1.1.9 / November 30, 2014
(3.4/5) (1090)
Loading...

Description

Aquilas äventyr är en app för barn frånSveriges Television. Spelet är framtaget till julkalendernPiratskattens hemlighet som sänds i SVT1 och Barnkanalen underdecember 2014.

Hitta den största skatten av dom alla!
Navigera efter kartan och segla ditt skepp genom en ö-världuppdelad i 24 olika kartbitar - spela en ny bana varje dag framtill jul. Samla blommor, undvik faror och hitta guld i jakten påden största skatten av dom alla.

I Aquilas äventyr kan du:
- Segla ditt piratskepp genom 24 olika banor
- Hitta en ny skatt varje dag
- Se dina skatter i din skattkammare
- Akta dig för andra pirater och hajar ute i havet
- Plocka skattkistor och vrak ute i havet
- Se hur skicklig pirat du är i din pirat-rang
- Spara upp till fyra pågående spel på en och samma enhet

Appen är framtagen i samarbete med barn och noga testad så attden ska vara rolig och spännande för framförallt barn från 6 år,men spelet ska även erbjuda utmaningar för äldre barn.

Aquilas äventyr är gratis och det finns inga köp inne i appen(inga in app purchases).

Du behöver ingen uppkoppling för att använda den här appen närdu väl laddat ner och installerat den.

Aquila adventure is anapp for children from Swedish Television. The game is designed toAdvent Calendar Pirate Cat's secretly sent in BBC1 and Children'sChannel in December 2014.

Find the greatest treasure of them all!
Navigate the map and sail your ship through an island-world dividedinto 24 different map pieces - play a new course every day untilChristmas. Collect flowers, avoid dangers and find the gold insearch of the greatest treasure of them all.

In Aquila adventure you can:
- Sail your pirate ship through 24 different tracks
- Find a new tax every day
- See your taxes in your treasury
- Beware of other pirates and sharks in the ocean
- Pick treasure chests and wrecks in the sea
- See how skilled pirate you are in your pirate rank
- Save Up to four current game on one device

The app was developed in collaboration with children andcarefully tested so it should be fun and exciting, especially forchildren from 6 years, but the game will also offer challenges forolder children.

Aquila adventure is free and there is no purchase inside the app(no in app purchases).

You do not need connection to use this app once you havedownloaded and installed it.

App Information Julkalendern 2014

 • App Name
  Julkalendern 2014
 • Package Name
  air.se.svt.julkalendern2014
 • Updated
  November 30, 2014
 • File Size
  44M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.1.9
 • Developer
  Sveriges Television AB
 • Installs
  50,000 - 100,000
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
  Visit website Email barnkanalen@svt.se Privacy Policy
  Sveriges Television Oxenstiernsgatan 26-34 105 10 Stockholm
 • Google Play Link

Sveriges Television AB Show More...

SVT Play APK
Med SVT Play kan du se SVTs program ochsändningar när och där det passar dig bäst.Med appen kan du:- Titta på SVTs program, kanaler och livesändningar- Fortsätta titta på program du börjat följa under För dig- Sök och bläddra bland kategorier- Spela upp på din TV via ChromecastProgram kan ha olika rättigheter som bestämmer hur länge de finnstillgängliga i appen. Rättigheterna styr också vilka program du kanse på när du är utomlands. I appen visas bara de program som gåratt titta på.Om du upplever problem med appen så besök gärna vårt hjälpforum,http://www.svtplay.se/hjalp, där går det både att söka efterlösningar på kända problem och ställa nya frågor.With SVT Play, you cansee the SVT programs and broadcasts when and where it suits youbest.With the app you can:- Watch SVT programs, channels and live broadcasts- Continue to watch the program you started to follow the orderyou- Search and browse categories- Play on your TV via ChromecastApplications can have different rights that determines how longthey are available in the app. The rights also controls whichprograms you can look at when you are abroad. The app displays onlythe programs that go to watch.If you experience problems with the app, so please visit our helpforum, http://www.svtplay.se/hjalp, where it is possible both tosearch for solutions to known problems and ask new questions.
Julkalendern 2014 1.1.9 APK
Aquilas äventyr är en app för barn frånSveriges Television. Spelet är framtaget till julkalendernPiratskattens hemlighet som sänds i SVT1 och Barnkanalen underdecember 2014.Hitta den största skatten av dom alla!Navigera efter kartan och segla ditt skepp genom en ö-världuppdelad i 24 olika kartbitar - spela en ny bana varje dag framtill jul. Samla blommor, undvik faror och hitta guld i jakten påden största skatten av dom alla.I Aquilas äventyr kan du:- Segla ditt piratskepp genom 24 olika banor- Hitta en ny skatt varje dag- Se dina skatter i din skattkammare- Akta dig för andra pirater och hajar ute i havet- Plocka skattkistor och vrak ute i havet- Se hur skicklig pirat du är i din pirat-rang- Spara upp till fyra pågående spel på en och samma enhetAppen är framtagen i samarbete med barn och noga testad så attden ska vara rolig och spännande för framförallt barn från 6 år,men spelet ska även erbjuda utmaningar för äldre barn.Aquilas äventyr är gratis och det finns inga köp inne i appen(inga in app purchases).Du behöver ingen uppkoppling för att använda den här appen närdu väl laddat ner och installerat den.Aquila adventure is anapp for children from Swedish Television. The game is designed toAdvent Calendar Pirate Cat's secretly sent in BBC1 and Children'sChannel in December 2014.Find the greatest treasure of them all!Navigate the map and sail your ship through an island-world dividedinto 24 different map pieces - play a new course every day untilChristmas. Collect flowers, avoid dangers and find the gold insearch of the greatest treasure of them all.In Aquila adventure you can:- Sail your pirate ship through 24 different tracks- Find a new tax every day- See your taxes in your treasury- Beware of other pirates and sharks in the ocean- Pick treasure chests and wrecks in the sea- See how skilled pirate you are in your pirate rank- Save Up to four current game on one deviceThe app was developed in collaboration with children andcarefully tested so it should be fun and exciting, especially forchildren from 6 years, but the game will also offer challenges forolder children.Aquila adventure is free and there is no purchase inside the app(no in app purchases).You do not need connection to use this app once you havedownloaded and installed it.
Antikrundan 2.2 APK
Värdera Antikrundans föremål samtidigt somexperterna. Är du lika bra som Knut Knutsson på att värderaantikviteter? Häng med oss på Antikrundan och testa dinafärdigheter medan du ser programmet!Så här gör du:- Ladda ner appen.- Kör igång Antikrundan på din TV (torsdagar klockan 20.00 ellernär som helst på SVT Play).- Höj ljudet på TV:n och starta appen.- Följ instruktionerna och bedöm värdet på föremålen sompresenteras på din telefon/surfplatta.Förutom att delta i spelet så får du med appen chansen attfördjupa dig i den fakta som presenteras om föremålen underprogrammet.Har du svårt att hålla koll på Antikrundans sändningstider? Vill duvara säker på att inte missa när Antikrundan turnerar Sverige? Medappen får du möjlighet att ta emot påminnelser så att du aldrig merbehöver missa dessa tillfällen.Ladda ner appen idag och häng med oss när Antikrundan harsäsongspremiär den 14 januari 2016!Citing Antikrundanobjects while experts. Are you as good as Knut Knutsson at valuingantiques? Join us on Antiques Roadshow and test your skills whileyou watch the program!How to use:- Download the app.- Run Started Antikrundan on your TV (Thursdays at 20:00 or at anytime on SVT Play).- Raise the sound on the TV and start the app.- Follow the instructions and judge the value of the objectspresented on your phone / tablet.In addition to participating in the game to get the app chanceto immerse yourself in the facts presented about the objects in theprogram.Do you have trouble keeping track of Antikrundan broadcast? Do youwant to be sure not to miss when Antikrundan touring Sweden? Theapp comes with the ability to receive reminders so you never missthose times.Download the app today and join us when Antikrundan the seasonpremiere January 14, 2016!
Julkalendern: Sagogrynets resa 1.0.1 APK
"Sagogrynets resa" är en app för barn från Sveriges Television.Spelet är framtaget till julkalendern "Barna Hedenhös uppfinnerjulen" som sänds i SVT1 och Barnkanalen 2013.Ditt uppdrag är att tända stjärnan!Spelet erbjuder en kombination av kreativitet och spännandeutmaningar.Genom att förflytta det magiska sagogrynet från stenåldern tillnutid lyckas du med uppdraget och bygger samtidigt din alldelesegna drömraket.I Sagogrynets resa kan du:- bygga på din raket och testa nya delar i raketlabbet- flyga med raketen i 24 olika banor- plocka sagostoft som kan ge dig nya raketdelar- spara din raket- spara upp till fyra pågående spel på en och samma enhetAppen är framtagen i samarbete med barn och noga testad så attden ska vara rolig och spännande för framförallt barn från 6 år,men spelet ska även erbjuda utmaningar för betydligt äldrebarn."Sagogrynets resa" är gratis och det finns inga köp inne i appen(inga in app purchases)."Sagogrynets trip" is an app for kids from Swedish Television. Thegame is designed to Christmas Calendar "Barna Hedenhös inventsChristmas" broadcast by BBC1 and Barnkanalen 2013.Your mission is to light the star!The game offers a combination of creativity and excitingchallenges.By moving the magic fairy pellet from the Stone Age to the presentday succeed with the mission while building your very own dreamrocket.In Sagogrynets trip you can:- Build on your rocket and test new parts in the rocket lab- Fly with the rocket in 24 different courses- Pick fairy dust that can give you new rocket parts- Save your rocket- Save up to four games in progress on the same unitThe app was developed in collaboration with children andthoroughly tested so it should be fun and exciting, especially forchildren from 6 years, but the game will also offer challenges formuch older children."Sagogrynets trip" is free and there is no purchase inside theapp (no in app purchases).
SVT Språkplay 3.1.427 APK
With SVT Språkplay you can watch SVT’s programs and get help todevelop your Swedish language. This is the app for you who is arefugee, newly arrived or other immigrant to Sweden. - Click wordsand expressions in closed captions and get language support totwenty-five common immigrant languages. - Read the closed captionsseparately with integrated language exercises - Get recommendedprograms for you who are learning Swedish - Use smart filters tofind program of right LENGTH and DIFFICULTY (easy, intermediate,difficult) - Get a list of your latest viewed programs for easyaccess and repetition - Explore the Swedish vocabulary in a visualoverview and follow the progress of your own Learning profile -Gamification: monitor your activity with graphs and set personallearning goals - Connect or register a user account for back-up andsynchronizing your Learning profile. Enter your current Swedishlanguage level (CEFR scale) in SVT Språkplay: A1 (beginner) if youunderstand very common words and simple sentences A2 (basic) if youcan read short and simple texts B1 (intermediate) if you canunderstand texts with everyday language B2 (upper intermediate) ifyou can read texts about modern problems and different views C1(advanced) if you can understand long and complex texts withdifferent styles C2 (fluent) if you can understand all kinds oftexts If you don’t know any Swedish language yet then SVT Språkplaycan be difficult to use. SVT Språkplay today offers languagesupport to English, Russian, Spanish, Arabic, Turkish, Albanian,Bosnian, Croatian, Persian, Finnish, Greek, Kurdish, Serbian,Somali, Azeri, Ahmaric, Tigrinya, Pashto, French, Mandarin(Chinese), Polish, Romanian, Thai, German. For smart use of yourmobile data allowance we recommend that you connect your mobilephone or tablet to a wireless network (wifi) when it is possible.
Mitt i naturen 1.1.1 APK
Mitt i naturen är till för dig som gillar djuroch natur. Här kan du ta del av andras bilder och filmer från skogoch mark. Och genom att skicka in egna bilder och filmer, har duockså möjlighet att få dem visade i Mitt i naturens tv-program,samt att tävla om titeln årets Tittarfilm.Här kan du även se om det finns bilder eller filmer som är tagnapå din favoritplats. Eller ta reda på var en bild eller film ärfotad.Det är också lätt att hitta naturbilder och -filmer som fåttandras uppskattning i form av många kommentarer, gillat-tryck ochdelningar.Funktioner:* Dela dina bilder och filmer med Mitt i naturensanvändare* Inskickade bilder och filmer kan även visas i tv-programmet Mitti naturen* Titta på, kommentera och gilla andras bilder och filmer* Ta reda på var andras naturbilder och –filmer är tagna* Se en kartvy över var dina egna bilder och filmer är fotade* Se en kartvy över var alla användarnas bilder och filmer ärtagna* Dela till Facebook och Twitter* Ta bilder och filmer med mobilens kamera* Hämta bilder och filmer från mobilens galleri* Stöd för Android 4xMy nature is for thosewho likes animals and nature. Here you can take advantage of otherpeople's pictures and movies from the forest. And by submittingtheir own photos and videos, you also have the opportunity to havethem displayed in the midst of nature's television programs, and tocompete for the title of this year's Film Viewing.Here you can also see if there are pictures or movies that aretaken at your favorite location. Or find out where an image ormovie is photographed.It is also easy to find nature pictures and movies with othersestimate as many comments, liked pressures and divisions.Features: * Share your photos and videos with the midst of nature'susers * Submissions of photos and movies can also be shown in theTV program the midst of nature * View, comment on and like other people's photos andvideos * Find out where the nature of others pictures and videos arecaptured * See a map view of where your pictures and movies arewearing * See a map view of where all users' pictures and videos aretaken * Share on Facebook and Twitter * Take photos and videos with the phone's camera * Download pictures and movies from the mobile gallery * Support for Android 4x
Amigo Grande APK
Appen används samtidigt som du tittar påAmigoGrande på din TV eller Barnkanalen.se. Här får du, ung somgammal,äntligen chansen att var med och tävla i programmettillsammans medOla, Simultanpacifisten,Hårdrocksgiraffen,Religionkunskapsboogiewoogiemannen och alla andrafigurer i AmigoGrandes värld.Så här gör du:- Ladda ned appen- Kör igång Amigo Grande på din TV (fredagar klockan 18:55iBarnkanalen eller när som helst på Barnkanalen.se)- Höj ljudet på TV:n och starta appen- Följ instruktionerna och tävla sedan stenhårt ifrågorna,tävlingarna och spelen som dyker upp på dintelefon/surfplatta.”Amigo Grande” är gratis och det finns inga köp inne iappen.Ladda ned appen idag och häng med på glädjetåget när AmigoGrandehar säsongspremiär den 23 januari.The app is used whileyouwatch Amigo Grande on your TV or Barnkanalen.se. Here you go,youngand old, finally got the chance to Compete in the programtogetherwith Ola, Simultanpacifisten, Hard Rock Giraffe,ReligiousKnowledge Boogie Woogie Man and all other figures in theAmigoGrandes world.To do this:- Download app- Run Started Amigo Grande on your TV (Fridays at 18:55inBarnkanalen or anytime on Barnkanalen.se)- Turn up the sound on the TV and start the app- Follow the instructions and then compete hard in theissues,contests and games that pop up on your phone / tablet."Amigo Grande" is free and there is no purchase insidetheapp.Download the app today and join us for joy train whenAmigoGrande season premiered on 23 January.
Musikhjälpen 1.4.2-release APK
Musikhjälpens officiella app! Följ med i sändningen, påverkar detsom händer i glasburen och donera pengar på ett smidigt sätt genomatt önska låtar! Funktioner i appen: FÖLJ SÄNDNINGEN I appen kan dufölja sändningen live hela veckan via video eller radio. Du kanockså se dagens aktuella schema så du snabbt får koll på när dinfavorit gästar glasburen! PÅVERKA DET SOM HÄNDER I GLASBUREN Vivill att ni är med och påverkar årets sändning genom att skickakärlek, tycka till och delta i omröstningar! - Skicka kärlek tillglasburen Skicka er kärlek genom att trycka på hjärt-emojin i appennär den är aktiv, under en begränsad tid kan du skicka så mycketkärlek du vill och samtidigt se hur hjärtan sprids i rutan! -Tycktill & påverka Under veckan kommer vi fråga er där hemma vad nitycker om det som händer i glasburen! Du har då också chansen attrösta om vad du vill ska hända i sändningen! ÖNSKA LÅTAR Din musikräddar liv! I appen kan du enkelt donera pengar genom att önskalåtar! Välj din låt och hur mycket du vill skänka. Om du vill fårdu gärna skicka med en motivering eller hälsning! Välj sedan om duvill betala via SMS, Swish eller betalkort. Om du har övriga frågorfår du gärna maila oss på mhappen@svt.se
Loading...