0.9.5 / January 2, 2016
(4.6/5) (93)
Loading...

Description

Please write a comment and tell us what you think about "I'mLearning Qur'an".With this program, you can learn how to read theHoly Qur'an by yourself using your tablet or smart phone.Bypracticing 1 hour a day, you can learn to read the Qur'an withtajweed in a month.This application does not contain anyadvertisements.Sponsored by: Damla Publishing(http://www.damlayayinevi.com.tr)Development TeamPrepared by:Hüseyin KutluArabic text recited by: İsmail BiçerEnglish textprepared and read by: M. Hasan UncularTajweed examples read by:İsmail TavmanEnglish adaptation by: Muhammet EmreSöylemezProgrammed by: Ahmet UzunTags: Learn to read Quran, Tajweedpractice, Surah Yasin, Surah Al-Fatihah, Surah Al-Fil, SurahAl-Quraysh, Surah Al-Maun, Surah Al-Kawthar, Surah Al-Kafirûn,Surah An-Nasr, Surah Al-Masad, Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq,Surah An-Nâs, Surah Ad-Duhâ, Surah Al-Inshirah, Surah At-Tîn, SurahAl-'Alaq, Surah Al-Qadr

App Information I'm Learning Qur'an

I'm Learning Qur'an Version History

Select I'm Learning Qur'an Version :
 • 0.9.5 (95) - Latest Version

How to Install the OBB File (APK Expansion File)

 1. Firstly, Download APK file of the app I'm Learning Qur'an 0.9.5 for Android.
 2. Copy the APK file to your Android device's SD card and Install it. (Don't open it after installation)
 3. Download Obb files and copy the *.obb file named 'main.95.com.homemade.read.obb' into the required location:
  /SDCARD/Android/obb/com.homemade.read/
 4. The full/absolute path of the obb file should look like as the following (Case-sensitive):
  /SDCARD/Android/obb/com.homemade.read/main.95.com.homemade.read.obb

  If there is no such location, you need to create the path or folder manually on your SD card.

Homemade Software Show More...

Kur'an Öğreniyorum 0.9.5 APK
English version of this application can be downloaded from thefollowinglink:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.homemade.readKur'anÖğreniyorum programıyla telefon veya tabletinizde kendi kendinizeKur'an okumayı öğrenebilirsiniz.Program içerisinde hiçbir reklambulunmamaktadır. Namazda okunan dualar, namaz sureleri ve Yasin-iŞerif de tecvidli olarak seslendirilmiştir.Cim HarfininTelaffuzuCim harfinin "Alfabe" sayfasındaki telaffuzu konusundakullanıcılarımızdan şikayetler gelmektedir. Cim harfinin telaffuzuTürkçedeki C harfinden farklıdır ve programdaki telaffuzu doğrudur.Telefon veya tabletin hoparloründen telaffuz doğru anlaşılamıyorolabilir. Ana sayfa haricinde diğer sayfaların bir çoğunda Cimharfinin kullanıldığı örnekler mevcuttur. Bunlar da dinlenirse Cimharfininin telaffuzu daha iyi anlaşılabilir. Programdaki Kur'anseslendirmeleri Reîsü'l-Kurrâ Merhum Abdurrahman GürsesHocaefendi'nin talebesi Merhum Hafız İsmail Biçer Hocaefenditarafından, tecvid seslendirmeleri ise İsmail Biçer Hocaefendi'nintalebesi İsmail Tavman Hocaefendi tarafından yapılmıştır.ProgramİzinleriBazı kullanıcılar programın istediği izinlerle ilgilitereddüte düşebilmektedir. Bu tereddütleri gidermek için buizinlerin gerekçeleri aşağıda verilmiştir:WRITE_EXTERNAL_STORAGE(Depolama)Programın 72 MB’lık bir veri dosyası vardır ve bu dosyaSD card üzerine kaydedilmektedir. INTERNET (Ağ iletişimi)ProgramıGoogle Play’den yüklediğinizde 72 MB’lık veri dosyası otomatikolarak Google Play uygulaması tarafından SD card’a kaydedilir.Fakat siz bu dosyayı yanlışlıkla silerseniz veya dosya başka birşekilde bozulursa program yine Google Play üzerinden bu dosyayıotomatik olarak indirir. Bu yüzden Internet erişimine ihtiyacıvardır. READ_PHONE_STATE (Telefon çağrıları)Bu izin telefon çağrısıgeldiğinde haberdar olmak ve programda bir ders dosyası çalınıyorsadurdurmak için gereklidir. Aksi taktirde siz telefon görüşmesiyaparken ses dosyası çalınmaya devam eder. Müzik ve video çalıcıbütün uygulamalar bu izni isterler çünkü Android’de telefon çağrısıgeldiğini anlayabilmek için başka bir yöntem yoktur.GeliştirmeEkibiProgram Sponsoru: Damla Yayınevi(http://www.damlayayinevi.com.tr/)Hazırlayan: Hüseyin KutluOkuyan:İsmail Biçer (Hafız)Sunan: Süleyman ArabulanTecvid Seslendirme:İsmail TavmanTecvid Adaptasyon: Muhammet Emre SöylemezProgramlama:Ahmet UzunProgramın Özellikleri:Benzer Küme Tekniği28 Kur’anharfini 90 şekle çıkartan, başta, ortada, sonda yazılış metoduyanlıştır. Bunun yerine Kur’an yazısının ana husûsiyetlerinidikkate alan benzer küme tekniği kullanılarak 29 harf 15 şekildeöğretilmektedir.TecvidHarflerin mahreçlerine ve kurallara uymaksûretiyle güzel Kur’an okumayı sağlayan ilme Tecvid denir.Programda tecvid tatbikatı dualar ve sureler üzerindeyapılmaktadır. Bu program ile daha başlangıç seviyesinde tecvidliokuyuş öğrenilmektedir. (Tecvidsiz öğretim yöntemi daha sonraöğrenilmesini güçleştirdiğinden kullanılmamıştır.)ÇalışmaSüresiTavsiye edilen çalışma süresi 32 saattir. Günde 1 saatçalışarak 32 günde Kur’an okumasını tecvidli olaraköğrenebilirsiniz. Günde 2 saat çalışarak bu süre 15 güneindirilebilir.Denenmiş Bir SistemMuhterem hocamız Hüseyin Kutlutarafından hazırlanan bu program bir yıl farklı eğitim gruplarındadenendikten sonra ilk kez 1998′de kaset ve kitap olarakyayınlanmış, 2002 yılında bilgisayar programı olarak ücretsizkullanıma açılmıştır. O zamandan beri geçen sürede on binlercekişiye Kur’an-ı Kerim öğreterek başarısını ispatlamıştır.Tags:Kuran, Kurani Kerim, Learn to read Quran, I'm learning Quranİngilizce version of this application can be downloaded from Whichof the following link:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.homemade.readIlearn the Quran with the program on your own in the phone or tabletcan learn to read the Koran.There is no advertising in the program.Read prayers in the prayer, prayer time and Yasin-i-Sharif as welltecvidl have been voiced. Fri pronunciation of the letter Friletter "alphabet" page of our users will complain about thepronunciation. Fri Turkish pronunciation of the letter and theletter C in the program is different from the pronunciation iscorrect. Pronounced through the speaker phone or tablet can not beunderstood correctly. Most of the other pages except the home pageof the letter is used in the examples are available Fri. If theyrelax in the pronunciation of the letters can be better understoodFri.Reîsü'l-Kurram late in the program of the Quran voice studentof the late Hafiz Ismail Effendi Abdurrahman Gurses Hocaefendi byHarvester, Harvester Tajwid dubs Effendi and Ismail Ismail TavmanHocaefendi were made by students. Program Permissions Some userswith permissions of the program that you want to be hesitates. Thisallowed hesitant to address the reasons of this are givenbelow:WRITE_EXTERNAL_STORAGE (Storage)The program has 72 MB datafile and this file is saved on SD card.INTERNET (Networking)Whenyou install the program from Google Play Google Play 72 MB datafile is automatically saved to SD card by the application. However,if you accidentally delete the file or program file becomescorrupted in any other way again through Google Play willautomatically download the file. So it needs to access theInternet.READ_PHONE_STATE (phone calls)This allowed a phone call tobe notified when the file is playing a course in the program and isrequired to stop. Otherwise, the phone calls when you continue toplay the sound file. Music and video player because allapplications that require consent for Android on another phone callcame to understand that there is no method. Development TeamProgram Sponsor: Publisher Drops(http://www.damlayayinevi.com.tr/)Prepared by: Hüseyin KutluThatreads: Ismail Harvester (Hafiz)Presented by: The SolomonArabuliTajwid Voice: Ishmael TavmanTajwid Adaptation: Muhammet EmreSöylemezProgramming: Ahmet Uzun Program Features: Similar ClusterTechnique28 90th letter of the Qur'an Remove shape, the beginning,middle, end is spelled wrong method. Instead of writing the Qur'anthat takes into account the main characteristics similar clustersusing the technique is taught in 29 letters 15.TajwidOutlets and toobey the rules of the letters to read the Koran by contrastingbeautiful cities which is called the Tajwid. Tajwid prayers andexercise program is done on time. With this program at thebeginning of the recitation tecvidl is learned. (Tecvidsiz teachingmethod has not been used since then makes it difficult tolearn.)Working HoursRecommended working time 32 hours. 32 days 1hour per day working as tecvidl can learn to read the Koran. Thisperiod can be reduced to 15 days by working 2 hours a day.Tried aSystemReverend prepared by our teacher Huseyin Kutlu differenttraining groups tested in this program after a year the first timein 1998 as tapes and books published in 2002, was opened for freeuse as computer programs. Since then, tens of thousands of peoplein the time-Quran Quran teaching has proved successful.Tags: Quran,Quran, Learn Quran to read, I'm learning Quran
I'm Learning Qur'an 0.9.5 APK
Please write a comment and tell us what you think about "I'mLearning Qur'an".With this program, you can learn how to read theHoly Qur'an by yourself using your tablet or smart phone.Bypracticing 1 hour a day, you can learn to read the Qur'an withtajweed in a month.This application does not contain anyadvertisements.Sponsored by: Damla Publishing(http://www.damlayayinevi.com.tr)Development TeamPrepared by:Hüseyin KutluArabic text recited by: İsmail BiçerEnglish textprepared and read by: M. Hasan UncularTajweed examples read by:İsmail TavmanEnglish adaptation by: Muhammet EmreSöylemezProgrammed by: Ahmet UzunTags: Learn to read Quran, Tajweedpractice, Surah Yasin, Surah Al-Fatihah, Surah Al-Fil, SurahAl-Quraysh, Surah Al-Maun, Surah Al-Kawthar, Surah Al-Kafirûn,Surah An-Nasr, Surah Al-Masad, Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq,Surah An-Nâs, Surah Ad-Duhâ, Surah Al-Inshirah, Surah At-Tîn, SurahAl-'Alaq, Surah Al-Qadr
Sahibinin Sesi TTS 1.0.2 APK
Sahibinin Sesi TTS (Metin-Konuşma Motoru)Bu program telefon veyatabletinizi Türkçe konuşturur.Programın metin-konuşma motoru 1993yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğibölümünde bitirme projesi olarak geliştirilmiş ve 2013 yılındaAndroid işletim sistemine uyarlanmıştır.Programın ses örnekleri 20sene önceki imkanlarla kaydedilmiş olduğundan, konuşma sırasındapatlamalar ve cızırtılar oluşmaktadır ve konuşma kalitesi günümüzmetin-konuşma motorlarına göre çok geridedir.Programı nostaljik biruygulama olarak görüp, yorumlarınızı ona göre yapmanızı ricaediyoruz.Tags: Turkish Text to SpeechHis Master's Voice TTS(Text-to-Speech Engine)This program speaks Turkish phone ortablet.In 1993, the program's text-to-speech engine developed as afinal project in Computer Engineering from Istanbul TechnicalUniversity in 2013 and adapted to the Android operatingsystem.Audio samples are saved in the program 20 years ago,facilities, during a conversation consists of explosions andscratches in today's text-to-speech engines and speech quality thanthe underdog.see the program as an application nostalgic, comments,according to him, we ask you to do. Tags: English Text to Speech
Kur'an Okuyorum 1.1 APK
Kur'an Okuyorum ile hatminizi cep telefonu veya bilgisayarınızdankolaylıkla okuyabilirsiniz.Kur'an'da istediğiniz sayfaya, cüze,sureye hızlıca ulaşabilir, ayraçları kullanarak kaldığınız yerikaydedebilirsiniz.Bu program telefonunuzu veya tabletinizievinizdeki mushaf gibi kullanmak ve kolayca her yerde Kur'anokuyabilmek için yapılmıştır. Programda meal, sesli dinleme gibiözellikler yoktur.Program hiçbir reklam içermemektedir.I'm readingthe Koran to read your marshmallow with ease from your mobile phoneor computer.The page you want in the Qur'an, juz, you can quicklyreach the time, where you can save by using brackets remain.Mushafuse this program, such as your home and your phone or tablet toread easily made anywhere in the Koran.meal programs, there are nofeatures such as audio listening.The program does not contain anyadvertising.
Loading...