1.0.0 / October 6, 2016
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Apps ini menyediakan pembelajaran Hukum Tajwid Asas dalam bentukmultimedia..Dibangunkan oleh Siti Aisah Mod Hatta -FSTM.kuis.edu.my

App Information Hukum Tajwid - S.Aisah M.Hatta

 • App Name
  Hukum Tajwid - S.Aisah M.Hatta
 • Package Name
  air.hukumtajwid
 • Updated
  October 6, 2016
 • File Size
  5.4M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  FSTM.kuis.edu.my
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Bandar Seri Putra Bangi 43600 Selangor
 • Google Play Link

FSTM.kuis.edu.my Show More...

Peribahasa Dictionary 2.0 APK
Peribahasa Dictionary - detecting Malayproverb from a sentences.Peribahasa Dictionary - capable of detecting Malay proverb froma sentences or a part of sentence. There are currently 3000+entries of Malay proverbs available in the database.Also capable of suggesting Malay proverb based on Malay sentencecontext.*New: meaning of the Malay Proverb in English (in beta)Reach us at:http://www.facebook.com/KerulNet_________________________________________Bahasa MelayuKamus Peribahasa - mampu untuk mengesan peribahasa Melayu daripadateks input. Sila masukkan input anda pada kotak teks yangdisediakan, dan tekan butang 'Kenalpasti Peribahasa'.Gunakan butang "Cadang Peribahasa" untuk meminta apps mencadangkanperibahasa yang sesuai berdasarkan konteks ayat.Terima kasih kerana mencuba apps kami.Hubungi kami di: https://www.facebook.com/KerulNetKeywords: Peribahasa, simpulan bahasa, pepatah, bidalan, MalayProverb, Malay Idioms, perumpamaan, Melayu, bahasa, KamusPeribahasa, Kamus Simpulan Bahasa, Malay Proverbs, perumpamaan,English definition for Malay Proverb, makna peribahasa Melayu dalamBahasa Inggeris.
SmartSolat Ustaz Don 1.0 APK
Manual to Perform Solat (Muslim Daily Prayer) performed by al-UstazDon Daniyal.SmartSolat contains the step-by-step animated guide toperform Solat (the Muslim daily prayer). The Solat are performedfive times a day including Subh (before sunrise), Zuhr (noon), Asr(afternoon before dusk), Maghrib (dusk) and Isha' (at night).Before each Solat, Muslim will cleanse themselves by performingWudhu'.Features:SmartSolat is a multimedia guide book on how toperform Solat, the daily prayer for Muslims.It has the pictures ofhow to perform each step of Solat.The recitations Arabic are alsoprovided for each of the steps.Every page has the recitation inArabic and the meanings in English, France and Malay.SmartSolatalso has the step-by-step guide to perform abulation (wudhu':method to cleanse ourselves before performingSolat).Developers:Developed with the funding from ICONDAP, MDeC bya team from Faculty of Information Science & Technology andKUISCELL Sdn Bhd.+ Ustaz Don Daniyal Don Biyajid+ Nur Muizz MohamedSalleh+ Hailrudin Jaafar+ Khirulnizam Abd RahmanLanguage available:English, France & MalayFree version:http://bit.ly/smartsolatKeywords: Salah, solat, sembahyang, wudhu,Smart Solat.
alMathurat 20.20 APK
MALAY: m-Mathurat adalah applikasi mobil untuk himpunan doaal-Ma’thurat. Mengandungi koleksi doa yang di amalkan oleh NabiMuhammad s.a.w. yang disusun oleh Imam Hassan Al-Bana. Aplikasi inimenyediakan doa-doa dan ayat al-Quran dalam bahasa Arab danterjemahan dalam bahasa Melayu. http://facebook.com/kuis.fstm -maklumbalas http://fstm.kuis.edu.my/blog (v20.20) Dioptimumkanuntuk Android moden. Kongsikan m-Mathurat di FB/ Twitter/ LinkedIn/Google+, dll Mainkan berterusan secara automatik. Boleh swipe untukpindah skrin. Apabila applikasi dibuka waktu pagi, doa versi pagiakan dipaparkan. Begitu juga apabila petang, hanya doa versi petangdipaparkan. App ini mengandungi doa al-Ma'thurat ringkas (Sughra).ENGLISH: m-mathurat is a mobile application for al-ma'thurat. Itcontains collections of du'a practiced by The Prophet Muhammads.w.t, which was collected and arranged by Imam Hassan al-Bana. Theapplication provides the verses in Arabic and translation in Malay.It also has the recitation voice for each verse and du'a.Recitation provided by Ustaz Don Daniyal Biyajid. This app containsal-Ma'thurat Sughro.
Hukum Tajwid - S.Aisah M.Hatta 1.0.0 APK
Apps ini menyediakan pembelajaran Hukum Tajwid Asas dalam bentukmultimedia..Dibangunkan oleh Siti Aisah Mod Hatta -FSTM.kuis.edu.my
e-Fatwa Selangor KUIS 0.0.3 APK
Fatwa berasal dari bahasa arab iaitu fata - yaftu - fatwaataufutya. Ia membawa maksud menjawab perkara-perkara yangmenjadikemusykilan, seperti seseorang berkata "meminta fatwadaripadanyamaka dia pun memberi fatwa" (Ibrahim Najai MuhammadIwad, Al-Qadafi Al-Islam, Kahirah:Majma’ Al-Bunuth Al-Islamiyyah:1975 hal :10)Fatwa comes from Arabic language ie fata - yaftu -fatwa or futya.It refers to answering the questions of concern, asone says"asking for a fatwa from him, he gave a fatwa" (IbrahimNajaiMuhammad Iwad, Al-Qada fi Al-Islam, Cairo: Majma &Al-BunuthAl-Islamiyyah: 1975 eg: 10)
Farhanah - Flash Card 1.0 APK
Kursus Android buat Flashcard 123456789
Kit Asas Bahasa Rusia 1.0.0 APK
KIT ASAS BAHASA RUSIA mengandungi sekumpulan vocab sertafrasa-frasaberguna dalam Bahasa Rusia. Kini anda dapatmempelajarinyamenggunakan bahasa Ibunda anda iaitu BAHASA MELAYU!Anda bolehmenggunakannya sewaktu bertutur dengan penutur jatidaripada negaraRusia atau bersama rakan-rakan anda yangmempelajarinya! Antara isikandungan aplikasi ini:+Maklumat-maklumat menarik tentang bahasaRusia +Vocab/Frasa-frasaberguna yang sering digunakan dalamkehidupan seharian +Setiapkonten mengandungi: 1) Frasa terpilihdalam Bahasa Melayu danBahasa Rusia 2) Cara membacanya 3) Audiooleh penutur jati dalamkedua-dua bahasa 4) Contoh ayat dalam BahasaMelayu dan BahasaRusiayang 5) Gambar/ilustrasi menarik untukmembantu andamengingati frasa-frasa tersebut 6) Informasi tentangsetiap frasaagar anda menggunakannya dengan betul dan tepat!Moga-moga aplikasiini bermanfaat!
Loading...