1.0.3 / July 13, 2015
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Aplikacja mobilna dla regionuturystycznegoHradecko powstała w ramach projektu "Hradecko –kierunek dlaturystów 3 tysiąclecia ", nr rej.CZ.1.13/3.2.00/37.01346, któregopomysłodawcą jest Stowarzyszeniekulturalno-edukacyjne, s.r.o. -współfinansowane z regionalnegoprogramu operacyjnego NUTS IIPołnocny-wschód.

Celem tego projektu jest stworzenie bezpłatnej mobilnejstronyinternetowej oraz aplikacji, – turystycznego przewodnikadlasystemów operacyjnych Android, iOS i Windows phone,ułatwiającejturystom nawigowanie po terenie regionu Hradecko,co wefekciepozwoli na wyszukiwanie celów turystycznych w ich okolicyzzamiarem poprawienia jakości pobytu zwiedzających iewentualniewydłużenia ich pobytu przy użyciu szerokiej oferty usługi celówturystycznych w danym regionie turystycznym.

Mobile application forthetourist region of Hradec was established in the framework oftheproject "Hradec - direction for tourists 3rd millennium" Reg.No.CZ.1.13 / 3.2.00 / 37.01346, the brainchild of the Associationofcultural-educational, sro - Co-financed by the RegionalOperationalProgramme NUTS II Northeast.

The aim of this project is to create a free mobile webandapplications - tourist guide for operating systems Android, iOSandWindows Mobile, to facilitate tourists navigate through theRegionHradec, which in turn will allow you to search fortouristdestinations in their area with the aim to improve thequality ofstay of visitors and possibly extend their stay with awide rangeof services and tourist destinations in the touristregion.

App Information Hradecko (pl)

 • App Name
  Hradecko (pl)
 • Package Name
  cz.wmp.hradecko2
 • Updated
  July 13, 2015
 • File Size
  44M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0.3
 • Developer
  World Media Partners, s.r.o.
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
 • Google Play Link

World Media Partners, s.r.o. Show More...

GEOFUN® - trip games 6.2.3 APK
GEOFUN is an elaborate mobile application for smartphones, whichguides you through the most interesting places in the CzechRepublic in a fun and competitive way. The game is based on thepopular geocaching, but it much more exciting and adventurous incharacter. Basically it is a fun geolocation game of the newgeneration, where it is not enough to just find the place and checkyourself, but you also have to perform various assignments that theguide assigns you throughout the game. Your guide is always someonelocal who knows the given city or region well and can give you goodadvice. During this time you can play in Prague, Kolín, Nehvizdy,Trutnov and Karlovy Vary. More information you can findhttp://www.geofun.info/ Application for its proper functioncollects data about the position of the player. Geodad
Svitavy 2.0.1 APK
The free tourist guide of Svitavy City will help you with touringthe city or finding services you require.The guide contains complexand up-to-date data on tourist sites of the city with detailedinformation on services that are provided. The guide not onlyincludes tourist sites, but also accommodation and restaurant,information on transportation in the city, sports facilities etc.Many tourists will also find information available about servicespractical, such as currency exchange offices, bank machines, saunasor public washrooms. For easy orientation it offers an interactivemap of the city, where the most significant tourist sites aremarked with your actual position in the city marked as well. Themap can be displayed for each searched site. You can switch to theonline version Mapy.cz or even to offline maps from 1929! They caneasily take you back to the interwar period and thus you will getthe chance to look at the street names at the time and even findout that many of today's buildings did not exist exist at thattime.This application is the first mobile mobile guide in the CzechRepublic with so-called augmented reality. You can easily turn iton the list of objects by pressing the AR button in the bottom barand then just turn around with the mobile phone focused around you,where together with the distances, objects in your surroundingswill be displayed in the backgroud of the phone or tablet'scamera.The guide also offers an up-to-date calendar of events,which you need internet connection for. It offers the option offulltext searches for fast searches.We wish you a lot of fun andtourist experiences while visiting Svitavy City!
Polička 1.0.1 APK
Bezplatný turistický průvodce městem Polička vám pomůže sprohlídkou města či nalezením hledané služby.Průvodce obsahujekomplexní a aktualizované údaje o objektech cestovního ruchu městas detailními informacemi o poskytovaných služeb. Ve své nabídce mánejen turistické cíle jako jsou historické památky, ale i ubytovacía stravovací služby, informace o dopravě ve městě, sportoviště,kulturní zařízení. Pro mnohého turistu budou jistě praktické iinformace o službách jako jsou směnárny, bankomaty, sauny čiveřejné WC.Pro snadnou orientaci nabízí interaktivní mapu města,kde jsou zaznačeny nejvyznamnější turistické cíle s vyznačením vašíaktuální polohy ve městě. Mapu lze zobrazit i u každého vyhledanéhoobjektu.Průvodce nabízí i aktuální kalendář akcí, k jehož zobrazenía použití je třeba internetové připojení.Pro rychlé vyhledáníobjektu nabízí možnost fulltextového vyhledání.Přejeme mnoho zábavya turistických zážitků při návštěvě města Polička!Free tourist cityguide Shelf will help you explore the city, finding searchservice.The guide includes comprehensive and updated informationabout the objects of tourism city with detailed information on theservices provided. In its offer, not only has attractions such ashistorical monuments, but also accommodation and catering services,traffic in, sports facilities, cultural facilities. For many atourist will certainly practical as well as information on servicessuch as currency exchange, ATMs, saunas or public toilet.For easeof reference offers an interactive map of the city, where arereported the most significant tourist destinations showing yourcurrent location in the city. The map can also display each ofdetected object.Guide also offers the current calendar of events,to which access and use requires an Internet connection.To quicklyfind the building offers full-text search.We wish a lot of fun andtourist experiences when visiting the city Shelf!
South Moravia & Trnava Region 2.0.0 APK
The application provide a tourist information and navigation systemfor selected tourist attractions in South Moravia and TrnavaSelf-Governing Region. The aim is to make navigation in both crossborder regions easier for visitors and to allow to find selectedtourist destinations and services in their vicinity. Buildingsstructures can not only be listed, plotted on a map, but alsoappear within augmented reality.The mobile application wasimplemented within the project "Mobile and interactive experiencesfrom border regions" and was financed from the European TerritorialCooperation Slovak Republic - Czech Republic 2007-2013, withinMicroprojects Fund under registration number CZ/FMP.17A / 0469.
Krkonoše - průvodce 7.0.0 APK
Tipy na výlet, turistické atraktivity, naučné trasy, turistickétrasy, dlouhé sjezdy a běžecké lyžařské stezky. Aktuální sněhovézpravodajství a upravenost běžeckých tras. Informace o cyklobusech,ubytování v regionu, kalendář událostí, kontakty na informačnícentra a mnoho dalších zajímavých informací.Pro prohlíženínepotřebujete internetové připojení. Pouze na některé aktuálníinformace, případně při požadavku na podrobnější informace čionline mapu.Tips for trips, tourist attractions, nature trails,hiking trails, downhill runs and cross country ski trails. Currentsnow report and ski trails neatness. Information on thecycle-buses, accommodation in the region, events calendar, contactsinformation centers and many other interesting information.To viewdo not need an Internet connection. Only some current information,or when a request for more information and online map.
Cellar lanes 1.0.0 APK
The application was created within the implementation of acomprehensive project of a tourist information and navigationsystem for cellar lanes in South Moravia. The aim is to makenavigation of the cellar lanes easier for visitors in 33municipalities and to allow to find selected tourist destinationsand services in their vicinity. Buildings structures can not onlybe listed, plotted on a map, but also appear within augmentedreality.
Lanškroun 2.2.0 APK
The free tourist guide of Lanškroun City will help you with touringthe city or finding services you require.The guide contains complexand up-to-date data on tourist sites of the city with detailedinformation on services that are provided. The guide not onlyincludes tourist sites like historical and natural landmarks, butalso accommodation and restaurant, information on transportation inthe city, sports facilities etc. Many tourists will also findinformation available about services practical, such as currencyexchange offices, bank machines, saunas or public washrooms. Foreasy orientation it offers an interactive map of the city, wherethe most significant tourist sites are marked with your actualposition in the city marked as well. The map can be displayed foreach searched site. The guide also offers an up-to-date calendar ofevents, which you need internet connection for. It offers theoption of fulltext searches for fast searches.We wish you a lot offun and tourist experiences while visiting Lanškroun City!
Hradecko 2.2.0 APK
The mobile application for the Hradecko tourist region was createdas part of the project entitled “Hradecko – Tourist Destination forthe Third Millennium” (reg. no. CZ.1.13/3.2.00/37.01346, held byHradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.), which isco-financed from the Regional Operational Programme NUTS IINortheast.The aim of the activity is to create a free mobilewebsite and application – a tourist guide for Android, iOS andWindows Phone operating systems that simplifies navigation forvisitors to Hradecko, facilitates searches for tourist destinationsin the region with the aim of improving the quality of visits toHradecko and to expand stays to include a wide range of servicesand tourist destinations in the region.
Loading...