1.4.0 /
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

iProva, de slimme software oplossing van Infoland, helptprofessionals en organisaties om te excelleren en zo gerichtedoelen en ambities waar te maken. iProva zorgt bijvoorbeeld voordat medewerkers melding kunnen maken van situaties die onveiligzijn, niet voldoen aan de kwaliteitseisen, of gewoon beter ofslimmer kunnen. En dat die meldingen ook écht leiden totaantoonbare verbetering. Wordt er binnen jouw organisatie gewerktmet de module Melden & Analyseren van Infoland? Dan is iProvaCapture een mooie aanvulling. Deze app maakt het mogelijk om op eensnelle, eenvoudige en laagdrempelige manier meldingen in te dienenvan situaties die onveilig zijn, niet aan de kwaliteitseisenvoldoen óf gewoon beter of slimmer kunnen. En dat op elke locatieen op ieder moment! Daarnaast is het mogelijk om (via de camera opje smartphone) foto’s toe te voegen zodat de situatie nogduidelijker wordt. iProva, de slimme software oplossing vanInfoland, helpt professionals en organisaties om te excelleren enzo gerichte doelen en ambities waar te maken. iProva, the smartsoftware solution Infoland helps professionals and organizations toexcel and realize that targeted goals and aspirations. iProvaprovides example for employees to report situations that areunsafe, do not meet the quality or simply better or smarter. Andthat those reports also really lead to demonstrable improvement.Are working within your organization with the module Reporting andAnalyzing Infoland? Then iProva Capture is a nice addition. Thisapp allows you quickly to present simple and accessible way reportsof unsafe situations, do not meet the quality either plain betteror smarter. And at any location and at any time! It is alsopossible to add (via the camera on your smartphone) pictures sothat the situation becomes even clearer.   iProva, the smartsoftware solution Infoland helps professionals and organizations toexcel and realize that targeted goals and aspirations.

App Information iProva Capture

 • App Name
  iProva Capture
 • Package Name
  nl.infoland.iprovacapture
 • Updated
 • File Size
  23M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.4.0
 • Developer
  Infoland BV
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
  De Run 6801 5504 DW Veldhoven The Netherlands
 • Google Play Link

Infoland BV Show More...

VGM-Melder 1.0.4 APK
Infoland BV
Met de VGM MELDER app maakt u het melden van onveilige situaties,schades en incidenten eenvoudig en laagdrempelig voor uworganisatie. In slecht vier stappen kunt u een melding versturen.1.Kies het type incident;2. Selecteer de locatie waar het incidentplaats heeft gevonden; 3. Voeg een foto van het incident toe; 4.Omschrijf het incident en verstuur het rapport. (De informatiewordt automatisch verstuurd naar de juiste persoon binnen uworganisatie.)The HSE DETECTOR app allows you to report unsafesituations, damages and incidents simple and accessible for yourorganization. In only four steps, you can send an alert.1. Choosethe type of incident;2. Select the location where the incident tookplace;3. Add a picture of the incident to;4. Describe the incidentand submit the report. (The information is automatically sent tothe appropriate person within your organization.)
iProva Search 1.7.5 APK
Infoland BV
iProva, de slimme software oplossing van Infoland, helptprofessionals en organisaties om te excelleren en zo gerichtedoelen en ambities waar te maken. Het zorgt er onder andere voor,dat medewerkers de beschikking hebben over de juiste informatie.Wordt er binnen jouw organisatie al gewerkt met iProva? Dan isiProva Search een mooie aanvulling. Met deze app heb je informatiedie is opgeslagen in iProva altijd en overal bij de hand. Denk aan:werkinstructies, protocollen, bedieningsinstructies voorapparatuur, veiligheidsinformatie enzovoorts. Ook als je geendataverbinding hebt, kun je de informatie gewoon blijvenraadplegen. Daarmee is het een perfect alternatief voor het werkenmet een afgedrukt exemplaar of papieren zakkaartjes! In de app kunje eenvoudig op trefwoord zoeken, om zo de gewenste informatie opte halen. Daarnaast kun je op zoek gaan naar documenten die zijnonderverdeeld in thema’s. Documenten die je regelmatig nodig hebtkun je eenvoudig als favoriet markeren, zodat ze snel opnieuw teraadplegen zijn. En kan een document beter? Dan kun je via de appjouw feedback naar de documentbeheerder sturen. Zo helpt iedereende organisatie weer een stapje vooruit! iProva, the smart softwaresolution Infoland helps professionals and organizations to exceland realize that targeted goals and aspirations. It provides, amongother things, that employees have access to the right information.Is within your organization worked with iProva? Then iProva Searcha nice addition. With this app you have information stored iniProva anywhere at hand. Remember: work instructions, protocols,operating instructions for equipment, safety information and so on.Even if you have no data connection, you can simply continue toconsult information. This makes it a perfect alternative forworking with a printed copy or paper zakkaartjes! In the app youcan easily search by keyword in order to retrieve the desiredinformation. Additionally, you can search for documents that aredivided into themes. Documents that you regularly need, you cansimply mark it as a favorite, so they are quick to consult again.And a document could be better? You can send your feedback to thedocument manager via the app. So again everyone helps theorganization a step forward!
MyQ Reporter 1.0.4 APK
Infoland BV
Eenvoudig melden en verbeteren met de MyQ Reporter app.Met de appvan MyQ is het mogelijk om snel en eenvoudig incidenten enverbetervoorstellen te melden. In slechts vier stappen leg je allerelevante informatie vast:- Kies het type melding;- Kies delocatie;- Geef een korte toelichting en maak eventueel een foto;-Verstuur de melding naar de aangewezen persoon binnen jouwbedrijf.MyQ is een product van Conformiso en ontzorgt u volledigbij uw kwaliteits-, arbo en milieumanagement.Easy reporting andimprove the MyQ Reporter app.The app MyQ it is possible to reportquick and easy incidents and improvement proposals. In just foursteps you can capture all relevant information:- Choose the type ofmessage;- Choose the location;- Provide a brief explanation andpossibly take a picture;- Send the message to the appropriateperson within your company.MyQ is a product of Conformiso andrelieves you complete your quality, health & safety andenvironmental management.
iProva Capture 1.4.0 APK
Infoland BV
iProva, de slimme software oplossing van Infoland, helptprofessionals en organisaties om te excelleren en zo gerichtedoelen en ambities waar te maken. iProva zorgt bijvoorbeeld voordat medewerkers melding kunnen maken van situaties die onveiligzijn, niet voldoen aan de kwaliteitseisen, of gewoon beter ofslimmer kunnen. En dat die meldingen ook écht leiden totaantoonbare verbetering. Wordt er binnen jouw organisatie gewerktmet de module Melden & Analyseren van Infoland? Dan is iProvaCapture een mooie aanvulling. Deze app maakt het mogelijk om op eensnelle, eenvoudige en laagdrempelige manier meldingen in te dienenvan situaties die onveilig zijn, niet aan de kwaliteitseisenvoldoen óf gewoon beter of slimmer kunnen. En dat op elke locatieen op ieder moment! Daarnaast is het mogelijk om (via de camera opje smartphone) foto’s toe te voegen zodat de situatie nogduidelijker wordt. iProva, de slimme software oplossing vanInfoland, helpt professionals en organisaties om te excelleren enzo gerichte doelen en ambities waar te maken. iProva, the smartsoftware solution Infoland helps professionals and organizations toexcel and realize that targeted goals and aspirations. iProvaprovides example for employees to report situations that areunsafe, do not meet the quality or simply better or smarter. Andthat those reports also really lead to demonstrable improvement.Are working within your organization with the module Reporting andAnalyzing Infoland? Then iProva Capture is a nice addition. Thisapp allows you quickly to present simple and accessible way reportsof unsafe situations, do not meet the quality either plain betteror smarter. And at any location and at any time! It is alsopossible to add (via the camera on your smartphone) pictures sothat the situation becomes even clearer.   iProva, the smartsoftware solution Infoland helps professionals and organizations toexcel and realize that targeted goals and aspirations.
iProva Assist 2.3.0 APK
Infoland BV
iProva, de slimme software oplossing van Infoland, helptprofessionals en organisaties om te excelleren en zo gerichtedoelen en ambities waar te maken. Het zorgt er onder andere voor,dat medewerkers de beschikking hebben over de juiste informatie.Wordt er binnen jouw organisatie al gewerkt met iProva? Dan isiProva Assist een mooie aanvulling. Met deze app roep je snel eneenvoudig de relevante informatie en documenten op over apparatuur,locaties, materialen of locaties. Zoeken is niet nodig. Je scantsimpelweg de QR-code of NFC-sticker die zich op het object bevinden de informatie verschijnt direct in beeld. Daarnaast kan jeontdekken over welke objecten in jouw directe nabijheid informatiebeschikbaar is door de ingebouwde GPS & Bluetooth-detectie.iProva, the smart software solution Infoland helps professionalsand organizations to excel and realize that targeted goals andaspirations. It provides, among other things, that employees haveaccess to the right information. Is within your organization workedwith iProva? Then iProva Assist a nice addition. With this app youcry easily the relevant information and documents across devices,locations, materials or locations. Search is not required. Yousimply scan the QR code or NFC sticker that is located on theobject and the information appears instantly. Additionally, you canfind out which objects in your immediate vicinity information isavailable through the built-in GPS & Bluetooth discovery.
Loading...