1.0.5 / January 14, 2019
(4.0/5) (24)
Loading...

Description

Voorwoord Wat sien jy as jy na ʼn boom kyk?  ʼn Meubelmaker sienmeubels, ʼn vioolmaker sien viole, ʼn skeepsbouer sien skepe.  ʼnOnderwyser by die Hoërskool Rustenburg, ook bekend as dieBoomskool, sien hoe ʼn wonderwerk besig is om te gebeur: ʼn kind wordʼn pragtige boom wat vrug gaan dra vir die gemeenskap. In dieHoërskool Rustenburg se wapen is ʼn wildevyboom.  Net soos diewildevyboom vas en trots staan, sy wortels diep geanker in hierdieaarde en sy takke wyd uitgesprei vir koelte en kos vir voëls endiere, staan die Hoërskool Rustenburg ook vasgeanker in dietradisie en prestasies van die verlede en reik ons uit na dietoekoms. Indien daar na die wildevyboom gekyk word, kan inverwondering gevra word:  “Hoe hoog kan ʼn boomgroei?”  Die vraag is eintlik:  “Wat is jou en mydoel op die aarde?”  Ophelia het in Shakespeare se Hamletgesê:  “ Lord we know what we are, but we know not whatwe may be.” Die uitdaging vir die onderwys is juis die ontsluitingvan die kind se potensiaal.  Dit is waarom die skool dievolgende visie het:  “Ontsluit volle potensiaal deur kwaliteitopvoeding om ʼn onafhanklike jong volwassene die wêreld in testuur”. Hoe ontdek die kind sy potensiaal?  Die geheim lê indie skool se leuse:  “Nosce te ipsum”  –  Kenjouself.  Dit beteken dat hy/sy moet deelneem aan soveelaktiwiteite moontlik en sy/haar prestasie teenoor die prestasiesvan ander deelnemers moet meet. Die jong wildevyeboomkind moet dievolgende eienskappe hê: Elke boom het ʼn penwortel wat hom moetanker en wat noodsaaklik is vir sy ontwikkeling.  Ons, as dieBoomskool, se penwortel is geanker in die grond van tradisie enChristelike waardes.  Dit is die kernwaarde van dieskool.  Ons gee die ereplek aan God en Sy Woord en streweChristelike lewensbeginsels na. Die stam moet stewig staan teenaanslae van buite – ʼn ware landmerk in die omgewing.  Indiendit gebeur, sal die volgende woorde van die skoollied waarword:  “…eer en roem moet jy versamel vir jou skool endorp alom; nie alleen in jongelingsjare maar tot gryse ouderdom.”Die takke moet sterk en stewig in wind en weer wees om die “aanhoutot prestasie” en “genot van deelname” te simboliseer. Die boom seblarekleed van geloof, hoop en liefde moet skadu en veiligheid aanmenige soekende mense verskaf. Natuurlik word die boom aan sy vruggeken – daarom sal die boom oortrek wees met akademiese-, sport- enkultuurvrugte. Wat is die onderwysers se rol in die ontwikkelingvan die boompie? Christa McAuliffe, die eerste onderwyser in dieruimte (sy was in die Challenger ruimtetuig wat na 73 sekondes indie lug ontplof het)  het gesê: “I touch the future. Iteach”.  Ons sê ook: “Ons weet ons raak die toekoms aan. Ons is ʼn onderwysers en ons is trots daarop!” Die onderwyser is dietuinier wat moet sorg dat die plantjie groei. ʼn Ware tuinier isiemand met ʼn grondbesmeerde oorpak wat met vereelte hande liefderykin die grond werskaf, sy plantjies versorg en trots kyk hoe dieboompie groei en vrug dra.  John Maxwell skryf dievolgende:  “To be all I can be, I need to help you be all youcan be.” Wat ʼn voorreg om deel te wees van die groeiproses hier bydie Boomskool.  Wat ʼn voorreg om betrokke te wees by ʼn skoolwaar jy in jou moedertaal Sy Naam onbeskaamd kan aanroep.  Watʼn voorreg om te deel in die Here se vreugde as Hy die vrug van elkeboompie beskou… Dankie aan die Skepper dat Hy aan die personeel enkinders van die Boomskool ʼn wildevyboom gegee het.  Dit maaknie saak hoe warm dit op enige oomblik is nie, ék staan in diekoelte van Die Boom. Hoe hoog kan ʼn boom groei? ʼn Boom groei tot syvolle potensiaal bereik is…

App Information Hoërskool Rustenburg

 • App Name
  Hoërskool Rustenburg
 • Package Name
  za.co.eai.rustenburghs
 • Updated
  January 14, 2019
 • File Size
  23M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0.5
 • Developer
  DXN Tech
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  15 Lozenge Place, Fourways, South Africa
 • Google Play Link

DXN Tech Show More...

Laerskool Elarduspark 1.0.2 APK
DXN Tech
Geskiedenis van die SkoolLaerskool Elarduspark is in Januarie 1983geopen met 731 leerders deur Mnr. Grove alombekend as Oom Liggies.Van die staan spoor af was dit duidelik dat hierdie blou skoolsterk beginsels, waardes en tradisies voorstaan en ‘n sterk bandmet hul Skepper behou.In Augustus 1983 word Dr. Jan van Rensburgaangestel as Hoof. Onder sy leiding word verder voortgebou op diebesondere hoë akademiese-, kultuur- en sportprestasies.Mnr. HAVerster neem in 1994 die leisels by hom oor. Lardies vorm ‘nvennootskap tussen die ouerhuis en die skool en leerders voelveilig en geborge.In Januarie 2013 word Mnr. Toy Human as Hoofaangestel. Met sy passievolle leiding is dit duidelik dat diedinamiese jong Hoof alle standaarde wil oortref, dat hy baie liefis vir kinders en dat hy graag die ekstra myl wil loop!In 2015 isons skool die enigste skool in die ooste van Pretoria wat kon spogmet 7 pare Graad 1 tweelinge wat die jaar ingeskryf het.Doel enStrewe Laerskool Elarduspark streef na die verwesenliking van dievolgende doelstellings:1. Die handhawing, beskerming en bevorderingvan:Christelike onderwys en om toe te sien dat die Woord van God asrigsnoer dien om die Christelike waardes by ons kinders in teskerp;Christelike waardes met die erkenning en beskerming vanvryheid van geloof, spraak en assosiasie;Afrikaans as die amptelikevoertaal en onderrigmedium;Hoë onderrig- en akademiesestandaarde;Buitekurrikulêre aktiwiteite.2. Die uitbouing enbeskerming van:Die karakter en etos van die skool; Die Skoollied,die Skoolwapen en die Leuse van die Skool.3. Die opvoeding vanleerlinge tot verantwoordelike burgerskap.4.Personeelontwikkeling.5. Die identifisering en ontwikkeling vanleerlingleiers.6. Die uitbreiding van ouervennootskap.7.Strydleuse.
Acorn 1.0.1 APK
DXN Tech
Acorn Foundation, in collaboration with Friends of the Foundation,provides a platform to make it easy for anybody to do good.At AcornFoundation we aim to apply the highest standard of corporategovernance, and it is in this light that we strive towardsachieving a higher industry norm by maintaining a 10% to 20%administration cost to income ratio.Our projects are sustainable,and in conjunction with our beneficiaries we aim at instilling alasting and tangible difference. With this ethos in mind, Acornwill constantly and relentlessly seek to raise funds throughexciting and new campaigns.
Hoërskool Waterkloof 2.4.2 APK
DXN Tech
Hoërskool Waterkloof is ‘n Christelike, Afrikaanse hoërskool watsedert 1979 kwaliteitonderrig aan leerders verskaf, gegrond op ‘ntradisievolle waardesisteem en trots. Die skool blink op nasionaleen internasionale vlak uit en het reeds verskeie leerders opgelewerwat as betrokke landsburgers ‘n waardevolle bydrae lewer en opverskillende terreine ‘n verskil maak. Onder die bekwame leierskapvan mnr. Daan Potgieter is die skool steeds besig om te groei en is‘n innoverende voorloper in opvoeding wat nuwe uitdagings aanvaarom die leerder vir die toekoms voor te berei op ‘n manier wat virelk hoop vir die toekoms bied. Die skool bly toonaangewend entoekomsgerig in sy strewe na uitnemendheid.
My GloCell 1.5.1 APK
DXN Tech
The GloCell App puts everything you need in the palm of your hands.Manage your bills in real-time, purchase data, view usage limits,view latest deals or contact one of our friendly, helpfulconsultants. The Google Maps function will help you find the storeclosest to you.
Grey College 1.1.5 APK
DXN Tech
In 1855 Sir George Grey visited the Orange Free State while he wasthe governor of the Cape Colony. On 13 October 1855 he donated asum of money towards the establishment of an institution for highereducation. This money contributed largely to the capital investmentin Grey College and on 17 January 1859 the school opened its doorsfor the first time, with Andrew Murray as the first headmaster.Over the years Grey College and Bloemfontein grew and developedtogether under the leadership of headmasters Dr Johannes Brill,James Lyle, Jock Meiring, J.M.B. Faure, A.K. Volsteedt, J.L.Cronje, Dr M.G. Heyns and Johan Volsteedt. Deon Scheepers wasappointed in 2013 as the headmaster of Grey College Secondaryschool. The secondary and primary sections of the school wereinitially a unit but were separated in 1950.  HeadmastersC.C.F. Bornman, Steve Strydom and Chris Bester led Grey CollegePrimary school in essential developments; Jurie Geldenhuys is thecurrent principal of Grey College Primary school. Grey College isone of the best-known schools in the country, and is proud ofcountless learners who have achieved success in all walks of life.These Old Greys are successful in South Africa as well as in othercountries, and contribute to the excellent reputation that GreyCollege has established over the years. Loyalty to Grey traditionsis a hallmark of the Grey boys; the traditions and image of GreyCollege unite the learners and establish a strong brotherhood.  Old school buildings have been restored and some have beenreplaced. These changes were essential in order to adapt theappearance of the school to a more modern environment withoutharming the rich Grey traditions. Grey College provides a secureand positive school environment in which Grey boys can experiencesuccess and a sense of belonging.  Parallel medium educationis one of the most important benefits of Grey College wherebyAfrikaans and English speaking boys receive tuition in eitherAfrikaans or English, in separate classrooms.  This ensuresthat each language group maintains its own identity and culturalvalues.  On the school grounds, in the hostels, at assemblyand during extra-mural activities boys are exposed to bothlanguages, and regular interaction ensures respect for oneanother.  A total commitment to respect for the individual,commitment to excellence, loyalty to Grey traditions, respect forthe environment, and a Christian educational philosophy andpractice are the corner stones of our educational ideal.
USN Schools 1.1.6 APK
DXN Tech
HistoryUSN was founded in South Africa by Albé Geldenhuys in theyear 2000 and has been at the forefront of sports nutritionresearch, making effective sports nutrition supplements - as usedby professional and non-professional athletes - widely available.Sports performance, weight control and muscle-buildingsupplementation have been cornerstones of USN's premium productofferings, as have beverages and bars (since 2006). USN is now soldin over 50 countries across the globe and continues to grow intonew territories as the product quality and its effective resultsbecome more widely known.Quality people, quality brandUSN employspeople who reflects the characteristic qualities of the brand -driven, committed to excellence, health-conscious and goal-driven.Quality and accountability are USN's foundation values which arereflected in the way our staff conduct themselves, our businessethics and our products. All vacancies are advertised onPNet.Nutrition ScienceWe formulate our products with extensiveresearch and development using the latest technology and scientificfindings. Our R&D team members are constantly in tune withcutting edge nutrition supplement ingredient research, which theythen implement in the development or enhancement of USN productformulations.Our productsUSN is a comprehensive healthy lifestylenutrition supplement brand. Our products are divided into 7categories; we have dedicated this app to the schools section ofthe marketHere you can read more about specific products that werecommend to high school athletes(16+) that have a busy school andsport lifestyle, and they need to supplement their diet due to thefact that they don’t always have the time to follow it.USN productsare available at the following outlets:
Clicks, Dischem, Edgars(available on credit), Game, Makro, Pick 'n Pay (including Pick 'nPay Pharmacy), Shoprite Checkers (including Checkers Medirite),Spar, Sportsman's Warehouse, Chrome and all leadingpharmacies, health stores, gyms and cycle shops.
Constantiapark Laerskool 1.0.8 APK
DXN Tech
Laerskool Constantiapark is ‘n Afrikaansmedium openbare skool vanafgr. 0 (6 j. oud) tot gr. 7 (13 j. oud). Die Gauteng Departement vanOnderwys se kurrikulum word gevolg met addisionele verryking inrekenaaronderrig in twee rekenaarsentrums. Die onderwysbenaderingis uitnodigend met klem op basiese geletterdheid in Afrikaans,Engels en Wiskunde. Die twee tale ontvang ewe veel onderrigtyd.
Healthmode Pharmacy 1.0.2 APK
DXN Tech
Excellent Service and sound advice are the guidelines we havefollowed since the inception of Healthmode in Rustenburg in 1994.Using the Healthmode Pharmacy App will bring the Pharmacy into yourhome. Use the Healthmode Pharmacy App to discover details about therange of services offered:- Be the first to know about specials andpromotions- Never miss another competition- Medicines (Khemisi):Prescriptions, over the counter medicines, Supplements and HealthFoods. All medical aids accepted - Clinic: Testing (cholesterol,blood sugar, blood pressure, Malaria, HIV), Wound Care, Birthcontrol. Free advice!- Traditional African Muthi: The largest rangeof Muthi’s and African medicines at affordable prices. We supplytraditional healers.- Personal Care: Oral and sanitary hygieneproducts, facial and skin care, perfumes, body lotions and babyproducts available.- Find out everything you want to know aboutHealthmode’s own brands: Maxivate skin care, Ultrablok sun screen,Sterilo Wound ointment, Humicaps humic acid, Sukumisa, andI-Strength multi-vitamin and mineral formulation.- Information andsupport along your personal Road to Wellness- Do you needPhotocopies made? Look no further than the Healthmode copy shop-All Rustenburg Emergency numbers such as Ambulance, police stationsand hospitals are listed for your convenience.For more informationabout Healthmode Pharmacy or any of our products, call: 014 – 5925071
Loading...