120.3115.A06 / December 26, 2018
(4.7/5) (55)
Loading...

Description

Widget ngoài màn hình Home screen điện thoại: - Bấm vào dãy số kếtquả để cập nhật - Bấm vào giá trị giải Jackpot để chuyển đổi giữa6/45 và 6/55. Thống kê tần suất, thời gian các bộ số từ có độ dàitừ 1, 2 đến 7 số. Tìm kiếm các bộ số theo kết quả thống kê có được,từ đó giúp các bạn dễ dàng chọn các bộ 2, 3, 4 số .v.v. chưa xuấthiện, hoặc ít xuất hiện. Tham gia vào cộng đồng chơi xổ sốvietlott, cùng trò chuyện, kết bạn, thảo luận (beta) Cập nhật, tracứu kết quả vé xổ số Vietlott Mega 6/45, Power 6/55. Quản lý, lưutrữ vé đã mua. Lưu và so kết quả vé số. Nhập vé số bằng Camera(hoặc giữ một lúc để nhập vé số thủ công). Danh sách kết quảVietlott Mega 645, Power 655 Xem video quay số trực tiếp. Giao diệnđơn giản, dễ sử dụng: Vuốt xuống để cập nhật Thống kê kết quả chitiết. Sắp xếp theo thời gian, tần suất, số ra nhiều nhất, số ra lầncuối. Lần cuối cùng ra của một số. Quay và lưu số ngẫu nhiên Bản đồdanh sách điểm bán hàng toàn quốc Có thể xóa và tải lại toàn bộ kếtquả trong trường hợp kết quả bị lỗi hoặc thiếu do rớt kết nối,đường truyền, gặp sự cố .v.v. Cập nhật kết quả theo yêu cầu, khôngchạy ngầm, tiết kiệm dữ liệu, tài nguyên hệ thống. Widget outsidescreen Home screen phone:  - Click on the result series toupdate  - Click Jackpot value to switch between 6/45 and 6/55.Statistics frequency, time the word sets are from 1, 2 to 7numbers. Search for numbers based on statistical results, whichmakes it easy to select sets of 2, 3, 4, and so on. not appearing,or appear less. Join the community of vietlott lottery, chat, makefriends, discuss (beta) Update the results lottery ticket VietlottMega 6/45, Power 6/55. Manage and store tickets purchased. Save andcompare lottery tickets. Enter lottery tickets by camera (or keep amoment to enter lottery tickets). List of results Vietlott Mega645, Power 655 Watch live video calling. Simple, easy-to-useinterface: Swipe down to update Detailed result statistics. Sort bytime, frequency, maximum output, last output. Last time out ofsome. Record and save random numbers National sales point list mapIt is possible to delete and reload entire results in case theresult is broken or missing due to connection failure, transmissionline, problem etc. Update the results on demand, do not rununderground, save data, system resources.

App Information Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55, Mega 6/45

 • App Name
  Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55, Mega 6/45
 • Package Name
  com.tk.mega645
 • Updated
  December 26, 2018
 • File Size
  5.4M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  120.3115.A06
 • Developer
  SAN Softwares
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

SAN Softwares Show More...

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55, Mega 6/45 120.3115.A06 APK
SAN Softwares
Widget ngoài màn hình Home screen điện thoại: - Bấm vào dãy số kếtquả để cập nhật - Bấm vào giá trị giải Jackpot để chuyển đổi giữa6/45 và 6/55. Thống kê tần suất, thời gian các bộ số từ có độ dàitừ 1, 2 đến 7 số. Tìm kiếm các bộ số theo kết quả thống kê có được,từ đó giúp các bạn dễ dàng chọn các bộ 2, 3, 4 số .v.v. chưa xuấthiện, hoặc ít xuất hiện. Tham gia vào cộng đồng chơi xổ sốvietlott, cùng trò chuyện, kết bạn, thảo luận (beta) Cập nhật, tracứu kết quả vé xổ số Vietlott Mega 6/45, Power 6/55. Quản lý, lưutrữ vé đã mua. Lưu và so kết quả vé số. Nhập vé số bằng Camera(hoặc giữ một lúc để nhập vé số thủ công). Danh sách kết quảVietlott Mega 645, Power 655 Xem video quay số trực tiếp. Giao diệnđơn giản, dễ sử dụng: Vuốt xuống để cập nhật Thống kê kết quả chitiết. Sắp xếp theo thời gian, tần suất, số ra nhiều nhất, số ra lầncuối. Lần cuối cùng ra của một số. Quay và lưu số ngẫu nhiên Bản đồdanh sách điểm bán hàng toàn quốc Có thể xóa và tải lại toàn bộ kếtquả trong trường hợp kết quả bị lỗi hoặc thiếu do rớt kết nối,đường truyền, gặp sự cố .v.v. Cập nhật kết quả theo yêu cầu, khôngchạy ngầm, tiết kiệm dữ liệu, tài nguyên hệ thống. Widget outsidescreen Home screen phone:  - Click on the result series toupdate  - Click Jackpot value to switch between 6/45 and 6/55.Statistics frequency, time the word sets are from 1, 2 to 7numbers. Search for numbers based on statistical results, whichmakes it easy to select sets of 2, 3, 4, and so on. not appearing,or appear less. Join the community of vietlott lottery, chat, makefriends, discuss (beta) Update the results lottery ticket VietlottMega 6/45, Power 6/55. Manage and store tickets purchased. Save andcompare lottery tickets. Enter lottery tickets by camera (or keep amoment to enter lottery tickets). List of results Vietlott Mega645, Power 655 Watch live video calling. Simple, easy-to-useinterface: Swipe down to update Detailed result statistics. Sort bytime, frequency, maximum output, last output. Last time out ofsome. Record and save random numbers National sales point list mapIt is possible to delete and reload entire results in case theresult is broken or missing due to connection failure, transmissionline, problem etc. Update the results on demand, do not rununderground, save data, system resources.
Dragon vs Elves 1.0.beta02 APK
SAN Softwares
You are a baby dragon fighting the elves to save his castle.Touch,hold and release your finger anywhere in the screen to fire.
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45, Power 6/55 2.3146.A08 APK
SAN Softwares
Cập nhật, tra cứu kết quả vé xổ số Vietlott Mega 6/45, Power6/55.Nhập vé số bằng Camera (hoặc giữ một lúc để nhập vé số thủcông).Danh sách kết quả xổ số Vietlott Mega 645, Power 655. Lưu vàso kếtquả vé số. Giao diện đơn giản, dễ sử dụng: Vuốt xuống để cậpnhậtThống kê kết quả chi tiết. Sắp xếp theo thời gian, tần suất, sốranhiều nhất, số ra lần cuối. Lần cuối cùng ra của một số. Thốngkênâng cao tần suất các bộ số (1, 2, 3 .. 7 số) đã ra Quay và lưusốngẫu nhiên Widget ngoài màn hình Update, search Vietlott Mega6/45,Power 6/55 lottery ticket results. Enter lottery tickets byCamera(or hold for a moment to enter lottery tickets manually).List ofVietlott Mega lottery results 645, Power 655. Save andcomparelottery results. Simple interface, easy to use: Swipe downtoupdate Statistics of detailed results. Sort by time,frequency,maximum output, last issue. The last time out of some.Advancedstatistics of frequency sets of numbers (1, 2, 3. 7numbers) areout Turn and save random numbers Widget outside thescreen
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45, Power 6/55 6.3238.B19 APK
SAN Softwares
Widget cập nhật kết quả ở ngoài màn hình chính: Bấm vào giảithưởngđể thay đổi hiển thị. Bấm vào dãy số trúng thưởng quả để cậpnhậtGiao diện đơn giản, dễ sử dụng: Vuốt xuống để cập nhật Cậpnhật,tra cứu kết quả vé xổ số Vietlott Mega 6/45, Power 6/55nhanhchóng, chính xác Nhập vé số bằng Camera (hoặc giữ một lúc đểnhậpvé số thủ công). Danh sách kết quả Vietlott Mega 645, Power655.Lưu và so kết quả vé số. So sánh với các lần quay trước, sắpxếptheo thời gian/giá trị Thống kê chi tiết, tần suất, kết quả xổsốVietlott Mega 645, Power 655 Thống kê nâng cao: Tìm kiếm các bộsốgồm 2, 3 đến 7 số đã xuất hiện Sắp xếp theo thời gian, tần suất,sốra nhiều nhất, số ra lần cuối, lần cuối cùng ra của một số. Quayvàlưu số ngẫu nhiên. Xóa và tải lại kết quả trong trường hợplỗi(Không ảnh hưởng đến các phần khác) Widget for updatingresultsoutside the main screen: Click on prizes to change thedisplay.Click on the winning numbers to update Simple interface,easy touse: Swipe down to update Update, search results of VietlottMega6/45, Power 6/55 lottery tickets quickly and accuratelyEnterlottery tickets with Camera (or hold for a while to enterlotterytickets manually). Result list Vietlott Mega 645, Power 655.Saveand compare lottery results. Compare with previous spins,sorted bytime / value Detailed statistics, frequency, lotteryresultsVietlott Mega 645, Power 655 Advanced statistics: Search forsetsof numbers 2, 3 to 7 that have appeared Sort by time,frequency,most output, last out, last out of a number. Dial andsave randomnumbers. Delete and reload the results in case of errors(Does notaffect other sections)
Loading...