1.0 / March 29, 2016
(4.3/5) (11)
Loading...

Description

International Language School application focuses on serving as acommunication tool between our students and "ILS"itself.Application allows students to establish fast informationexchange relating to their daily activity in the InternationalLanguage School.

App Information ILS

Flexible Solutions Show More...

ILS 1.0 APK
International Language School application focuses on serving as acommunication tool between our students and "ILS"itself.Application allows students to establish fast informationexchange relating to their daily activity in the InternationalLanguage School.
Kosmetolog 1.0 APK
Предлагаем вашему вниманию приложение-справочник, в которомсодержится вся необходимая информация о косметологии. Известныймосковский врач-косметолог и тренер инъекционных методик РзаеваЭльнара ответит на все ваши вопросы и поделится своимипрофессиональными знаниями на самые интересные темы в областикосметологии: Здесь вы найдете ответы на вопросы: -как работаетгиалуроновая кислота? -чем она отличается от биоревитализации? -какухаживать за кожей в домашних условиях? -как, и из чего сделатьмаску для лица в домашних условиях? И многое многое другое в нашемприложении... Скачайте приложение и вы будете в курсе самойполезной информации о косметологии.We bring you the app catalog,which contains all necessary information on cosmetology. FamousMoscow cosmetologist and trainer injection techniques ElnaraRzayeva will answer all your questions and share their professionalknowledge on the most interesting topics in the field ofcosmetology: Here you will find answers to the questions: How didworking hyaluronic acid? -What it is different frombiorevitalisation? -How to care for your skin at home? -like, andwhat make a face mask at home? And much much more in ourapplication ... Download the app and you will be aware of the mostuseful information on cosmetics.
Laparoskopiya 1.0 APK
Laparoskopiya - qarın boşluğu ve çanaq orqanlarınınəməliyyatlarının kiçik (adətən 0.5-1.0sm) deşik vasitəsi ilə,müasir və son dərəcə inkişaf etmiş cərrahi texnikanın köməyi iləicra olunmasına imkan verən son müalicə üsuludur.Laparoscopy -abdominal and pelvic operations, small (usually 0510sm) through thehole, with the help of modern and highly advanced surgicaltechniques that allow the execution of the treatment method.
Baku Beauty 1.1 APK
Şirkətimizin IT sahəsindəki 17 illik beynəlxalq təcrübəsininməhsulu olan yeni Baku Beauty layihəsi ilə tanış olun! Baku BeautyAzərbaycan bazarında qürurla təqdim etdiyimiz unikal bir mobilproqramdır. Azərbaycanın ən tanınmış gözəllik mütəxəssisləri artıqbu proyektdə iştirak edir.Baku Beauty özündə bir çox sahələri əhatəedən və geniş professional siyahısı olan bir mobil əlavədir. Buradastilist , vizajist , manikür-püdikür, lazer epilyasiyasımütəxəssisləri, tanınmış gözəllik , spa, gül və gəlinlik salonları, bir sözlə gündəlik həyatda axtardığınız bir çox keyfiyyətlimütəxəssisləri, gözəllik və sağlamlıq mərkəzlərini tapabilərsiniz!The company's 17 years of international experience inthe field of IT products, be familiar with the project of new BakuBeauty! Baku Beauty proudly offer the market a unique mobilesoftware. Azerbaijan's best-known beauty experts are alreadyinvolved in the project.Beauty in Baku, which cover many areas inaddition to a cell in a wide range of professional list. Here is astylist, makeup artist, manicure-pudikur, laser hair removalexperts, well-known beauty, spa, flowers and wedding halls, in aword, a very high quality of life experts are looking for, you canfind beauty and health centers!
Urologiya 1.0 APK
Abdullallayev Ramiz Ədalət oğlu 1995-2001 cü ildə ATU-nin Müalicəişi fakultəsində sonra isə RF Kazan Tibb Universitetinin Urologiyakafedrasında, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazit EAH, Ankara NümuneEAH həmçinin avropanın bir neçə məhşur klinikalarında təhsilinidavam etdirib. Müasir təbabətin ən son yenilikləri ilə AvropaUroloji Assosiasiyasının (EUA-Euroean Association of Urology)protokolunu rəhbər tutaraq bütün növ Uroloji və Androlojixəstəlikləri müalicə və əməliyyat edir. Bunlar üçün bütün moderntexniki imkanları (labaratoriya, diaqnostik cihazlar,endoskopik,laparoskopik alətlərimiz, rahat xəstəxana və s) mövcuddur. Sizlərədünya səhiyyəsinin son yenilikləri ilə yüksək keyfiyyətli (qansızyaxud az invaziv üsullarla) xidmət olunur.Ramiz Abdullallayev ofJustice in 1995-2001, after the university's Faculty of MedicineDepartment of Urology at the Medical University of Kazan in theRussian Federation in Ankara Yildirim Beyazit EAH Neurosurgery,Ankara Numune EAH also several well-known clinics in Europecontinued education. With the latest innovations in modern medicineEuropean Urological Association (EUA-Euroean Association ofUrology) Urology and Andrology diseases of all kinds, guided byprotocol and operation. These are all the modern technicalfacilities (laboratories, diagnostic devices, endoscopic,laparoscopic instruments, comfortable hospital, etc.) areavailable. We are of the highest quality with the latest updates inthe world of health (or less invasive methods of blood) are served.
Aliyev Dent 1.0 APK
Çox profilli stomatoloji xidmət - professional, tez vəağrısız!Mərkəzimizdə pasiyentlərimizə beynəlxalq səviyyədəterapevtik , ortopedik, cərrahi, paradontoloji və endodontolojimüalicə xidmətləri göstərilir. Müasir texnologiyalar və implantlarvasitəsiylə dişlərin protezləşdirilməsi. Estetik stomatologiyasahəsində ağız boşluğunun professional gigiyenası , lazervasitəsiylə ağartma, dişlərin tam kosmetik bərpası vərestavrasiyası işləri keyfiyyətlə yerinə yetirilir.İbrahim vəRəhimə Əliyevlər , qardaş və bacı stomotoloqlar Azərbaycanda əntalantlı və proqressiv gənc mütəxəssislərdir. Əliyevlər artıq 10ilə yaxındır beynəlxalq təcrübəni Azərbaycanda uğurla tədbiqedirlər. Pasiyentlərinə daima qayğı və səmimi münasibət göstərənƏliyevlər professionallıqları ilə hər zamanfərqlənirlər!Multi-profile Dental service - professional, quick andpainless!Therapeutic center at the international level patients,orthopedic, surgical, paradontoloji and treatment servicesendodontoloji displayed. Modern technologies, and prosthesisimplants through the teeth. Professional oral hygiene in the fieldof aesthetic dentistry, laser tool, bleaching, teeth completecosmetic restoration and restoration of quality of work carriedout.Abraham and Rahima Aliyev, brothers and sisters, the mosttalented and progressive young professionalsstomotoloqlar.Successfully applied for more than 10 yearsinternational experience in the Aliyev said. Aliyev always takecare of patients and sincere attitude always differ withprofessionalism!
TapAl 1.0 APK
TapAL vasitəsiylə istənilən kateqoriyada mağaza axtarışını sizinüçün çox sadə və rahat etdik. TapAL - Sədərək, Binə , Xalqlardostluğu, Neftçilər , Laçın və digər Azərbaycanın ən tanınmışticarət mərkəzlərini özündə birləşdirən bir proqramdır. Artıqaxtarışa saatlarla vaxt sərf etməyə vəya uzun məsafələr qət etməyəehtiyyac qalmadı! TapAL mobil əlavəsindən istifadə edərək Siz tezbir zamanda almaq istədiyiniz istənilən malları tapa bilərsiniz.Bu, istifadəsi çox rahat olan bir sistemdir və sizə sadəcə olaraqbu mobil əlavəni yükləyib geniş mağazalar bazasından istifadə etməkqalır. Bunun üçün bəyəndiyiniz ticarət mərkəzini sistemdən seçibkateqoriyalara görə axtardığınız malları rahatlıqla tapabilərsiniz.Tapal through the search for the desired category in thestore have a very simple and convenient.Tapal - Sadarak, Bina,Friendship of Peoples, Workers, Lachin and combining the mostwell-known shopping centers program. Or to spend hours searchingfor is no longer necessary to travel long distances to the left!Using mobile əlavəsindən Tapal any goods you want to buy as soon asyou can find. It is a system that is very easy to use and yousimply download this mobile application is to be used in a widerange of stores. To do this, select the categories you like,according to the trade center, the system can easily search to findgoods.
Aliev Plast 1.0 APK
Добро пожаловать!Цель этого приложения – ознакомить Вас срезультатами до и после эстетической хирургии и искусствомпластической хирургии. С помощью данного приложения Вы можете легкосвязаться с Др. Абдул Али Алиевым, назначить консультацию иосвободиться от своих эстетических комплексов.Welcome!The purposeof this application - to acquaint you with the results before andafter cosmetic surgery and the art of plastic surgery.Since you caneasily contact this application with Dr. Abdul Ali Aliyev, toappoint a consultation and to free themselves from their aestheticcomplexes.
Loading...