijkste nieuws uit binnen- enbuitenland.Gratis, overzichtelijk en snel!- Nieuws uit binnen- en buitenland- Regionaal nieuws: stel je regio in voor het laatste nieuws uitjouw omgeving- Het laatste sportnieuws- Shownieuws- Liveblogs bij belangrijke gebeurtenissen in het nieuwsAD (Algemeen Dagblad) is een uitgave van De Persgroep NederlandB.V.Download the freeCOMPLETELY RENOVATED news app AD.nl. So you are always andeverywhere up to date with the latest news and sports headlines. 24hours a day all the news from your neighborhood and the mostimportant news from home and abroad.Free, clear and fast! - News from home and abroad- Regional news: Imagine region for the latest news from yourarea- The latest sports news- Show- Live Blogs at major events in the news AD (Algemeen Dagblad) is published by De Persgroep NetherlandsB.V.
De Volkskrant app APK
Met de Volkskrant app ontdekt u alles wat dezekrant te bieden heeft!De Volkskrant altijd bij de handBlijf op de hoogte van het laatste nieuws én lees alleachtergronden van de Volkskrant.Meest complete uit-agendaOntdek de Volkskrant Uit-agenda met de beste recensies en tips vanonze redactieStel uw eigen Volkskrant samenGeef aan welke onderwerpen en auteurs u wilt volgen en stel zo uwVolkskrant samen.Deel uw favoriete artikelenLaat zien wat u interesseert en deel artikelen eenvoudig viabijvoorbeeld Facebook en TwitterDe mooiste fotografieBekijk de mooiste fotografie bij onze artikelen en de sectie ‘Inbeeld’ met bijzondere fotoreportages.Download nu de app en ontdek alles wat de Volkskrant te biedenheeft!Onbeperkte toegangAbonnee? Dan heeft u onbeperkte toegang! Log in met uwVolkskrant-account.Nog geen abonnee? Om onbeperkte toegang te krijgen, heeft u dekeuze uit verschillende toegangspassen:- dagpas €0,89- weekpas €2,69- maandpas €9,99De toegang stopt automatisch.The Volkskrant app youwill discover what this newspaper has to offer!De Volkskrant always at handKeep up to date with the latest news and read all the backgroundsof the Volkskrant. Most complete off-agendaDiscover the Volkskrant Off agenda with the best reviews and tipsfrom our editorsCreate your own Volkskrant togetherIndicate which topics and authors you want to follow and set asyour Volkskrant together. Share your favorite articlesShow what interests you and share articles via simple exampleFacebook and TwitterThe most beautiful photographyDiscover the best photography in our articles and the section"Highlights" with special photo shoots.Download the app and discover all the Volkskrant has tooffer!Unlimited accessSubscriber? Then you have unlimited access! Log in with yourVolkskrant account.Not a subscriber yet? To gain full access, you have the choice ofdifferent access cards:- Day pass € 0.89- Weekly pass € 2.69- Monthly pass € 9.99Access stops automatically.
HLN.be APK
Met de nieuwsapp van HLN krijg je het meestrecente nieuws over de actualiteit uit België en de rest van dewereld. Met deze applicatie blijf je als eerste en 24/24 op dehoogte van het laatste nieuws.Download de app van HLN en krijg GRATIS:- Meldingen bij belangrijk nieuws (deze kan je ook uitzetten)- Het nationaal en internationaal nieuws in een oogopslag- Live sportnieuws uit binnen- en buitenland- Het meest recente nieuws uit jouw regio- De 10 meest gelezen artikelsHeb je nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een mailtje naarmobile@hln.beThe HLN news app you getthe latest news about current events in Belgium and the rest of theworld. With this application you keep the first and 24/24 up todate with the latest news.Download the app from HLN and get FREE:- Reports on important news (you can also turn off)- The national and international news at a glance- Live sports news from home and abroad- The latest news from your region- The 10 most read articlesDo you have any questions or comments? Send an email tomobile@hln.be
Trouw digitale krant APK
Lees nu Trouw, de mooiste krant van Europa dieu elke dag nieuws en verdieping brengt met in het weekend tweemagazines: Tijd en Letter & Geest.* U kiest zélf hoe u Trouw wil lezen: alsof het de papieren krantis, of per artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. U kaninzoomen op pagina's, artikels en beelden.* Uw digitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Krant gemist? Geen probleem. U kunt altijd de kranten van devoorbije week downloaden.* Gebruikt u een trage internetverbinding? Kies dan voor een "lightversie" van de krant. Zodra u een betere internetverbinding heeft,kunt u de "full versie" gratis downloaden.* U kan de krant eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op Trouw (papieren versie of digitale krant),leest met deze app de krant gratis. Weet u niet hoe in te loggen ofbent u uw logingegevens vergeten, dan kan u terecht bij onzelezersservice: +31 88 056 15 99 (tijdens de kantooruren).Indien u geen abonnee bent, kan u de digitale krant aankopen via uwGoogle Play account. U kan per dag een weekkrant kopen voor 0,99 €of een weekendkrant voor 1,99 €.Now read True, the bestnewspaper in Europe that brings you daily news and floor at theweekend two magazines: Time and Letter & Spirit.* You choose yourself how you want to read True: if it is theprinted newspaper, or an article in a simple text and imageversions. You can zoom in on pages, articles and images.Your digital newspaper is always done through the automaticdownload.* Newspaper missed? No problem. You can download the papers of thepast week.* If you are using a slow Internet connection? Then choose a "lightversion" of the newspaper. Once you have a better internetconnection, you can download the "full version" free.* You can first download the newspaper and later readingoffline.Who subscribed on Wedding (hard copy or digital newspaper), readwith this app the newspaper for free. Do not know how to log in ifyou forget your login information, you can contact our readerservice: +31 88 056 15 99 (during office hours).If you are not a subscriber, you may purchase the digital newspapervia your Google Play account. You can buy a weekly newspaper a dayfor € 0.99 or a weekend newspaper for € 1.99.
Het Laatste Nieuws APK
Lees met deze app Het Laatste Nieuws, degrootste krant van het land.* Je leest de krant uit je eigen regio of kiest uit alle andereedities. Je gekozen editie wordt automatisch bewaard.* Je kiest zélf hoe je Het Laatste Nieuws wil lezen: alsof het depapieren krant is, of per artikel in een makkelijke tekst- enbeeldversie. Je kan inzoomen op pagina's, artikels enbeelden.* Je digitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Krant gemist? Geen probleem. Je kunt altijd de kranten van devoorbije week downloaden.* Gebruik je een trage internetverbinding? Kies dan voor een "lightversie" van de krant. Zodra je een betere internetverbinding hebt,kun je de "full versie" gratis downloaden.* Je kan de krant eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op Het Laatste Nieuws (papieren versie ofdigitale krant), leest met deze app de krant gratis. Weet je niethoe in te loggen of ben je je logingegevens vergeten, dan kan jeterecht bij onze lezersservice: +32 2 454 25 90 (tijdens dekantooruren).Indien je geen abonnee bent, kan je de digitale krant aankopen viaje Google Play account. Je kan per dag een weekkrant kopen voor0,99 € of een weekendkrant voor 1,99 €.Read with this app HetLaatste Nieuws, the largest newspaper in the country.* You read the newspaper in your own region or choose from othereditions. You selected edition is saved automatically.* You choose yourself how you want to read the latest news: if itis the printed newspaper, or an article in a simple text and imageversions. You can zoom in on pages, articles and images.* Your digital newspaper is always done through the automaticdownload.* Newspaper missed? No problem. You can always download the papersof the past week.* Do you have a slow Internet connection? Then choose a "lightversion" of the newspaper. Once you have a better internetconnection, you can download the "full version".* You can first download the newspaper and later readingoffline.Who subscribed on Het Laatste Nieuws (hard copy or digitalnewspaper), read with this app the newspaper for free. Do not knowhow to log in if you have forgotten your login details, you cancontact our reader service: +32 2 454 25 90 (during officehours).If you are not a subscriber, you may purchase the digital newspapervia your Google Play account. You can buy a weekly newspaper a dayfor € 0.99 or a weekend newspaper for € 1.99.
AD digitale krant APK
Lees nu het AD op uw tablet ofsmartphone.* Je leest de krant uit je eigen regio of kiest uit alle andereedities. Je gekozen editie wordt automatisch bewaard.* Je kiest zélf hoe je het AD wil lezen: alsof het de papierenkrant is, of per artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie.Je kan inzoomen op pagina's, artikels en beelden.* Je digitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Krant gemist? Geen probleem. Je kunt altijd de kranten van devoorbije week downloaden.* Gebruik je een trage internetverbinding? Kies dan voor een "lightversie" van de krant. Zodra je een betere internetverbinding hebt,kun je de "full versie" gratis downloaden.* Je kan de krant eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op het AD (papieren versie of digitale krant),leest met deze app de krant gratis. Weet je niet hoe in te loggenof ben je je logingegevens vergeten, dan kan je terecht bij onzelezersservice: +31 88 050 50 50 (tijdens de kantooruren).Indien je geen abonnee bent, kan je de digitale krant aankopen viaje Google Play account. Je kan per dag een weekkrant kopen voor0,99 € of een weekendkrant voor 1,99 €Now read the AD on yourtablet or smartphone.* You read the newspaper in your own region or choose from othereditions. You selected edition is saved automatically.* You choose yourself how you want to read the AD if it is theprinted newspaper, or an article in a simple text and imageversions. You can zoom in on pages, articles and images.* Your digital newspaper is always done through the automaticdownload.* Newspaper missed? No problem. You can always download the papersof the past week.* Do you have a slow Internet connection? Then choose a "lightversion" of the newspaper. Once you have a better internetconnection, you can download the "full version".* You can first download the newspaper and later readingoffline.Who has subscribed to the AD (hard copy or digital newspaper), readwith this app the newspaper for free. Do not know how to log in ifyou have forgotten your login details, you can contact our readerservice: +31 88 050 50 50 (during office hours).If you are not a subscriber, you may purchase the digital newspapervia your Google Play account. You can buy a weekly newspaper a dayfor € 0.99 or a weekend newspaper for € 1.99
Loading...