1.1.1 / August 7, 2018
(4.7/5) (1)

Description

IJs formål er å bidra til å heve kvaliteten på norsk journalistikk,gjennom kurs og annen kompetanseutvikling. Kurstilbudet skalavspeile utviklingen av journalistikken og gi nytteverdi tilmediene. IJs purpose is to help raise the quality of Norwegianjournalism through courses and other skills development. Thecourses should reflect the development of journalism and providebenefits to the media.

App Information IJ e-læring

Cimple Technology AS Show More...
Cimple 2.0.2 APK
Cimple Anyware is an application for mobile productivity for yourbusiness. Functionality includes Wiki, Project Management,E-Learning Courses and File Management.
Cimple Play 1.6.0 APK
Cimple Play viser eksempler på hvordan Cimple Technology AS byggermobile løsninger for våre kunder. Cimple Technology AS ønsker åvære din partner i realisering av mobile gevinster. Du får ensikker, moderne og rask løsning til en rimelig pris. Last den nedog prøv!Cimple Technology bygger kundetilpassede mobile løsningerinnenfor opplæring, opplysning, informasjonsdeling, jobbstøtte ogkommunikasjon. Du får en egen app med din logo tilgjengelig i AppStore, Android Markets og Google Play. Du kan selv bestemme design,funksjonalitet og innhold, samt styre hvem som skal ha tilgang tilhva. Løsningen kan benyttes mot ansatte, kunder, leverandører,styret og andre interessenter. Løsningen fungerer på allesmarttelefoner og nettbrett med moderne nettlesere, samt på PC/Mac.Du går ikke i gang med et komplisert og risikofyltutviklingsprosjekt. Løsningen er 80-95% ferdig, avhengig av dinebehov. Og du kan legge til ny funksjonalitet etter hvert sombehovene melder seg.Cimple Play show examples of how cimpleTechnology AS builds mobile solutions for our customers. CimpleTechnology AS wants to be your partner in the realization of mobilegains. You get a safe, modern and fast solution at an affordableprice. Download it and try!Cimple Technology builds customizedmobile solutions in education, enlightenment, information sharing,job support and communication. You get a separate app with yourlogo available in the App Store, Android Market and Google Play.You can determine the design, functionality and content, as well ascontrol who can access what. The solution is available toemployees, customers, suppliers, management and other stakeholders.The solution works on all smartphones and tablets with modernbrowsers, as well as on PC / Mac. You're not going with acomplicated and risky development projects. The solution is 80-95%complete, depending on your needs. And you can add newfunctionality as needs arise.
Agdering 1.2.0 APK
App with e-learning, news, and other relevant information.App withe-learning, news, and other relevant information.
Städbranschen Sverige 2.0.0 APK
Städbranschen Sverige är sedan 2013 en rikstäckandebranschorganisation, som samlar verksamhet och intresse för rena,hygieniska, lättskötta och vårdade fastigheter. Med en tydligvärdegrund arbetar Städbranschen Sverige med att lyfta och enabranschen, företagen och individerna. Detta genom att driva frågoroch projekt som utvecklar och understryker vikten och omfattningenav branschens bidrag till samhället. Ledstjärnor för StädbranschenSverige är nyttan för medlemmarna, delaktighet, synlighet, kvalitetoch resultat. Med hjälp av en stark lokal förankring avverksamheten genom de fyra regionerna, Öst, Syd, Väst och Norr villStädbranschen Sverige vara en levande organisation med engagerademedlemmar. Städbranschen Sverige anordnar mässor, utbildningar,seminarier och lokala medlemsaktiviteter. Cleaning industry Swedenis since 2013 a nationwide trade organization, which bringstogether business and interest in clean, hygienic, easy to care forand managed properties. With a clear set of values ​​works cleaningindustry Sweden to lift and unite the industry, companies andindividuals. This, by pursuing issues and projects that develop andunderlines the importance and scope of the industry's contributionto society. Guiding principles for the cleaning industry Sweden isthe benefit to members, participation, transparency, quality andperformance. With the help of a strong local base of operations bythe four regions, East, South, West and North want the cleaningindustry Sweden to be a living organization with committed members.Cleaning industry Sweden organizes trade fairs, training courses,seminars and local member activities.
Städakademin 1.5.5 APK
Städakademin är Sveriges största e-learnportal för lokalvårdare.Kurserna i Städakademin är baserade på företaget Boragos kursutbud.Borago är Sveriges ledande kunskapsleverantör av utbildningar inomlokalvårdsområdet. Cleaning Academy is the largest e-learningportal for cleaners. The courses in the City Academy is based atthe company Boragos courses. Borage is a leading knowledge providerof training in the cleaning area.
Bring Driver Handbook 1.3.3 APK
Bring Driver Handbook skal bidra til hjelp og veiledning, og skalha en viktig plass i sjåførens daglige arbeid. Håndboken beskriverkundekrav, retningslinjer, rutiner, samt regelverk som inngår i dendaglige kjøring som utføres for Bring International & Offshore,OX-biler. Håndboken tar ikke for seg prosedyrer ellerretningslinjer som gjelder utrustning til bil, service,reparasjonsordre med mer, men vil ha en aktiv funksjon i dagligarbeid. Det er viktig å presisere at sjåførhåndbokens innholdbeskriver minimumskrav.Appen inneholder:- Sjåførhåndbok- Sjåførquiz- Sikker Jobb Analyse - skjema- Før Jobb Samtale - skjemaBringDriver Handbook will contribute to support or guidance, and shouldhave an important place in the driver's daily work. The manualdescribes customer requirements, policies, procedures, andregulations that are part of the daily driving performed for BringInternational & Offshore, OX vehicles. The handbook doesnot deal with procedures or guidelines applicable equipment forcars, service, repair orders and more, but will have an activefunction in daily work. It is important to emphasize that thedriver handbook's content describes the minimum requirements.Appcontains:- Driver's Manual- Driver quiz- Safe Job Analysis - form-Before Job Call - form
Prosjektskolen 1.6.0 APK
Prosjektskolen gir deg innsikt og kunnskap om god praksis iprosjektledelse. Prosjektskolen inneholder opplæringsprogrammet«Kunsten å lykkes med prosjekter™». Opplæringsprogrammet består avulike moduler som favner alle kunnskapsområder innenfor fagetprosjektledelse og alle målgrupper som jobber med prosjekter. Duvil tilegne deg kompetanse som gjør deg til en verdifullprosjektmedarbeider og tilslutt en kompetent prosjektleder ogprosjekteier.Prosjektskolen gives you insight and knowledge on goodpractice in project management. Prosjektskolen contains trainingprogram "The art of successful projects ™". The training programconsists of various modules that encompass all areas of knowledgewithin the field of project management and all audiences who areworking on projects. You will acquire skills that make you avaluable team member and finally a competent project manager andproject owner.
Tierpsbyggen 1.1.0 APK
Städakademin är Sveriges största e-learnportal förlokalvårdare.Kurserna i Städakademin är baserade på företagetBoragos kursutbud.Borago är Sveriges ledande kunskapsleverantör avutbildningar inomlokalvårdsområdet. Cleaning Academy is the largeste-learningportal for cleaners. The courses in the City Academy isbased atthe company Boragos courses. Borage is a leading knowledgeproviderof training in the cleaning area.
Loading...