1.2 / November 2, 2016
(4.3/5) ()
Loading...

Description

In this game, the hungry frog will jump uptocatch the grasshopper fly on the pond. The frog need to avoidtoeat the bee, he can’t eat the bee, because the beehaspoison.
You will touch the screen to make the frog jump up, if you offyourfinger, he will fall down.
With each grasshopper the frog eat, you will get one point. Ifhitbee three times, the frog will die.

App Information Hungry Frog

 • App Name
  Hungry Frog
 • Package Name
  m.e.frog
 • Updated
  November 2, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  lasotuvi
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

lasotuvi Show More...

Bình giải Tử vi 2.2 APK
lasotuvi
Phần mềm lấy lá số tử vi, có bình giải tự độngđể tham khảo, hỗ trợ lưu danh sách với số lượng tùy ý. Có tính hạnđến từng tháng, sao lưu niên và thêm các tài liệu về phú tử vi, bàithập dụ, các cách số. Đây là phần mềm tử vi đầy đủ tính năng nhấtcho điện thoại đi động.Software retrievehoroscopes, with automatic commentary to consult, assist save listwith arbitrary number. Taking due to monthly, annual backup andextensive additional documentation about astrology, all gatherexample, the digital divide. This software is full featuredhoroscope for mobile phones.
2016 Predict Horoscope 1.3 APK
lasotuvi
Want to know something about your life in thisyear ?If a computer can defeat a man in chess, it can predict somethingabout your life in future. This horoscope base on 110 stars fromEastern mystery.If there are two conflict information, it's nomal, no one have allgood or bad news.You can save data for any one you like, or hate, and easy to loadpredict information, change or delete data.Here are some information about this horoscope:Chinese astrology is based on the traditionalastronomy andcalendars. The development of Chinese astrology is tied to that ofastronomy, which came to flourish during the Han Dynasty(2ndcentury BC to 2nd century AD).Chinese astrology has a close relation withChinese philosophy(theory of the three harmony, heaven, earth and water) and uses theprinciples of yin and yang and concepts that are not found inWestern astrology, such as the wu xing teachings, the 10 Celestialstems, the 12 Earthly Branches, the lunisolar calendar (mooncalendar and sun calendar), and the time calculation after year,month, day and shichen (時辰).According to Chinese astrology, a person's destiny can bedetermined by the position of the major planets at the person'sbirth along with the positions of the Sun, Moon, comets, theperson's time of birth, and zodiac Sign. The system of thetwelve-year cycle of animal signs was built from observations ofthe orbit of Jupiter (the Year Star; simplified Chinese:岁星;traditional Chinese: 歳星; pinyin: Suìxīng). Following the orbitof Jupiter around the sun, Chinese astronomers divided thecelestial circle into 12 sections, and rounded it to 12 years (from11.86). Jupiter is associated with the constellation Sheti(simplified Chinese: 摄提; traditional Chinese: 攝提- Boötes) and issometimes called Sheti.A system of computing one's fate and destiny based on one'sbirthday, birth season, and birth hours, known as Zi Wei Dou Shu(simplified Chinese: 紫微斗数; traditional Chinese: 紫微斗數;pinyin:zǐwēidǒushù), or Purple Star Astrology, is still used regularly inmodern-day Chinese astrology to divine one's fortune. The 28Chinese constellations, Xiu (Chinese: 宿; pinyin: xìu), are quitedifferent from Western constellations. For example, the Big Bear(Ursa Major) is known as Dou (Chinese: 斗; pinyin: dǒu); the belt ofOrion is known as Shen (simplified Chinese: 参; traditional Chinese:參; pinyin: shēn), or the "Happiness, Fortune, Longevity" trio ofdemigods. The seven northern constellations are referred to as XuanWu (Chinese: 玄武;pinyin: xúanwǔ). Xuan Wu is also known as thespirit of the northern sky or the spirit of Water inTaoismbelief.In addition to astrological readings of the heavenly bodies, thestars in the sky form the basis of many fairy tales. For example,the Summer Triangle is the trio of the cowherd (Altair), theweaving maiden fairy (Vega), and the "tai bai" fairy (Deneb). Thetwo forbidden lovers were separated by the silvery river (the MilkyWay). Each year on the seventh day of the seventh month in theChinese calendar, the birds form a bridge across the Milky Way. Thecowherd carries their two sons (the two stars on each side ofAltair) across the bridge to reunite with their fairy mother. Thetai bai fairy acts as the chaperone of these two immortallovers.
Tử vi 2 1.2 APK
lasotuvi
Lá số tử vi truyền thống có hơn 100 sao, nhưng thực ra những saoquyết định cát hung của lá số lại không nhiều đến như vậy. Chúngchỉ bao gồm 14 chính tinh, lục cát, lục sát, tứ hóa, các sao Lộctồn, Thiên mã. Nếu chỉ an sao theo cách truyền thống bạn sẽ dễ bịrối mắt trước quá nhiều sao phụ không có tính chất quyết định. Phầnmềm này sẽ an ra lá số có đủ 110 sao và thêm chức năng rút gọn chỉcòn hiển thị các sao quan trọng cho dễ xem, dễ đánh giá.Ngoài ra các cung cũng sẽ có can cung đi kèm để thuận tiện hơn chonhững ai dùng cách xem theo Tứ hóa của Bắc phái.Lịch phần mềm vẫn từ năm 5000 trước công nguyên đến 20000 sau côngnguyên, có sửa một số lỗi đổi lịch của phần mềm an sao tử vi đãpost trước đó.
Tử vi 3 1.1 APK
lasotuvi
Lấy lá số tử vi truyền thống gồm 12 cung, rút gọn lá số chỉcònnhững sao quan trọng, lưu dữ liệu vào danh sách.Gethoroscopes traditional supply 12, stripped the leaves of justhowimportant data stored on the list.
An sao tử vi 1.2 APK
lasotuvi
An sao tử vi, lưu các lá số với số lượng tùy ý. Có thể thêm,xóa,sửa lá số đã lưu. Lịch phần mềm từ năm 5000 trước công nguyênđến20000 sau công nguyên. Năm 0 là năm 1 trước công nguyên, vậynếulấy lá số cho người sinh trước công nguyên thì phải trừ đi 1năm.Ví dụ người sinh năm 8 TCN thì nhập năm sinh là -7.Anastrology star, save the leaves of arbitrary numbers. Canadd,delete, edit the saved card. Calendar software from the year5000BC to 20000 BC. Year 0 is year 1 BC, so if the student leavestheBC must subtract 1 year. For example, people born in 8 BC, theyearof birth is entered -7.
Tinh bàn huyền không 2.4 APK
lasotuvi
Huyền không từng được coi là bí truyền, nhưnghiện nay nó đã được phổ biến và là phái phong thủy rất được coitrọng. Phần mềm này an tinh bàn huyền không và thêm các luận giảitinh quyết về các cặp sao sơn hướng để tham khảo.Có thể lưu dữ liệu vào danh sách, an tinh bàn, sửa, xóa dữliệu.Để sử dụng được la bàn, điện thoại của bạn cần có cảm biến từ vàkết nối internet.Huyen not once consideredesoteric, but now it has been common and is seconded feng shui arehighly valued. This security software is not mystical crystal tableand more refined interpretation of the pair decided to paint guidefor reference.Can save data to the list, crystal desk Security, edit, deletedata.To use the compass, your phone needs to have magnetic sensors andan internet connection.
Tổng hợp 1.0 APK
lasotuvi
Tổng hợp 5 phần mềm lý số gồm tử vi, tử bình, hà lạc, quẻ lưuniênthái ất và quỷ cốc toán mệnh. Tất cả chỉ trong một file càiđặt. Cóthể lưu dữ liệu vào danh sách với số lượng tùy ý. Lịch phầnmềm từnăm 5000 trước công nguyên đến năm 20000 sau công nguyên. Nếuđươngsố sinh trước công nguyên thì phải thêm dấu - vào trước nămsinh vàgiảm đi 1 năm, ví dụ sinh năm 8 TCN thì nhập là -7.Synthesisof some 5 software includes horoscopes, electroniccomment, Galaxypeanuts, perennial state hexagram Land and clausecup full. All inone file to install. Can save data to a list ofarbitrary numbers.Calendar software from the year 5000 BC until theyear 20000 BC. Ifthe number of BC students must add mark - in frontof birth anddecreased 1 year, for example, born in 8 BC, the entryis -7.
Tổng_hợp 1.8 APK
lasotuvi
Tổng hợp 5 phần mềm lý số gồm tử vi, tử bình,hà lạc, quẻ lưu niên thái ất và quỷ cốc toán mệnh. Tử vi có thểphóng to từng cung cho dễ xem, có sao lưu niên, tính hạn đến tháng.Tử bình có biểu đồ tỷ lệ phần trăm ngũ hành. Hà lạc có quẻ tùychọn, thêm nạp giáp để tính vượng suy hào chủ, xem động tĩnh thếứng. Quẻ lưu niên thái ất có thể xem đến hạn ngày. Quỷ cốc có thểchọn cặp can năm, can ngày tùy ý. Tuy gộp 5 loại ứng dụng vào nhưngphần mềm rất nhẹ, chạy nhanh và chính xác.Synthesis 5 softwareconsists of the horoscope, prisoner, Galaxy peanuts, perennialhexagram Land Status and clause cup. Horoscopes can enlarge eachprovide for easy viewing, older backups, as due to month. Meanelectronic chart percentages Five Elements. Ha communicate withhexagram optional extra armor for calculating load loss prosperoushome, see how the application statically. Land Status Que perennialcan see their maturity date. Devils mugs can select five pairscourage, courage arbitrary date. Although gross 5 types ofapplications on the software but very light, fast andaccurate.
Loading...