2.3.81 / May 30, 2018
(4.2/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Med Ishøj Hegn Appen kan du nemt og bekvemt rekvirere tilbud påhegnsreparationer mv. Appen hjælper dig til at beskrive, den opgavedu gerne vil have udarbejdet et tilbud på, således at vi hurtigtkan give dig en pris på hvad det skal koste.Er du allerede kundehos Ishøj Hegn, tilbyder vi dig at du kan ordre reparationerdirekte via appen. Du skal blot tage kontakt til os for at aktiveredenne mulighed. Har du en serviceaftale på hegnet hos Ishøj Hegn,så kan du nemt og bekvemt via appen rapportere, når uheldet harværet ude, og så kommer vi og løser problemet.With Ishoej Fencesapp, you can easily and conveniently obtain deals on fence repairsetc. The app helps you to describe the task you would like to haveprepared an offer on so that we can quickly give you a price onwhat it should cost.Are you already a customer of Ishoej Fences, weoffer you that you can order repairs directly via the app. Simplycontact us to activate this option. Do you have a service on thefence in Ishoej Fences, so you can easily and conveniently via appreporting when accidents have been out, and then we come and fixthe problem.

App Information ISHØJ HEGN

advice2u Show More...

DIB 2.3.89 APK
advice2u
Your DIB is access to your data everywhereThe app is a distributionapp that enables your employees to reach and deliver data from yourmobile infrastructure to your back-end systems. is a distributiontool that easily is adopted in the organisation and enables laymanto develop his own app that supports the process in yourbusiness.DIB delivers data between your systems in a structured andsecure way. We enables your organisation to develop BYOD solutionsand treat confidential information in a secure way on mobileplatforms. DIB is in daily use in global companies, please contactwww.the-DIB-company.com
DIB Consent 2.3.29 APK
advice2u
Your DIB is access to your data everywhereThe app is a distributionapp that enables your employees to reach and deliver data from yourmobile infrastructure to your back-end systems. is a distributiontool that easily is adopted in the organisation and enables laymanto develop his own app that supports the process in yourbusiness.DIB delivers data between your systems in a structured andsecure way. We enables your organisation to develop BYOD solutionsand treat confidential information in a secure way on mobileplatforms. DIB is in daily use in global companies, please contactwww.the-DIB-company.comYour DIB is access to your dataeverywhereThe app is a distribution app att Enables yourmedarbejdere two reach and deliver data from your mobileinfrastructure to your back-end systems. is a distribution tool attnemt ice vedtaget in the organization and Enables layman udviklehis own app att supports the process in your business.DIB deliversdata mellem your system in a structured and secure way. We Enablesyour organization udvikle BYOD solutions and treat confidentialinformation in a secure way on mobile platforms.DIB is in daily usein global companies, please contact www.the-DIB-company.com
DIB Health 2.3.29 APK
advice2u
Your DIB HEALTH is access to your data everywhere.The HEALTH app isa distribution app that enables your employees to reach and deliverHEALTH data from your mobile infrastructure to your back-endsystems. This app is a demonstration tool for clinicalprofessionals, and no data are stored on our servers.Use is onlyintended for demonstration purpose and test of new solutions.Wesupport workflows, e.g.:Early Warning Score, EWS Stressself-assessmentBurnout self-assessment and more to come... HEALTHis a distribution tool that is easily adopted in the healthorganisation and enables your experts to develop their own app thatsupport the clinical or administrative process in your healthcareorganisation.DIB HEALTH delivers data between your systems in astructured and secure way that treats confidential information in asecure way on mobile platforms. www.the-DIB-company.com
Stomi 2.3.66 APK
advice2u
Applikationen Stomi er et enkelt hjælpemiddel til at få overblik ogindsigt i livet med stomi. Formålet er at give svar på nogle af despørgsmål, der melder sig før og efter en stomioperation.App`enerstatter ikke dialogen med stomisygeplejersken, men skal ses somet supplement.Indhold:Hvad er en stomiHverdagslivetSeksualitetStomibandagerHudplejeProblematikkerInformationog linksAppèn er udarbejdet af:Karen Jacobsen, stomiterapeut ogsygeplejerskeIda Østrup, cand. cur. ogudviklingssygeplejerskeKlinik Kirurgi og Kræftbehandling, AalborgUniversitetshospitalThe application ostomy is a simple tool to getan overview and insight into life with a stoma. The purpose is toprovide answers to some of the questions that arise before andafter ostomy surgery.App`en not replace dialogue with ostomy nurse,but should be seen as complementary.Contents:What is anostomyeveryday LifesexualityPouchingSkin CareissuesInformation andlinksThe app is developed by:Karen Jacobsen, stoma therapist andnurseIda Østrup, cand. cur. and developing nurseClinic Surgery andCancer Treatment, Aalborg University Hospital
ISHØJ HEGN 2.3.81 APK
advice2u
Med Ishøj Hegn Appen kan du nemt og bekvemt rekvirere tilbud påhegnsreparationer mv. Appen hjælper dig til at beskrive, den opgavedu gerne vil have udarbejdet et tilbud på, således at vi hurtigtkan give dig en pris på hvad det skal koste.Er du allerede kundehos Ishøj Hegn, tilbyder vi dig at du kan ordre reparationerdirekte via appen. Du skal blot tage kontakt til os for at aktiveredenne mulighed. Har du en serviceaftale på hegnet hos Ishøj Hegn,så kan du nemt og bekvemt via appen rapportere, når uheldet harværet ude, og så kommer vi og løser problemet.With Ishoej Fencesapp, you can easily and conveniently obtain deals on fence repairsetc. The app helps you to describe the task you would like to haveprepared an offer on so that we can quickly give you a price onwhat it should cost.Are you already a customer of Ishoej Fences, weoffer you that you can order repairs directly via the app. Simplycontact us to activate this option. Do you have a service on thefence in Ishoej Fences, so you can easily and conveniently via appreporting when accidents have been out, and then we come and fixthe problem.
Sahva 2.3.42 APK
advice2u
Denne App henvender sig til behandlere, der tager måltilkompressionsprodukter, hylstre og læster, som bestillesigennemSahva. Det er et værktøj, der giver adgang til viden oggørhverdagen enkel og effektiv for behandleren, der skalbestilleprodukter efter mål.Du får mulighed for:• Direkteoprettelse afbestillinger på berørte produkter• Man får sendt kopiaf ordrer tilegen mail • Udførlige illustrationer til måltagning•Lever op tilkrav om behandling af persondata• Kan virke offline, såenkelteopmålinger kan foretages udenfor mobildækning• Telefonsupportvedr. app’en alle dage kl. 8-16 (39250399)Indholdet erspecifiktfor den enkelte bruger og app’en kan kun anvendes afbehandlere,der har fået tilsendt et brugernavn og password. Hvis duerkommunal behandler og ønsker at bruge app’en skal dinkommuneskontaktperson for Sahva give dig brugernavn ogpassword.Hvis du erSahva-ansat og ønsker at bruge app’en skal dukontakte SahvasKundecenter.Har du spørgsmål eller andrekommentarer, kan du rettehenvendelse til [email protected] eller på39250399.I Sahva arbejder vimålrettet på at gøre det let for alle,både behandlere og kunder.Derfor vil denne app løbende være underudvikling.This App isintended for practitioners who takes a goalfor compressionproducts, cartridges and lasts, as ordered throughSahva. It is atool that provides access to knowledge and makes lifesimple andefficient for the clinician to order products tomeasure.You getthe opportunity:• Direct creation of orders forproducts affected•You will be sent a copy of orders to privatemail• Detailedillustrations for taking measurements• Meets therequirements forthe processing of personal• Can work offline sothat individualmeasurements can be performed outside mobilecoverage• Phonesupport concerning. app all days. 8-16 (39250399)Thecontent isspecific to the individual user and the app can only beused bytherapists who have received a username and password.If youare alocal treat and want to use the app, your municipality'scontactperson for Sahva give you username and password.If youareSahva-employed and want to use the app please contactSahvashelpline.If you have questions or other comments, [email protected] or 39,250,399thIn Sahva we work diligently tomake iteasy for everyone, both therapists and clients.Thereforethis appwill continuously be developed.
Loading...