1.2.0 / December 1, 2015
(4.8/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

*** این نرم افزار با توجه به اثرات جدی و شدید پرتوهای یون ساز درمحیط های صنعتی و شغلی و آگاهی از چگونگی مقابله با این خطرات و رعایتفواصل و حریم های ایمن (شعاع ناحیه ممنوعه ، کنترل شده و تحت نظارت )مواد رادیواکتیو مختلف از قبیل ایریدیوم 192 و کبالت 60 و سزیم 137 وتولیوم 170 و وایتربیوم 169 را با توجه به جداول نیمه عمر مخصوص هرکدام طراحی گردیده است.- نظرات خود را از قسمت نظر دهید با ما در میانبگذارید.*** This application due to the severe effects of ionizingradiation in an industrial environment and employment and theknowledge of how to deal with these risks and compliance andprivacy safe distance (radius exclusion zone, controlled andmonitored) radioactive material such as iridium-192 and cobalt-60and cesium-137 from the Tvlyvm Vaytrbyvm 170 and 169 according tothe half-life tables for each has been designed.- Leave yourcomments here and let us know.

App Information HSE.Radiography

 • App Name
  HSE.Radiography
 • Package Name
  air.com.blogfa.rnihse.HSE.Radiography
 • Updated
  December 1, 2015
 • File Size
  714k
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.2.0
 • Developer
  RNI Group
 • Installs
  1+
 • Price
  $0.99
 • Category
  Education
 • Developer
  AE (أبو ظبي) New Airport Rd., 15th St.
 • Google Play Link

RNI Group Show More...

HSE.Ergo.RULA 1.1.0 APK
RNI Group
Rapid Upper Limb Assessment (RULA)The RULA Assessment Tool wasdeveloped to evaluate the exposure of individual workers toergonomic risk factors associated with upper extremity MSD. TheRULA ergonomic assessment tool considers biomechanical and posturalload requirements of job tasks/demands on the neck, trunk and upperextremities.Using the RULA worksheet, the evaluator will assign ascore for each of the following body regions: upper arm, lower arm,wrist, neck, trunk, and legs. After the data for each region iscollected and scored, tables on the form are then used to compilethe risk factor variables, generating a single score thatrepresents the level of MSD risk.HSE is Health Safety andEnvironment
HSE.Ergo.OWAS 1.1 APK
RNI Group
OWAS is Okava Working Posture Analyzing SytemsOWAS identifies themost common work posture the back (4 posture), arms (3 posture) andlegs (7 posture), and the weight of the load handled (3categories). Whole body posture is described by these body partswith a four digit-code. These 252 postures have been classified tofour action categories indicating needs for ergonomic changes. Theobservations are made as “snapshot” and sampling has usually beenwith constant time intervals.OWAS was developed in Finland in steelcompany, Ovako Oy, in 1973 to describe the workload in aoverhauling of iron smelting ovens (Karhu 1977). A portablecomputer system for coding and analysis of OWAS has been developed(Kivi 1991)HSE is Health Safety and Environment
HSE.Ergo.ROSA 1.1 APK
RNI Group
Rapid Office Strain Assessment (ROSA)•ROSA is a picture basedposture checklist designed to quantify exposure to risk factors inan office work environment. •ROSA is modelled after other picturebased checklists and chart scoring systems such as RULA and REBA.•The goal of the ROSA process is to serve as a screening tool toidentify areas of priority in large office based organizations.HSEis Health Safety and Environment
HSE.Crane 1.2.0 APK
RNI Group
× نرم افزار جرثقیل ارائه شده از سوی شرکت رهاورد نگاه ایمن حاصل تلاشو زحمات 4 ساله در این زمینه می باشد تا بتواند کارشناسان HSE (بهداشتایمنی و محیط زیست) را در جلوگیری از ایجاد حوادث دلخراش توسط جرثقیلها یاری رساند که همواره این حوادث از شدت بالایی برخوردار میباشند.این نرم افزار به صورت بسیار گسترده ایی در ابتدا برای شرکت هاو سازمان ها طراحی شد (نسخه شرکتی) ولی با توجه به نیاز و درخواستکارشناسان و دوستان بر آن شدیم تا نسخه ایی را در اندروید تولید (نسخهتجاری) و برای استفاده شخصی کارشناسان در سایت ها و پروژه ها به بازارارائه نماییم. قیمت نرم افزار تنها به دلیل توسعه فرهنگ مهندسی HSEاین مبلغ می باشد و پس از نصب نرم افزار خواهید دانست که بهای بسیاربیشتری برای این نرم افزار باید در نظر گرفته می شد.توضیحات و شرحعملکردها و قسمت های مختلف این نرم افزار:1- جدول بار (Load Chart) کهظرفیت مجاز 10 نوع جرثقیل را بر اساس طول بوم و فاصله بار در اختیارکاربر قرار می دهد.2- محاسبه مساحت لازم برای زیر جک های تعادلی وتراورز گذاری برای زمین های مختلف از جمله سنگ سخت و خاک رس فشرده ویا آسفالت و ماسه روان و ...3- محاسبه حریم عملیات باربرداری و حریمعبور جرثقیل در مجاورت خطوط برقدار.4- ظرفیت مجاز کاری برای سیم بکسلهای EIPS بسته به نوع بستن بار که مستقیم باشد و یا خفت (شال گردنی) ویا سبدی (بسکتی).5- مشخص نمودن ظرفیت مجاز باربرداری بسته به ضخامتزنجیر و نوع قرار گرفتن آن.6- تسمه های گرد و ظرفیت مجاز بسته به نوعو رنگ ها.7- بلت های نایلونی و تناژ مجاز باربرداری آن ها.8- شگل هایپیچی و WLL های آن ها (Working Load Limit) بر اساس قطر شگل و پینآنها.9- محاسبه زوایه های مختلف بستن اسلینگ ها و میزان تنش وارد شدهبه هر اسلینگ.10- بازرسی و شرایط آن طبق ASME B30.9 برای تمام اسلینگها با رسم شکل.××× جهت سفارش نسخه شرکتی برای موسسه و سازمان و شرکتخود و سفارشی سازی و بومی سازی نرم افزار بسته به نوع جرثقیل ها وساید بوم های موجود (این شرکت نرم افزار جدول بار حداقل 700 دستگاهمخلتف را دارا می باشد) و تجهیزات باربرداری از قبیل بلت و سیم بکسل وزنجیر و شگل و ... می توانید عبارت "قرارداد جرثقیل" را به سامانه30002828556677 پیامک نمایید و یا با ایمیل [email protected] ارتباطبرقرار نمایید.× در نسخه تجاری محاسبه زوایا در 6 زاویه مختلف 10 و 30و 45 و 60 و 75 و 90 صورت می پذیرد و در نسخه شرکتی از صفر تا 90 درجهبا واحد های 5 تایی در دسترس می باشد و زوایه یاب اتوماتیک و ... رادارا می باشد.- لطفا با نظرات خود در قسمت نظر دهید ما را باپیشنهادات و انتقادات سازنده یاری نماید.*** برای آشنایی بیشتر قبل ازخرید و رضایت شما به لینک زیر مراجعه نمایید و تصاویری از تمام قسمتهای برنامه قرار داده شده است البته به دلیل عدم لطمه به حق ناشر بخشیاز آن ارایه گردیده است. با امید رضایت شما دوستان و همکارانگرامیلینک دمو: www.rnihse.ir/download/democrane.pdf× Software craneprovided by RAHAVARD look at the work and efforts of 4-year-oldsafe to experts in the field HSE (Health, Safety and Environment)in the prevention of tragic events that have contributed to theseevents by crane the intensity will be high.This application is verywide at first was designed for companies and organizations(corporate version), but according to the needs and requests ofexperts and friends, we decided to copy on the Android production(commercial version) and for personal use Experts on offer andprojects to market. The price of the software engineering cultureHSE This amount is only due after installing the software, you willknow that cost a lot more to this application must beconsidered.Explain the various functions of the software:1. Tableload (Load Chart) authorized capacity 10 cranes during the boom andare based on the user's time.2. Calculate the area under the jackfor balance and invest for the Travers, including hard rock andcompacted clay or asphalt and sand smooth and ...3. Calculate theunloading operations and Privacy Policy crane passing in thevicinity of energized lines.4. The rated capacity of EIPS ropework, depending on the closing time directly or degrading (Scarf)or a basket (basketball).5. determine the permissible liftingcapacity depending on the thickness of the chain and itslocation.6. round belts and rated capacity depending on the typeand color.7. nylon belt and authorized tonnage unloaded them.8.Shgl their caps and WLL (Working Load Limit) based on the diameterand pin them Shgl.9. calculate different angle close to each slingslings and stress.10. Inspection and conditions for all slings bydrawing shapes according to ASME B30.9.××× in order for theinstitution and the corporate version of its enterprise softwarecustomization and localization depending on the type and side-boomcranes available (at least 700 times the company's software iscapable backgrounds) and equipment such as unloading belt and ropeand chain and Shgl and ... can the phrase "contract crane" to thesystem 30002828556677 or e-mail messages, and [email protected]× The commercial version calculates the angles atdifferent angles 10, 30, 45, 60, 6, 75 and 90 is done and thecorporate version of zero to 90 ° C with 5 units each are availableand automatic detection angle and ... is capable.- Please leaveyour comments in the comment assist us with suggestions andconstructive criticism.*** For more information, visit the linkbelow to buy your consent and images from all parts of the programis the lack of prejudice to the right publisher is part of it. Hopeyou satisfied with friends and colleaguesDemo link:www.rnihse.ir/download/democrane.pdf
HSE.PPE.Gloves 1.2.0 APK
RNI Group
- در محیط کار خود از کدام دستکش استفاده می کنید؟نیتریل - نئوپرن –پلی وینیل الکل (PVA) – کولار - پلی وینیل کلراید (PVC) – بوتیل –وایتون – دستکش جوشکاری- ضد ارتعاش – وایرمش(ضد برش)- دستکش سربی –دستکش چرمی – لاتکس – آلومینیومی – آرامید – کتان – وینیل و ...***مواد شیمیایی بسیاری در تمام صنایع و کارخانه ها و کارگاه ها و حتیبعضی اوقات در زندگی روزمره ما وجود دارند که می توانند در صورتنداشتن آگاهی لازم توسط فرد باعث آسیب های جبران ناپذیر و بیماری هایصعب العلاج گردند.در این نرم افزار سعی بر این بوده است تا در دستهبندی های مختلف و با استفاده از استاندارد های گوناگون موجود در کشورو جهان راهنمای مناسبی برای انتخاب کارا ترین دستکش برای کار با موادمختلف باشد، به دلیل اینکه تا کنون دستکشی ساخته نشده است که در برابرتمام مواد واکنش بسیار مناسب از خود بروز دهد و همواره نقاط ضعفی وجوددارد.با دانستن نام و یا نوع کلی ماده می توانید در هزینه ها صرفهجویی نمایید و مناسبترین دستکش را در مورد آن ماده خاص بیابید.(بهترین راهنما برای کارشناسان HSE بهداشت ، ایمنی و محیط زیست)بخش هایموجود در نرم افزار:انتخاب دستکش بر اساس استاندارد ASTM 379 وEN374انتخاب دستکش بر اساس تحقیقات دانشگاه شیمی ایالت اوکلاهامایآمریکا.انتخاب دستکش بر اساس خطرات مکانیکی از جمله برش، پارگی ، سایش، سوارخ شدن ، چنگش خشک و چرب و ... EN 388انتخاب سریع دستکش و ارائهنتیجه رنگی در مورد کارایی آن.انتخاب دستکش بر اساس توصیه وزارت نفتبرای تمام شرکت های تابعه خود از جمله صنایع نفت و گاز وپتروشیمیآشنایی کلی با انواع دستکشهاعلایم بین اللملی روی دستکشهااستانداردهای موجود در این زمینهبرای کسب آگهی و اطلاعات بیشتر درزمینه نرم افزارهای تخصصی شرکت فنی و مهندسی رهاورد نگاه ایمن(RNI.CO) به آدرس الکترونیکی ذیل می توانید مراجعهنمایید:WWW.RNIHSE.IRWWW.RNIHSE.BLOGFA.COM- توجه در صفحه اصلی نرمافزار دکمه های برای دیگر تجهیزات حفاظت فردی قرار داده شده است که درمجموعه های مشابه با نرم افزار انتخاب دستکش, در آینده نزدیک در همیناندروید مارکت انتشار خواهد یافت.لطفاً نظرات خود را از قسمت نظر دهیدبا ما در میان بگذارید.- In their work environment from which glovesdo you use?Nitrile - neoprene - polyvinyl alcohol (PVA) - Kevlar -polyvinyl chloride (PVC) - butyl - Viton - Anti-vibration glovesweld - Wire meshes (anti-slice) - Serbian gloves - leather gloves -latex - windows - aramid - flax - vinyl and ...*** Chemicals in allindustries and factories and workshops and even sometimes in ourdaily lives that can cause lack of awareness by the person theyirreparable harm diseases incurable.The software has been tried invarious categories and with different standards in the country andthe world as a guideline to select the most efficient gloves forworking with different materials, because no glove is not designedagainst all materials exhibit very good response and there arealways weaknesses.Knowing the name or type of material can savemoney and find the most appropriate gloves on those materials. (Thebest guide for experts HSE Health, Safety and Environment)Sectionon the application:Select gloves based on the standard ASTM 379 andEN374According to Oklahoma State University chemistry AmericaSelect gloves.Select gloves based on mechanical hazards such ascutting, tearing, abrasion, holes become dry and oily grip and ...EN 388Quick colored gloves and submit the result of itsefficiency.Select gloves based on the recommendation of theMinistry of Oil for all its subsidiary companies including oil andgas and petrochemical industriesBasic understanding of types ofglovesInternational signs on glovesStandards in this fieldFor moreinformation on advertising and specialized software engineeringcompany look safe gift (RNI.CO) to the following e-mail address,you can visit:WWW.RNIHSE.IRWWW.RNIHSE.BLOGFA.COM- Note the mainapplication buttons for other personal protective equipment isplaced in the gloves of the same software, the Android Market willbe published in the near future.Please leave your comments and letus know in the comment.
HSE.MSDS 1.2.0 APK
RNI Group
استفاده از مواد مختلف و گوناگون در صنعت این نیاز را بوجود می آوردتا ما با اثراتی که در اثر تماس با آنها ایجاد می گردد آشنا شویم.یکیاز راههای آشنایی با این اثرات استفاده از MSDS یا همان " برگهاطلاعات ایمنی مواد Material Safety Data Sheet " می باشد.* شرکت فنیو مهندسی رهاورد نگاه ایمن با همکاری جناب آقای مهندس میرزا خانی باگرد آوری و ترجمه به فارسی MSDS مواد مختلف در این نرم افزار کوشیدهاست تا دستیابی به اطلاعات صحیح و سریع کارشناسان HSE ( بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ) را ممکن سازد.** با توجه به وجود مواد بسیار زیاددر صنعت و حجم فایل های MSDS (677 برگه ایمنی مواد) ،اگر تمام فایلهای PDF در خود نرم افزار قرار می گرفت کاربر می بایست برنامه ایی باحجمی بالای 120 MB را نصب نماید که حافظه زیادی از دستگاه تلفن رااشغال می نمود. از همین رو ما تمام فایل ها را بر روی سرور خود قرارداده و کاربر کافی است فقط یکبار مواد مورد نظر خود را انتخاب ودانلود نماید و در استفاده های بعدی نیازی به اتصال به اینترنت نمیباشد. با این کار دیگر مستندات موادی که مورد نیاز کاربر نمی باشدناخواسته فضای گوشی را اشغال نمی نماید.فایلهای دانلود شده در فولدریدر دستگاه تلفن شما با نام MSDS RNI قرار می گیرد که می تونید بسته بهنیازخود در سیستم عامل های ویندوز و مک و ... استفاده نمایید.The useof different materials and different industry creates the need toprovide us with the effects caused by contact with themacquainted.One way or familiar with the effects of MSDS "MaterialSafety Data Sheet Material Safety Data Sheet" is.* EngineeringCompany secured a partnership with Mr. Mirzakhani the gift lookcompiled and translated into Persian MSDS different materials inthis application has tried to access the right information andquick Experts HSE (Health, Safety and Environment) possiblemakes.** Due to the existence of a large volume of files in theindustry and MSDS (677 material safety sheet), if all your PDFfiles were software user must install the program with a volume of120 MB memory occupies much of the device. So we put all the fileson your server and the user need only select and download one oftheir intended use and the subsequent need is an internetconnection. This user is no longer required documentation materialthat does not occupy space junk phone.Downloaded files folder onyour phone with the MSDS RNI is that you can Nyazkhvd depending onWindows and Mac operating systems and ... used.
HSE.Index 1.2.0 APK
RNI Group
*** در هر شغلی ارائه میزان فعالیت و پیشرفت و کنترل بهره وری سیستمنیاز به ابزار مناسبی برای اندازه گیری و نمایش دارد. از این رو برایاینکه کارشناسان HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) اثر بخشی فعالیت هایخود را در محیط کار اندازه گیری و به صورت علمی و دقیق ارایه دهندشاخص های ارزیابی عملکرد HSE و فرمول های ریاضی در این نرمافزارگردآوری و گنجانده شده است.برخی از شاخص های موجود در نرم افزاربه شرح ذیل می باشد:AFRASRSafe TScoreFSIADCACIDARTDAFWDIFRDISRASDIRGARSARLWDLTCTRIOFTLIOFUARعلاوهبر این مدل های حوادث و شماتیک روزهای از دست رفته نیز در قسمت بیشتربدانید موجود می باشد.- نظرات خود را از قسمت نظر دهید با ما در میانبگذارید.*** In any job offers activities and progress andefficiency control systems require an appropriate tool for themeasurement and display. So that experts HSE (Health, Safety andEnvironment) to measure the effectiveness of their activities onthe environment and to provide scientific and accurate assessmentof HSE performance indicators and mathematical formulas included inthis soft Afzargrdavry is.Some of the indicators included in theapplication are as follows:AFRASRSafe TScoreFSIADCACIDARTDAFWDIFRDISRASDIRGARSARLWDLTCTRIOFTLIOFUARInaddition to the schematic model of accidents and lost days in thefield are more available.- Leave your comments here and let usknow.
HSE.TLV 1.1.0 APK
RNI Group
TLV (Threshold Limit Value) SoftwareIt includes practical dataabout more than 2000 substances. It gives you TLV-STEL, TLV-TWA,IDLH, UEL, LEL and danger lozenge for current substance inindustry.US dose not warrant or assume any legal liability orresponsibility for accurancy, completeness, or usefulness of anyinformation , apparatus, products, or process disclosed.HSE isHealth Safety and Environment
Loading...