1.0.6 / January 30, 2015
(3.2/5) (60)
Loading...

Description

I FORM abonnement påkrævet. Lækker, sund aftensmad alle hverdage iugen med et simpelt greb i lommen. I FORMs opskrift-app gør detnemt for dig at vælge og købe ind til dagens sidste måltid på vejhjem fra arbejde, træning, og når du ellers er på farten. Du kanvælge at følge vores sunde og varierede ugeplan enten allearbejdsugens 5 dage eller blot på udvalgte dage i ugens løb. Du kanogså skabe din helt egen ugeplan baseret på dine favoritrettereller på de ingredienser, du allerede har i dit køleskab, og som dukan taste ind i app’ens søgefunktion. Endelig kan du sammensætte enugeplan efter en af vores tre sunde strategier: energi, slank ellertræning. Blot klik på den strategi, du vil følge, og vi viser digalle de opskrifter, der passer til dit behov. • Lav ugeplan tilalle ugens 5 hverdage • Vælg mellem 3 sunde strategier • Søgopskrifter efter ingrediens • Send indkøbsliste til opskrifterne påsms • Gem dine favoritter IN THE FORM subscription required.Delicious, healthy dinner every working day of the week with asimple hand into his pocket. In Forms recipe app makes it easy foryou to choose and shop for the last meal on the way home from work,training, and when you otherwise on the go. You can choose tofollow our healthy and varied weekly schedule either all workingweek 5 days or only on selected days of the week. You can alsocreate your own weekly schedule based on your favorite dishes or onthe ingredients you already have in your fridge, and you can enterin the app's search function. Finally, you can put together aweekly schedule after one of our three healthy strategies: energy,weight loss or exercise. Just click on the strategy to follow, andwe'll show you all the recipes to suit your needs. • Make weeklyschedule for week 5 days • Choose from three healthy strategies •Search recipes by ingredient • Send shopping list for the recipeson SMS • Save your favorites

App Information I FORM Sund mad 5 dage

 • App Name
  I FORM Sund mad 5 dage
 • Package Name
  dk.bonnier.iform.sundmad
 • Updated
  January 30, 2015
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0.6
 • Developer
  Bonnier Publications Apps Denmark
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
  Strandboulevarden 130 2100 København Ø
 • Google Play Link

Bonnier Publications Apps Denmark Show More...

Illustreret Videnskab 2.0.1 APK
Oplev Illustreret Videnskab på en ny måde -specielt udviklet til din tablet og smartphone. Læs de spændende ogmedrivende artikler, gå på opdagelse i de instruktiveillustrationer og nyd de fantastiske billeder - og kom let rundt imagasinet med tablettens touch screen.Hvert eneste nummer er fyldt med smukt illustrerede artikler,der bringer dig rundt i videnskabernes verden og tager dig med heltud frontlinjen til de nyeste landvindinger og teknologier. Nyviden, fascinerende fakta og store oplevelser er blandet medudfordrende opgaver.Læs også de faste sektioner:• Ny viden - Nye resultater og opdagelser fra hele verden.• Gear & Grej - Det nyeste fra teknikkens frontlinje.• Netop nu - Aktuelle bøger, film og udstillinger.• Spørg os - Videnskabens svar på læsernes spørgsmål.• Pletskud - Billedet, alle fotografer drømmer om.• Test dig selv - Logiske grublerier og paratviden på tværs.• Mød os på nettet - Nyheder fra vores digitale univers.• Skriv til os - Læserbreve og kommentarer.Er du abonnent på magasinet Illustreret Videnskab har du gratisadgang.Discover ScienceIllustrated in a new way - specifically designed for your tabletand smartphone. Read the exciting and engaging articles, explorethe instructive illustrations and enjoy the great pictures - andcame easily around the tray with the tablet's touchscreen.Each track is filled with beautifully illustrated articles thatbring you around the science world and takes you completely outfrontline of the latest advances and technologies. New knowledge,fascinating facts and great experiences are mixed with challengingtasks.Also read the fixed sections:• New knowledge - New results and discoveries from around theworld.• Gears & Gear - The latest from cutting-edge technology.• Right now - Current books, films and exhibitions.• Ask us - science answers to readers' questions.• Right on target - image, all photographers dream.• Test yourself - Logical musings and trivia across.• Meet us on the web - News from our digital universe.• Write to us - Letters to the editor and comments.Are you a subscriber to the magazine Science Illustrated youhave free access.
WYPE 4.15.0.2 APK
WYPE har samlet alle dine favorit magasiner ét sted. App'en ergratis og giver mulighed for fri adgang til masser af godemagasiner til en fast månedlig pris. Få 4 ugers gratisprøveperiode, hvor du frit kan læse alle dine favorit magasiner påPC, tablet eller smartphone lige når det passer dig. BonnierPublications A/S har alle de magasiner du bedst kan lide som f.eks.Illustreret Videnskab, I FORM, National Geographic, Bo Bedre,Historie og mange flere. Er du allerede abonnent på et afmagasinerne fra Bonnier Publications A/S, har du altid gratisadgang til den nyeste udgave samt tidligere udgaver af magasinetvia app'en.Sådan fungerer WYPE:* Gratis prøveperiode uden binding.*Fuld adgang til alle de nyeste udgaver af Bonnier Publications A/Sdigitale magasiner til en fast månedlig pris. * Gratis adgang tilalle digitale udgaver af dit print magasin.* Købet foretages medbetalingskort og bliver automatisk trukket hver måned.WYPE havecollected all your favorite stores in one place.The app is free andallows free access to plenty of good magazines for a fixed monthlyprice. Get 4 week free trial, where you are free to read all yourfavorite magazines on your PC, tablet or smartphone whenever itsuits you. Bonnier Publications A / S has all the magazines youlike best such. Science Illustrated, FITNESS, National Geographic,Bo Better, history and many more. Are you already a subscriber toone of the magazines from Bonnier Publications A / S, you alwayshave free access to the latest version and previous editions of themagazine via the app.How it works WYPE:* Free trial without bond.*Full access to all the latest versions of Bonnier Publications A /S digital magazines at a fixed monthly price.* Free access to alldigital editions of your print magazine.* The acquisition is madeby credit card and will be automatically deducted each month.
I FORM 2.0.1 APK
Oplev I FORM på en helt ny måde - specieltudviklet til din tablet og smartphone. Læs de spændende artikler,nyd de lækre opskrifter og gå på opdagelse i kroppen ved hjælp afde flotte illustrationer. Du kommer let rundt i magasinet medtablettens touch screen.Hvert nummer er fyldt med gode råd og inspiration til, hvordandu kan opnå dine vildeste drømme – hvad enten det handler om atleve sundt, tabe dig eller løbe en halvmaraton. Du får målrettedetræningsprogrammer, lækre opskrifter, udstyrs-test, tips ogteknikker. I FORM sikrer dig det vigtigste for din sundhed ogenergi - din sunde kost, din træning og dit psykiskevelbefindende.Læs også de faste sektioner:• NU: Spændende nyheder om træning, kost, sundhed ogpsykologi.• Max 5: Superenkel hverdagsmad – nu også i lowcarb-udgave.• Kan vi hjælpe dig? Få gode råd til dit sunde liv af I FORMseksperter.• 15 minutter til dig selv: Tips til velvære, energi ogpleje.• I FORM tester: De bedste køb – alt fra løbesko tilfrugtsmoothies.Er du abonnent på magasinet I FORM, har du gratis adgang.Discover FITNESS in awhole new way - specifically designed for your tablet andsmartphone. Read the interesting articles, enjoy the deliciousrecipes and explore the body through the beautiful illustrations.You get around easily in the magazine with the tablet'stouchscreen.Each issue is packed with tips and ideas on how you can achieveyour wildest dreams - whether it is about living healthily, loseweight or run a half marathon. You get targeted training, deliciousrecipes, equipment test, tips and techniques. FITNESS guaranteesyou the most important for your health and energy - your healthydiet, your workout and your mental well-being.Also read the fixed sections:• NOW: Exciting news about training, diet, health andpsychology.• Max 5: Super Simple everyday food - now in lowcarb edition.• Can we help you? Get good advice for your healthy life of theForms experts.• 15 minutes to yourself: Tips for wellness, energy and care.• IN THE FORM test: The best buy - everything from running shoes tofruit smoothies.Are you a subscriber to the magazine I FORM, you have freeaccess.
DailyBrainy 1.0.5 APK
Test din paratviden og få ny viden med på farten med IllustreretVidenskabs unikke quiz-app. Mange timers underholdning om bl.a.smarte opfindelser, fascinerende dyrearter og medicinske gennembrudi små, hurtige doser, der passer perfekt til togturen,venteværelset eller køen i supermarkedet.• Nye quizzer hver dag – 365 dage om året• Bliv klogere på den sjove måde• Sammenlign med venner og kollegerTest yourknowledge and gain new knowledge on the go with Illustrated Scienceunique quiz app. Many hours of entertainment including cleverinventions, incredible species and medical breakthroughs in small,quick doses, perfectly suited for the train, waiting room or queueat the supermarket.• New quizzes every day - 365 days a year• Get to know the fun way• Compare with friends and colleagues
Scan & vind I FORM Kostdagbog 1.0.2 APK
Vind med IFORM Kostdagbog. Scan såmangefødevarer du kan og deltag i konkurrencen om de lækrestepræmier.Konkurrencen løber indtil 17. maj. Du skal bruge et loginfra IFORM Kostdagbog for at deltage.Win with Iform DietDiary.Scan so many foods you can and take part in the competitionfor themost delicious prizes. The competition runs until 17th MayYou needa login from IN THE FORM Diet Diary to participate.
I FORM Kostdagbog 2.1.2 APK
IFORMs Kostdagbog hjælper dig med at tabe dig. IFORMs Kostdagbog erudviklet af I IFORM, der er Danmarks førende sundhedsmagasin ogwebsite. Sådan virker I FORM's kostdagbog. Kostdagbogen er dinprivate slanke-dagbog. Når du først har sat dig et slankemål,hjælper Kostdagbogen dig med at holde styr på dit dagligekalorieforbrug. I din personlige dagbog logger du, hvad du harspist, og Kostdagbogen udregner kalorieforbruget for både denenkelte råvare, dit måltid, din dag og hele slankeperioden. Du kanogså logge din træning og se din de kalorier du forbrænder. Såenkelt er det! Så snart du har sat dig et mål kommer Kostdagbogenmed en anbefaling på, hvor meget du skal indtage per dag og hvorlang tid. Så nemt er det at komme i gang. Så hurtigt kommer du igang at bruge I FORM's nye Kostdagbog – og i gang med at tabe dig!1. Du vælger dit vægtmål. 2. Du logger din daglige mad og træningog tæller dit samlede antal kalorier. 3. Og vupti, så har du tabtde ønskede kilo. Så let er det faktisk at tabe sig medKostdagbogen. Og det gode ved det hele er, at du faktisk kan spiseden mad, du allerhelst vil have. Kostdagbogen holder styr på dinekalorier – også selvom du bruger lige lidt for meget smør. Så nemter det at logge. Det bliver hurtig en vane at logge din mad. Du kanvælge enten at søge dine madvarer frem eller scanne en stregkode.Mange af os er vanemennesker og derfor kan du altid tilføje dinesidst spise madvarer eller måltider. IFORMs Diet Diary helps youlose weight. IFORMs Diet Diary is developed by In the form, whichis the leading health magazine and website.   How it works inFORM's diet diary. Diet diary is your personal diet diary. Once youhave set yourself a slankemål, Diet diary helps you keep track ofyour daily calorie consumption. In your personal diary to log whatyou've eaten and Diet diary calculates calorie consumption for theindividual commodity, your meal, your day and throughout slimperiod. You can also log your workouts and see your the caloriesyou burn. It's that simple! Once you have set yourself a goalcoming Diet diary with a recommendation on how much you shouldconsume per day and how long.   It's that easy to get started.As soon started to use the FORM's new Diet Diary - and started tolose you! 1. You choose your weight loss goals. 2. You log yourdaily food and exercise and counts your total calories. 3. Andvoilà, you have lost the desired weight. So easy is it actuallylose weight with diet diary. And the good thing about it all isthat you can actually eat the food you would most like to have.Diet diary keeps track of your calories - even if you use just alittle too much butter. It's that easy logging. It quickly becomesa habit to log your food. You can choose to search your food up orscanning a barcode. Many of us have the habit of people andtherefore you can always add your last eat food or meals.
Aktiv Træning Cross 1.0.0 APK
Kom i topform med de nyeste workouts fra Aktiv Træning. Effektiv ogsjov crossfit-træning - lige hvor og hvornår det passer dig. Trænden rå, intensive og vildt populære træningsform hjemme hos digselv.Aktiv Træning abonnement påkrævet. Alle andre kan prøve demgratis i 5 dage.Get in shape with the latest workouts from ActiveTraining. Efficient and fun crossfit training - just where and whenit suits you. Train the raw, intense and wildly popular form ofexercise in your own home.Active Training subscription required.All others can try them free for 5 days.
I FORM Sund mad 5 dage 1.0.6 APK
I FORM abonnement påkrævet. Lækker, sund aftensmad alle hverdage iugen med et simpelt greb i lommen. I FORMs opskrift-app gør detnemt for dig at vælge og købe ind til dagens sidste måltid på vejhjem fra arbejde, træning, og når du ellers er på farten. Du kanvælge at følge vores sunde og varierede ugeplan enten allearbejdsugens 5 dage eller blot på udvalgte dage i ugens løb. Du kanogså skabe din helt egen ugeplan baseret på dine favoritrettereller på de ingredienser, du allerede har i dit køleskab, og som dukan taste ind i app’ens søgefunktion. Endelig kan du sammensætte enugeplan efter en af vores tre sunde strategier: energi, slank ellertræning. Blot klik på den strategi, du vil følge, og vi viser digalle de opskrifter, der passer til dit behov. • Lav ugeplan tilalle ugens 5 hverdage • Vælg mellem 3 sunde strategier • Søgopskrifter efter ingrediens • Send indkøbsliste til opskrifterne påsms • Gem dine favoritter IN THE FORM subscription required.Delicious, healthy dinner every working day of the week with asimple hand into his pocket. In Forms recipe app makes it easy foryou to choose and shop for the last meal on the way home from work,training, and when you otherwise on the go. You can choose tofollow our healthy and varied weekly schedule either all workingweek 5 days or only on selected days of the week. You can alsocreate your own weekly schedule based on your favorite dishes or onthe ingredients you already have in your fridge, and you can enterin the app's search function. Finally, you can put together aweekly schedule after one of our three healthy strategies: energy,weight loss or exercise. Just click on the strategy to follow, andwe'll show you all the recipes to suit your needs. • Make weeklyschedule for week 5 days • Choose from three healthy strategies •Search recipes by ingredient • Send shopping list for the recipeson SMS • Save your favorites
Loading...