10stpere2018 / June 8, 2018
(3.0/5) (2)

Description

Joc d'aparellar (senyalar dos iguals consecutius) amb elements delprograma de la Festa Major de Reus.Senzill, però entretingut iadictiu joc per a totes les edats amb elements gràfics extrets delprograma de la festa major de ReusMatching Game (bring two equalconsecutive) with elements of the program of the Festival ofReus.Simple, but fun and addictive game for all ages with graphicelements taken from the festival program Reus

App Information Joc de la Festa Major de Reus

 • App Name
  Joc de la Festa Major de Reus
 • Package Name
  appinventor.ai_jmasque.aparellar_FMReus
 • Updated
  June 8, 2018
 • File Size
  3.8M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  10stpere2018
 • Developer
  Jordi Masqué Tell
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
  Castellvell del Camp
 • Google Play Link

Jordi Masqué Tell Show More...

Joc Festa Major d'hivern Salou 1 APK
Joc d'aparellar. Senyalar dos imatges consecutives igualsJoc deproximitat, fàcil i adictiu per a totes les edatsEs juga ambelements festius del programa de la Festa Major d'hivern 2016 deSalou.APP no oficialelk programa de la Festa Major i Cos Blanc:http://www.salou.cat/files/175-7010-arxiu/ProgFMHSalou016.pdfMatchinggame. Signal two consecutive images equalGame proximity, easy andaddictive for all agesIt is played with festive elements of theprogram of the 2016 Winter Festival of Salou.APP unofficialelkprogram of the Festival and Body White:http://www.salou.cat/files/175-7010-arxiu/ProgFMHSalou016.pdf
OK LLIGA HOQUEI PATINS 2016/17segon APK
Botonera d'accés rapid i on-line alainformació del OK LLiga (masculí i femení), ara actualització alatemporada 2016/2017, que hi ha a la pàgina web de laRealFederación Española de Patinaje (www.fep.es).AP gratuïta, no oficial, en català i sense publicitat inclosaPossibilitat de compartir facilment la informació seleccionadaperwhatsapp, email, twitter, facebook, etc.Accés a la pàgina web dels equips.Per una visualització òptima de l'app, especialment delabotonera, assegureu-vos que la mida de la lletra sigui detamanynormal i no pas gran (Ajustaments ->El meu dispositiu->Pantalla -> Mida font -> Normal).TOTALMENT EN CATALÀ, GRATUÏT I SENSE PUBLICITAT.Ara, inclou, també, informació de la COPA CERS i delsgolejadorsde cada equipKeypad and quick accesstoonline information OK League (male and female), now updated tothe2016/2017 season, there is the website of the RealFederaciónEspañola de Patinaje (www.fep.es ).AP free, unofficial and without advertising includinginCatalanAbility to share information easily selected by whatsapp,email,twitter, facebook, etc.Access to the website of the equipment.For optimal viewing of the app, especially the keypad, makesurethe font size is normal size, not large (Settings -> MyDevice-> Display -> font size -> Normal).FULLY IN CATALAN, free and without advertising.Now also includes information on the CERS Cup and the scorersofeach team
COLORIN2 (COLOR FLY) vision APK
Simply tap to match the color balls flying with the thecorresponding color to tap. It's that easy! Or is it?. You have 60seconds.This impossible game will drive you out of your mind as itspeeds up and tests your skills :)Key features:- Simple gameplay-One tap controls - Fun and addictive- Best score in 1 minute ,world high score you can compare your score with people playingacross the globePractice makes perfect so what are you waiting for?No time to read game descriptions like this, hurry up and crushyour friends high scores!Good luck!
Sobreviure a l'ICTUS de Tgona nadal APK
L'ASSOCIACIÓ SOBREVIURE A L'ICTUS TARRAGONA és una entitat Nolucrativa constituida el 2015 per un grup de pacients afectats,familiars i professionals. Volem oferir assessorament i acollida ales persones afectades per un dany cerebral adquirit,fonamentalment ictus, i a les seves famílies i cuidadors. En aquestblog, a més de la informació de l'associació, pots trobar totes lesinformacions i noticies que compartim en el Facebook i que creiempoden interessar a afectats i familiars.Informació de l'AssociacióSobreviure a l'ictus de Tarragona que hi ha al blogictustarragona.blogspot.com....*Les seves activitas icalendari.....*Les informacions compartides relacionades ambl'ictus i el dany cerebral adquirit, en general.SURVIVING THEASSOCIATION Stroke Tarragona is a non-profit organizationincorporated in 2015 by a group of patients, families andprofessionals. We welcome and offer advice to people affected byacquired brain damage, mainly stroke and their families andcaregivers. In this blog, as well as information on the associationcan find all the information and news on Facebook and we share whatwe believe to be interested and affected families.InformationAssociation Surviving Stroke Tarragona thereictustarragona.blogspot.com Blog.... * Your activitas andcalendar..... * The information shared related to acquired braininjury and stroke in general.
Colorin4E (gravity) 1.0 APK
Playing with balls.Enjoy the red ball rolling on the screen usinggravity. Rotate your device to accelerate the red ball.Ballcollisions occur according to the laws of physics.But when the redball collide with others, these others disappear.The goal is toeliminate all the black balls, it is available for 50 seconds ateach level
Basquet Lluïsos Junior Fem B beta3 APK
Informació de les competicions de basquet delsequips de la secció de basquet dels Lluïsos de Gràcia.De moment, només funciona per l'equip de la categoria Junior Femenínivell BAPP No oficial. La Informació s'obté directament i on-line de laFederació Catalana de Basquetbol (www.basquetcatala.cat/) i delsLluïsos de Gràcia (www.lluisosdegracia.cat)Info competitionsbasketball teams basketball section of Lluïsos de Gracia.So far, only works for the team of the Junior Women Level BNo official APP. Information obtained directly on-line by theCatalan Federation of Basketball (www.basquetcatala.cat/) andLluïsos Gracia (www.lluisosdegracia.cat)
Festa Major 2017 Maspujols programa2017-(06) APK
APP, no oficial, del programa de la Festa Major 2017 de Maspujols#FM2017Maspujols.Hi ha:- el format llibret, com l'original enpaper, però amb la facilitat i ergonomia de fer-lo lliscar amb aldit a la pantalla i entrar on ens interessi.-el formatcalendari.Novetats d'enguany:*el format calendari; pushnotificacions*resultat de búsqueda al twitter de#FM2017MaspujolsAPP no official program of the Festival 2017Maspujols # FM2017Maspujols.There is:- booklet format as theoriginal paper, but with the ease and ergonomics make it slide withthe finger on the screen and go where we want.-the calendarformat.New this year:* Calendar format; push notifications* Resultof the search twitter # FM2017Maspujols
Calculadora estadistica 2018 APK
Calculadora estadistica para metodos bivariantes.IPrograma, aún enconstrucción, que pretende ser una ayuda rápida y on line pararealizar cálculos habituales en estadistica (inicialmente métodosestadísticos bivariantes). El programa consta de 3 partes: * Losbotones de selección del método estadisticvo * La introducción delos datos necesarios * Los resultados de los test aplicadosEstaaplicacion fue realizada en formato web en 1995-97 que ahora heretomado Nota: El autor no se responsabiliza de los daños, pérdidaso inconvenientes que pudieran derivarse del uso correcto oincorrecto de este programa. La aplicación de los resultadosobtenidos son por cuenta y riesgo de los usuarios. Bibliografiabásica que se está utilizando para la construcción de esteprograma: 1. Domènech JM; Riba MD. Una síntesis de los métodosestadísticos bivariantes. Monografias de bioestadistica ypsicologia matemática. Editorial Herder. Barcelona 1987. 2. ArgimónJM; Jiménez J. Metodos de investigación aplicados a la atenciónprimaria de salud. Editorial Doyma. Barcelona 1991. (c) JordiMasqué Tell. 1997.Calculator for bivariate statisticalmethods.IPrograma, still under construction, intended as a quickand on-line help for common statistical calculations (initiallybivariate statistical methods). The program consists of 3parts: * Buttons estadisticvo selection method * Theintroduction of the necessary data * The results of the testappliedThis application was made in web format in 1995-97 I havenow resumed Note: The author is not responsible for damage,loss or inconvenience arising from correct or incorrect use of thisprogram. The application of the results are at the risk of theusers. Basic Bibliography being used to build this program: 1.Domenech JM, Riba MD. A summary of the bivariate statisticalmethods. Monographs of biostatistics and mathematical psychology.Editorial Herder. Barcelona 1987. 2. Argimón JM, Jiménez J.Research Methods applied to primary health care. Editorial Doyma.Barcelona 1991. (c) Jordi Masqué Tell. 1997.
Loading...