2.0 / December 28, 2015
(4.8/5) (25)
Loading...

Description

Lire Coran en caractères arabes et la traduction française. Apppour Islam dans le Coran - en français (fr.islaminquran.com)"Islamdans le Coran" App allemande ouvre avec Al-Fatiha-1.Glissezgauche-droite pour ayats précédent-suivant.La liste ouvrir lasourate avec l'icône du menu (en haut à gauche) pour sauter uneautre sourate à lire.Ayat liste ouverte avec le niveau icône (enhaut à droite) pour sauter un autre verset dans cette sourate.Readthe Koran in Arabic and French translation. App for Islam in theKoran - in French (fr.islaminquran.com)"Islam in the Qur'an" GermanApp opens with Al-Fatiha-1.Slide left-right-Next to ayats.List OpenSura with the menu icon (top left) to skip another sura toread.Ayat open list with the level icon (top right) to skip anotherverse in this surah.

App Information Islam dans le Coran (français)

 • App Name
  Islam dans le Coran (français)
 • Package Name
  com.islaminquran.fr.iiq15app
 • Updated
  December 28, 2015
 • File Size
  12M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  Return Technology
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Return Technology Show More...

KuranMealiOrg Mealleri Kıyasla 3.1 APK
KuranMeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olaraksize ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten teksitedir. KuranMeali.ORG 39 adet Türkçe Kuran mealini, ayetlerinlatin alfabesi ile Türkçe okunuş metinlerini ve ayetlerde yer alankelimelerin Türkçe anlamlarını da vererek mealleri mukayeseetmenizi sağlar."KuranMealiOrg Mealleri Kıyasla" programı,sitemizin android cep telefonları ve tabletler için küçültülmüş veoptimize edilmiş bir halidir. Offline çalışabilme özelliğisayesinde, telefonunuz veya tabletiniz internete bağlı değilkendahi programı kullanabilirsiniz.Program açıldığında FatihaSuresinin 1. ayeti ile açılır. Ekran sağa-sola sürüklenerek sonrakive önceki ayetler arasında geçiş yapılır. Sol üstteki "menü" ikonuile veya telefonunuzun "menü" butonu ile "Sure değiştir" menüsüneulaşabilirsiniz. Sağ üstteki "sıralama" ikonu ile ise seçilisurenin içinde dilediğiniz ayete gidebilmeniz için "ayet değiştir"menüsü ekrana gelmektedir.Programla ilgili her türlü görüş veönerinizi http://forum.kuranmeali.org adresinden bizlerlepaylaşabilirsiniz.Allah razı olsun.That bring out the truths of theQur'an in accordance with the spirit and kuranmeali.org Koran isthe only site that can correct all mistakes in this regard.Kuranmeali.org 39 Turkish Quran translations, the recitation ofverses of the Latin alphabet with the Turkish word in the text andis located in the meaning of verses by Turkish meal and allows youto compare."Kuranmealiorg compared Meal" program, we reduced ourwebsite for android phones and tablets and is already optimized.With the ability to work offline feature, your phone or tablet,even when you're not connected to the internet can use theprogram.When the program opens with the 1st verse Surah Fatihaopened. Screen by dragging left or right to switch between next andprevious verses. Upper left "menu" icon on your phone or "menu"button, "Sure replace" can be found on the menu. Top right "sort"if you wish the icon to be able to go to the verse in the selectedtime "change verse" menu comes to the screen.Any comments andsuggestions about the program from http://forum.kuranmeali.orgaddress you can share with us.Thank God.
Kuran Tefsiri KuranTefsiri.com 1.19 APK
Program Hakkında:Efendi Hazretleri İmam İskender Ali Mihr'in 19cilt, 8535 sayfadan oluşan Kur'an-ı Kerim, Lafzı ve Ruhu isimlitefsirin www.kurantefsiri.com adresinde yayınlanan sitesininAndroid versiyonudur.Program Kullanımı:Program kullanımı son derecepratik ve sadedir. Program başladığında ilk sure olan Fatihasuresinin ilk ayeti açılır. Sağa-sola sürükleyerek birsonraki-önceki ayetler arasında geçiş yapılır. O surede hızlı ayetgeçişi için sağ üstteki "ayet seç" menüsü, bir başka sureye geçmekiçin ise sol üstteki "sure seç" menüsü kullanılır.MütefsirHakkında:İskender Erol Evrenosoğlu, 1933 yılının 29 Kasım günüEşref Rumi Hazretleri'nin bir işareti ile ailenin üçüncü ve tekerkek evladı olarak İznik'te dünyaya gelmiştir. İskenderEvrenosoğlu Bozoklu Han'dan başlayan soy kütüğüne sahiptir,Şerif’tir. Evrenosoğlu evli ve iki çocuk babasıdır. Manevi alandakieserlerinde "İskender Ali Mihr" adını kullanmaktadır,imamdır.İskender Evrenosoğlu, İlk, orta ve lise tahsilini Bursa'datamamladıktan sonra, 1956'da İstanbul Yüksek Ekonomi ve TicaretOkulu (şimdiki adı ile Marmara Üniversitesi), Banka ve MuhasebeBölümünden mezun olmuştur. ODTÜ'de ekonomi üzerine mastırınıyapmıştır. Askerliğini 1957-1958 yılları arasında Kore'detamamlamıştır.Kamu İktisadi Teşekkülleri, T.Vakıflar Bankası veDPT'de Müfettişlik, Müdürlük, Uzmanlık görevlerinde bulunmuştur.Müfettiş olarak, Bandırma'da daha sonra Tokat'ta görev almıştır.1972 yılında DPT'den ayrılan İskender Evrenosoğlu, Fizibiliteetütleri yapan bir iş yeri açmıştır. Daha sonra İktisadi Planlamabölümünde çalışmak üzere Devlet Planlama Teşkilatındaki görevinetekrar çağırılmıştır. O yıllarda Planlama, teşvik ve uygulama daTürkiye iktisat meseleleri dergilerinde ve Ticaretliler Dergisindeyazmıştır. Ege Dergisinde Teşvik ve uygulamayla alâkalı yeni çıkankararnameleri dizayn etmiştir.İmam İskender Ali Mihr, 1989 yılında,İslâm, Modern Teknoloji, Nükleer Fizik Kimya, Enerji, Ekonomi,Finans, İş Etüdleri alanında çalışmalar yapan, yurt içinde ve yurtdışında bu ilimlerin gelişmesi istikametinde konferans veseminerler düzenleyen MİHR VAKFINI Kurmuştur. Halen vakfın Genelbaşkanlığını yürütmektedir.İmam İskender Ali Mihr, ayrıca 1992yılında yayın hayatına başlayan aylık MİHR DERGİSİ'nin başyazarıdır. Uydu üzerinden yayın yapan MİHR TV ve MİHR RADYO'nunkurucusudur. İmam İskender Ali Mihr, kâinattaki ilk ve tek"ALLAH'IN ÜNİVERSİTESİ'ni (UNIVERSITY OF ALLAH)" 1 Nisan 2000tarihinde kurmuştur. Aynı zamanda üniversitenin Rektörüdür.Üniversitede verdiği Tefsir derslerine paralel olarak, Kuran-ıKerim'deki her âyetin Arapçası, Latincesi, Türkçesi ve kelimekelime mealiyle dizayn edilen KURAN-I KERİM TEFSİRİNİ 19 ciltolarak hazırlamıştır.About the program:Holiness Imam Iskender AliMihran 19 volumes, 8535 pages in the Holy Koran, is theinterpretation of the letter and the spirit of mywww.kurantefsiri.co site address is the published version ofAndroid.Programme:The program is extremely practical and simple touse. When the program starts the first verse of the first chapteropens with Fatiha. Drag left or right to switch between thenext-previous verses. That means the top right verse for quickpassage of the "Select word" menu, another time to pass the upperleft "Select period" menu is used.About Mütefs:AlexanderEvrenosoðlu Erol, 29 November 1933 Rumi, Hazrat Ashraf's third sonand one man's family was born with a sign in Iznik. Alexander hasstarted Evrenosoðlu Bozoklu Handan pedigree is Sheriff. Evrenosoğluis married and has two children. In the spiritual realm works"Iskander Ali Mihir" uses the name, is an imam.AlexanderEvrenosoðlu, first, after completing his primary and secondaryeducation in Bursa, 1956 in Istanbul Economic and Commercial HighSchool (now called the Marmara University) and graduated from theBanking and Accounting Department. METU has a master's degree ineconomics. He completed his military service in Korea between1957-1958.State Economic Enterprises, t.vakıf Bank Inspectorate andthe State Planning Organization, Directorate was found inspecialized tasks. As Inspector, he served in Tokat later inBandirma. In 1972, Alexander left the SPO Evrenosoðlu, who led abusiness feasibility studies. Later he called back to duty to workfor the Economic Planning department at the State PlanningOrganization. In those years planning, promotion and implementationof economic issues in Turkey wrote in journals and magazinesTicaretliler. Promoting and implementing decrees with the relevantnew magazine is designed in the Aegean.Imam Iskender Ali Mihr in1989, Islam and Modern Technology, Nuclear Physics, Chemistry,Energy, Economics, Finance, Business Studies, who works in thefield, both domestically and in the direction of the development ofthis science abroad regulating conferences and seminars establishedthe MIH FOUNDATION. Currently holds the presidency of the GeneralFoundation.Imam Iskender Ali Mihr, also in 1992 began publishingthe monthly magazine, lead author Mihir life. Is broadcast viasatellite MIH MIH is the founder of TV and radio. Imam Iskender AliMihr, the first and only one in the universe "the God of theUniversity (UNIVERSITY OF GOD)" was founded in April 1, 2000.. Itis also the university's rector. Commentary parallel to lecture atthe University of each verse in the Holy Quran in Arabic, Latin,Turkish and word by word meaning is that the design has beenprepared in the Holy Quran from 19 COMMENTARY skin.
Kuran-ı Kerim Meali (Türkçe) 3.0 APK
PROGRAM TANIMIwww.kuranindir.com ve Android App'i "Kuran Indir -Türkçe Kuran-ı Kerim Meali" programı; Arapça Kur'ân-ı Kerim,âyetlerin Türkçe okunuş metinleri ve Türkçe Kur'an mealinisunar.PROGRAM KULLANIMIAndroid App'inin kullanımı son derecepratiktir. Sol üstte yer alan menü ikonuna tıklayarak sol sütundasurelerin listelenmesi sağlanır. Bir sure adına tıklandıktan sonramenü kendi kendine kapanır ve izleme penceresinde seçilen sureninilk ayeti görünür. Sayfayı sağa-sola sürükleyerek, sonraki veönceki ayetler arasında geçiş yapılır. Bu özellik, "Kuran Indir -Türkçe Kuran-ı Kerim Meali" programının çok hızlı olmasını sağlar.Böylece istediğiniz sure ve âyete çok hızlıulaşabilirsiniz.www.kuranindir.com sayfasından bize ulaşarak,program özellikleri hakkında görüş ve yorumlarınızı bize yazarsanızseviniriz. Gerçekleştireceğiniz her türlü geri-bildirim, programıngeliştirilmesinde bizlere katkı sağlayacaktır.PROGRAMDESCRIPTIONwww.kuranindir.co and Android App "Quran Download -Turkish Quran Meal" program; Arabic Quran, verse presents themeaning of the Turkish and Turkish Quran reading texts.USE THEPROGRAMThe use of Android App is extremely practical. In the leftcolumn click on the top left of the menu icons it is providedlisting the time.After clicking on behalf of a self-closing timemenu and the first verse of the chosen time it appears in thepreview window. Page by dragging left and right, and to switchbetween next and previous verse. This feature "Koran Download -Turkish Quran Meal" program ensures very fast. You can find veryquickly so that time and verse you want.contact us atwww.kuranindir.co page, the program would appreciate if you writeus your views and comments about its features. You can perform anykind of feedback will allow us to contribute to the development ofthe program.
KMO Seçme Kuran Mealleri v1 2.0 APK
KuranMeali.org Mealleri Kıyasla programını cep telefonlarındakurmak isteyip, yeterli yer olmadığı için kuramayankullanıcılarımız, sizin için seçtiğimiz 7 adet Kuran Mealindenoluşan KMO Basic programını kullanabilirsiniz."Seçme Kuran MealleriKMO Basic" programı, KuranMeali.org'un düzenli yayınladığı HidayetiGizleyenler Raporlarında ayetlere en fazla doğru meal veren veayetlerde en az hidayetin gizlenmesi durumu ile karşılaştığımız 7Kuran Mealinden oluşmaktadır.2010 yılından itibaren yayınladığımızHidayeti Gizleyenler Raporları, raporda yayınlanan her ayetinkelime sözlüğü baz alınarak, ayetlere mütercimlerin ayetin aslındaolmayan hangi kelimeleri eklediği, ayetin aslında olan hangikelimeyi meal verirken çıkardıkları ve bu yaptıkları değişikliklersonucunda ayetin anlamının ne ölçüde değiştiği baz alınarakhazırlanmaktadır.21 RAPOR SONUNDA KARNELER (MÜTERCİM DURUMTABLOSU)Hidayeti Gizleyenler Raporlarına başladığımız dönemlerdenbir süre sonra 31 Kurân mealini sitemizde yayınlamaya başlamıştıkve geçmiş raporların tümüne sitemize sonradan dahil olan bu 31Kuran meali eklendi. 2014 ve 2015'de sitemize eklenen diğer 8 mealile birlikte toplam mütercim sayısı sitemizde 39 olmuş, ancakHidayeti Gizleyenler Raporlarında değerlendirmeye dahil tutulanmeal sayısı henüz güncellenmemiştir.Bu 31 Kurân Mealinin toplam 21ayet değerlendirmesi sonucunda en doğru mealden en hatalı mealedoğru olan sıralamasında ilk 7 sırayı aşağıdaki mütercimlerimizalmıştır.1. İmam İskender Ali Mihr (21 doğru-TÜMÜ), 2. Ali Bulaç(12 doğru), 3. Ömer Öngüt (11 doğru), 4. Tefhim-ul Kuran (11doğru), 5. Ahmet Varol (9 doğru), 6. Hayrat Neşriyat (9 doğru), 7.Elmalılı Hamdi Yazır (9 doğru)"KuranMeali.org En İyi Mealler"programı, bu 7 mütercimimizin mealinin altalta sıralandığı hızlıbir programdır.Program açıldığında Fatiha Suresinin 1. ayeti ileaçılır. Ekran sağa-sola sürüklenerek sonraki ve önceki ayetlerarasında geçiş yapılır. Sol üstteki "menü" ikonu ile veyatelefonunuzun "menü" butonu ile "Sure değiştir" menüsüneulaşabilirsiniz. Sağ üstteki "sıralama" ikonu ile ise seçilisurenin içinde dilediğiniz ayete gidebilmeniz için "ayet değiştir"menüsü ekrana gelmektedir.NOTLAR: 1. Hidayeti GizleyenlerRaporlarına ulaşmak için; http://forum.kuranmeali.org adresinikullanabilirsiniz.2. Hidayeti Gizleyenler Raporlarına göreTürkiye'deki en doğru Kuran Mealleri istatistiklerine aşağıdakisayfadanulaşabilirsiniz.http://forum.kuranmeali.org/tr/99/1/hidayeti-gizleyenler-raporlari-mutercim-durum-degerlendirmesi-f3-e9.aspxMealkuranmeali.org establish whether the comparison program for mobilephones that are unable to be enough space for our users can use theBasic program consists of KMO Meal 7 Koran we have selected foryou."Selecting Translation of the Quran by KMO Basic" program,Hidayet the kuranmeali.org regularly publishes Hide who gives themost accurate meaning to the verse in the report and hide the leastguidance in verses state consists of 7 Translation of the Quran weare faced with.We have published since 2010. Hedo Hide thosereports, based on word dictionary base of each verse published inthe report, the verse of interpreters to verse adds actually notwhat words, verses of the fact that what word meaning theirinterests while and the changes that it made changes to what extentthe meaning of the verse result are prepared based.END REPORT CARDfor 21 (TRANSLATION STATUS CHART)Hide who guided the period after awhile we started, we started to publish the report on our website31 Quran translations and history reports to all involved in this31 Quran translations added to our site later. 2014 and 2015 havebeen 39 additions to our meal along with 8 other interpreters totalnumber of sites on our site, but the number meal held at Hedo Hidethose included in the assessment report has not yet been updated.Atotal of 21 of these 31 verses of the Koran as a result of theincorrect assessment of Meal towards the true meaning of the mealtook our order of ranking in the top seven the followinginterpreters.1. Imam Iskender Ali Mihr (21 right-ALL)2. Ali Bulac(12, right)3. Omer Ongut (11, right)4. I-ul-Quran and delivered (11accurate)5. Ahmet Varol (9, right)6. Charity Publications (9,right)Yusuf Ali Hamdi Article 7 (9 right)"Kuranmeali.org Best Meal"program, a program that is fast altalt listed in this 7 Mütercimlerour meal.When the program opens with the 1st verse Surah Fatihaopened. Screen by dragging left or right to switch between next andprevious verses. Upper left "menu" icon on your phone or "menu"button, "Sure replace" can be found on the menu. Top right "sort"if you wish the icon to be able to go to the verse in the selectedtime "change verse" menu comes to the screen.NOTES:1. Hedo Hide toreach those who report;You can use the http://forum.kuranmeali.orgaddress.Hedo 2. Translation of the Quran is to hide who the mostaccurate statistics in Turkey, according to the report can be foundon the followingpage.http://forum.kuranmeali.org/tr/99/1/hidayeti-gizleyenler-raporlari-mutercim-durum-degerlendirmesi-f3-e9.aspx
Bandingkan terjemahan Quran 2.0 APK
Bandingkan semua terjemahan Indonesia dari Noble Quran dengantulisan Arab dan mudah-membaca teks transliterasi Indonesia.Islamdalam Quran (Indonesia) dibuka dengan Al-Fatihah-1.Menggesekkiri-kanan untuk ayat sebelumnya-berikutnya.Daftar terbuka Surahdengan ikon menu (kiri atas) untuk melompat Surah lain untukmembaca.Daftar Ayat terbuka dengan tingkat icon (kanan atas)melompat ayat lain dalam Surah ini.Info lebih lanjut:http://id.noblequran.orgCompare all Indonesian translation of theNoble Qur'an with Arabic script and easy-to-read texttransliteration Indonesia.Islam in the Quran (Indonesia) openedwith Al-Fatihah 1.Swipe left-right next to the precedingparagraph.Surah open list with the menu icon (top left) to jumpanother chapter to read.Verse open with the level icon (top right)jumps another paragraph in this chapter.More info:http://id.noblequran.org
Islam in de Koran - Lees Koran 2.0 APK
Lees Nederlandse vertaling van de Koran en Arabisch schrift.AndroidApp voor islaminquran.com/nl-NL/"Islam in de Koran" Android Appopent met Al-Fatiha-1.Veeg naar links-rechts voor vorige volgendeverzen.Open Surah lijst met menu icoon (linksboven) naar een anderesoera springen om te lezen.Open Ayat lijst met niveau icoon(rechtsboven) naar een ander vers te springen in deze soera.Meerinformatie http://www.islaminquran.com/nl-NL/Read Dutch translationof the Koran and Arabic script.Android App forislaminquran.com/nl-NL/"Islam in the Koran" Android App opens withAl-Fatiha-1.Swipe left-right for previous next verses.Open Surahlist of menu icon (top left) to another Sura jump to read.Open Ayatlist level icon (top right) to jump to another verse in thissurah.More information http://www.islaminquran.com/nl-NL/
Islam in Koran (auf Deutsch) 2.0 APK
Islam in Koran auf Deutsch APP öffnet sich mit Al-Fatiha-1.Swipelinks-rechts zum vorherigen nächsten ayats.Offene Sure Liste mitMenü-Symbol (oben links), um einen anderen Sure zu springen, um zulesen.Offene Ayat Liste mit Level-Symbol (oben rechts), um einenanderen Vers in diesem Sure zu springen.Islam in the Koran inGerman APP opens with Al-Fatiha-1.Swipe left-right to the previousnext ayats.Sure Open list menu icon (top left) to move to anothersura to read.Open Ayat list Level icon (top right) to jump toanother verse in this Sura.
Islam dans le Coran (français) 2.0 APK
Lire Coran en caractères arabes et la traduction française. Apppour Islam dans le Coran - en français (fr.islaminquran.com)"Islamdans le Coran" App allemande ouvre avec Al-Fatiha-1.Glissezgauche-droite pour ayats précédent-suivant.La liste ouvrir lasourate avec l'icône du menu (en haut à gauche) pour sauter uneautre sourate à lire.Ayat liste ouverte avec le niveau icône (enhaut à droite) pour sauter un autre verset dans cette sourate.Readthe Koran in Arabic and French translation. App for Islam in theKoran - in French (fr.islaminquran.com)"Islam in the Qur'an" GermanApp opens with Al-Fatiha-1.Slide left-right-Next to ayats.List OpenSura with the menu icon (top left) to skip another sura toread.Ayat open list with the level icon (top right) to skip anotherverse in this surah.
Loading...