1.0 / November 20, 2014
(5.0/5) (3)

Description

The “JEWELRY, JEWELS and GEMS!!!” is atimedthree round matching game, featuring “JEWELRY, JEWELS andGEMS!!!”.The first round in the “JEWELRY, JEWELS and GEMS!!!” is180 secondsand each after that is 10 seconds less, so will have thetime toimprove each round.


Another thrilling feature to the “JEWELERY, JEWELS and GEMS!!!”thatmakes it even more awesome then just a matching game- you mustfindthe icons that link together in some way! When you make alinkedmatch the “JEWELERY, JEWELS and GEMS!!!” it will show thelink. Youalso get some help along the way. You can use the REFRESHbutton 3times, this mixes up the game cards so it is easier tofind linkingmatches. You can also use the FIND button 3 times, andthis willfind the matching links for you.

“JEWELERY, JEWELS and GEMS!!!” is an addictive race to findthematching links, that gets harder each round. Have Fun!!!

App Information JEWELRY, JEWELS and GEMS!!!

 • App Name
  JEWELRY, JEWELS and GEMS!!!
 • Package Name
  com.appmk.JEWELRY.JEWELRY
 • Updated
  November 20, 2014
 • File Size
  1.1M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Art Magic Factory
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Art Magic Factory Show More...

DOTS & HOLES A Game About DOTS 1.0.0 APK
Green dot, red dot, blue dot, polka dots, dotdot dot... are all dots??? No the black one is not a dot... is aHOLE!!!A new dots game! Time for a dot fashion!DOTS & HOLES is a dangerously addictive skill game in which theobject is simply to hit up as much DOTS as you can.This is a simple game with simple rules.In DOTS & HOLES, the player hits the DOTS with a fingercontrolled via touch screen.As the DOTS are thrown onto the screen, the player swipes theirfinger across the screen to create a tracing motion, attempting tohit the COLOUR DOTS.Extra points are awarded for hiting multiple COLOR DOTS with oneswipe, and players can use additional fingers to make multiple hitssimultaneously.Players must slice all COLOR DOTS; if three DOTS are missed, thegame ends, but upon reaching scores that are multiples of fifty(i.e. 50,100, 150, 200, 250, etc.), the player will gain an extralife.Thake care BLACK HOLES!BLACK HOLE are occasionally thrown onto the screen, and will alsoend the game should the player slice them.Dots is a deceptively simple game. Enjoy beautiful minimalisticdesign and adorable fun, and thoughtful game design in thisbeautiful game about dots.• Fun to play.• Intuitive and precise touchscreen controls for a quick and easylearning curve• Bright, colorful gameplay with delicious object splatters andsound effects• Combo chains and critical hits• FREE to play 4 life• FREE poka dot!Slice dots or simply kill time with our app while stuck in atraffic jam or long lines.Connect the dots? or simply slice it!
CIRC PETIT Memory Joc per Nens 1.0.2 APK
CIRC PETIT és un Joc de memòria en català pernens i nenes, nois i noies, pares i mares, avis i àvies, germans igermanes... per totes les edats!QUI SOM?========Benvolgudes i benvolguts, us donem la benvinguda a “Circ Petit”,una petita ficció de radio-teatre creada per l’equip del programa“La Moixiganga” de Radio St. Quirze, de Sant Quirze del Vallès.On una barreja de locutors i actors donen vida als personatgesd’aquest modest circ i ens expliquen les seves peripècies.Actualment “Circ Petit” està format per dues temporades de noucapítols, d’uns vuit minuts cada un, i que val a dir va aconseguiruna Menció de Qualitat als darrers Premis de Radio Associació deCatalunya l’abril del 2015.COM JUGAR?==========Inicialment, totes les targetes es posen de cap per avall. Clicauna targeta i recorda la imatge.En el següent intent tracta de trobar la targeta amb la mateixaimatge. Si les imatges de les dues targetes coincideixen i són lamateixa, desapareixen i pots continuar amb el següent parell.Altrament, les dues targetes es donaran la volta. Has de provarde trobar totes les targetes coincidents el més ràpid possible perobtenir la millor puntuació.AQUEST JOC T'AJUDARÀ A:======================- Enfocar i concentrar-te millor.- Augmentar la retenció a curt termini.- Desenvolupar les teves habilitats cognitives.- Exercita la teva memòria a través de 4 nivells dedificultat- Quatre nivells de dificultat (relax, fàcil, mitjà i dur) perajustar-se a la teva edat i habilitats.- Colorits gràfics d'alta qualitat- Joc de memòria capacitarà ràpidament la teva memòria.- Millora la teva concentració a través d'aquest joc dememòria.- Tothom pot jugar ... joves o gent gran, és adequat per als nens,estudiants, adults i gent gran.SABIES QUE?:=========="Circ Petit" ajuda a treballar la teva memòria espacial i detreball, l'enfocament, la fragmentació i la capacitat deconcentració.Està científicament demostrat que l'exercici mental regular potmillorar en gran mesura la teva memòria. Aquesta aplicació s'hadissenyat per fer precisament això.Vols desafiar i millorar la teva memòria i divertir-te al mateixtemps?Un joc perfecte per millorar la memòria i divertir-se.T’agradarà aquest joc divertit i educatiu.PRIVACITAT:==========La nostra aplicació:• No conté enllaços a les xarxes socials.• No conté cap compra in-app.• No recopilar dades personals.• Però sí, sí que conté publicitat ja que és el nostre mitjà deproporcionar l'aplicació de forma gratuïta.LITTLE CIRCUS is a memorygame in Catalan for children, kids, parents, grandparents, brothersand sisters ... for all ages!WHO WE ARE?========Dear and beloved, we welcome you to "Petit Cirque," a smallfictional radio drama created by the computer program "TheMoixiganga" Radio St. Quirze Sant Quirze del Vallès.Where a mix of presenters and actors give life to the charactersof this modest circus and tell us about their adventures.Currently "Small Circus" consists of two seasons of ninechapters, each about eight minutes, and that it reached anHonourable Mention awards in recent Radio Association of CataloniaApril 2015.HOW TO PLAY?==========Initially, all cards are placed face down. Click a card andremember the picture.In the next attempt is to find the card with the same image. Ifthe two images match cards and are the same, they disappear and youcan continue with the next pair.Otherwise, both cards will turn. You have to try to find all thematching cards as fast as possible to get the best score.This game will help you:======================- Focus and concentrate better.- Increase in short-term retention.- Develop your cognitive skills.- Exercise your memory across 4 difficulty levels- Four difficulty levels (relax, easy, medium and hard) to suityour age and abilities.- Colorful graphics quality- Memory Game will train your memory quickly.- Improve your concentration through this memory game.- Anyone can play ... young or elderly, is suitable for children,students, adults and the elderly.DID YOU ?:=========="Small Circus" helps your work space and working memory, focus,fragmentation and concentration ability.It is scientifically proven that regular mental exercise cangreatly improve your memory. This application is designed to dojust that.Flights to challenge and improve your memory and have fun at thesame time?A perfect game to improve memory and have fun.You will like this fun and educational.PRIVACY==========Our application:• It contains links to the social networks.• Do not contain in-app purchase.• Do not collect personal data.• But, it contains advertising because it is our way of providingthe application for free.
BRAIN Awake, Big brain school 1.0.2 APK
Welcome to the big brain academy! Train yourbrain plasticity and improve your brain age.It's a brain test. All of the symbols are laid face down. Twosymbols are flipped face up over each turn. The object of the gameis to turn over pairs of matching symbols.One of the best challenging games! We love puzzle games. Weenjoy mind games!Good brain training for free! Don't forget your every day braingym and your brain food!
LA CASTANYADA, joc de memòria! 1.0.3 APK
La CASTANYADA és un joc de memòria per a totesles edats. Un joc de memòria per nens i nenes, nois noies i adultsde totes les edats.Gaudeix d’un joc en català. Un joc per aprendre i saber mésd’una tradició popular catalana.És visual i atractiu. Repassa tots elements de la festacatalana. Panellets, castanyes, moniatos i vi bo, a l’hora demenjar i celebrar la tradició. Però també elements de tardor comcarabasses, magranes, bolets, fulles seques, glans...COM JUGAR?==========Inicialment, totes les targetes es posen de cap per avall. Clicauna targeta i recorda la imatge.En el següent intent tracta de trobar la targeta amb la mateixaimatge. Si les imatges de les dues targetes coincideixen i són lamateixa, desapareixen i pots continuar amb el següent parell.Altrament, les dues targetes es donaran la volta. Has de provarde trobar totes les targetes coincidents el més ràpid possible perobtenir la millor puntuació.AQUEST JOC T'AJUDARÀ A:======================- Enfocar i concentrar-te millor.- Augmentar la retenció a curt termini.- Desenvolupar les teves habilitats cognitives.- Exercita la teva memòria a través de 4 nivells dedificultat- Quatre nivells de dificultat (relax, fàcil, mitjà i dur) perajustar-se a la teva edat i habilitats.- Colorits gràfics d'alta qualitat- Joc de memòria capacitarà ràpidament la teva memòria.- Millora la teva concentració a través d'aquest joc dememòria.- Tothom pot jugar ... joves o gent gran, és adequat per als nens,estudiants, adults i gent gran.SABIES QUE?:=========="LA CASTANYADA" ajuda a treballar la teva memòria espacial i detreball, l'enfocament, la fragmentació i la capacitat deconcentració.Està científicament demostrat que l'exercici mental regular potmillorar en gran mesura la teva memòria. Aquesta aplicació s'hadissenyat per fer precisament això.Vols desafiar i millorar la teva memòria i divertir-te al mateixtemps?Un joc perfecte per millorar la memòria i divertir-se.T’agradarà aquest joc divertit i educatiu.La Castanyada és una festa popular de Catalunya que se celebrael dia de Tots Sants, tot i que darrerament se n'ha desplaçat lacelebració a la vigília d'aquesta diada (entre el 31 d'octubre il'1 de novembre).A Occitània també se celebra la castanyada (castanhada), però nopas associada al dia de Tots Sants, sinó com una celebració o festade la tardor.[1] Com el halloween dels països anglosaxons, o elMagosto de les terres asturianes, lleoneses i gallecs i el Samhain(cap d'any celta), la castanyada catalana prové d'una antiga festaritual funerària.Consisteix en un àpat en què es mengen castanyes, panellets,moniatos i fruita confitada. La beguda típica de la 'castanyada' ésel moscatell.Pels volts d'aquesta celebració, les castanyeres venen al carrercastanyes torrades i calentes, i generalment embolicades en paperde diari (paperina).En molts llocs, el dia de Tots Sants, els confiters organitzenrifes de panellets i fruita confitada.PRIVACITAT:==========La nostra aplicació:• No conté enllaços a les xarxes socials.• No conté cap compra in-app.• No recopilar dades personals.• Però sí, sí que conté publicitat ja que és el nostre mitjà deproporcionar l'aplicació de forma gratuïta.The chestnut is a memorygame for all ages. A memory game for kids, boys and girls adults ofall ages.Enjoy a game in Catalan. A game to learn and know more of aCatalan folk tradition.And visual appeal. Go over all elements of the Catalan party.Buns, chestnuts, sweet potatoes and good wine at lunchtime andcelebrate tradition. But elements fall as pumpkins, pomegranates,mushrooms, leaves, acorns ...HOW TO PLAY?==========Initially, all cards are placed face down. Click a card andremember the picture.In the next attempt is to find the card with the same image. Ifthe two images match cards and are the same, they disappear and youcan continue with the next pair.Otherwise, both cards will turn. You have to try to find all thematching cards as fast as possible to get the best score.This game will help you:======================- Focus and concentrate better.- Increase in short-term retention.- Develop your cognitive skills.- Exercise your memory across 4 difficulty levels- Four difficulty levels (relax, easy, medium and hard) to suityour age and abilities.- Colorful graphics quality- Memory Game will train your memory quickly.- Improve your concentration through this memory game.- Anyone can play ... young or elderly, is suitable for children,students, adults and the elderly.DID YOU ?:=========="Castanyada" helps your work space and working memory, focus,fragmentation and concentration ability.It is scientifically proven that regular mental exercise cangreatly improve your memory. This application is designed to dojust that.Flights to challenge and improve your memory and have fun at thesame time?A perfect game to improve memory and have fun.You will like this fun and educational.The Halloween is a festival of Catalonia celebrated on AllSaints Day, although recently it has moved the celebration on theeve of this day (between 31 October and 1 November).A Occitània also celebrates the chestnut (castanhada) but notassociated with All Saints' Day, but as a celebration or festivalof autumn. [1] As Halloween Anglo-Saxon countries, or Magosto landAsturias, Leon and Galician and Samhain (Celtic New Year), theCatalan chestnut comes from an ancient funeral ritual feast.It consists of a meal when they eat chestnuts, marzipan, candiedsweet potatoes and fruit. The typical drink of 'chestnut' ismuscat.Around this celebration, chestnuts roasted chestnuts sold on thestreet and hot, and usually wrapped in newsprint (paper twist).In many places, the day of All Saints, the confectionersorganize raffles of candied fruit and marzipan.PRIVACY==========Our application:• It contains links to the social networks.• Do not contain in-app purchase.• Do not collect personal data.• But, it contains advertising because it is our way of providingthe application for free.
CAGA TIÓ. El joc de NADAL. 1.0.1 APK
Un molt bon joc per gaudir d’un molt bonNadal.Per nois i noies, joves i adults!CAGA TIÓ és un joc divertit on l’objectiu és simplement fercagartants tions com sigui possible.Per jugar al CAGA TIÓ el jugador haurà de lliscar el seu dit perlapantalla per controlar el seu BASTÓ.Quan els TIONS apareguin a la pantalla mou el dit per lapantallaper fer-los cagar.Torró, neules, cava, llaminadures!!!Pots fer servir un dit o més d’un a la vegada.Cada 50 garrotades l’esperit Nadalenc et regalarà una vidaextra.Però compte cada TIÓ perdut és una vida menys!I molt d’ull amb les ARENGADES que son massa salades!!! Sientoques una també prendràs una vida!Gaudeix a la vegada que conserves una tradició catalana ambtotala quitxalla!BON TIÓ!!!Canta amb nosaltres la cançó de Nadal!Caga tió,d'avellanes i torró;tant si cagues com si noet donaré un cop de bastó.Caga tió!!!No caguis arengades,que són salades;caga torronsque són més bons,• Divertit de jugar.• Intuïtiu i precisos controls tàctils per una ràpida i fàcilcorbad'aprenentatge.• Joc brillant i ple de color amb divertides partidesisituacions.• Joc entretingut i educatiu per a nens en edat preescolar útilperdesenvolupar les habilitats motores, la imaginació ilacreativitat.A very good game enjoyavery merry Christmas. For boys and girls, young and old!Father Christmas is a fun game where the objective is to makeasmuch shit as possible tions.To play Father Christmas will be the player to slide yourfingeracross the screen to control his stick.Tions appear when the screen moves his finger across the screentomake them shit.Nougat wafers, champagne, sweets !!!You can use a finger or more at a time.Every 50 blows Christmas spirit you give away an extra life.Buteach account TIO is a life lost less!And much of the eye that are too salty herring !!! If youplaywell you will take a life!Enjoy while it preserves a Catalan tradition with allthechildren!TIO GOOD !!!Sing us the song of Christmas!Father Christmas,hazelnut and nougat;shit whether or notgives you a stick.Father Christmas !!!Do not shit herringsare salty;shit nougatthey are good,• Fun to play.• Intuitive and precise touch controls for quick and easylearningcurve.• Bright and colorful game with fun games and situations.• educational and entertaining game for preschoolers usefultodevelop motor skills, imagination and creativity.
DOTTY a game about DOTS! 1.0 APK
DOTTY a game about DOTS!Let's experience a revolutionary DOT game that sets a newstandardof fun!!!The “DOTTY” is a timed three round matching game, featuringDOTS.The first round in the “DOTTY GAME” is 180 seconds and eachafterthat is 10 seconds less, so will have the time to improveeachround.Another thrilling feature to the “DOTTY” that makes it evenmoreawesome then just a matching game- you must find the iconsthatlink together in some way! When you make a linked match theDOTS itwill show the link. You also get some help along the way.You canuse the REFRESH button 3 times, this mixes up the game cardsso itis easier to find linking matches. You can also use the FINDbutton3 times, and this will find the matching links for you.DOTTY is an addictive race to find the matching links, thatgetsharder each round. Have Fun!!!
ANIMAL FARM Game kids free 1.0 APK
Let's experience a revolutionary matchracegame that sets a new standard of fun!!!Does your little one want to visit Old Farm and haveaoink-fastic time playing with barn animals and cute farmers?Thenhop onto the tractor and ride into the Farm Game Kids FreeMatchRace! Let your little farmer play with a pig, lamb, chicken,cow,horse, and more cute farm related icons in this ba-ba-licioustimedfarm memory match game that’s designed for ages 3 &up.The “ANIMAL FARM” is a timed three round matching game,featuring“ANIMAL FARM”. The first round in the “ANIMAL FARM” is100 secondsand each after that is 10 seconds less, so will havethe time toimprove each round.Another thrilling feature to the “ANIMAL FARM” that makes itevenmore awesome then just a matching game- you must find theiconsthat link together in some way! When you make a linked matchthe“ANIMAL FARM” it will show the link. You also get some helpalongthe way. You can use the REFRESH button 3 times, this mixes upthegame cards so it is easier to find linking matches. You canalsouse the FIND button 3 times, and this will find the matchinglinksfor you.“ANIMAL FARM” is an addictive race to find the matchinglinks,that gets harder each round. Have Fun!!!-Fine motor skills.-Memory and recognition skills.-Hand eye coordination.-Early math concepts.-Color and barnyard animal vocabulary.
27S! El Joc! Catalunya Indepe! 1.0.11 APK
Catalunya Independent!!!Des de 1714 que esperem! Hem esperat cada 11 de setembre.Hem esperat a que el constitucional ens tombes l’estatutd’autonomiauna vegada més.Hem esperat fent la Via Catalana i la Ve baixa.Fent cua per la consulta del 9N i el nou 9N i tos els nousdenovembre que facin falta.Hem penjat l'estelada, la senyera, la de l'assamblea.cat, la delANCi fins hi tot la del Barça.Esperem davant de Rafael Casanova, al fossar de les moreres ielBorn.Que si Espanya ens roba, que si Catalunya contra Espanya.Esperem tot escoltant Rac1 Catalunya Radio i llegint el Punt Avuiiel Nació Digital.Ens gravem els Polònia de TV3, per si ens esperem unatardaavorrida.Pel que diuen falta poc per la independència de Catalunya... peròdemoment ens toca esperar!I que millor que fer-ho amb aquest joc?Diverteix-te amb l’estelada, el ruc català, “l’Ara és l’hora”,lamatricula CAT, el “keep calm speak catalan”, el #Sisi... imoltmés!Posa a punt el seny i la rauxa, que ens farà falta!!!No esperis més! Ara és l'hora de JUGAR!!!Lliure i Català!Independent Catalonia !!!Since 1714 we hope! We waited every September 11.We expected that the constitutional status of autonomy wegravesagain.We waited by the Catalan way and comes down.Queuing for the consultation and the new 9N 9N cough and Novembertomake the new ball.We hung the starry, the flag, the assamblea.cat of the ANC andevenof the club.Hopefully before Rafael Casanova, the graveyard of mulberriesandBorn.That if Spain steals, against Spain if Catalonia.Hopefully listening to radio and reading the Rac1 CataloniaTodayand the National Digital Point.We recorded the Polish TV3, if we expect a dull evening.So little to say lack of independence of Catalonia ... but fornowwe have to wait!And who better to do it with this game?Have fun with the starry, the Catalan donkey, "Now is thetime"enrollment CAT, the "keep calm speak Catalan" the #Sisi ...andmore!Hone your sanity and rage, we will need !!!Do not Wait! Now it's time to PLAY !!!Free and Catalan!

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 5.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.