1.3.0 / January 13, 2015
(4.6/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

DETTE ER EN HJÆLPE-APP TIL IDIFY TIMELINE. Den bruges til attilføje indhold til Idify Timeline, og til dialog omkring en IdifyTimeline.Idify Feed er en App til tilføjelse af hilsner, beskeder,billeder, video og tekst til en allerede oprettet Idify Timeline.Fra appen kan der tilføjes indhold til en eller flere tilknyttedetidslinjer. Du kan også hente Idify Timeline her i Appstore. Lidtom Idify Timeline. Idify Timeline er udviklet specielt tilmennesker med kognitive udfordringer, som en demenssygdom, samtalle der har ønsker om at genskabe deres livshistorie online. Deter en persons livshistorie, der oprettes på en tablet. Herregistreres personens erindringer i form af tekst, billeder, lyd ogvideo. Tidslinien hjælper til at fastholde identitet, skabt igennemet helt liv. De små og store ting som tilsammen udgør denlivshistorie, som fortæller os selv og andre hvem vi er.•Tidslinjen stimulerer hukommelse. •Tidslinjen giver andremennesker bedre mulighed for at kende og forstå et menneske meddemens. På Idify Timeline er det muligt, at registrere hvadpersonen bedst kan lide, samt de små og store personlige vaner:Livretter, favoritpåklædning, favoritmusik osv. •Opbyg historien omet helt liv med egne billeder. •Tilføj billeder fra Internettet.•Overfør dine egne videoer. •Hent musik og filmklip fra YouTube ogVimeo. •Opbyg katalog af alle de små vaner, som er vigtige for denenkelte i dagligdagen. •Opbyg liste over livretter. •Søgefunktion iIdify Timeline: Hurtig og nem adgang til favoritmusik, viden omlivretter og meget mere. •Husk også at downloade den gratis IdifyFeed til smartphone. Hvorfor Idify? Det er afgørende at kende enpersons livshistorie for at kunne skabe et meningsfuldt samvær oggod livskvalitet i hverdagen for personen og sammen med personen.Når hukommelsen stimuleres oplever personen bedre livskvalitet inuet. Det kaldes ”reminiscens-terapi” og anerkendes aflægevidenskaben som et vigtigt middel til øget livskvalitet. Hvemopbygger livshistorien? Tidlinjen opbygges af brugeren, familieneller eventuelt plejepersonale.THIS IS A HELP APP FOR IDIFYTIMELINE. It is used to add content to Idify Timeline, and dialoguearound a Idify Timeline.Idify Feed is an App for adding greetings,messages, images, video and text to an already created IdifyTimeline.From app may be added to content for one or moreassociated timelines. You can also download Idify Timeline hereAppstore.A little about Idify Timeline.Idify Timeline is designedspecifically for people with cognitive challenges of dementia, aswell as everyone who wants to recreate their life online. It is aperson's life story is created on a tablet. They record theperson's memories in the form of text, images, audio andvideo.Timeline helps to maintain identity, created through alifetime. The small and big things that make up the life story,telling ourselves and others who we are.• Timeline stimulatesmemory.• Timeline gives other people a better opportunity to knowand understand the person with dementia.On Idify Timeline, it ispossible to record what the person like best, and the small andlarge personal habits: Favorite foods, favorite dress, favoritemusic, etc..• Build the story of a lifetime with their own images.•Add images from the Internet.• Transfer your own videos.• Downloadmusic and film clips from YouTube and Vimeo.• Build catalog of allthe little habits that are important for the individual in dailylife.• Build list of favorite foods.• Search function in IdifyTimeline: Quick and easy access to favorite music, knowledge aboutfavorite foods and much more.• Also remember to download the freeIdify Feed for smartphone.Why Idify?It is crucial to know aperson's life story in order to create a meaningful relationshipand good quality of everyday life for the person and with theperson. When memory is stimulated person experiences better qualityof life in the present. It is called "Reminiscence therapy" and isrecognized by medical science as an important means of improvingquality of life.Who builds life story?Timeline can also be createdby, family or possibly caregivers.

App Information Idify Feed

Idify Show More...

Idify Feed 1.3.0 APK
Idify
DETTE ER EN HJÆLPE-APP TIL IDIFY TIMELINE. Den bruges til attilføje indhold til Idify Timeline, og til dialog omkring en IdifyTimeline.Idify Feed er en App til tilføjelse af hilsner, beskeder,billeder, video og tekst til en allerede oprettet Idify Timeline.Fra appen kan der tilføjes indhold til en eller flere tilknyttedetidslinjer. Du kan også hente Idify Timeline her i Appstore. Lidtom Idify Timeline. Idify Timeline er udviklet specielt tilmennesker med kognitive udfordringer, som en demenssygdom, samtalle der har ønsker om at genskabe deres livshistorie online. Deter en persons livshistorie, der oprettes på en tablet. Herregistreres personens erindringer i form af tekst, billeder, lyd ogvideo. Tidslinien hjælper til at fastholde identitet, skabt igennemet helt liv. De små og store ting som tilsammen udgør denlivshistorie, som fortæller os selv og andre hvem vi er.•Tidslinjen stimulerer hukommelse. •Tidslinjen giver andremennesker bedre mulighed for at kende og forstå et menneske meddemens. På Idify Timeline er det muligt, at registrere hvadpersonen bedst kan lide, samt de små og store personlige vaner:Livretter, favoritpåklædning, favoritmusik osv. •Opbyg historien omet helt liv med egne billeder. •Tilføj billeder fra Internettet.•Overfør dine egne videoer. •Hent musik og filmklip fra YouTube ogVimeo. •Opbyg katalog af alle de små vaner, som er vigtige for denenkelte i dagligdagen. •Opbyg liste over livretter. •Søgefunktion iIdify Timeline: Hurtig og nem adgang til favoritmusik, viden omlivretter og meget mere. •Husk også at downloade den gratis IdifyFeed til smartphone. Hvorfor Idify? Det er afgørende at kende enpersons livshistorie for at kunne skabe et meningsfuldt samvær oggod livskvalitet i hverdagen for personen og sammen med personen.Når hukommelsen stimuleres oplever personen bedre livskvalitet inuet. Det kaldes ”reminiscens-terapi” og anerkendes aflægevidenskaben som et vigtigt middel til øget livskvalitet. Hvemopbygger livshistorien? Tidlinjen opbygges af brugeren, familieneller eventuelt plejepersonale.THIS IS A HELP APP FOR IDIFYTIMELINE. It is used to add content to Idify Timeline, and dialoguearound a Idify Timeline.Idify Feed is an App for adding greetings,messages, images, video and text to an already created IdifyTimeline.From app may be added to content for one or moreassociated timelines. You can also download Idify Timeline hereAppstore.A little about Idify Timeline.Idify Timeline is designedspecifically for people with cognitive challenges of dementia, aswell as everyone who wants to recreate their life online. It is aperson's life story is created on a tablet. They record theperson's memories in the form of text, images, audio andvideo.Timeline helps to maintain identity, created through alifetime. The small and big things that make up the life story,telling ourselves and others who we are.• Timeline stimulatesmemory.• Timeline gives other people a better opportunity to knowand understand the person with dementia.On Idify Timeline, it ispossible to record what the person like best, and the small andlarge personal habits: Favorite foods, favorite dress, favoritemusic, etc..• Build the story of a lifetime with their own images.•Add images from the Internet.• Transfer your own videos.• Downloadmusic and film clips from YouTube and Vimeo.• Build catalog of allthe little habits that are important for the individual in dailylife.• Build list of favorite foods.• Search function in IdifyTimeline: Quick and easy access to favorite music, knowledge aboutfavorite foods and much more.• Also remember to download the freeIdify Feed for smartphone.Why Idify?It is crucial to know aperson's life story in order to create a meaningful relationshipand good quality of everyday life for the person and with theperson. When memory is stimulated person experiences better qualityof life in the present. It is called "Reminiscence therapy" and isrecognized by medical science as an important means of improvingquality of life.Who builds life story?Timeline can also be createdby, family or possibly caregivers.
Loading...