2.1 / July 9, 2018
(4.7/5) (7)
Loading...

Description

De HuisdierenApp is een handige App die alle gegevens van jouweigen huisdier bundelt. Je hebt alle informatie over je huisdier inéén hand!Als je op pad gaat wil je graag weten waar delosloopgebieden zijn, waar de dichtstbijzijnde dierenarts ofdierenspeciaalzaak is.Het weerbericht, activiteiten endierennieuws: allemaal handzaam in de HuisdierenApp! Kortom eenpraktische tool voor de huisdierenbezitter. Naast informatie overkat en hond, kunnen ook de gegevens van de overige huisdieren (bv.konijn, vis, vogel) worden toegevoegd. Te zijner tijd komen hieraparte velden voor.Videobellen is een mogelijkheid om vanuit huisof onderweg snel deskundig advies te vragen aan je eigendierenarts.The HuisdierenApp is a handy app that brings togetherall data of your own pet. You have all the information about yourpet in one hand!If your path leads you want to know where thelosloopgebieden, where the nearest vet or pet.The weather,activities and animal news: all handy in HuisdierenApp!In short, apractical tool for the pet owner. Besides information on cat anddog, can the data of other animals (eg. Rabbit, fish, birds) areadded. In time to come here to separate fields.Video calling is anopportunity to apply from home or while traveling fast expertadvice to your own vet.

App Information HuisdierenApp: app voor alle huisdierenbezitters

 • App Name
  HuisdierenApp: app voor alle huisdierenbezitters
 • Package Name
  com.eventoplanner.huisdieren
 • Updated
  July 9, 2018
 • File Size
  60M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.1
 • Developer
  EventOPlanner
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Social
 • Developer
 • Google Play Link

EventOPlanner Show More...

BMW Events 7.0 APK
EventOPlanner
Use your event code to download the event you are attending.Viewthe program and be informed with practical info. Explore theenvironment and stay informed through push messages.
Beurs Asbestos 2016 2.0 APK
EventOPlanner
Asbestos is de beurs in Nederland als nationaal en internationaalplatform voor asbest specialisten. Bezoekers ontmoeten elkaar inRotterdam om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingenop het gebied van verwijderen, inventariseren, onderzoek, sanering,opslag et cetera. Daarnaast is het dé ontmoetingsplek voorrelaties. Tijdens de twee beursdagen zal een volledig aanbod vanbedrijven, stichtingen en verenigingen uit deze sector aanwezigzijn. Asbestos richt zich op bezoekers zoals gemeenten,vastgoedeigenaren, maritieme- en agrarische sector, petrochemie,installatie- en isolatiebedrijven, woningcorporaties et cetera. Metde Asbestos app heeft u alle informatie rondom deze jaarlijksebeurs op uw smartphone of tablet.Asbestos is the stock market inthe Netherlands as a national and international platform forasbestos specialists. Visitors meet in Rotterdam to stay abreast ofthe latest developments in the field of removal, inventory,investigation, remediation, storage, et cetera. It is also themeeting place for relationships. During the two days of tradingwill be a full range of companies, foundations and associations arepresent in this sector. Asbestos is aimed at visitors asmunicipalities, property owners, maritime and agriculture,petrochemicals, installation and insulation companies, housingassociations and so on. The Asbestos app has all the informationsurrounding this annual fair on your smartphone or tablet.
MADM 2015 1.1 APK
EventOPlanner
De beurs Mosselen aan de Maas is dé toegangspoort voor het aanhalenvan relaties en kennismaking met prospects. Mosselen aan de Maas,geeft ondernemingen de mogelijkheid zich te presenteren op eendynamische beurs waar zakendoen in een sfeervolle ambiance garantstaat voor succes. Als bezoeker van de beurs maakt u op de driebeursdagen kennis met een grote groep ondernemers. Mosselen aan deMaas legt het accent op netwerken voor directie en managementvanuit het midden- en grootbedrijf. Met de Mosselen aan de Maas appheeft u alle informatie rondom deze jaarlijkse beurs op uwsmartphone of tablet.The fair Mussels at the Maas is the gatewayfor closer relations and meeting with prospects. Mussels at theMaas, allows companies to present themselves in a dynamicexhibition that doing business in a pleasant ambiance guaranteesuccess. As a visitor to the exhibition can make on the threetrading days met a large group of entrepreneurs. Mussels at theMaas emphasizes networks directors and management from small andlarge companies. With Mussels at the Maas app you have anyinformation about this annual fair on your smartphone or tablet.
Nextel Event 2.0 APK
EventOPlanner
Een greep uit de mogelijkheden:- Bekijk het programma en kies uwparallelsessies- Chat met exposanten en andere deelnemers- Plaatsvoor, tijdens en na het event openbare oproepen - Verken deomgeving en faciliteiten op locatie- Deelnemers ontmoeten diereageren op uw oproep- Zoek en filter snel naar informatie -Contacten bewaren en vastleggen via LinkedInEN NOG VEEL MEER!A fewof the possibilities:- View the program and choose your parallelsessions- Chat with exhibitors and other participants- Placebefore, during and after the event open calls- Explore and serviceson site- Participants meet to respond to your call- Search andfilter information quickly- Contacts preserve and capture onLinkedInAND MUCH MORE!
Beurs Maritime Industrie 2016 2.0 APK
EventOPlanner
Maritime Industry is de beurs in Nederland alsplatform voor specialisten in de binnen- en zeevaart en visserij.Bezoekers ontmoeten elkaar in Gorinchem om op de hoogte te blijvenvan de laatste ontwikkelingen in de maritieme sector en relaties teontmoeten. Tijdens de drie beursdagen zal een volledig aanbod vanproducenten, importeurs, constructeurs, groothandelaren entoeleveranciers aan de binnen- en zeevaart en visserij aanwezigzijn.Met de Maritime Industry app heeft u alle informatie rondom dezejaarlijkse beurs op uw smartphone of tablet.Maritime Industry is fairin the Netherlands as a platform for specialists in domestic andmaritime and fisheries. Visitors meet in Gorinchem to keep abreastof the latest developments in the maritime sector and relationshipsmeet. During the three days of trading a full range ofmanufacturers, importers, manufacturers, wholesalers and suppliersto the domestic and maritime and fisheries will be present.The Maritime Industry app has all the information surrounding thisannual show on your smartphone or tablet.
FLE TW 2016 1.0 APK
EventOPlanner
What is Team Week?Team Week is a four day conference that bringstogether the Headquarters team and Management from the field fromall across Europe to review last year and to plan our strategy for2016.
OSD Antwerpen 2.0 APK
EventOPlanner
De Open Scheepvaartdagen in Antwerpen vindenplaats in deWaagnatie, Hangar 29. Ondernemers en relaties ontmoeten elkaar opdeze beursdagenweer in de havenstad met zijn rijke historie. Met nieuwkomers,trouweexposanten en een gevarieerd programma wordt door de organisatiealtijd eeninteressant evenement geboden.Met de Open Scheepvaartdagen app heeft u alle informatie rondomdezebeurs op uw smartphone of tabletOpen Ship Days in Antwerptake place in theWaagnatie, Hangar 29. Entrepreneurs and relationships meet thesetrading daysweather in the port city with its rich history. With newcomers,loyalexhibitors and a varied program is always by organizing ainteresting event offered.With the Open Ship Days app has all the information surroundingthispurse on your smartphone or tablet
The Penthouse The Hague Tower 1.1 APK
EventOPlanner
Welcome to The Penthouse The Hague Tower: info, events, stories& reservations. The Penthouse is Holland's highest restaurantat the top of The Hague Tower. Use this application to find outmore about the tower and it's facilities. Make reservations forlunch, highest tea, highest wine, highest chamagne or dinner. Enjoya preview of our delicious menus or see what's on in our eventcalendar.Discover our business suites and connect to organizedevents.Visiting one of our apartments? Find your way to The HagueTower and see what's on offer in and around our building. Make newreservations.The Penthouse application offers interactive maps ofall floors and answers many questions. Start your Penthouseexperience right now: Top of the City.
Loading...