1.0.6 / December 20, 2017
(4.3/5) (117)

Description

Mad scientist desires the elixir ofimmortality, he sends his henchmen to kidnap the king of village -the only one who can brew it. After quick and uneven fight the darkforces abduct him to the faraway castle.
The only hope lies now in your hands.

Take part in epic battle between good and evil. Taste the revengeon enemies who spread chaos and destruction around the world.Observe your hero as he changes during the trip through thisamazing world and fight to rescue your king.

How to become a King:
- Dynamic gameplay
- 4 distinctive worlds, each one ends with an epic boss fight
- Various weapons, armours and power ups that will help you withyour quest
- Endless emotions

App Information How to become a King

 • App Name
  How to become a King
 • Package Name
  com.simplicity.how_to_become_a_king
 • Updated
  December 20, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0.6
 • Developer
  RinoApps Publishing
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
  Visit website Email info@rinoapps.com Privacy Policy
  Datarino Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 62 (I piętro) 53-413 Wrocław
 • Google Play Link

RinoApps Publishing Show More...

Polski Quiz 1.0.14 APK
Marzysz o ciekawym bezpłatnym quizie w polskimjęzyku, prawda? Możesz przestać, bo oto nadchodzi Quiz ChallengePL! Gra logiczna wzorowana na polskich teleturniejach (międzyinnymi: Jeden z dziesięciu, Wielka gra, Miliard w rozumie, Państwamiasta, Milionerzy, Krzyżówka szczęścia, czy Jesteś mądrzejszy od... ), czy szkolnych grach (Jaka to stolica, zagadkilogiczne).Prosta i łatwa gra logiczna przypominająca teleturniej, intuicyjnarozgrywka, nowoczesne grafiki, zero ściemy, liczy się tylko wiedzai jak zawsze trochę szczęścia. Możesz rywalizować ze znajomymi z FBo to, kto z Was jest najmądrzejszy. Co wolisz: być najgorszym wklasie czy być na samym szczycie kwizu?Podobnie jak w teleturnieju Milionerzy masz do dyspozycji 3 kołaratunkowe. U nas są to: zamiana pytania, wyszukanie pytania wGoogle i podwojenie swojego dorobku punkowego.Całkowicie bezpłatna gra zawiera pytania z wielu kategorii(geografia, biologia, historia, język polski, matematyka, nowinki,świat seriali i filmów, marki i rodzaje samochodów i wiele innych).Odpowiedzi są równie różnorodne jak pytania, poza standardowymprawda czy fałsz, tak czy nie, mamy też inne możliwości. Co wolisz?Nudne darmowe quizy z monotonnymi pytaniami na które możeszodpowiedzieć jedynie prawda czy fałsz, albo prawda czy ściema lubtak czy nie, czy polską wersję dopracowanego quizu który pokochałotysiące Polaków? Wybór chyba jasny!Jeśli lubisz zagadki logiczne, zgadnij logo czy krzyżówki,wykreślanki, teleturnieje i chcesz powiększyć swoją wiedzę pobierajśmiało ten kwiz.Zapraszamy do najnowszego i najlepszego darmowego quiz po polsku -Quiz Challenge PLDo you dream ofinteresting free quiz in the Polish language, right? You can stop,because here comes the EN Quiz Challenge! Puzzle game modeled onPolish game shows (among others: One of the ten, big game, thebillion understands your city, Millionaires, crossword happiness,or are smarter than ...) or school games (What is the capital,logic puzzles).Simple and easy puzzle game reminiscent of a game show, intuitivegameplay and modern graphics, no BS, only counts as knowledge andalways a bit of luck. You can compete with your friends on FB aboutwho is the smartest of you. What do you prefer: to be the worst inthe class or be at the top of the quiz?Like a game show Millionaire you have at your disposal 3 lifebuoys.We are: replacement of questions, questions Google search anddoubling his output punk.Completely free game includes questions from multiple categories(geography, biology, history, Polish language, mathematics, news,world series and movies, brand and types of cars and many others).The answers are as varied as the questions outside the standardtrue or false, yes or no, we also have other possibilities. What doyou prefer? Boring monotonous free quizzes with questions to whichonly you can answer true or false, or true or fake or so or not,whether refined version Polish quiz thousands of Poles who fell inlove? Unless a clear choice!If you like logic puzzles, guess logo or crossword puzzles, WordSearch, games and want to enlarge your knowledge go ahead anddownload the quiz.Welcome to the latest and greatest free quiz the Polish - EN QuizChallenge
Motivate Me to exercise 3.1.5 APK
You want to change something in your life, butyou don't have enough motivation. Once again you get down tosomething, but you feel the lack of enthusiasm orinspiration.Do you know this feeling?This app will extract your hidden energy and motivation!perfect for New Year's resolutionsWith this app you can easily exercise, stop smoking, keep the diet,lose weight or read motivational quotes, and motivational wake upcall. Your motivation will increase. All thanks to a shortmotivating slang or quotes - motivational poster, with an equallymotivating pictures.motivation is the most important, motivation is your key to success!This is your free personal motivator!Do you want to train and be stronger, but always you lack thedesire to go to the gym? If you only have good intentions to tryand get you the help you finally made ​​the exercise. Now, when youset the appropriate incentives for an hour in which you exercisng,you'll get a motivating image posters with the signature, whichstrongly encourage you to motivational exercise! Motivationalposters or motivational quotes to practice is necessary and weoffer it to you ladies!Motivate to lose weight, maintain your diet. Diet is an importantpart of weight loss. But what about the fact that you structure aproper diet? Diet alone on paper will not help, we'll help you putit into effect. Remind you about your diet, and add the motivationsand forces you to be continued! Have some New Year's resolutions -it's for you!If you smoke and want to finally quit the cigarettes, we will helpyou. Whenever you feel like reach for a cigarette, turn on ourapplication and we will try you by a slogan and image effectivelyto discourage. Quitting smoking is easier with us!Always looking for the authority which will inspire you in your ownwords? We will provide you with a new category of motivationalquotes, in which we placed a stimulating and motivating quotes byfamous people. There are some simple quotes from everyday life,these are merely the most moving and motivating quotes onlycelebrities. Adjust to them and achieve similar success as they.And, perhaps more.Every morning wakes you a simple melody alarm clock - wake up call?You open your eyes and the only thing want to do is go back tosleep? You wanted to wake up in the morning full of life, motivatedto work, exercise, losing weight or quitting smoking or readmotivational quotes? You were full of plans for a new day, but asalways after waking up run out of strength and motivation? No more!thanks to a new category of wake up call! Wake up call allows youto select your favorite song on the hour, and provide quick andpleasant wake-up calls. He is an excellent role clock. Additionallyin the morning wakes you show motivating slogan and image. Afterreading it you certainly will be happy to wake up and start a newday. You will also find motivational quotes by famous people. So notime to sleep, get up, turn off the alarm clock, read the text andget to life! Release your motivation!
How to become a King 1.0.6 APK
Mad scientist desires the elixir ofimmortality, he sends his henchmen to kidnap the king of village -the only one who can brew it. After quick and uneven fight the darkforces abduct him to the faraway castle.The only hope lies now in your hands.Take part in epic battle between good and evil. Taste the revengeon enemies who spread chaos and destruction around the world.Observe your hero as he changes during the trip through thisamazing world and fight to rescue your king.How to become a King:- Dynamic gameplay- 4 distinctive worlds, each one ends with an epic boss fight- Various weapons, armours and power ups that will help you withyour quest- Endless emotions
Dowcipy i żarty po polsku 1.0.3 APK
W tej aplikacji umieściliśmy samenajlepszepolskie żarty i śmieszne dowcipy, kawały, które możeszczytać natelefonie.Aplikacja pozwala na swobodne przeglądanie polskichdowcipów,utworzenie listy ulubionych kawałów albo żarty, które topotembędziesz mógł przeczytać znajomym i zostać królemdowcipów.Opowiadaj żarty i dowcipy jak najczęściej, daj innym teżsiępośmiać :)Nie oferujemy największej ilości dowcipów, ale uważamy żejakośćjest najważniejsza, dlatego znajdziesz u nas niewiele żartów,aleza to same dobre i albo ostre kawały po polsku !Aplikacja absolutnie dla każdego pani, pana, dzieci idorosłych,łącznie z blondynkami i Jasiami. Nawet Karol znajdzie tujakiśsuchar dla siebie. Pamiętajcie! To tylko anegdotki oblondynkachczy Jasiu, yolo my na prawdę wierzymy, że wrzeczywistościjesteście inteligentni.Same duże kawały, jaja wielkości xxl i mała liczba sucharów,jokes(chociaż kilka sucharów też się znajdzie bo dobry suchar niejestzły:) )Aplikacja polecana jest również dla par wdziałaniachterapeutycznych, bo jak wiadomo nie ma nic lepszego jakdobry żartna zły humor. Dlatego jeżeli kochasz swoją/swojegopartnera pobierzDowcipy i żarty po polsku i przeczytaj kilka swojejmiłości.Poprawisz jej nastrój, humor i Wasz związek rozkwitnie nanowo, ahumor zawsze będzie idealny.Aplikacja tylko na polskie telefony.Prosty żart a cuda zdziałać potrafi yolo :)Dobre żarty to najlepsze dowcipy xxl, kawały xxl po polskudlapolaków!Tylko dla Polaków, trzeba rodakom osłodzić chociaż odrobinętotrudne życie i kiepski humor :)In this application weputall the best Polish jokes and funny jokes, jokes which you canreadon your phone.The application allows you to freely browse Polish jokes, createalist of favorite jokes or jokes, which then will be able toreadyour friends and be the king of jokes. Tell jokes and jokesasoften as possible, let others laugh too :)We do not offer the greatest amount of jokes, but we believethatquality is paramount, which is why you will find in ourlittlejokes, but it is only good and sharp jokes or Polish!Application for absolutely any lady, you, children andadults,including the blondes and Jasiami. Even Charles will find abiscuitfor themselves. Remember! It is only anecdotes about blondesorJohnny, yolo we really believe that you are infactintelligent.Same big chunks, egg size XXL and a small number of biscuits,jokes(although a few biscuits will also be good because the biscuitisnot bad :))The application is also recommended for couples oftherapeuticactions, because as you know there is nothing betterthan a goodjoke of a bad mood. So if you love your / your partnerdownloadjokes and jokes in Polish and read some of his love.Improve hermood, humor, and your relationship will flourish again,and humorwill always be perfect.Polish application on phones.A simple joke and can accomplish miracles yolo :)Good jokes are the best jokes XXL, XXL jokes in Polish forthePoles!Only for the Poles, countrymen need to sweeten it a littledifficultthough life and a bad mood :)

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.