5.9.2 / June 21, 2018
(4.1/5) (2321)
Loading...

Description

Aplikace iMeteo.cz Počasí Vám přináší ty nejpřesnější informace opočasí v České republice.Díky této aplikaci budete konečně přesněvědět, jaké počasí právě je, jaké bude a kde se právě teď vyskytujísrážky.Komplexní, profesionální a přesné informace o počasí v Českérepublice tak budete mít vždy sebou díky tomu, že aplikacezobrazuje aktuální povětrnostní podmínky, jak byly fyzicky v terénunaměřené na observačních stanicích rozmístěných po celém našemúzemí. Předpovědi počasí pro vybrané lokality se sestavují zpodkladů numerického modelu, který byl navržen i pro územíČeska.----------------------------------------------------------------------------------------------UPOZORNĚNÍ: V případěproblémů s určením polohy je nutná aktualizace aplikace GOOGLE PlayServices (aplikace korektně funguje od verze 6.5). Aktualizaciprovedete v možnostech nastavení GPS v telefonu. Případně náskontaktujte na [email protected] a poradímeVám------------------------------------------------PODPORANONSTOP:>Optimalizovat aplikaci pro současné množství zařízenínení zcela jednoduché. Občas se mohou vyskytnout problémy nebonekorektní chování aplikace. Byli bychom rádi, kdyby se Vašerecenze zaměřovali na celistvost, úplnost dat a celkový pohled naFUNKCE aplikace, nikoli na technické problémy. Ty se snažímeurychleně odstraňovat, avšak k tomu je zapotřebí VAŠE součinnost.Vpřípadě jakýchkoliv dotazů ohledně aplikace, pádů nebo jejínefunkčnosti nás proto neváhejte urychleně kontaktovat na adrese:[email protected] kde se pokusíme problém ihnedvyřešit.DěkujemetýmiMeteo.sk------------------------------------------------AplikaceiMeteo.cz Počasí OBSAHUJE- GPS poloha: informace o aktuálním stavupočasí v lokalitě, kde se aktuálně nacházíte a detailní vývojpočasí na následující hodiny.- SOUČASNÝ STAV POČASÍ: Podrobnéinformace o aktuálních povětrnostních podmínkách získané ze zprávMETAR profesionálními meteorologickými stanicemi, které jsoufyzicky v terénu rozmístěny.- VÝSTRAHY: Informace o blížícím senebezpečném povětrnostním jevu včetně popisu očekávaných projevůnebezpečného jevu. Na blížící se nebezpečný jev budete díkyaplikaci okamžitě upozorněni.- IRADAR: Aktuální poloha srážek napodkladě Google maps nad celým územím Česka, Slovenska a Německa,včetně animace.- REGIOPOČASÍ: Detailní předpověď počasí až na 10dní dopředu ve Vašem městě nebo v obci. Předpověď na 10 dní jekrokována na 4 denní periody. Také si můžete prohlédnout detailníhodinový vývoj počasí ve Vaší lokalitě až na dva dny dopředu. ..............................................Applications iMeteo.czWeather brings you the most accurate information about weather inthe Czech Republic.With this application you will finally knowexactly what the weather is precisely what will and where right nowthere are collisions.Comprehensive, professional and accurateinformation on weather in the Czech Republic so you'll always haveeach other because the application displays the current weatherconditions as they were physically in the field measured onobservational stations located throughout our territory. Weatherforecasts for selected sites are compiled from data of a numericalmodel that was designed for Czechterritory.----------------------------------------------------------------------------------------------NOTE: In case ofproblems with the determination of the position is necessaryupdates to Google Play Services (application works correctly inversion 6.5). Updating is the setting options in the phone's GPS.Alternatively, please contact us and we will advise [email protected]-----SUPPORTNONSTOP:>Optimize application for the current volume of thedevice is not simple. Occasionally you may encounter problems orincorrect application behavior. We would be happy if your reviewfocus on integrity, data integrity and overall view of thefunctions of the application, rather than on technical issues. Theyare trying to expeditiously remove, but this requires YOURsynergy.If you have any questions regarding the application crashesor malfunctions us so do not hesitate to contact urgently at:[email protected] where we try to solve the problemimmediately.ThankyouteamiMeteo.sk------------------------------------------------ApplicationsiMeteo.cz Weather CONTAINS- GPS location: information about thecurrent state of the weather in the area where you are currently adetailed development forecasts for the following hours.- CurrentWeather Conditions: Detailed information about current weatherconditions obtained from METAR professional weather stations thatare physically deployed in the field.- WARNING: Information aboutthe impending dangerous weather phenomena, including a descriptionof the expected signs dangerous phenomenon. On approaching adangerous phenomenon will be notified immediately by theapplication.- IRadar: Current position deductions on the basis ofGoogle Maps over the entire territory of the Czech Republic,Slovakia and Germany, including animation.- REGIOPOČASÍ: Detailedforecast for up to 10 days in advance in your town or village.Weather for 10 days is stepping on a 4 day period. You can alsoview detailed hourly weather trends in your area for up to two daysin advance. ..............................................

App Information iMeteo.cz Počasí

 • App Name
  iMeteo.cz Počasí
 • Package Name
  tursky.jan.pocasi.free
 • Updated
  June 21, 2018
 • File Size
  14M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  5.9.2
 • Developer
  meteoIdata
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Weather
 • Developer
  Mikšová 152 01401 Bytča Slovenská republika
 • Google Play Link

iMeteo.cz Počasí Version History

Select iMeteo.cz Počasí Version :
 • 5.9.1 (58)
 • 4.3 (40)
 • iMeteo.cz Počasí 5.9.1 APK File

  Publish Date: 2018 /2/22
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 13.5 MB
  Tested on: (, API: 26)
  File Sha1: e3ca38c8bcdba9049292d4f4f2f805ec1428237c
  APK Signature: 5ab5ccf4ece979269407a0a6b994e94b67ba6074
 • iMeteo.cz Počasí 4.3 APK File

  Publish Date: 2016 /1/15
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 10.7 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: e6e2b0e0cd9ce09b0aa119f2aa0712578f6def71
  APK Signature: 5ab5ccf4ece979269407a0a6b994e94b67ba6074

meteoIdata Show More...

iMeteo.sk Počasie: Blesky & Radar 11.6 APK
meteoIdata
Android 9...UPOZORNENIE: Naša aplikácie NIE JE kompatibilná presystém Android 9. Pokiaľ teda chcete využívať našu aplikáciu,neaktualizujte na nový operačný systém. Novú aplikáciu iMeteo.skPočasie s podporou aj pre Android 9 prinesieme na prelome rokov.Slovenská appka iMeteo.sk Počasie prináša TOP funkcie pre Vás: •Varovania na nebezpečné poveternostné javy • Detektor bleskov •Notifikácia a upozornenie ak Vo Vašom okolí udrie blesk • iRadar spohybom zrážok a búrok v strednej Európe • Aktuálny stav počasia •Predpoveď po hodinách • Predpoveď až na 10 dní • Množstvo widgetova personalizácii celej aplikácie V jednej aplikácii získate tieNAJkomplexnejšie a NAJpodrobnejšie informácie o počasí naSlovensku. ❗️Výstrahy na počasie Ak vo Vašom okrese sa nebezpečnýpoveternostný jav, pred ktorým vydáme výstrahu, tak Vás na toaplikácia upozorní a vy tak budete včas pripravení. 🌩Detektorbleskov V prípade, že sa nad Slovenskom vyskytujú búrky, tak Vámaplikácia na domovskej stránke zobrazí mapku, kde v uplynulých 30minútach udreli blesky. Na mape si môžete pozrieť, aký druh bleskuudrel, kedy presne a kde udrel a s akou silou. ⚡️Notifikácia naúder blesku Ak Vo Vašom okolí (predvolene v okruhu 30 km) udrieblesk, tak Vám aplikácia pošle notifikáciu s informáciou ako ďalekood Vás blesk udrel. Vy sa tak môžete včas ukryť do bezpečia.💧iRadar - presný zrážkový radar V aplikácii môžete sledovať postupzrážok od Nemecka po Ukrajinu a od Baltského mora po Jadran. Vietetak zistiť, kde sú zrážky, kedy dorazia ku Vám alebo naopak, kedyustanú. 🌞Aktuálny stav počasia Samozrejmosťou je aktuálny stavpočasia. Stav počasia je meraný na reálnej meteorologickej staniciSHMÚ alebo na tzv. PWS staniciach, čo sú osobné meteostanicepripojené do siete internet. 🌤Predpoveď počasia Kvalitná predpoveďeurópskeho numerického modelu ECMWF od nórskej meteorologickejslužby po hodinách až na 10 dní vopred. 🌈Widgety a personalizácieAplikácia obsahuje veľké množstvo widgetov a osobných nastavení.Widgety aj prostredie aplikácie si môžete nakonfigurovať podľavlastného štýlu. Vybrať si môžete jednotky, pozadia aplikácie,svetlú alebo tmavú tému aplikácie, fonty alebo ikony počasia. NičVám nenútime. Aplikáciu si môžete personalizovať tak, ako sa Vámbude páčiť. PODPORA NONSTOP Zariadení je mnoho a nemusí na každomnaša aplikácia fungovať správne. Je tu však pre Vás podpora, kde sVami radi problém vyriešime. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadomaplikácie, pádov alebo jej nefunkčnosti nás preto neváhajteurýchlene kontaktovať na adrese: [email protected] Android 9... WARNING: Our app is NOT compatible with Android 9. So if youwant to use our app, do not update to the new operating system. Thenew iMeteo.com application will also bring weather to Android 9 foryears. The Slovak app iMeteo.sk Weather brings TOP features foryou: • Warnings about dangerous weather phenomena • LightningDetector • Notification and alert if there is a flash in your area• iRadar with precipitation and storms in Central Europe • Currentweather conditions • Prediction by Hours • Prediction up to 10 days• Widgets and personalization of the entire application In one app,you get the most comprehensive and up-to-date weather informationin Slovakia. ❗️ Weather warnings If there is a dangerous weatherphenomenon in your district, we will warn you about it and you willbe ready in time for it. 🌩 Flash Detector If there are storms overSlovakia, the app on your home page will show you a map wherelightning has struck in the past 30 minutes. On the map, you cansee what kind of lightning struck, when exactly and where it hitand with what strength. ⚡️ Lightning strike notification If thereis a lightning strike in your area (within 30 km), the applicationwill send you a notification with information as far away as youcan. You can safely hide yourself in time. 💧 iRadar - accurate rainradar In the application, you can track the precipitation processfrom Germany to Ukraine and from the Baltic Sea to the Adriatic.You can find out where there are crashes when they arrive at you orvice versa, when they will stop. Current weather Of course, thecurrent weather conditions are obvious. The weather is measured ata real meteorological station SHMÚ or the so-called " PWS stations,which are personal weather stations connected to the internet. 🌤Weather Forecast A good prediction of the European numerical modelECMWF from the Norwegian Meteorological Service to hours up to 10days in advance. 🌈 Widgets and Personalization The applicationcontains a large number of widgets and personal settings. You cancustomize widgets and application environments according to yourown style. Choose your units, application backgrounds, light ordark theme, fonts, or weather icons. I do not mind you. You cancustomize the app as you like it. NONSTOP SUPPORT There is a lot ofequipment and it does not have to work properly for each of ourapplications. However, there is support for you, where we want tosolve the problem with you. In case of any questions aboutapplication, crash, or malfunction, please do not hesitate tocontact us at [email protected]
iMeteo.cz Počasí 5.9.2 APK
meteoIdata
Aplikace iMeteo.cz Počasí Vám přináší ty nejpřesnější informace opočasí v České republice.Díky této aplikaci budete konečně přesněvědět, jaké počasí právě je, jaké bude a kde se právě teď vyskytujísrážky.Komplexní, profesionální a přesné informace o počasí v Českérepublice tak budete mít vždy sebou díky tomu, že aplikacezobrazuje aktuální povětrnostní podmínky, jak byly fyzicky v terénunaměřené na observačních stanicích rozmístěných po celém našemúzemí. Předpovědi počasí pro vybrané lokality se sestavují zpodkladů numerického modelu, který byl navržen i pro územíČeska.----------------------------------------------------------------------------------------------UPOZORNĚNÍ: V případěproblémů s určením polohy je nutná aktualizace aplikace GOOGLE PlayServices (aplikace korektně funguje od verze 6.5). Aktualizaciprovedete v možnostech nastavení GPS v telefonu. Případně náskontaktujte na [email protected] a poradímeVám------------------------------------------------PODPORANONSTOP:>Optimalizovat aplikaci pro současné množství zařízenínení zcela jednoduché. Občas se mohou vyskytnout problémy nebonekorektní chování aplikace. Byli bychom rádi, kdyby se Vašerecenze zaměřovali na celistvost, úplnost dat a celkový pohled naFUNKCE aplikace, nikoli na technické problémy. Ty se snažímeurychleně odstraňovat, avšak k tomu je zapotřebí VAŠE součinnost.Vpřípadě jakýchkoliv dotazů ohledně aplikace, pádů nebo jejínefunkčnosti nás proto neváhejte urychleně kontaktovat na adrese:[email protected] kde se pokusíme problém ihnedvyřešit.DěkujemetýmiMeteo.sk------------------------------------------------AplikaceiMeteo.cz Počasí OBSAHUJE- GPS poloha: informace o aktuálním stavupočasí v lokalitě, kde se aktuálně nacházíte a detailní vývojpočasí na následující hodiny.- SOUČASNÝ STAV POČASÍ: Podrobnéinformace o aktuálních povětrnostních podmínkách získané ze zprávMETAR profesionálními meteorologickými stanicemi, které jsoufyzicky v terénu rozmístěny.- VÝSTRAHY: Informace o blížícím senebezpečném povětrnostním jevu včetně popisu očekávaných projevůnebezpečného jevu. Na blížící se nebezpečný jev budete díkyaplikaci okamžitě upozorněni.- IRADAR: Aktuální poloha srážek napodkladě Google maps nad celým územím Česka, Slovenska a Německa,včetně animace.- REGIOPOČASÍ: Detailní předpověď počasí až na 10dní dopředu ve Vašem městě nebo v obci. Předpověď na 10 dní jekrokována na 4 denní periody. Také si můžete prohlédnout detailníhodinový vývoj počasí ve Vaší lokalitě až na dva dny dopředu. ..............................................Applications iMeteo.czWeather brings you the most accurate information about weather inthe Czech Republic.With this application you will finally knowexactly what the weather is precisely what will and where right nowthere are collisions.Comprehensive, professional and accurateinformation on weather in the Czech Republic so you'll always haveeach other because the application displays the current weatherconditions as they were physically in the field measured onobservational stations located throughout our territory. Weatherforecasts for selected sites are compiled from data of a numericalmodel that was designed for Czechterritory.----------------------------------------------------------------------------------------------NOTE: In case ofproblems with the determination of the position is necessaryupdates to Google Play Services (application works correctly inversion 6.5). Updating is the setting options in the phone's GPS.Alternatively, please contact us and we will advise [email protected]-----SUPPORTNONSTOP:>Optimize application for the current volume of thedevice is not simple. Occasionally you may encounter problems orincorrect application behavior. We would be happy if your reviewfocus on integrity, data integrity and overall view of thefunctions of the application, rather than on technical issues. Theyare trying to expeditiously remove, but this requires YOURsynergy.If you have any questions regarding the application crashesor malfunctions us so do not hesitate to contact urgently at:[email protected] where we try to solve the problemimmediately.ThankyouteamiMeteo.sk------------------------------------------------ApplicationsiMeteo.cz Weather CONTAINS- GPS location: information about thecurrent state of the weather in the area where you are currently adetailed development forecasts for the following hours.- CurrentWeather Conditions: Detailed information about current weatherconditions obtained from METAR professional weather stations thatare physically deployed in the field.- WARNING: Information aboutthe impending dangerous weather phenomena, including a descriptionof the expected signs dangerous phenomenon. On approaching adangerous phenomenon will be notified immediately by theapplication.- IRadar: Current position deductions on the basis ofGoogle Maps over the entire territory of the Czech Republic,Slovakia and Germany, including animation.- REGIOPOČASÍ: Detailedforecast for up to 10 days in advance in your town or village.Weather for 10 days is stepping on a 4 day period. You can alsoview detailed hourly weather trends in your area for up to two daysin advance. ..............................................
Wetter Österreich 3.0 APK
meteoIdata
Die Wetter FREE App bringt Ihnen die genauesten Informationen überdas Wetter in Österreich. Dank dieser App werden sie endlich genauwissen, wie das Wetter ist, wie es sein wird und wo geradeNiederschlag herrscht. Die aktuellen Wetterbedingungen werden soangezeigt, wie sie an den verschiedenen Observationsstationengemessen wurden. Die Wettervorhersage für die verschiedenenLokalitäten wird aus den Grundlagen eines numerischen Modellszusammengestellt, welches für das Gebiet Österreich entwickeltwurde. ----------------------------------UNTERSTÜTZUNG: Falls Sieirgendwelche Fragen haben, die Applikation nicht funktioniert oderfällt, dann kontaktieren Sie uns an der Adresse:[email protected] /die Unterstützung in der englischenSprache/The Weather app FREE brings you the most accurateinformation about the weather in Austria. Thanks to this app youwill finally know exactly what the weather is, how it will be andwhere there is just rainfall.The current weather conditions aredisplayed as they were measured at various observation stations.The weather forecast for the different localities is derived fromthe basics of a numerical model, which was developed for the areaAustria.----------------------------------SUPPORT: If you have anyquestions, the application does not work or falls, then pleasecontact us at the address: [email protected] / support inEnglish /
Wetter Deutschland 4.0 APK
meteoIdata
Die Wetter Deutschland App bringt Ihnen die genauestenInformationen über das Wetter in Deutschland. Dank dieser Appwerden sie endlich genau wissen, wie das Wetter ist, wie es seinwird und wo gerade Niederschlag herrscht. Die aktuellenWetterbedingungen werden so angezeigt, wie sie an den verschiedenenObservationsstationen gemessen wurden. Die Wettervorhersage für dieverschiedenen Lokalitäten wird aus den Grundlagen eines numerischenModells zusammengestellt, welches für das Gebiet Deutschlandentwickelt wurde. ----------------------------------UNTERSTÜTZUNG:Falls Sie irgendwelche Fragen haben, die Applikation nichtfunktioniert oder fällt, dann kontaktieren Sie uns an der Adresse:[email protected] /die Unterstützung in der englischenSprache/The Weather Germany app brings you the most accurateinformation about the weather in Germany. Thanks to this app youwill finally know exactly what the weather is, how it will be andwhere there is just rainfall.The current weather conditions aredisplayed as they were measured at various observation stations.The weather forecast for the different localities is derived fromthe basics of a numerical model, which was developed for the regionGermany.----------------------------------SUPPORT: If you have anyquestions, the application does not work or falls, then pleasecontact us at the address: [email protected] / support inEnglish /
Loading...