1.0 / July 17, 2018
(5.0/5) (3)

Description

Još od predškolske dobi djeca se susreću s vremenskimpojmovimaprije i poslije, jučer, danas i sutra, nabrajaju pojmovekao što sudani u tjednu i godišnja doba te mogu pravilnimkronološkimredoslijedom ispričati niz doživljaja ili prepričatipriču koju sučula. Unatoč tome, djeci je vrlo teško shvatitikoncept vremena kaokontinuuma u kojem svaki događaj ili vrijemeizmeđu događaja trajuodređen period te da se to može izmjeriti iprecizno izrazitisatima, minutama i sekundama.Aplikacija ICT-AACKoliko je satinamijenjena je djeci s teškoćama u razvoju, ali idjeci urednograzvoja za poticanje snalaženja u vremenu pomoćuiskazivanjatrajanja događaja u vremenskim jedinicama. Također,uporabomaplikacije učvršćuju se veza brojke i količine te općenitopojmakoličine te poboljšava razumijevanje slijeda događajauvremenu.Upotreba aplikacijeAplikacija korisnicima nudimogućnostučenja prepoznavanja vremena na analognom i digitalnomsatu. Prematome, postoje dva glavna moda igre: učenje digitalnogsata i učenjeanalognog sata. Odabirom pojedine opcije korisnicimase na ekranuprikazuje veliki sat u sredini ekrana (digitalni ilianalogni,ovisno o modu). Korisnici trebaju prepoznati koje vrijemeprikazujeveliki sat te pronaći to vrijeme na ponuđenim odgovorima –satovimaprikazanim u drugom modu. Na taj se način stvara vezaizmeđudigitalne i analogne reprezentacije sata. Uz modove, igraimanekoliko težina koje se određuju prema rasponu minuta koji semožepojaviti u zadacima. Prema tome, najlakši zadaci od korisnikatražeprepoznavanje četvrtina sata (po 15 minuta) dok se unajtežimzadacima može pojaviti bilo koja kombinacija sata iminuta.Sincethe pre-school age children are faced with a time interms ofbefore and after, yesterday, today and tomorrow,enumeratingconcepts such as days of the week and seasons and cancorrectchronological order to tell a series of experiences orretell astory they heard. Nevertheless, the children is verydifficult tounderstand the concept of time as a continuum in whichevery eventor time between events last for a certain period andthat it can bemeasured and accurately express the hours, minutesand seconds.Theapplication of ICT-AAC What time is for childrenwith disabilities,or children and orderly development to encouragea sense of time byexpressing duration of the event in time units.Also, the use ofapplications reinforce the connection numbers andquantities andgeneral concept of the quantity and improve theunderstanding ofthe sequence of events in time.Using theapplicationsTheapplication offers users the possibility of learningto recognizethe time on an analog and digital clock. Thus, thereare two maingame modes: learning and learning digital clock analogclock. Byselecting certain options to users on the screen displaysa largeclock in the middle of the screen (digital or analog,depending onthe mode). Users need to recognize that the timedisplays a largeclock and find the time to multiple choice -watches displayed inthe second mode. In this way creates aconnection between thedigital and analog representations hours.With the modes, the gamehas several weight which is determined bythe range of minutes thatcan occur in tasks. Therefore, the easiesttasks by seekingrecognition of a quarter hours (15 minutes), whilethe mostdifficult tasks can occur any combination of hours andminutes.

App Information ICT-AAC Koliko je sati

ICT-AAC Show More...
ICT-AAC Komunikator 2 2.4 APK
ICT-AAC
ICT-AAC Komunikator osobama sa složenim komunikacijskim potrebamaomogućuje lakšu komunikaciju s okolinom. Sadrži osnovni skupsimbola koji svaki korisnik može nadograditi vlastitimfotografijama ili simbolima. Pritiskom na određeni simbol izvodi sepridruženi zvučni zapis, tipično naziv onoga što je na slici(simbolu) prikazano. Postavke je moguće prilagoditi korisnicima, usmislu da je moguće prikazati više ili manje simbola na ekranu,odabrati neku od javno dostupnih galerija simbola, mijenjati bojeteksta, okvira i pozadine i drugo. VAŽNO: Novi Komunikator (plavaikona) izdaje se kao nova aplikacija što znači da korisničkesimbole iz starog Komunikatora (narančasta ikona) nije mogućeprebaciti u novi Komunikator. Korisnici starog Komunikatora moguistodobno koristiti obje aplikacije (stari i novi Komunikator) nasvom uređaju.
ICT-AAC Slovarica 1.4 APK
ICT-AAC
The application helps children to learn visual symbols and newphonological forms. Such paired visual and auditory symbols in thisgroup of children encourage, maintain and improve early literacyskills necessary for reading and writing. The application containsa basic set of symbols, while each user can create their symbolsusing photos or images.
ICT-AAC e-Galerija 2.0 APK
ICT-AAC
Aplikacija ICT-AAC e-Galerija omogućuje slaganje priča pomoću nizasličica koje mogu biti fotografije snimljene integriranom kameromuređaja, slike iz galerije uređaja ili simboli iz trijunekomercijalnih galerija (ARAASAC, Mulberry i Sclera). Svakojsličici moguće je pridružiti tekstualni i zvučni zapis koji opisujuodgovarajući dio priče. Zvučni zapis se reproducira pritiskom nasličicu kod pregledavanja priča. Osim pregledavanja postojećih istvaranja novih priča, aplikacija sadrži i dvije igre: "Složipriču" i "Izbaci uljeza". Kod igre "Složi priču" korisnik moraposložiti pomiješane sličice iz odabrane priče po pravilnomredoslijedu, dok kod igre "Izbaci uljeza" korisnik mora odabratisličice koje ne pripadaju priči. Postavke aplikacije omogućujukorisniku prilagodbu veličine slova i veličine sličica, automatskolistanje priča te promjenu boje pozadine, okvira sličica i teksta.The application of ICT AAC e-gallery allows stacking story througha series of thumbnails that can be photos taken with the integratedcamera device, image galleries from devices or symbols from thethree non-commercial gallery (ARAASAC, Mulberry and Sclera). Eachframe can be attributed to text and audio clip describing theappropriate part of the story. The sound is played back by pressingthe thumbnail image in playback story. Besides viewing the existingand creating new stories, the application contains two games: "Sortstory" and "Remove intruders". In the game "Sort story" the userhas to sort mixed thumbnails of selected stories in the rightorder, while in the game "Spot the Odd" user must select the imagesthat do not belong to the story. Application settings allow user toadjust the font size and the size of thumbnails, automatic rotationof the story and change the background color, frame images andtext.
ICT-AAC Glaskalica 1.2 APK
ICT-AAC
Aplikacija ICT-AAC Glaskalica pomaže pri savladavanju fonološkesvjesnosti koja predstavlja jednu od osnovnih predvještina čitanja.U tom smislu uključuje prepoznavanje prvog, zadnjeg ili svihglasova riječi. Kako bi se omogućilo postepeno učenje, aplikacijazadatke razlikuje prema složenosti riječi. Ukupno, korisnici imajuna raspolaganju šest mogućih ”težina” igre u okviru kojih pogađajuglasove na više od 200 odabranih riječi. Uz svaku zadanu riječkorisnicima se prikazuje sličica koja predstavlja pojam kojiodgovara zadanoj riječi. Omogućeno je i izgovaranje cijele riječikao i slovkanje riječi glas po glas.The application of ICT AACGlaskalica helps mastering phonological awareness, which is one ofthe basic predvještina reading. In this sense, includes therecognition of the first, last or all votes words. In order toallow a gradual learning, application tasks varies according to thecomplexity of the word.In total, users have at their disposal sixpossible "weight" game in which afflict the voices of more than 200selected words. With each word between users is displayed icon thatrepresents a term corresponding to the given word. Enabled is thesaying of whole words and spelling words by voice vote.
ICT-AAC Komunikator+ 1.3 APK
ICT-AAC
Aplikacija ICT-AAC Komunikator+ omogućuje slaganje fraza i rečenicapomoću simbola koji mogu biti fotografije snimljene integriranomkamerom uređaja, slike iz galerije uređaja ili simboli iz trinekomercijalne galerije (ARAASAC, Mulberry i Sclera). Pomoćuintuitivnog korisničkog sučelja korisnik pronađe traženi simbol ipritiskom na njegov slikovni zapis dodaje ga u alatnu trakupredviđenu za prikaz trenutne fraze. Jezik – matrica na kojoj seodvija komunikacija i time učenje o svijetu koji nas okružuje –multidimenzionalan je sustav kojeg čine fonologija, morfologija,sintaksa, semantika i pragmatika. Sve se jezične sastavniceprezentiraju u višečlanim iskazima, a kada govorimo o potpomognutojkomunikaciji, one se ogledaju u organiziranju iskaza alternativnimsimboličkim sredstvima na kud-i-kamo specifičan način. S obzirom narazvijenost znanosti o jeziku i detaljna znanja o njegovomusvajanju u raznim razvojnim uvjetima, iznenađuje premalen brojinteraktivnih alata koji poštuju specifičnost načina na kojipojedinci koji koriste potpomognutu komunikaciju, ovladavajujezikom ili ga koriste za prenošenje svojih osjećaja, potreba,želja i znanja drugima. S ponosom možemo reći da je ICT-AACKomunikator+ aplikacija koja bolje „razumije“ izazove komunikacijeosoba koje koriste potpomognutu komunikaciju. Prilikom razvojaaplikacije Komunikator+ uzeto je u obzir da je za stvaranjesemantičkog znanja osobe koja koristi potpomognutu komunikacijubitno ublažiti nesrazmjer između jezičnog ulaza (govorom isimbolom) i izlaza (samo simbolom). Application of ICT-AAC +Communicator allows stacking of phrases and sentences using symbolsthat can be integrated photos taken with the device camera,pictures in the gallery device or symbols from the threenon-commercial galleries (ARAASAC, Mulberry and Sclera). Using theintuitive user interface the user finds the desired symbol andclicking on its image recording adds it to the toolbar intended todisplay the current phrase. Language - matrix in whichcommunication takes place and thus learning about the world aroundus - is multidimensional system consisting of phonology,morphology, syntax, semantics and pragmatics. All the linguisticcomponents present in multi-member statements, and when we talkabout assisted communication, they are reflected in theorganization of the testimony alternative symbolic means toeverywhere-and-nowhere specific way. With regard to the developmentof the science of language and detailed knowledge of its adoptionin the various developmental conditions, surprising too smallnumber of interactive tools that respect the specificity of theways in which individuals who use assisted communication, masterthe language or use it to convey their feelings, needs, desires andknowledge others. We can proudly say that the ICT-AAC +Communicator application that better "understands" the challengesof communication people with assisted communication. Whendeveloping applications Communicator + was taken into account thatfor the creation of semantic knowledge of the person who usedassisted communication significantly alleviate disparity betweenlinguistic input (speech and symbol) and outputs (only symbol).
Prepoznaj pojmove 2.1 APK
ICT-AAC
'Prepoznaj pojmove' je edukacijska aplikacija za podučavanje novihpojmova putem komunikacijskog sustava simbola. Model podučavanjaimplementiran u aplikaciji zasnovan je na modificiranom podučavanjudiskriminativnim nalozima temeljenom na principima primijenjeneanalize ponašanja. Radi se o priznatim i znanstveno utemeljenimbihevioralnim metodama podučavanja. Primarni korisnici aplikacijesu osobe sa složenim komunikacijskim potrebama. Podučavanje seprovodi kroz niz naloga u kojima voditelj edukacije (roditelj iliedukacijski rehabilitator) korisniku daje instrukciju u kojoj tražiprepoznavanje nekog pojma (predstavljenog simbolom). Nakoninstrukcije korisnik mora odabrati (dodirnuti) traženi simbol.Nakon uspješnog prepoznavanja simbola slijedi nagrada. Tijekompodučavanja aplikacija u skladu s uspješnosti korisnika prilagođujeparametre podučavanja. Na ovaj se način tempo podučavanjaprilagođuje pojedinom korisniku. Aplikacija dolazi s jednimpredefiniranim korisnikom, nagradom i skupom kategoriziranihsimbola, a podržava: - dodavanje novih korisnika - dodavanje novihsimbola i kategorizaciju simbola - dodavanje nagrada - pregledproteklih edukacijskih sjednica i pojedinačnih naloga - odabirsimbola za podučavanje i pregled razina usvojenosti i proteklihnaloga za pojedini simbol - pregled parametara podučavanja i zapisaprilagodbe - kontekstualne upute unutar same aplikacije Preporučase detaljnije upoznavanje s mogućnostima aplikacije i metodompodučavanja diskriminativnim nalozima (kroz upute, ali i drugeresurse) prije početka rada.
ICT-AAC Mathematical Carousel 1.1 APK
ICT-AAC
The ICT-AAC Mathematical Carousel application helps preschool andschool children with basic mathematical operations. The currentversion of the application involves three activities: counting,equality of sets and basic math operations using numbers orsymbols.
ICT-AAC e-Galerija Senior 1.2 APK
ICT-AAC
Ovo je prva aplikacija namijenjena osobama odrasle dobi razvijena uokviru projekta ICT-AAC. Individualne potrebe korisnika te razinakomunikacijskog i jezično-govornog razvoja pojedinca odredit ćenačin i svrhu korištenja aplikacije. Prvenstveno je osmišljena zaostvarivanje komunikacijskih potreba koje nastaju uslijed oštećenjamozga kao što su afazije i traumatske ozljede mozga. Aplikacijasadrži tri priče koje se sastoje od tri, četiri i sedam fotografijakoje prikazuju slijed svakodnevnih događaja i obavljanjauobičajenih poslova. Radnja na svakoj pojedinoj slici je popraćenapisanim tekstom. Osim poticanja samostalnog izražavanja temeljempraćenja slijeda događaja, potiče se prepričavanje i stvaranjeuzročno-posljedičnih veza.Aplikacija je korisna i u razvijanjusposobnosti praćenja vremenskog slijeda, stvaranja složenihrečenica prilikom govornog iskaza, razumijevanja zvučnog zapisa,pamćenja te imenovanja radnji, događaja, osoba i objekata. Opcija"Složi priču omogućuje slaganje poznate priče koja je prikazanadrugačijim redoslijedom nego u originalu te potiče, osim jezičnih,i više kognitivne sposobnosti pamćenja i zaključivanja. Događajipojedinog korisnika mogu se samostalno fotografirati i osmislitikao nova priča što je izrazito važno jer omogućava prikaz osobnihiskustava koja su motivirajuća za odrasle osobe koje imaju afazijuili traumatsko oštećenje mozga. Upotreba aplikacijeAplikacijaICT-AAC e-Galerija Senior omogućuje slaganje priča pomoću nizasličica koje mogu biti fotografije snimljene integriranom kameromuređaja, slike iz galerije uređaja ili simboli iz trijunekomercijalnih galerija (ARAASAC, Mulberry i Sclera). Svakojsličici moguće je pridružiti tekstualni i zvučni zapis koji opisujuodgovarajući dio priče. Zvučni zapis se reproducira pritiskom nasličicu kod pregledavanja priča. Osim pregledavanja postojećih istvaranja novih priča, aplikacija sadrži i dvije igre: "Složipriču" i "Izbaci uljeza". Kod igre "Složi priču" korisnik moraposložiti pomiješane sličice iz odabrane priče po pravilnomredoslijedu, dok kod igre "Izbaci uljeza" korisnik mora odabratisličice koje ne pripadaju priči. Postavke aplikacije omogućujukorisniku prilagodbu veličine slova i veličine sličica, automatskolistanje priča te promjenu boje pozadine, okvira sličica iteksta.This is the first application designed for people adulthooddeveloped in the framework of the ICT-AAC. Individual customers'needs and the level of communication and language and speechdevelopment of the individual will determine the manner and purposeof use of the application. Is primarily designed to get thecommunications needs resulting from damage to the brain, such asaphasia and traumatic brain injury. The application contains threestories that are three, four seven photographs showing the sequenceof daily events and doing their normal activities. The action oneach painting is accompanied by a written text. Besides encouragingself-expression based on monitoring the sequence of events,promotes the retelling of the creation of causal relationships.Theapplication is useful in developing the capabilities of monitoringthe timeliness of, the creation of complex sentences when speakingof expression, understanding of the soundtrack, memory and namingactions, events, people and objects. The "Sort story allowsstacking known story that is displayed in a different order than inthe original, and encourages, in addition to language, and highercognitive skills of memory and reasoning. Events individual usercan independently take pictures and come up with a new story whichis extremely important because it allows the display of personalexperiences that are motivating for adults with aphasia andtraumatic brain injury.Using applicationsThe application of ICT AACe-Gallery Senior enables stacking story through a series ofthumbnails that can be photos taken with the integrated cameradevice, image galleries from devices or symbols from the threenon-commercial gallery (ARAASAC, Mulberry and Sclera). Each framecan be attributed to text and audio clip describing the appropriatepart of the story. The sound is played back by pressing thethumbnail image in playback story. Besides viewing the existing andcreating new stories, the application contains two games: "Sortstory" and "Remove intruders". In the game "Sort story" the userhas to sort mixed thumbnails of selected stories in the rightorder, while in the game "Spot the Odd" user must select the imagesthat do not belong to the story.Application settings allow user toadjust the font size and the size of thumbnails, automatic rotationof the story and change the background color, frame images andtext.
Loading...