1.0.2 / December 3, 2017
(4.2/5) (608)
Loading...

Description

Kliv ner i en underjordisk värld & bygg egna robotar!RobotenGorbi hittar ett övergivet gammalt robotlabb. Men delarna till dom24 robotarna har försvunnit ner i mystiska gångar i underjorden.Kan du hitta robotdelarna och bygga ihop robotarna igen? Varje dagfram till julafton öppnas en ny unik bana där du måste lösa klurigapussel och undvika farliga hinder - välkommen ner i Gorbis mystiskavärld.I “Gorbis robotlabb” kan du:* Samla på dig robotdelar &bygga robotar* Uppleva 24 unika banor där du löser olika pussel ochtar dig förbi kluriga hinder* Färglägga dina robotar* Spara upptill fem pågående spel på en och samma enhetSpelet erbjuder enkombination av kreativitet, överraskningar och spännandeutmaningar.“Gorbis Robotlabb” är en app för barn från SverigesTelevision. Spelet är framtaget till julkalendern “Jakten påtidskristallen” som sänds i SVT1 och Barnkanalen under december2017.Appen är framtagen i samarbete med barn och noga testad så attden ska vara rolig och spännande för framförallt barn från 6 år,men spelet ska även erbjuda utmaningar för betydligt äldrebarn.“Gorbis Robotlabb” är gratis och det finns inga köp inne iappen (inga in app purchases).Step down into an underground worldand build their own robots!The robot Gorbi finds an abandoned oldrobot lab. But parts of those 24 missiles have disappeared into themysterious paths of the underworld. Can you find the robot partsand assemble robots again? Every day until Christmas Eve, opened anew unique track where you have to solve challenging puzzles, andavoid dangerous obstacles - welcome lose Gorbis mysterious world.In"Gorbis robot lab" you can:* Collect robot parts and build robots*Experiencing 24 unique courses where you solve various puzzles andtake you past tricky obstacles* Colorize your robots* Up to fivecurrent games on one deviceThe game offers a combination ofcreativity, surprises and exciting challenges."Gorbis Robot Lab" isan app for kids from the Swedish Television. The game is designedto Advent Calendar "Raiders of time crystal" broadcast in BBC1 andChildren's Channel in December 2017.The app was developed incollaboration with children and thoroughly tested, so it should befun and exciting, especially for children from 6 years, but thegame will also offer challenges for much older children."GorbisRobot Lab" is free and no purchase inside the app (no in apppurchases).

App Information Julkalendern: Gorbis Robotlabb

 • App Name
  Julkalendern: Gorbis Robotlabb
 • Package Name
  se.svt.julkalendern2017
 • Updated
  December 3, 2017
 • File Size
  92M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0.2
 • Developer
  Sveriges Television AB
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
  Sveriges Television Oxenstiernsgatan 26-34 105 10 Stockholm
 • Google Play Link

Sveriges Television AB Show More...

SVT Play 6.2.17 APK
Med SVT Play kan du se SVTs program och sändningar när och där detpassar dig bäst. Med appen kan du: - Titta på SVTs program, kanaleroch livesändningar - Fortsätta titta på program du börjat följaunder För dig - Sök och bläddra bland kategorier - Spela upp på dinTV via Chromecast Program kan ha olika rättigheter som bestämmerhur länge de finns tillgängliga i appen. Rättigheterna styr ocksåvilka program du kan se på när du är utomlands. I appen visas barade program som går att titta på. Om du upplever problem med appenså besök gärna vårt hjälpforum, http://www.svtplay.se/hjalp, därgår det både att söka efter lösningar på kända problem och ställanya frågor. With SVT Play, you can see the SVT programs andbroadcasts when and where it suits you best. With the app you can:- Watch SVT programs, channels and live broadcasts - Continue towatch the program you started to follow the order you - Search andbrowse categories - Play on your TV via Chromecast Applications canhave different rights that determines how long they are availablein the app. The rights also controls which programs you can look atwhen you are abroad. The app displays only the programs that go towatch. If you experience problems with the app, so please visit ourhelp forum, http://www.svtplay.se/hjalp, where it is possible bothto search for solutions to known problems and ask new questions.
SVT Barnkanalen 3.1.8 APK
Med Barnkanalens Play-spelare kan du se SVTs barnprogram när ochdär det passar dig bäst. Spelaren är trygg och barnanpassad. Härkan barn själva välja program enkelt och säkert, här finns barabarnprogram. Appen är framtagen i samarbete med barn och nogautvärderad för att vara rolig och enkel att använda för barn fråntre års ålder. Med Barnkanalen-appen kan du: - Titta påBarnkanalens program i en barnanpassad videotjänst - Hittaprogrammen i A-Ö-listan eller med hjälp av sökfunktionen - Upptäckanya program i ämneslistorna - Stjärnmärka dina favoritprogram föratt samla dem i favoritlistan - Spela upp programmen via Airplay -I inställningarna längst ner kan du välja om nästa avsnitt skastartas automatiskt eller inte. - I videospelarens inställningarkan du välja lägre videokvalitet om du surfar med begränsaddatapott. För bästa videokvalitet rekommenderar vi anslutning viatrådlöst nätverk (Wi-Fi). Barnkanalen-appen innehåller inga köpinuti appen (inga in-app purchases). Din mobiloperatör tar dockbetalt som vanligt för nedladdad mängd data när du surfar viamobilnätet. Kontakta din mobiloperatör om du vill veta mer om det.With Kids Channel Play players can see SVT children's program whenand where it suits you best. The player is safe and suitable forchildren. Here, children can choose the program simple and safe,there are only children's programs. The app was developed incollaboration with children and carefully evaluated to be fun andeasy to use for children from age three. With the Children'sChannel app, you can: - Watch Children's channel program in a childappropriate video service - Find programs in the AZ list or byusing the search function - Discovering new programs in the topiclists - Starring your favorite programs to collect them in thefavorites list - Play programs via Airplay - In the settings at thebottom, you can choose the next section to start automatically ornot. - In the video player settings, you can select a lower videoquality if you surf with limited data pool. For the best videoquality, we recommend connection via wireless network (Wi-Fi).Children's Channel app contains no purchase inside the app (noin-app purchases). Your mobile operator will be paid as usual forthe amount of data downloaded while browsing through the mobilenetwork. Contact your mobile operator if you want to know moreabout it.
SVT Nyheter 2.8.0.6 APK
SVT Nyheter är det enkla sättet hålla sig uppdaterad med Sverigesstörsta nyhetsredaktion. I den uppdaterade native-appen får dutydligare överblick och snabbare koll på läget. För det som händerdär du bor, i Sverige och i världen. Här hittar du hela SVT:snyhetsbevakning med granskningar, fördjupning och analyser. Alltgivetvis utan reklam. Har du synpunkter, ris eller ros? Vi villgärna ha dina åsikter! Mejla gärna till [email protected]är kan du läsa om hur SVT behandlar personuppgifter:https://kontakt.svt.se/guide/cookies-och-personuppgifter SVT Newsis the easy way to keep up to date with the largest newsroom. Inthe updated native app, you get clearer overview and faster trackof state. For what is happening where you live in Sweden and in theworld. Here you will find throughout SVT's news coverage of audits,depression and analyzes. All of course without advertising. If youhave comments, criticism or praise? We welcome your opinions!Please email to [email protected] Here you can read abouthow SVT processing of personal data:https://kontakt.svt.se/guide/cookies-och-personuppgifter
Lilla Aktuellt Kollen 3.0.1 APK
Lilla Aktuellt Kollen är en fråge-app där barn i åtta- tilltolvårsåldern får möjlighet att tycka till kring nyheter, aktuellahändelser och snackisar. I appen kan användarna också bilda sig enuppfattning om vad jämnåriga i Sverige tycker om olika saker. LillaAktuellt Kollen ger barnen makt. Den lyfter fram deras åsikter ochtankar och ger dem möjlighet att se sig själva i sin omvärld. Genomappen kan också Lilla Aktuellt-redaktionen göra barnens åsikter ochtankar mer synliga i programmen. Med Lilla Aktuellt Kollen kan du:- Svara på hur du mår och hur du tänker och tycker om olika ämnen -Svara på frågor från andra i din ålder - Få meddelanden om vad somär mest aktuellt just idag - Ta reda på vad andra i din ålder iSverige tycker om olika saker - Upptäcka vad kända personer ellerLilla Aktuellts redaktion svarar på olika frågor Lilla AktuelltKollen är trygg, barnanpassad och användarna är anonyma. Den ärframtagen i samarbete med målgruppen och noga utvärderad för attvara rolig, lärande och enkel att använda. Appen är gratis attladda ner och det finns inga köp i den när den används (in-apppurchases). Din mobiloperatör tar dock betalt som vanligt förnedladdad mängd data när du surfar via mobilnätet. Kontakta dinmobiloperatör om du vill veta mer om det. Little Current Kollen isa question-app where children of eight to twelve years of age havethe opportunity to speak up on news, current events and gossip. Theapp also allows users to get an idea of ​​what their peers inSweden likes different things.   Little Current Kollen giveskids the power. It highlights their views and thoughts and allowsthem to see themselves in their environment. The app can alsoLittle Current editorial team make the children's opinions andthoughts more visible in the programs.   With Little CurrentKollen, you can: - Respond to how you feel and how you think andfeel about various topics - Answering questions from others in yourage - Get notifications about what is most relevant right now -Find out what others in your age in Sweden likes different things -Discover What famous people or Little Currents editorial respondsto various questions   Little Current Kollen is safe, suitablefor children and the users are anonymous. It has been developed incollaboration with the target audience and carefully evaluated tobe fun, learning and easy to use.   The app is free todownload and there are no buy it when it is used (in-apppurchases). Your mobile operator will be paid as usual for theamount of data downloaded while browsing through the mobilenetwork. Contact your carrier for more details about it.
Bolibompa 3.16.0 APK
Boliboo! Hälsa på i drakens trädgård! Här kan du spela roliga speloch se de senaste av avsnitten av Bolibompa. Allt innehåll ärpedagogiskt förankrat, har testats av förskolebarn och utvecklaslöpande. Just nu kan man bl a: - Väcka draken - Se avsnitt avBolibompa i en barnanpassad videospelare - Leka kurragömma meddraken - Poppa ballonger - Hämta paket i drakens brevlåda - Målaoch lära siffror För föräldrar finns en timerfunktion där man kanställa in hur länge barnen ska kunna använda appen. För att se påvideo i appen krävs internetuppkoppling, för bästa videokvalitetrekommenderas WiFi. Bolibompa-appen innehåller inte köp inutimobilen (in-app purchases). Boliboo! Heal in the dragon's garden!Here you can play fun games and see the latest episodes ofBolibompa. All content is pedagogically anchored, has been testedby preschool children and is continuously evolving. Right now youcan include: - Wake up the dragon - See section of Bolibompa in achild-made video player - Play the game with the dragon - Poppingballoons - Download packages in the dragon's mailbox - Paint andlearn numbers For parents there is a timer function where you canset how long the children can use the app. To watch video in theapp requires internet connection, for best video quality, WiFi isrecommended. The Bolibompa app does not include purchases insidethe mobile (in-app purchases).
SVT Språkplay 2.8.312 APK
With SVT Språkplay you can watch SVT’s programs and get help todevelop your Swedish language. This is the app for you who is arefugee, newly arrived or other immigrant to Sweden. - Click wordsand expressions in closed captions and get language support toeighteen common immigrant languages. - Read the closed captionsseparately with integrated language exercises - Get recommendedprograms for you who are learning Swedish - Get a list of yourlatest viewed programs for easy access and repetition - Explore theSwedish vocabulary in a visual overview and follow the progress ofyour own Learning profile - Connect or register a user account forback-up and synchronizing your Learning profile. Enter your currentSwedish language level (CEFR scale) in SVT Språkplay: A1 (beginner)if you understand very common words and simple sentences A2 (basic)if you can read short and simple texts B1 (intermediate) if you canunderstand texts with everyday language B2 (upper intermediate) ifyou can read texts about modern problems and different views C1(advanced) if you can understand long and complex texts withdifferent styles C2 (fluent) if you can understand all kinds oftexts If you don’t know any Swedish language yet then SVT Språkplaycan be difficult to use. SVT Språkplay today offers languagesupport to English, Russian, Spanish, Arabic, Turkish, Albanian,Bosnian, Croatian, Persian, Finnish, Greek, Kurdish, Serbian,Somali, Azeri, Ahmaric, Tigrinya and Pashto For smart use of yourmobile data allowance we recommend that you connect your mobilephone or tablet to a wireless network (wifi) when it is possible.For full-screen play, turn your device to landscape. You can watchthe videos on a big screen. If you have TV with Chromecast, startplaying a video and tap the cast button. Big screen can show wordtranslations automatically, and you can look up words and take wordtest on your device.
Melodifestivalen 4.3.1 APK
Med Melodifestivalens officiella app kan du rösta med hjärtat –helt gratis! Du kan också läsa nyheter om Melodifestivalen, lyssnapå låtarna, se höjdpunkter ur programmet och tippa resultatet.Appen går endast att använda i Sverige.För att rösta klickar ellertrycker du på hjärtat i appen så att det växer. Ett fullstorthjärta är lika med en röst. I direktsändningen syns det hurintensivt du och alla andra som har appen hjärtröstar. Du kanhjärtrösta upp till fem gånger på varje bidrag. Se hur dina vännerhar hjärtröstat och tippat genom att koppla ditt användarkonto tillFacebook.I Melodifestivalens officiella app hittar du:* Rösta – härkan du under pågående direktsändning rösta på bidragen i kvällensstartfält och se vilket bidrag som står på scenen just nu.* Nyheter– få koll på det senaste och hetaste kring Melodifestivalen! Varjedag väljer vi dessutom ut de bästa artiklarna från andranyhetskällor och länkar till dem.* Recaps – är vårasammanfattningar av deltävlingarna efter att de har ägt rum. Härhittar du höjdpunkter och röst- och tittarsiffror, bland annat.*Tippa – glöm inte att gissa resultatet, vecka för vecka. Om du harkopplat ditt konto i appen till Facebook kan du se vilka av dinavänner som tippat bäst och jämföra med din egen tippning.* Bidragen– här hittar du allt om bidragen: lyssna, läs låttexter och få kollpå både artist och upphovspersoner. Efter fjärde deltävlingen kandu lyssna på samtliga 28 bidrag!With Melodifestivalen official app,you can vote with your heart - for free! You can also read the newsabout the Eurovision song contest, listen to songs, watchhighlights from the program and predict the result.The app can onlybe used in Sweden.To vote, click or touch the heart of the app sothat it grows. A full-size heart is equal to one vote. In the livebroadcast, you can see how intensely you and everyone else who hasthe app cardiac vote. You can cardiac vote up to five times on eachcontribution. See how your friends have heart voted and tipped bylinking your user account to Facebook.In Melodifestivalen officialapp you will find:* Vote - here you can during the live vote forthe contributions of the evening's line-up and see whatcontribution is at the stage right now.* News - keep track of thelatest and hottest on the Eurovision Song Contest! Every day weselect also the best articles from other news sources, and links tothem.* Recaps - are our summaries of the races after they havetaken place. Here you will find the highlights and voice andratings, among others.* Tip - do not forget to guess the outcome,week by week. If you have linked your account in the app toFacebook, you can see which of your friends who tipped best andcompare to your own tipping.* Contributions - here you will findall of the contributions: listen, read the lyrics and keep track ofboth artists and creators. After the fourth round, you can listento all 28 contributors!
SVT Sport 1.2.6 APK
SVT Sport är det snabba och enkla sättet att hålla sig uppdateradmed de senaste livesändningarna och sportnyheterna från SVT. Iappen hittar du alla program, tv-inslag, artiklar och ensporttablå. I appen finns också:- Push-notiser till din mobil vidstora sporthändelser.- Text-TV 300 - vrid på telefonen för attsnabbt komma dit.- Enkla genvägar till just dina favoritsporter.Dethär är den första versionen av appen och vi vill gärna höra dutycker. Hör av dig till SVT:s Tittarservice.SVT Sport is the fast,easy way to keep up to date with the latest live broadcasts andsports news from SVT. In the app you will find all the programs, TVspots, articles and a sports schedule. The app also:- Pushnotifications to your mobile at major sports events.- Teletext 300- turn the phone to quickly get there.- Simple shortcuts to suityour favorite sports.This is the first version of the app, and we'dlove to hear your thoughts. Please let SVT Viewing Service.
Loading...