1.2.1 / September 25, 2014
(3.5/5) (190)
Loading...

Description

Het Laatste Nieuws weet wat er leeft. En dankzij de Wekker app weetjij het ook, van zodra je opstaat.

Download gratis de HLN Wekker app en je bent ’s morgens meteenmee met de actualiteit van de dag. Ontwaak met een aangenameringtone, scroll door de 7 uitgelichte nieuwsartikels en je bentonmiddellijk op de hoogte van wat er leeft in je regio, in Belgiëof in de rest van de wereld.

• Wekker met 10 opgewekte geluiden
• De belangrijkste artikels rechtstreeks op je gsm
• Binnen- en buitenlands nieuws
• Nieuws uit je regio
• Weerbericht voor jouw gemeente
• Gepersonaliseerd verkeersnieuws
• Persoonlijke statistieken, zoals je snelste afdruktijd van dewekker
Van zodra je je smartphone opzet, selecteert de redactie van HetLaatste Nieuws voor jou de 5 belangrijkste artikels die je moetgelezen hebben om helemaal mee te zijn. Als je wilt, kun je ervoorkiezen om ook 2 nieuwsberichten uit je eigen regio teontvangen.

Word wakker met een aangenaam wekkergeluid. Kies uit 10verschillende melodieën om mee wakker te worden, waaronder Introvan The XX, het nummer dat je ook in de tv-spot van Het LaatsteNieuws hoort.

Dankzij het gepersonaliseerd verkeersnieuws zie je meteen of jefile hebt op weg naar je werk. Duid aan langs welke grote Vlaamseverkeersassen je dagelijks passeert, dan zie je elke ochtend of ervertraging of files zijn op je vaste route.

De up-to-date weerapplicatie vertelt je meteen wat voor weer hetbuiten is. Zo kan je altijd goed voorbereid en met de juiste klerende deur uit.

Houd je persoonlijke statistieken bij en begin je dag op eenfijne manier. Houd bijvoorbeeld bij hoe snel je je wekker afdrukten probeer elke dag je persoonlijke records te verbeteren.

App Information HLN Nieuwswekker

HLN Nieuwswekker Version History

Select HLN Nieuwswekker Version :
 • 1.2.1 (3) - Latest Version
 • HLN Nieuwswekker 1.2.1 APK File

  Publish Date: 2016 /2/27
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 13.8 MB
  Tested on: Android 4.4W (KitKat, with wearable extensions, API: 20)
  File Sha1: 4932c929023d28496f073c200304d08e872627d2
  APK Signature: d00abdc55764f00d2faba3c8c35a616b2cffc212

De Persgroep Publishing Show More...

HLN Nieuwswekker 1.2.1 APK
Het Laatste Nieuws weet wat er leeft. En dankzij de Wekker app weetjij het ook, van zodra je opstaat.Download gratis de HLN Wekker app en je bent ’s morgens meteenmee met de actualiteit van de dag. Ontwaak met een aangenameringtone, scroll door de 7 uitgelichte nieuwsartikels en je bentonmiddellijk op de hoogte van wat er leeft in je regio, in Belgiëof in de rest van de wereld.• Wekker met 10 opgewekte geluiden• De belangrijkste artikels rechtstreeks op je gsm• Binnen- en buitenlands nieuws• Nieuws uit je regio• Weerbericht voor jouw gemeente• Gepersonaliseerd verkeersnieuws• Persoonlijke statistieken, zoals je snelste afdruktijd van dewekkerVan zodra je je smartphone opzet, selecteert de redactie van HetLaatste Nieuws voor jou de 5 belangrijkste artikels die je moetgelezen hebben om helemaal mee te zijn. Als je wilt, kun je ervoorkiezen om ook 2 nieuwsberichten uit je eigen regio teontvangen.Word wakker met een aangenaam wekkergeluid. Kies uit 10verschillende melodieën om mee wakker te worden, waaronder Introvan The XX, het nummer dat je ook in de tv-spot van Het LaatsteNieuws hoort.Dankzij het gepersonaliseerd verkeersnieuws zie je meteen of jefile hebt op weg naar je werk. Duid aan langs welke grote Vlaamseverkeersassen je dagelijks passeert, dan zie je elke ochtend of ervertraging of files zijn op je vaste route.De up-to-date weerapplicatie vertelt je meteen wat voor weer hetbuiten is. Zo kan je altijd goed voorbereid en met de juiste klerende deur uit.Houd je persoonlijke statistieken bij en begin je dag op eenfijne manier. Houd bijvoorbeeld bij hoe snel je je wekker afdrukten probeer elke dag je persoonlijke records te verbeteren.The LatestNews knows what is going on. And thanks to the Clock app too, youknow it as soon as you get up.Download the HLN Clock app and you're the morning right awaywith the news of the day. Wake up to a nice ringtone, scrollthrough the seven featured new articles and you are immediatelyaware of what is happening in your area, in Belgium or in the restof the world.• Alarm clock with 10 sounds generated• The main articles on your mobile phone• Domestic and foreign news• News from your region• Weather for your municipality• Personalized Traffic news• Personal statistics, such as your fastest print time clockOnce your smartphone design, selects the editors of The Latest Newsfor you the 5 most important articles you should have read all theway to be with. If you want, you can also choose to receive. 2 newsfrom your regionWake up with a pleasant alarm sound. Choose from 10 differentmelodies to be among them awake Intro by The XX, the song that youhear on the TV spot for the latest news.Thanks to personalized traffic news you see immediately whetheryou file on your way to work. Indicate along which large Flemishroads you pass every day, you see every morning, or delays, orfiles on your regular route.The up-to-date weather application tells you immediately whatthe weather is outside. So you can always well prepared and withthe right clothes out the door.Keep your personal stats and start your day in a pleasant way.Keep example at how quickly you print your alarm and try toimprove. Your personal records every day
be.persgroep.red.mobile.android.vkn APK
de Volkskrant digitale krant Lees nu de Volkskrant, degezaghebbende kwaliteitskrant die elke dag bovenop het nieuws zitmet scherpe reportages, diepgaande interviews en indrukwekkendefotografie; een gids door de wereld en door Nederland, maar met oogvoor de vrolijke kanten van het leven. * U kiest zélf hoe u deVolkskrant wil lezen: alsof het de papieren krant is, of perartikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. U kan inzoomen oppagina's, artikels en beelden. * U kiest zélf hoe u leest: in deopmaak van de papieren krant, of per artikel in een makkelijketekst- en beeldversie. * Uw digitale krant staat elke ochtend klaardankzij het automatisch downloaden. * Krant gemist? Geen probleem.U kunt altijd de kranten van de afgelopen week teruglezen. * U kuntde krant eerst downloaden en later offline lezen. Handig vooronderweg of op vakantie. Wie geabonneerd is op de Volkskrant(papieren versie of digitale krant), leest met deze app de krantgratis. Weet u niet hoe in te loggen of bent u uw logingegevensvergeten, dan kan u terecht bij onze lezersservice: +31 88 056 1561 (tijdens de kantooruren). Indien u geen abonnee bent, kan u dedigitale krant aankopen via uw Google Play account. U kan per dageen weekkrant kopen voor €1,99 of een weekendkrant voor €2,99. Thedigital newspaper Volkskrant Now read the Times, the authoritativenewspaper of sitting every day on top of the news with sharpreports, in-depth interviews and stunning photography; a guidethrough the world and the Netherlands, but with an eye for the gayside of life. * You choose yourself how you want to read theVolkskrant: if it is the printed newspaper, or a product in asimple text and image version. You can zoom in on pages, articlesand images. * You choose yourself how you read, the layout of theprinted newspaper, or an article in a simple text and imageversion. Your digital newspaper is thanks to automatically downloadevery morning ready. * Newspaper missed? No problem. You can alwaysread the papers last week. * You can first download the newspaperand later reading offline. Convenient for travel or vacation. Thosewho subscribed to the Volkskrant (hard copy or digital newspaper),read with this app free newspaper. Do not know how to sign in orhave forgotten your login details, please contact our readerservice: +31 88 056 15 61 (during office hours). If you are not asubscriber, you may purchase the digital newspaper via your GooglePlay account. You can buy a weekly newspaper a day for € 1.99 or aweekend newspaper for € 2.99.
be.persgroep.android.news.mobilevk 5.9.0 APK
Met de app heeft u 24/7 toegang tot alle journalistiek van deVolkskrant. Op uw smartphone, altijd urgent en actueel. Of tot deDigitale Editie, liefdevol vormgegeven voor uw tablet. De bestejournalistiek nu ook het mooist gebracht. De Volkskrant 24/7 • Hetlaatste nieuws en de beste achtergrondverhalen van de Volkskrant opuw smartphone. • Scroll eenvoudig door de verschillende secties:het laatste nieuws, interessante achtergrondverhalen, interviews,kritische reportages, recensies van kunst & cultuur en onzebeste columns en opinies. • De Gids: een betrouwbare bron voorgrote en kleine levensvragen. • Via de menuknoppen onderin vindt ude meest recente en best gelezen stukken eenvoudig terug. • Blijfcontinu op de hoogte van het nieuws dat u belangrijk vindt: bepaalzelf welke pushberichten u wilt ontvangen via de app. De VolkskrantDigitale Editie • De krant van de dag, met alle mogelijkheden vandigitaal. • Verrijkt met prachtige fotografie, video’s waar uwijzer van wordt, overzichtelijke graphics en diepgravendepodcasts. • Lees desgewenst ook in de vertrouwde opmaak van depapieren krant. • Geniet van onze journalistiek waar en wanneer hetu uitkomt, zelfs zonder internetverbinding. • Exclusief beschikbaarop tablet. Toegang tot de app De Volkskrant-app is gratis tedownloaden. Zonder abonnement is de toegang beperkt. Op uw iPhonekrijgt u maandelijks een beperkt aantal artikelen gratis, op uwiPad kunt u wel door de Volkskrant Editie bladeren maar geenartikelen lezen. Bij de meeste Volkskrant-abonnementen is volledigetoegang tot de app inbegrepen. Hebt u nog geen abonnement dan kuntu dat direct vanuit de app afsluiten. Volg de Volkskrant op socialemedia Blijf op de hoogte van de Volkskrant via de app en door onste volgen op Facebook, Instagram en Twitter. Facebook:https://www.facebook.com/volkskrant/ Instagram:https://www.instagram.com/de_volkskrant/ Twitter:https://www.twitter.com/volkskrant Vragen? Heeft u vragen ofopmerkingen over de Volkskrant app of de Volkskrant in hetalgemeen? Of heeft u tips of suggesties over onze app. Neem gerustcontact met ons op via volkskrant.nl/service. Privacy De Volkskrantis een uitgave van De Persgroep Nederland B.V.. Onzegebruiksvoorwaarden vindt u ophttps://www.persgroep.nl/gebruiksvoorwaarden Ons privacy statementvindt u op https://www.persgroep.nl/privacy With the app you have24/7 access to all journalism of the Volkskrant. On yoursmartphone, always urgent and up to date. Or to the DigitalEdition, lovingly designed for your tablet. The best journalism nowalso brought the best. De Volkskrant 24/7 • The latest news and thebest background stories from the Volkskrant on your smartphone. •Scroll easily through the different sections: the latest news,interesting background stories, interviews, critical reports,reviews of art & culture and our best columns and opinions. •The Guide: a reliable source for large and small life questions. •You can easily find the most recent and best read documents via themenu buttons at the bottom. • Stay constantly informed of the newsthat you find important: decide for yourself which push messagesyou want to receive via the app. De Volkskrant Digital Edition •The newspaper of the day, with all the possibilities of digital. •Enriched with beautiful photography, videos that make you wiser,clear graphics and in-depth podcasts. • If desired, also read inthe familiar layout of the paper newspaper. • Enjoy our journalismwherever and whenever it suits you, even without an internetconnection. • Exclusively available on tablet. Access to the appThe Volkskrant app is free to download. Access is limited without asubscription. On your iPhone, you get a monthly limited number ofarticles for free on your iPad, you can do the Volkskrant Editionleaves but no read items. With most Volkskrant subscriptions, fullaccess to the app is included. If you do not have a subscriptionyet, you can close it directly from the app. Follow de Volkskranton social media Stay informed of the Volkskrant via the app and byfollowing us on Facebook, Instagram and Twitter. Facebook:https://www.facebook.com/volkskrant/ Instagram:https://www.instagram.com/de_volkskrant/ Twitter:https://www.twitter.com/volkskrant Questions? Do you have questionsor comments about the Volkskrant app or the Volkskrant in general?Or do you have tips or suggestions about our app. Please contact usvia volkskrant.nl/service. Privacy De Volkskrant is a publicationof De Persgroep Nederland B.V .. You can find our terms of use athttps://www.persgroep.nl/ usage terms You can find our privacystatement at https://www.persgroep.nl/privacy
be.persgroep.android.news.mobilead APK
Download gratis de nieuwe app van het AD en blijf 24/7 op de hoogtevan het laatste nieuws uit binnen- en buitenland, maar ook van alhet nieuws uit jouw regio! Stel je favoriete dorp, stad of regio inen mis geen seconde van het regionieuws dat jij belangrijk vindt.En dankzij onze regio, sport en showvideo’s heb je een ook completetv-zender op zak! 
De AD nieuwsapp heeft vier handige schermen: 1.De voorpagina van het AD: een mix aan algemeen nieuws uit binnen-en buitenland. 
2. Jouw regio: het laatste regionieuws uit de doorjou gekozen regio’s of plaatsen.
 3. Video: een ruim aanbod aanregio-, sport- en show video’s. 4. Topics: het nieuws uit 13 anderekwaliteitskranten.
 Dankzij het handige draaimechanisme navigeer jerazendsnel tussen de verschillende onderwerpen. Van al het laatstenieuws rondom de Brexit, Trump, en Eredivisie voetbal tot politiekDen Haag en een brand in Oosterhout. Je leest het allemaal in deapp van jouw favoriete krant. Tip: stel na het downloaden van deapp direct je eigen regiopagina’s in. Vanaf dat moment houden wijje 24/7 op de hoogte van het nieuws uit die regio’s! Volg het AD opSocial Media
 Blijf naast het gratis installeren van de nieuwsappook op de hoogte door ad.nl te volgen op Facebook, Instagram ofTwitter. Facebook: https://www.facebook.com/AD.NL Instagram:https://www.instagram.com/ad_nl/ Twitter: https://twitter.com/adnl
Vragen of suggesties? Heb je vragen of opmerkingen over de AD appof AD in het algemeen? Of mis je wellicht jouw regio? Neem gerustcontact met ons op door een e-mail te sturen naar webcare@ad.nl.Privacy AD (Algemeen Dagblad) is een uitgave van De PersgroepNederland B.V. Onze gebruiksvoorwaarden vind jeop https://www.persgroep.nl/gebruiksvoorwaarden Ons privacystatement vind je op https://www.persgroep.nl/privacy Downloadthe new app from AD for free and stay up to date with the latestnews from home and abroad, as well as all the news from yourregion! Set your favorite village, city or region and do not miss asecond of the regional news that you find important. And thanks toour region, sports and show videos, you also have a complete TVchannel in your pocket! The AD news app has four handy screens: 1.The front page of the AD: a mix of general news from home andabroad. 2. Your region: the latest regional news from the regionsor cities you have chosen. 3. Video: a wide range of regional,sports and show videos. 4. Topics: the news from 13 other qualitynewspapers. Thanks to the handy turning mechanism you can navigatequickly between the different subjects. From all the latest newsabout the Brexit, Trump, and Eredivisie football to politics TheHague and a fire in Oosterhout. You can read it all in the app ofyour favorite newspaper. Tip: set your own region pages immediatelyafter downloading the app. From that moment on we will keep youinformed 24/7 of the news from those regions! Follow the AD onSocial Media In addition to installing the news app for free, alsostay informed by following ad.nl on Facebook, Instagram or Twitter.Facebook: https://www.facebook.com/AD.NL Instagram:https://www.instagram.com/ad_en/ Twitter: https://twitter.com/adnlQuestions or suggestions? Do you have questions or comments aboutthe AD app or AD in general? Or do you perhaps miss your region?Feel free to contact us by sending an email to webcare@ad.nl.Privacy AD (Algemeen Dagblad) is a publication of De PersgroepNederland B.V. You can find our terms of use athttps://www.persgroep.nl/ usage terms You can find our privacystatement at https://www.persgroep.nl/privacy
be.persgroep.red.mobile.android.trn 3.1.1 APK
Lees nu Trouw, de mooiste krant van Europa die u elke dag nieuws enverdieping brengt met in het weekend twee magazines: Tijd en Letter& Geest. * U kiest zélf hoe u Trouw wil lezen: alsof het depapieren krant is, of per artikel in een makkelijke tekst- enbeeldversie. U kan inzoomen op pagina's, artikels en beelden. * Uwdigitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden. * Krant gemist? Geen probleem. U kunt altijd de krantenvan de voorbije week downloaden. * U kan de krant eerst downloadenen later offline lezen. Wie geabonneerd is op Trouw (papierenversie of digitale krant), leest met deze app de krant gratis. Weetu niet hoe in te loggen of bent u uw logingegevens vergeten, dankan u terecht bij onze lezersservice: +31 88 056 15 99 (tijdens dekantooruren). Indien u geen abonnee bent, kan u de digitale krantaankopen via uw Google Play account. U kan per dag een weekkrantkopen voor 0,99 € of een weekendkrant voor 1,99 €. Now read True,the best newspaper in Europe that brings you daily news and floorat the weekend two magazines: Time and Letter & Spirit. * Youchoose yourself how you want to read True: if it is the printednewspaper, or a product in a simple text and image version. You canzoom in on pages, articles and images. Your digital newspaper isalways ready with the download automatically. * Newspaper missed?No problem. You can always download the papers of the past week. *You can first download the newspaper and later reading offline. Whosubscribed on Wedding (hard copy or digital newspaper), read withthis app free newspaper. Do not know how to sign in or haveforgotten your login details, please contact our reader service:+31 88 056 15 99 (during office hours). If you are not asubscriber, you may purchase the digital newspaper via your GooglePlay account. You can buy a weekly newspaper a day for € 0.99 or aweekend newspaper for 1.99 €.
be.persgroep.android.news.mobilehln APK
Als eerste mee met de actualiteit, het nieuws uit je buurt, destrafste video’s en de leukste spelletjes? Jij kiest. Door naarlinks en rechts te swipen, wissel je in de nieuwe HLN app tussen devier werelden ‘Nieuws’, ‘In de buurt’, ‘Video’ en ‘Fun’. • Meteenmee met nieuws uit binnen- en buitenland, veel sport, Nina enshowbizznieuws. En bij belangrijk nieuws ben jij als eerste op dehoogte! • Weet wat er leeft in jouw buurt. Selecteer tot 4favoriete gemeentes en blijf helemaal mee met regionaal nieuws,toffe adresjes en evenementen. • De video’s die je gezien moethebben, bekijk je hier. De interessantste fragmenten van heel wattv-programma’s en trending video’s van over de hele wereld. Laat jeentertainen en zoek inspiratie in de dagelijkse selectie van onzeredactie. • Daag jezelf uit met meer dan 30 spelletjes, quizzen enpuzzels voor alle leeftijden. Goed voor uren speelplezier. First upwith the news, the news from your neighborhood, the coolest videosand the best games? You choose. By swiping left and right, youswitch between the four worlds "News", "In the neighborhood","Video" and "Fun" in the new HLN app. • Instantly with news fromhome and abroad, lots of sports, Nina and showbiz news. And withimportant news you are the first to know! • Know what's going on inyour neighborhood. Select up to 4 favorite municipalities and stayup-to-date with regional news, cool addresses and events. • Watchthe videos that you must watch here. The most interesting excerptsof many TV programs and trending videos from all over the world. Beentertained and seek inspiration in the daily selection of oureditors. • Challenge yourself with more than 30 games, quizzes andpuzzles for all ages. Good for hours of fun.
be.persgroep.red.mobile.android.hln APK
Lees Het Laaste Nieuws - de grootste krant van het land - op jouwsmartphone of tablet. * Je leest de krant uit je eigen regio ofkiest uit alle andere edities. Je gekozen editie wordt automatischbewaard. * Lees de krant visueel zoals in de krant of per artikelin een makkelijke tekst- en beeldversie. Je kan inzoomen oppagina's, artikels en beelden. * Jouw nieuwe krant staat klaardankzij het automatisch downloaden elke ochtend. * Krant gemist?Geen probleem. Je kunt altijd de kranten van de voorbije weekdownloaden. * Je kan de krant eerst downloaden en later offlinelezen. Wie geabonneerd is op Het Laatste Nieuws (papieren versie ofdigitale krant), leest met deze app de krant gratis. Weet je niethoe in te loggen of ben je je logingegevens vergeten, dan kan jeterecht bij onze lezersservice: +32 2 454 25 90 (tijdens dekantooruren) of via www.hln.be/wachtwoord-vergeten. Indien je geenabonnee bent, kan je de digitale krant aankopen via je Google Playaccount. Je kan per dag een weekkrant kopen voor 0,99 € of eenweekendkrant voor 1,99 €. Read The Latest News - the biggestnewspaper in the country - on your smartphone or tablet. * You readthe newspaper in your own region or choose from other editions. Youchose edition is saved automatically. * Read the newspaper asvisually in the newspaper or an article in a simple text and imageversion. You can zoom in on pages, articles and images. * Your newpaper ready by automatically download every morning. * Newspapermissed? No problem. You can always download the papers of the pastweek. * You can first download the newspaper and later readingoffline. Who has subscribed to Het Laatste Nieuws (hard copy ordigital newspaper), read with this app free newspaper. Do not knowhow to log in if you have forgotten your login details, you cancontact our reader service: +32 2 454 25 90 (during office hours)or via www.hln.be/wachtwoord-vergeten. If you are not a subscriber,you may purchase the digital newspaper via your Google Playaccount. You can buy a weekly newspaper a day for € 0.99 or aweekend newspaper for 1.99 €.
be.persgroep.red.mobile.android.adn APK
AD brengt je internationaal, nationaal en regionaal nieuws. Wehouden je op de hoogte van nationale en internationale topsport,maar hebben ook aandacht voor sport in de regio zoalsamateurvoetbal. En we vertellen je wat er speelt in de cultuur- enmediawereld en in showbizzland. De AD - Digitale krant app is depapieren krant, maar dan op je beeldscherm. De app bevat alleregionale edities van vandaag en een archief vol oudere kranten. -Lees de editie van je eigen regio of kies uit alle andere edities.- Bepaal zelf hoe je wilt lezen: per pagina, zoals de papierenkrant, of per artikel vanuit verschillende nieuwslijsten. - Eenmaalgedownload is de krant ook zonder internetverbinding te lezen en jekunt automatisch downloaden instellen. Edities AD Digitale krantbevat naast de landelijke editie ook alle edities voor dezeregio’s: - Alphen - Amersfoort - Dordrecht - Delft - Den Haag -Gouda - Hoeksche Waard - Rivierenland - Rotterdam - Utrecht -Voorne-Putten - Waterweg - Westland - Woerden - Zoetermeer Lossekrant kopen of abonnement Heb je al een abonnement op het AD? Dankun je gebruik maken van deze app door in te loggen met jeAD-profiel. Ben je je inloggegevens vergeten of weet je niet hoe jemoet inloggen? Kijk bij de veelgestelde vragen ophttp://ad.nl/service/faq. Of bel tijdens kantooruren met onzeklantenservice via telefoonnummer 088- 0561 588. Wanneer je geenabonnee bent, kun je de digitale krant aankopen via je Google Playaccount. Volg het AD op Social Media Blijf 24/7 op de hoogte doorad.nl te volgen op Facebook, Instagram of Twitter. Facebook:https://www.facebook.com/AD.NL Instagram:https://www.instagram.com/ad_nl/ Twitter: https://twitter.com/adnlVragen of suggesties? Heb je vragen of opmerkingen over de ADDigitale krant app of over AD in het algemeen? Neem gerust contactmet ons op door een e-mail te sturen naar webcare@ad.nl. AD(Algemeen Dagblad) is een uitgave van De Persgroep Nederland B.V.Onze gebruiksvoorwaarden vind je hier:https://www.persgroep.nl/gebruiksvoorwaarden En onze privacystatement vind je hier: https://www.persgroep.nl/privacy AD bringsyou international, national and regional news. We keep you up todate on national and international top sport, but we also payattention to sports in the region such as amateur football. And wetell you what's going on in the culture and media world and inshowbiz country. The AD - Digital newspaper app is the papernewspaper, but then on your screen. The app contains all theregional editions of today and an archive full of older newspapers.  - Read the edition of your own region or choose fromall other editions.   - Decide for yourself how you wantto read: per page, such as the paper newspaper, or per article fromdifferent news lists.   - Once downloaded, the newspapercan also be read without an internet connection and you can setautomatic download. Editions In addition to the national edition,AD Digital newspaper also contains all editions for these regions:  - Alphen   - Amersfoort   -Dordrecht   - Delft   - The Hague   -Gouda   - Hoeksche Waard   - Riverland  - Rotterdam   - Utrecht   -Voorne-Putten   - Waterway   - Westland  - Woerden   - Zoetermeer Buy a separatenewspaper or subscription Do you already have a subscription to theAD? Then you can use this app by logging in with your AD profile.Have you forgotten your login details or do you not know how to login? Look at the frequently asked questions onhttp://ad.nl/service/faq. Or call our customer service duringoffice hours on telephone number 088 0561 588. If you are not asubscriber, you can purchase the digital newspaper through yourGoogle Play account. Follow the AD on Social Media Stay informed24/7 by following ad.nl on Facebook, Instagram or Twitter.Facebook: https://www.facebook.com/AD.NL Instagram:https://www.instagram.com/ad_en/ Twitter: https://twitter.com/adnlQuestions or suggestions? Do you have questions or comments aboutthe AD Digital newspaper app or about AD in general? Feel free tocontact us by sending an email to webcare@ad.nl. AD (AlgemeenDagblad) is a publication of De Persgroep Nederland B.V. You canfind our terms of use here: https://www.persgroep.nl/ usage termsAnd you can find our privacy statement here:https://www.persgroep.nl/privacy
Loading...