1.2.5 / August 14, 2017
(3.8/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Inspectie app voor de medewerkers en klanten van Kleyn Vans,waarmee makkelijk en snel de staat van een auto in beeld gebrachtkan worden.Inspection app for the employees and customers of KleynVans, which can be visualized quickly and easily the condition of acar.

App Information Inname herstelwerkzaamheden

 • App Name
  Inname herstelwerkzaamheden
 • Package Name
  nl.autoit.kleynvans
 • Updated
  August 14, 2017
 • File Size
  29M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.2.5
 • Developer
  AutoIT B.V.
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
 • Google Play Link

AutoIT B.V. Show More...

Auto Inspectie 1.2.5 APK
AutoIT B.V.
Makkelijk en snel uw eigen professionele inspectie rapport t.b.v.onder anderen: - Waardebepaling- Verkoop- Berijderswissel- Eindecontract.De ideale app voor het in beeld brengen van de staat vaneen voertuig en het opmaken een professioneel Inspectierapport. Metdeze app kunt u op een eenvoudige manier uw voertuig(en)inspecteren volgens een uniform innameprotocol. Deinspectiemethodiek en de app worden sinds 2009 gebruikt doorAutoinspectie.nl - ‘uw onafhankelijke expert in inspecteren entaxeren’. Het Inspectierapport is ten behoeve van diversedoeleinden te gebruiken, u kunt als leasemaatschappij, fleetowner,verhuurmaatschappij, verzekeringsmaatschappij, importeur en/ofautobedrijf hierbij denken aan einde contract- en tussentijdseinspectie, schade- en hercalculatie en inspectie t.b.v.wagenparkbeheer en/of verkoop.Na het verzenden van de gegevens ende foto’s, kunt u de beschrijving van het voertuig afronden op hetinspectieplatform van op Autoinspectie.nl. Vanuit dit platform kuntu simpel de rapporten van uw geïnspecteerde voertuigen definitiefmaken, beheren (archief), verschillende inspectierapportenuitdraaien in PDF vorm (calculatie, uitgifte, verkoop) en eventueelvia een verkoopkanaal als Autoveiling.nl aanbieden. Het rapport is,nadat u het definitief heeft gemaakt, voor al uw relatiesopvraagbaar via Autoinspectie.nl d.m.v. het invullen van hetkenteken en/of referentiecode.Om gebruik te maken van de app, dientu in bezit te zijn van gratis account bij Autoinspectie.nl. Voormeer informatie bel +31 (0) 416 283843 of e-mailinfo@autoinspectie.nl.Easily and quickly build your ownprofessional inspection report serving among others: -Valuation- Sale- Rider Swap- End of contract.The ideal app for thevisualization of the state of a vehicle and preparing aprofessional Inspection. With this app you can easily transformyour vehicle (s) inspect a uniform intake protocol. The inspectionmethodology and the app used since 2009 by Autoinspectie.nl -'inspect your independent expert and value. "The Inspection Reportcan be used for the various purposes, you can as a leasing company,fleet owner, rental company, insurance company, importer and / orcar company Think of end contract and interim inspection, generaland recalculation and inspection serving fleet management and / orsales.After sending the information and the pictures, you cancomplete the description of the vehicle on the inspection platformon Autoinspectie.nl. From this platform, you can create simplereports of your vehicles inspected permanently manage (archive),various inspection printouts in PDF format (calculation, issue,sale) and possibly offer through a sales channel as Autoveiling.nl.The report is, after you have made the final, for all yourrelationships requested via Autoinspectie.nl means completing theregistration and / or reference code.To use the app, you must be inpossession of at Autoinspectie.nl free account. For moreinformation call +31 (0) 416 283 843 or emailinfo@autoinspectie.nl.
InspectieXpert 1.1.15 APK
AutoIT B.V.
Uw mobiele app voor het snel en eenvoudig inspecteren van uwvoertuig op smartphone en tablet. U kunt eenvoudig uw voertuigopvoeren in combinatie met diverse foto's voor een totaalbeeld vanuw voertuig, dat wordt vertaald in een uitgebreidinspectie-rapport. Tevens kunt u vanuit uw basisapplicatie teinspecteren voertuigen inplannen voor uw inspecteur, zodat dezedirect en in volgorde van belangrijkheid kan inspecteren. DeInspectieXpert biedt u uitgebreide mogelijkheden voor eeninspectie-rapport, dat u diverse mogelijkheden biedt, zowelnationaal als internationaal.Your mobile app for quick and easyinspection of your vehicle on smartphone and tablet.You can easilyboost your vehicle in combination with several photos for acomplete picture of your vehicle, which is translated into acomprehensive inspection report.You can also schedule from yourbasic application for your inspector to inspect vehicles, so it caninspect it directly and in order of importance. Inspection Xpertoffers extensive opportunities for an inspection report, whichoffers a variety of opportunities, both nationally andinternationally.
nl.autoit.inspectieapp 1.4.0 APK
AutoIT B.V.
Gemakkelijk inspecteren Easy to inspect
Verkoop Service AutoTrader 1.1.15 APK
AutoIT B.V.
GRATIS waardebepaling!Vul het formulier in en ontvang een e-mail met de Veilingwaarde eneen Gegarandeerde Inkoopwaarde van je auto. Na verkoop kun je deauto inleveren op 1 van de ruim 220 inleverlocaties door heelNederland.Makkelijk de gegevens verstrekken die je weet- Persoonsgegevens- Kentekenkoppeling- Km stand- Foto’s- Aanwezig bij autoWaardebepaling opvragen- Vul het formulier zo volledig mogelijk in en maak veel foto’svoor de beste waardebepaling.Veilingwaarde- De te verwachte opbrengst na het veilen aan ruim 6000autobedrijven in heel Europa. Binnen 1 week verkocht.Gegarandeerde Inkoopwaarde- Verkoop per direct je auto voor de met zorg afgegevengegarandeerde prijs.Taxatiedesk- Taxateurs van de Autotrader Verkoopservice bekijken 1 voor 1 metminimaal 2 man alle auto’s om een zo goed mogelijke prijs af tegeven.De Taxatiedesk is bereikbaar;Tijdens kantooruren op +31(0) 416 363 363en via autotrader@autoveiling.nlKijk voor meer informatie op www.autoveiling.nl/autotraderFREE valuation!Fill in the form and receive an email with the Item Value andGuaranteed Cost of your car. After the sale, you can return the carin one of the more than 220 drop-off locations throughout theNetherlands.Easily provide the information that you know- Personal- Plate Clutch- Mileage- Photos- Present at carValuation request- Fill out the form as completely as possible and take lots ofpictures for the best valuation. Item Value- The expected proceeds from the auction of more than 6,000 dealersacross Europe. Sold within one week.Guaranteed Purchase value- Sell your car immediately to the guaranteed price of caredelivered.Valuation Desk- Appraisers of view AutoTrader Sales Service 1 for 1 with at leasttwo men all the cars to deliver the best possible price.The Valuation Desk is accessible;During office hours on +31 (0) 416 363 363and via autotrader@autoveiling.nlFor more information on www.autoveiling.nl/autotrader
Easy Way Inspectie 1.1.15 APK
AutoIT B.V.
Inspectie app voor de medewerkers van EasyWay, waarmee makkelijk en snel de staat van een auto in beeldgebracht kan worden.Inspection app for theemployees of Easy Way, which allows easy and fast the state of acar can be imaged.
Inspectie App VDC 1.1.15 APK
AutoIT B.V.
Inspectie app voor de medewerkers van VDC Nederland, waarmeemakkelijk en snel de staat van een auto in beeld gebracht kanworden.Inspection app for the employees of VDC Netherlands, whicheasily and quickly the condition of a car can be imaged.
Verkoop Service Rover 1.1.15 APK
AutoIT B.V.
GRATIS waardebepaling! Vul het formulier in en ontvang een e-mailmet de Veilingwaarde en een Gegarandeerde Inkoopwaarde van je auto.Na verkoop kun je de auto inleveren op 1 van de ruim 220inleverlocaties door heel Nederland. Makkelijk de gegevensverstrekken die je weet- Persoonsgegevens - Kentekenkoppeling- Kmstand- Foto’s - Aanwezig bij autoWaardebepaling opvragen- Vul hetformulier zo volledig mogelijk in en maak veel foto’s voor de bestewaardebepaling. Veilingwaarde - De te verwachte opbrengst na hetveilen aan ruim 6000 autobedrijven in heel Europa. Binnen 1 weekverkocht. Gegarandeerde Inkoopwaarde- Verkoop per direct je autovoor de met zorg afgegeven gegarandeerde prijs. Taxatiedesk-Taxateurs van Autoveiling.nl bekijken 1 voor 1 met minimaal 2 manalle auto’s om een zo goed mogelijke prijs af te geven. DeTaxatiedesk is bereikbaar; Tijdens kantooruren op +31(0) 416 363363en via taxatiedesk@autoveiling.nl Kijk voor meer informatie opwww.autoveiling.nl/waardebepaling Autoveiling.nl is onderdeel vanAutoveiling Nederland B.V.FREE valuation!Fill in the form andreceive an email with the Item Value and Guaranteed Cost of yourcar. After the sale, you can return the car in one of the more than220 drop-off locations throughout the Netherlands.Easy withinformation that you know- Personal- Badge Clutch- Mileage- Photos-Present at carValuation request- Fill in the form as completely aspossible and take lots of pictures for the bestvaluation. Item Value- The expected proceeds from the auctionof more than 6,000 dealers throughout Europe. Sold within 1week.Guaranteed Purchase value- Sell your car immediately to theguaranteed price of care delivered.Valuation Desk- Appraisers ofview Autoveiling.nl 1 for 1 with a minimum of 2 man all the cars todeliver the best possible price.The Valuation Desk isaccessible;During office hours on +31 (0) 416 363 363and throughtaxatiedesk@autoveiling.nlFor more information onwww.autoveiling.nl/waardebepalingAutoveiling.nl is part ofAutoveiling Netherlands BV
Inspectie App Autoinspectie.nl 1.3.20 APK
AutoIT B.V.
De ideale app voor het in beeld brengen van de staat van eenvoertuig en het opmaken een professioneel Inspectierapport. Metdeze app kunt u op een eenvoudige manier uw voertuig(en)inspecteren volgens een uniform innameprotocol. Deinspectiemethodiek en de app worden sinds 2009 gebruikt doorAutoinspectie.nl - ‘uw onafhankelijke expert in inspecteren entaxeren’. Het Inspectierapport is ten behoeve van diversedoeleinden te gebruiken, u kunt als leasemaatschappij, fleetowner,verhuurmaatschappij, verzekeringsmaatschappij, importeur en/ofautobedrijf hierbij denken aan einde contract- en tussentijdseinspectie, schade- en hercalculatie en inspectie t.b.v.wagenparkbeheer en/of verkoop. Na het verzenden van de gegevens ende foto’s, kunt u de beschrijving van het voertuig afronden op hetinspectieplatform van op Autoinspectie.nl. Vanuit dit platform kuntu simpel de rapporten van uw geïnspecteerde voertuigen definitiefmaken, beheren (archief), verschillende inspectierapportenuitdraaien in PDF vorm (calculatie, uitgifte, verkoop) en eventueelvia een verkoopkanaal als Autoveiling.nl aanbieden. Het rapport is,nadat u het definitief heeft gemaakt, voor al uw relatiesopvraagbaar via Autoinspectie.nl d.m.v. het invullen van hetkenteken en/of referentiecode. Stappen Inspectie App: Stap 1 Vulkenteken, registratie of chassisnummer in en kies deinspectiemethode. Stap 2 De technische gegevens van het voertuigworden getoond ter controle. Verder dienen in deze stap dekilometerstand, de opties en accessoires geregistreerd te worden.Indien bekend kunt u ook nog de juiste uitvoering van het voertuigselecteren. Stap 3 Naast de 3 standaard foto’s van hetvooraanzicht, achteraanzicht en het interieur, kunnen er meerdereschade en extra foto’s worden toegevoegd. Per beschadiging kan hetdeel, de omschrijving en een oplossing geselecteerd worden.Afhankelijk van de gekozen inspectiemethode kan men ook een bedragnoteren en aangeven of de schade acceptabel is. Stap 4 Hier kunt unoteren welke spullen er bij het voertuig aanwezig zijn. Daarnaastkomen de banden, het onderhoud, het interieur, het exterieur en detechnische staat aan bod natuurlijk. Bent u klaar, dan kunt u degegevens verzenden naar het platform waar u het Inspectierapportkunt inzien en bewerken. Om gebruik te maken van de app, dient ulid te zijn van Autoinspectie.nl en in het bezit te zijn vaninloggegevens. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact metons op via +31 (0) 416 283843 of via info@autoinspectie.nl. Theideal app for the visualization of the state of a vehicle andpreparing a professional Inspection. With this app you can easilytransform your vehicle (s) inspect a uniform intake protocol. Theinspection methodology and the app used since 2009 byAutoinspectie.nl - 'inspect your independent expert and value. "The Inspection Report can be used for the various purposes, you canas a leasing company, fleet owner, rental company, insurancecompany, importer and / or car company Think of end contract andinterim inspection, general and recalculation and inspectionserving fleet management and / or sales. After sending theinformation and the pictures, you can complete the description ofthe vehicle on the inspection platform on Autoinspectie.nl. Fromthis platform, you can create simple reports of your vehiclesinspected permanently manage (archive), various inspectionprintouts in PDF format (calculation, issue, sale) and possiblyoffer through a sales channel as Autoveiling.nl. The report is,after you have made the final, for all your relationships requestedvia Autoinspectie.nl means completing the registration and / orreference code. Steps Inspection App: Step 1 Enter registration,registration or chassis number and select the inspection method.Step 2 The technical data of the vehicle will be shown forverification. Furthermore, in this step, the mileage, options andaccessories to be registered. If known, you can also select theproper performance of the vehicle. Step 3 In addition to the threestandard pictures of the front view, rear view and interior, theremay be multiple damages and additional photos are added. By damageto the part description and a solution to be selected. Depending onthe selected inspection method, one can also note the amount andwhether the damage is acceptable. Step 4 Here you can note whichitems are present in the vehicle. In addition, the tires,maintenance, interior, exterior and the technical conditionaddressed naturally. Are you ready, you can send the data to theplatform where you can view and edit the Inspection. To use theapp, you must be a member of Autoinspectie.nl and be in possessionof credentials. For more information contact us on +31 (0) 416 283843 or via info@autoinspectie.nl.
Loading...