2.3 / September 13, 2018
(4.2/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Jkl Kiinteistömestarit parantaa asumisviihtyvyyttäsi tuomallakaikenasumiseen liittyvän informaation sähköiseenasiointikanavaan. Sinunhyvinvointi ja asumisviihtyvyys on Arucolletärkeä asia ja haluammesitä lisätä tällä kanavalla! Mietimmejatkuvasti mitenasumisviihtyvyyttä voisi parantaa tuomalla lisääinformaatiota sekätoiminnallisuutta ulottuvillesi siten, ettäsaisit tietojaviikonpäivästä ja kellonajasta riippumatta.Asumisviihtyvyyteenvaikuttavia tekijöitä on monia ja yksitärkeimmistä on se, ettätaloyhtiön eri osapuolet ovat tietoisiataloyhtiön niistä asioista,mitkä osakkaille ja asukkaillekuuluvat. Sähköisen asioinninkanavana luomme sinullemahdollisuuden saada informaatiota ja hoitaaasumiseen liittyvätasiat sinulle sopivana ajankohtana ajasta japaikastariippumattomasti. Pääset tekemään ilmoituksia jatilauksiaisännöitsijätoimistollesi sinulle sopivimpana ajankohtanajatietysti paikasta riippumattomasti. Tuomme lisäksimahdollisuudensaada informaatiota asumisympäristöstäsi sekä pääsetyhdelläkirjautumisella kaikkien taloyhtiösiyhteistyökumppaneidentarjoamiin tietoihin keskitetysti. Mielestämmejokainen taloyhtiöon oma yhteisönsä ja jokaisella yhteisöllä on omatahtotilansamiten kehittää yhteisön asumisviihtyvyyttä eteenpäin.Siksitarjoamamme sähköinen asiointikanava onlaajennettavissataloyhtiösi tarpeet huomioiden. Jkl Real estatemasters willimprove your living comfort by bringing all theinformation relatedto the dwelling to the electronic transactionchannel. Yourwell-being and home entertainment is a matter forAruco and we wantto add it to this channel! We are constantlythinking about how toimprove the living comfort by bringing moreinformation andfunctionality to your reach, regardless of the dayof the week andthe time of day. There are several and many of thefactorsaffecting living comfort, that the various parties to thehousingcompany are aware of the issues that the shareholder andtheresidents are in. As a channel for e-business, we provide youwiththe opportunity to receive information and handle housingissues atan appropriate time, regardless of time and place. Youwill be ableto make notifications and orders to your house managerat the mostappropriate time and of course, regardless of location.We alsoprovide you with the opportunity to get information aboutyourliving environment and access the information provided by oneofyour co-operation partners on a single sign-up centrally. Wethinkeach house company has its own community and each communityhas itsown intent to develop community living comfort. Therefore,theelectronic transaction channel we offer can be expanded tomeetyour needs.

App Information Jkl Kiinteistömestarit

 • App Name
  Jkl Kiinteistömestarit
 • Package Name
  fi.kiinteistomestarit.app
 • Updated
  September 13, 2018
 • File Size
  26M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.3
 • Developer
  Mobimus Oy
 • Installs
  1+
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
 • Google Play Link

Mobimus Oy Show More...

Taloyhtio.Info - Parannamme asumisviihtyvyyttä - 2.3 APK
Mobimus Oy
Taloyhtio.Info parantaa asumisviihtyvyyttäsi tuomalla kaikenasumiseen liittyvän informaation sähköiseen asiointikanavaan. Sinunhyvinvointi ja asumisviihtyvyys on myös meidän asiamme!Mietimmejatkuvasti miten asumisviihtyvyyttä voisi parantaa tuomalla lisääinformaatiota sekä toiminnallisuuksiaulottuvillesi.Asumisviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä on monia jayksi tärkeimmistä on se, että taloyhtiön eri osapuolet ovattietoisia taloyhtiön asioista.Sähköisen asioinnin kanavana luommesinulle mahdollisuuden saada informaatiota ja hoitaa asumiseenliittyvät asiat sinulle sopivana ajankohtana paikastariippumattomasti. Pääset tekemmän ilmoituksia ja tilauksiaisännöitsijätoimistollesi sinulle sopivimpana ajankohtana jatietysti paikasta riippumattomasti. Tuomme lisäksi mahdollisuudensaada informaatiota asumisympäristöstäsi sekä pääset yhdelläkirjautumisella kaikkien taloyhtiösi yhteistyökumppaneidentarjoamiin tietoihin keskitetysti.Meidän mielestä jokainentaloyhtiö on oma yhteisönsä ja jokaisella yhteisöllä on omatahtotilansa miten kehittää yhteisön asumisviihtyvyyttä eteenpäin.Siksi tarjoamamme sähköinen asiointikanava on laajennettavissataloyhtiösi tarpeet huomioiden.Taloyhtio.Infoa käyttää lähes 150isännöitsijätoimistoa, yli 5000 taloyhtiötä ja käyttäjiäasiointikanavalla on yli 300 000.Taloyhtio.Info improveoccupancies, bringing all the information associated with thechannel for housing the electronic transaction. Your well-being andcomfort of living is also our cause!constantly thought about how toimprove the comfort of living by bringing more information andfunctionality at your fingertips.Factors affecting the comfort ofliving, there are many, and one of the most important is the factthat the apartment complex of different parties are aware of anapartment complex issues.E-services, we create a channel for you toget information and matters relating to housing for you at theappropriate time independently of place. You can reach tekemmännotifications and orders isännöitsijätoimistollesi you with themost appropriate time and place, of course independently. We canalso offer the opportunity to gain information asumisympäristöstäsiand get a single login for all partners in a condominium oninformation provided by a centralized manner.In our view, eachhousing company has its own community and every community has itsown strategic intent how to develop a community of residential lifeahead. That's why we offer an electronic version has expanded theapartment complex needs.Taloyhtio.Infoa use the superintendentnearly 150 offices, more than 5,000 housing companies and users ofe-channel has more than 300 000.
Talokompassi 2.3 APK
Mobimus Oy
TaloKompassin sähköinen asiointikanava parantaaasumisviihtyvyyttäsituomalla kaiken asumiseen liittyväninformaation sähköiseenasiointikanavaan. Sinun hyvinvointi jaasumisviihtyvyys on myösmeidän asiamme!Mietimme jatkuvasti mitenasumisviihtyvyyttä voisiparantaa tuomalla lisää informaatiota sekätoiminnallisuuksiaulottuvillesi.Asumisviihtyvyyteen vaikuttaviatekijöitä on monia jayksi tärkeimmistä on se, että taloyhtiön eriosapuolet ovattietoisia taloyhtiön asioista.Sähköisen asioinninkanavana luommesinulle mahdollisuuden saada informaatiota jahoitaa asumiseenliittyvät asiat sinulle sopivana ajankohtanapaikastariippumattomasti. Pääset tekemään ilmoituksia jatilauksiaisännöitsijätoimistollesi sinulle sopivimpana ajankohtanajatietysti paikasta riippumattomasti. Tuomme lisäksimahdollisuudensaada informaatiota asumisympäristöstäsi sekä pääsetyhdelläkirjautumisella käsiksi taloyhtiötäsi koskeviintiedotteisiin jaasiakirjoihin.Meidän mielestä jokainen taloyhtiö onoma yhteisönsäja jokaisella yhteisöllä on oma tahtotilansa mitenkehittääyhteisön asumisviihtyvyyttä eteenpäin. Siksi tarjoamammesähköinenasiointikanava on laajennettavissa taloyhtiösitarpeethuomioiden.electronic transaction channel to improve theCompassHouse occupancies, bringing all the information associatedwith thechannel for housing the electronic transaction. Yourwell-being andcomfort of living is also our cause!constantlythought about how toimprove the comfort of living by bringing moreinformation andfunctionality at your fingertips.Factors affectingthe comfort ofliving, there are many, and one of the most importantis the factthat the apartment complex of different parties areaware of anapartment complex issues.E-services, we create a channelfor you toget information and matters relating to housing for youat theappropriate time independently of place. You can makedeclarationsand orders isännöitsijätoimistollesi you with the mostappropriatetime and place, of course independently. We can alsooffer theopportunity to gain information asumisympäristöstäsi andget asingle login access to the information and documents onanapartment complex.In our view, each housing company has itsowncommunity and every community has its own strategic intent howtodevelop a community of residential life ahead. That's why weofferan electronic version has expanded the apartment complexneeds.
LIT.info 2.3.1.2 APK
Mobimus Oy
Kehitämme palveluitamme tuomalla lisää informaatiota jatoimintojaulottuvillesi. LIT.Info helpottaa asumisasioidenhoitamistatuomalla taloyhtiöösi liittyvän informaation ja palvelutkäyttöösi.Kanava antaa sinulle mahdollisuuden saada informaatiotaja hoitaaasumiseen liittyvät asiat silloin kun sinulle sopii ajastajapaikasta riippumatta. Tilaukset ja ilmoitukset hoituvatkätevästiLIT.infon kautta. We will develop our services byproviding moreinformation and within your reach. LIT.Infofacilitates themanagement of housing issues by providinginformation and servicesrelated to your housing company. Thechannel gives you the abilityto get information and handle housingissues whenever you like,regardless of time and place. Orders andnotifications are handledconveniently via LIT.infon.
Aavatalo 2.3.2.2 APK
Mobimus Oy
Aavatalo appi parantaa asumisviihtyvyyttäsi tuomallakaikenasumiseen liittyvän informaation sähköiseen asiointikanavaan.Sinunhyvinvointisi ja asumisviihtyvyytesi on myös meidänasiamme!Asiointikanavan kautta kuulet ensimmäisten joukossatalositapahtumista. Sähköisen asioinnin kanavana luommesinullemahdollisuuden saada informaatiota ja hoitaa asumiseenliittyvätasiat sinulle sopivana ajankohtana paikastariippumattomasti.Pääset tekemään ilmoituksia ja tilauksiaisännöitsijätoimistollesisinulle sopivimpana ajankohtana jatietysti paikastariippumattomasti. Tuomme lisäksi mahdollisuudensaada informaatiotaasumisympäristöstäsi sekä pääset yhdelläkirjautumisella kaikkientaloyhtiösi yhteistyökumppaneidentarjoamiin tietoihinkeskitetysti. Mietimme jatkuvasti mitenasumisviihtyvyyttä voisiparantaa tuomalla lisää informaatiota sekätoiminnallisuuksiaulottuvillesi. Voit myös laittaakehitysehdotuksia asiointikanavankautta. Aavatalo-in-law to improvethe occupancies by bringing allthe information associated with thechannel for housing theelectronic transaction. Your well-being andoccupancies is also ourcause! E-services through the channel youwill hear one of thefirst events of your house. E-services, wecreate a channel for youto get information and matters relating tohousing for you at theappropriate time independently of place. Youcan make declarationsand orders isännöitsijätoimistollesi you withthe most appropriatetime and place, of course independently. We canalso offer theopportunity to gain information asumisympäristöstäsiand get asingle login for all partners in a condominium oninformationprovided by a centralized manner. constantly thoughtabout how toimprove the comfort of living by bringing moreinformation andfunctionality at your fingertips. You can also putthe developmentproposals through the service channel.
Isännöintipalvelu E. Suomela Asukaskanava 2.3 APK
Mobimus Oy
Asukaskanava parantaa asumisviihtyvyyttäsi tuomalla kaikenkotiisiliittyvän informaation sähköiseen asiointikanavaan.Taloyhtiönasioiden hoitamisen helppous on meille tärkeää!Mietimmejatkuvastimiten asumisen laatua voisi parantaa tuomalla lisääinformaatiotaajankohtaisista asioistataloyhtiössä.Asumismukavuuteen vaikuttaviatekijöitä on monia jayksi tärkeimmistä on se, että taloyhtiön eriosapuolet ovattietoisia siitä mitä talossa tapahtuu.Sähköisenasioinnin kanavanaluomme sinulle mahdollisuuden saadainformaatiota ja hoitaaasumiseen liittyvät asiat sinulle sopivanaajankohtana paikastariippumattomasti. Pääset tekemään ilmoituksiaja tilauksiaisännöitsijätoimistollesi sinulle sopivaan aikaanpaikastariippumatta. Jokainen taloyhtiö on oma yhteisönsä jajokaisellayhteisöllä on oma tahtotilansa miten kehittääyhteisönasumisviihtyvyyttä eteenpäin. Autamme siinä tuomalla kotisitiedotyhteen paikkaan.Population improve channel occupancies bybringingall for the home channel of the electronic transactioninformation.ease of management of an apartment complex issues, itis importantto us!constantly thought about how the quality ofhousing could beimproved by introducing more information on currentissuescomplex.Factors affecting the comfort of living, there aremany,and one of the most important is the fact that theapartmentcomplex of different parties are aware of what ishappening in thehouse.E-services, we create a channel for you toget informationand matters relating to housing for you at theappropriate timeindependently of place. You can make declarationsand ordersisännöitsijätoimistollesi you at the right timeregardless oflocation.Each housing company has its own communityand everycommunity has its own strategic intent how to develop acommunityof residential life ahead. We help in bringing homeinformation inone place.
appPamis 2.3.1.2 APK
Mobimus Oy
Pamis parantaa asumisviihtyvyyttäsi tuomalla kaikenasumiseenliittyvän informaation sähköiseen asiointikanavaan.Sinunhyvinvointi ja asumisviihtyvyys on myös meidän asiamme!Mietimmejatkuvasti miten asumisviihtyvyyttä voisi parantaa tuomallalisääinformaatiota sekä toiminnallisuuksiaulottuvillesi.Asumisviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä on monia jayksitärkeimmistä on se, että taloyhtiön eri osapuolet ovattietoisiataloyhtiön asioista. Sähköisen asioinnin kanavana luommesinullemahdollisuuden saada informaatiota ja hoitaa asumiseenliittyvätasiat sinulle sopivana ajankohtana paikastariippumattomasti.Pääset tekemään ilmoituksia ja tilauksiaisännöitsijätoimistollesisinulle sopivimpana ajankohtana jatietysti paikastariippumattomasti. Tuomme lisäksi mahdollisuudensaada informaatiotaasumisympäristöstäsi sekä pääset yhdelläkirjautumisella kaikkientaloyhtiösi yhteistyökumppaneidentarjoamiin tietoihinkeskitetysti. Meidän mielestä jokainentaloyhtiö on oma yhteisönsäja jokaisella yhteisöllä on omatahtotilansa miten kehittääyhteisön asumisviihtyvyyttä eteenpäin.Siksi tarjoamamme sähköinenasiointikanava on laajennettavissataloyhtiösi tarpeet huomioiden.Pamis improve occupancies, bringingall the information associatedwith the channel for housing theelectronic transaction. Yourwell-being and comfort of living isalso our cause! constantlythought about how to improve the comfortof living by bringing moreinformation and functionality at yourfingertips. Factors affectingthe comfort of living, there are many,and one of the mostimportant is the fact that the apartment complexof differentparties are aware of an apartment complex issues.E-services, wecreate a channel for you to get information andmatters relating tohousing for you at the appropriate timeindependently of place. Youcan make declarations and ordersisännöitsijätoimistollesi you withthe most appropriate time andplace, of course independently. Wecan also offer the opportunity togain informationasumisympäristöstäsi and get a single login for allpartners in acondominium on information provided by a centralizedmanner. In ourview, each housing company has its own community andeverycommunity has its own strategic intent how to develop acommunityof residential life ahead. That's why we offer anelectronicversion has expanded the apartment complex needs.
Jkl Kiinteistömestarit 2.3 APK
Mobimus Oy
Jkl Kiinteistömestarit parantaa asumisviihtyvyyttäsi tuomallakaikenasumiseen liittyvän informaation sähköiseenasiointikanavaan. Sinunhyvinvointi ja asumisviihtyvyys on Arucolletärkeä asia ja haluammesitä lisätä tällä kanavalla! Mietimmejatkuvasti mitenasumisviihtyvyyttä voisi parantaa tuomalla lisääinformaatiota sekätoiminnallisuutta ulottuvillesi siten, ettäsaisit tietojaviikonpäivästä ja kellonajasta riippumatta.Asumisviihtyvyyteenvaikuttavia tekijöitä on monia ja yksitärkeimmistä on se, ettätaloyhtiön eri osapuolet ovat tietoisiataloyhtiön niistä asioista,mitkä osakkaille ja asukkaillekuuluvat. Sähköisen asioinninkanavana luomme sinullemahdollisuuden saada informaatiota ja hoitaaasumiseen liittyvätasiat sinulle sopivana ajankohtana ajasta japaikastariippumattomasti. Pääset tekemään ilmoituksia jatilauksiaisännöitsijätoimistollesi sinulle sopivimpana ajankohtanajatietysti paikasta riippumattomasti. Tuomme lisäksimahdollisuudensaada informaatiota asumisympäristöstäsi sekä pääsetyhdelläkirjautumisella kaikkien taloyhtiösiyhteistyökumppaneidentarjoamiin tietoihin keskitetysti. Mielestämmejokainen taloyhtiöon oma yhteisönsä ja jokaisella yhteisöllä on omatahtotilansamiten kehittää yhteisön asumisviihtyvyyttä eteenpäin.Siksitarjoamamme sähköinen asiointikanava onlaajennettavissataloyhtiösi tarpeet huomioiden. Jkl Real estatemasters willimprove your living comfort by bringing all theinformation relatedto the dwelling to the electronic transactionchannel. Yourwell-being and home entertainment is a matter forAruco and we wantto add it to this channel! We are constantlythinking about how toimprove the living comfort by bringing moreinformation andfunctionality to your reach, regardless of the dayof the week andthe time of day. There are several and many of thefactorsaffecting living comfort, that the various parties to thehousingcompany are aware of the issues that the shareholder andtheresidents are in. As a channel for e-business, we provide youwiththe opportunity to receive information and handle housingissues atan appropriate time, regardless of time and place. Youwill be ableto make notifications and orders to your house managerat the mostappropriate time and of course, regardless of location.We alsoprovide you with the opportunity to get information aboutyourliving environment and access the information provided by oneofyour co-operation partners on a single sign-up centrally. Wethinkeach house company has its own community and each communityhas itsown intent to develop community living comfort. Therefore,theelectronic transaction channel we offer can be expanded tomeetyour needs.
Aruco 2.3.2.2 APK
Mobimus Oy
Aruco parantaa asumisviihtyvyyttäsi tuomalla kaikenasumiseenliittyvän informaation sähköiseen asiointikanavaan.Sinunhyvinvointi ja asumisviihtyvyys on Arucolle tärkeä asia jahaluammesitä lisätä tällä kanavalla! Mietimme jatkuvastimitenasumisviihtyvyyttä voisi parantaa tuomalla lisää informaatiotasekätoiminnallisuutta ulottuvillesi siten, että saisittietojaviikonpäivästä ja kellonajasta riippumatta.Asumisviihtyvyyteenvaikuttavia tekijöitä on monia ja yksitärkeimmistä on se, ettätaloyhtiön eri osapuolet ovat tietoisiataloyhtiön niistä asioista,mitkä osakkaille ja asukkaille kuuluvat.Sähköisen asioinninkanavana luomme sinulle mahdollisuuden saadainformaatiota jahoitaa asumiseen liittyvät asiat sinulle sopivanaajankohtanaajasta ja paikasta riippumattomasti. Pääset tekemäänilmoituksia jatilauksia isännöitsijätoimistollesi sinullesopivimpana ajankohtanaja tietysti paikasta riippumattomasti.Tuomme lisäksimahdollisuuden saada informaatiotaasumisympäristöstäsi sekä pääsetyhdellä kirjautumisella kaikkientaloyhtiösi yhteistyökumppaneidentarjoamiin tietoihin keskitetysti.Mielestämme jokainen taloyhtiöon oma yhteisönsä ja jokaisellayhteisöllä on oma tahtotilansamiten kehittää yhteisönasumisviihtyvyyttä eteenpäin. Siksitarjoamamme sähköinenasiointikanava on laajennettavissataloyhtiösi tarpeet huomioiden.Aruco improves your living comfortby bringing all informationrelated to housing to an electronictransaction channel. Yourwell-being and home entertainment is amatter for Aruco and we wantto add it to this channel! We areconstantly thinking about how toimprove the living comfort bybringing more information andfunctionality to your reach,regardless of the day of the week andthe time of day. There areseveral and many of the factors affectingliving comfort, that thevarious parties to the housing company areaware of the issues thatthe shareholder and the residents are in.As a channel fore-business, we provide you with the opportunity toreceiveinformation and handle housing issues at an appropriatetime,regardless of time and place. You will be able tomakenotifications and orders to your house manager at themostappropriate time and of course, regardless of location. Wealsoprovide you with the opportunity to get information aboutyourliving environment and access the information provided by oneofyour co-operation partners on a single sign-up centrally. Wethinkeach house company has its own community and each communityhas itsown intent to develop community living comfort. Therefore,theelectronic transaction channel we offer can be expanded tomeetyour needs.
Loading...