1.0 / August 3, 2013
(4.5/5) (223)

Description

Kadir suresi uygulamasında kadir gecesi hakkındabilgiler,faziletleri vemübarek kadir gecesinde yapabileceğinizibadetleri bulabilirsiniz.İstek görüş ve önerileriniz içingokhanaliccii@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.Kadir time tothe applicationInformation about the Night of Qadr, the meritsandyou will find that you can do on the night of magnitude blessedprayers.You can mail your comments and suggestions to Wishgokhanaliccii@gmail.com.

App Information Kadir Suresi ve Duası

 • App Name
  Kadir Suresi ve Duası
 • Package Name
  com.alcsoft.kadirsuresi
 • Updated
  August 3, 2013
 • File Size
  942k
 • Requires Android
  Android 1.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  alc-soft
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link
alc-soft Show More...
Fetih Suresi(Sesli) 1.0 APK
alc-soft
Fetih suresini sesli olarak dinleyebilir,okuyabilirsiniz ve ayrıcamealini okuyabilirsiniz."Biz sana apaçık bir fetih verdik. Tâ kiAllah, senin günahından, geçmiş ve gelecek olanı bağışlasın ve sanaolan nimetini tamamlasın ve seni doğru bir yola iletsin. Ve Allahsana şanlı bir zafer versin. O, imanlarına iman katsınlar diyemü'minlerin kalblerine huzûr indirdi. Göklerin ve yerin askerleriAllah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır."(1-4).Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur: bu gece bana öyle birsure indirildi ki o sure benim için dünya ve içinde bulunan herşeyden daha hayırlıdır. (sahihi buhari) bir diğer hadiste: fetihsuresini okuyan kimseye hudeybiye ağacının altında Hz. Muhammed(s.a.v) e biat eden kimse gibi sevab vardır.( Ubey bin kab r.adan)İbni mesud r.a dan: Rasulullah buyurdu ki: Ramazanın birincigecesinde kim nafile namaz kılıp namaz içinde fatihadan sonra Fetihsuresini okursa Allah Teala o kimseyi bütün sene korur.Fatah sureyou can listen to the audio, you can read and you can also read themeal."We thee a manifest conquest gave. Ta God, your sins, past andfuture, one forgive and you completes His Favor to you and you aright way forward get. And God you a glorious victory give. Hefaith, faith in the floor so that they believers heart of theSadness is lowered. heavens and the earth belongs to Allah'ssoldiers. Allah is Knower, the Wise is everything. " (1-4).ProphetPBUH said: me tonight, so he downloaded a period of time for me isbetter than the world and everything contained within. (SahihBukhari) In another hadith: Hudeybiye to anyone who reads the timeof conquest under the tree Hz. Muhammad (pbuh) as a reward toanyone who has allegiance. (Ubayda thousand boats from r)From IbnMas'ud ra: Rasulullah said: the first night of Ramadan in prayerprayed in vain who read the Fatiha sura after the Fatah AlmightyAllah that if anyone keeps all year.
Yasin Suresi(Sesli) 2.0.1 APK
alc-soft
Yasîn sûresinin faydalarıHadîs-i şerîfte buyuruldu ki:“Kur'ân-ıkerîmde bir sûre vardır ki, ona Allah katında "Azîme" denir. Osûreyi okuyan kimse, kıyâmet günü çok kimseye şefaat edecektir. Osûre Yasîn sûresidir.”Yasîn sûre-i şerîfesini okumanınfaidelerinden birkaçı:1- Eceli gelmiyen hasta şifâ bulur.2- Eceligelen hasta ölüm acısı duymaz.3- Ölürken Cennet meleklerinigörür.4- İnsan korktuğundan emin olur.5- Garipler yardımcı bulur.6-Aç olan, tok olur. Yani ummadığı yerden rızık gelir.7- Susuz olan,kanıncaya dek su bulur.8- Bekarların evlenmesi kolay olur.9-Elbisesi olmayan elbise bulur.10- Gayb olan şey bulunur.Fakatbunlara niyyet ederek ve inanarak okumak lazımdır.İmâm-ı Şa'rânîbuyuruyor ki:"Hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa, sevâbıSeyyidet Nefîse hazretlerine olmak üzere, Allah için, üç Yasînokumak veya bir koyun kesmek nezrim olsun derse, bu dileğinin kabulolduğu çok tecrübe edilmiştir."Malik bin Yesar (ra)' dan rivayetedilmiştir: Peygamber (sav); "Kur'an'ın kalbi Yasin-i Şerif'tir.Kim onu Allah rızasını talep ederek ve ahiret sevabı için okursa,Allah onun günahlarını magfiret eder. Onu ölülerinizin üzerineokuyunuz." buyurdu.-Ebu Hureyre (ra)' dan rivayet edilmiştir:Peygamber (sav) şöyle buyurdu; "Kim bir gecede, Allah rızası içinYasin'i okursa günahları af olunur."-Enes (ra)' dan rivayetedilmiştir: dedi ki; Rasulullah (sav) buyurdu: "Herşeyin bir kalbivardır ve Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Her kim Sure-i Yasin'iokursa Allah ona bu sureyi okuması sebebiyle Kur'an'ı on kereokumuş kadar sevap ihsan eder."-Hz. Ali (ra)' den rivayetedildigine göre Rasulullah (sav) kendilerine şöyle demiştir: "YaAli! Yasin Suresini oku, zira Yasin Suresinde on bereketvardır;1-Yitigi olan okursa yitigine kavuşur,2-Mahkum okursahapisten kurtulur,3-Çıplak okursa giydirilir,4-Onu okuyan açdoyar,5-Bekar okursa evlendirilir,6-Yolcu okursa yolculugundayardım görür,7-Susuz okursa suya kanar,8-Hasta okursa afiyet bulupiyileşir,9-Korku içinde olan okursa korktugundan eminolur,10-Ölümcül hastanın yanında okunsa elem ve ızdırabıhafifler.-Aişe (ra)' dan; "Muhakkak ki Kur'an'da bir sure vardır.Kendisini çok okuyana şefaat eder. Dinleyen ise magfiret olunur. O,Sure-i Yasin dir.Yasir benefits of surahsIt is declared inhadith:"In the Quran there is a chapter on him in the sight of God"to Azia "is called. One person who read the surahs, Doomsday day sono one will intercede. That time period is the time Yasi. "YasirSura-i-Sharif read a few of the profit to study:1 - Death of thepatients who were not healed.2 - Death from the patient feels nopain of death.3 - when you're dying to see the angels of heaven.4 -Human sure be afraid.5 - Strange finds help.6 - Open, which will besatiated. So hope comes from where sustenance.7 - Anhydrous, whichfinds water until kanınca.8 - Single of the marriage would beeasy.9 - Find the dress is not the dress.10 - Unseen things thatare found.But it is necessary to read them and believe byniyyet.Şa'rânî buyuruyor Imam said:"My patient well or if thefollowing work product, if the reward Seyyidet yummy Majestyanother to Allah, for three years and read or a sheep cut nez I getto the course of the wish as that is considered much experience hasbeen."Yes bin Malik (ra) has narrated from Prophet (saas); "Theheart of the Qur'an is Yasin-i-Sharif. Who reward him for the sakeof Allah and the Hereafter, demanding read, Allah forgiveness ofhis sins would., Please read it on your dead." He said.-Abu Huraira(ra) has narrated from Prophet (pbuh) said; "Who overnight, for thesake of Allah shall be forgiveness of sins if Yassin read."-Anas(ra) narrated from was: he said; Prophet Muhammad (pbuh) said:"Everything has a heart, and the heart of the Qur'an is Yasin.Whoever read Sura Yasin-i read this sura, Allah because he read theQur'an as much as ten times the reward Bestows . "-Prophet. Ali(ra) narrated BEEN by the Prophet Muhammad (pbuh) has said to them:"Ali read the Qur'an, in Surah because there are abundance ofthem;If one read-Yitig who regains yitig,2-If you get out of jailprisoners are read,Read naked if you are dressed in three-,4-readit saturates the hungry,If reading is mated to 5-Single,If you readthe 6-passenger sees help on the journey,If Anhydrous 7-read waterbleed,Read on to find if the patient heals 8-bon appetit,If you arein fear, afraid of 9 can be sure of reading,10 Read-fatal if thepatient's pain and suffering alongside lighter.-Aisha (ra) from;"Verily, there is a period in the Qur'an. Itself is very reads theintercession. Listen while forgiveness will be. OR, Surah Yasin-iis.
Tebareke Suresi (Sesli) 2.0 APK
alc-soft
Tebareke suresini sesli olarak dinleyebilir,okuyabilirsiniz veayrıyetten mealini okuyabilirsiniz.Tebareke (Mülk) sûresi Mekke-imükerremede nâzil oldu Otuz âyet-i kerîmedir.Sûrede; hayâtın veölümün yaratılış sebebi, âlemdekikusursuz nizam, müşriklerin(Cenâb-ı Hakk'a ortak koşanların) âhirettekiacıklı durumu, Allahüteâlânın gizli-açık her şeye vâkıf olduğuanlatılmaktadır. (İbn-iAbbâs, Taberî, Râzî)Allahü teâlâ Mülk sûresinde meâlen buyuruyorki:Sırât-ı müstekîm (İslâmiyet'in gösterdiği doğru yol) üzeregidenle, gözleriâmâ olup yüzüstüne gittiği yolu bilmiyen aynımıdır? (Âyet: 22)Mülk sûresi kötülüklerden engelleyici vekurtarıcıdır. Kabir azâbındankoruyucudur. (Hadîs-işerîf-Tirmizî)Her gece Mülk sûresini okuyanı Allahü teâlâ kabirazâbından korur. (Hadîs-işerîf-Nesâî)You can listen to the voice ofTebarek time, you can read and you can read shin meal.Tebarek the(property) sura was revealed Mekka Thirty-verse Madiran Alameda.InSurah; reason for the creation of life and death, in therealmperfect order, polytheists (of Allah Almighty, idolaters) inthe Hereafterpathetic condition, Allahu ta'ala get to grips witheverything that secret-openare described. (Ibn 'Abbas, al-Tabari,Razi)Buyuruyor property at the time Allahu ta'ala purportsthat:Sirat-i müstekîm (shown right path of Islam) which goes to theeyesGo to the blind and know the way yüzüst Is it the same? (Verse22)Property surahs blocker and is a savior from evil. Kabir fromthe punishmentprotective. (Hadith-Tirmidhi)NEW Allahu ta'ala graveevery night, read Surat al-Mulk protects from the punishment.(Hadith-i, Sheriff-Nasai)
Yasin-i Şerif(Yasin Suresi) 4.0.4 APK
alc-soft
Kur’ân-ı kerîmdeki bir sûre, okuyana şefaat eder, dinliyenin affınasebep olur, âhırette korktuğundan emin olur. Bu Yâsinsûresidir.Yasin Suresini DinlemeTürkçe Harfler ile ArapçaOkunuşuTürkçe mealiSayfa Geçiş EfektleriUygulamada internetgereksinimine ihtiyaç yoktur.Görüşlerinizi gokhanaliccii@gmail.comadresine mail atarak bize iletebilirsiniz.Kerîmdeki a chapter inthe Quran, which reads intercession, forgiveness causes dinliyeninthe Hereafter, and will be sure that he had feared. The duration ofthis age.Listening to the duration of YasinTurkish letters andArabic PronunciationOf the Turkish translationPage TransitionEffectsIn practice, the requirement of the internet is needed.Youcan send your comments by email at gokhanaliccii@gmail.com.
Amme Suresi(Sesli) 2.0 APK
alc-soft
Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki Amme Suresi hem arapça, hemTürkçe harflerle Arapça hem de Türkçe meali hem sesli olarak buuygulamada. Amme' sûresi Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi).Kırk âyet-i kerîmedir. Kıyâmet haberlerini ihtivâ ettiği içinsûreye bu mânâya gelen Sûret-ün-Nebe' denilmiştir. Amme kelimesiile başladığı için Amme sûresi de denir. Sûrede; Allahü teâlânıninsanlara olan eşsiz lütufları, kıyâmet günü ve o gün meydanagelecek hâdiseler, Cehennem'in şiddeti ve Cehennemlikler, Allahüteâlâya hesap verdikten sonra kâfirlerin pişmanlıklarıbildirilmektedir. (Senâullah Dehlevî, Abdülazîz Dehlevî,İbn-iAbbâs) Allahü teâlâ Nebe' sûresinde meâlen buyuruyor ki: Muhakkakki, Cehennem (melekler tarafından kâfirleri) bir gözetleme yeridir.Kâfir için bir dönüş yeridir. Nice devirler boyunca içindekalacaklar. Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de içilecek birşey! Bir kaynar su ve irin içecekler. (Âyet: 21-26) Nebe' sûresiniokuyan, îmânsız gitmekten emin olur. Allahü teâlâ onun rızkınıgenişletir, kendisine bol mükâfât verir. O kimse ölmedenCennet'teki yerini görür. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)OurScripture in the Public Time Quotes Quran and Arabic, and Turkishas well as the Turkish translation of the Arabic letters in thisapplication as well as voice. Public 'sura was revealed RamadaMekka (indie). Forty-verse Madiran. Judgment for the news thatthe containment of the surahs from thismeaning Contrasting-fame-Naba 'was called. Amme Amme for wordsthat start with the suras also called. In Surah; Allahuta'ala's blessings to mankind, unique, Doomsday day and futureevents are occurring that day, and the severity of Hell Hellof Allahu teâlâya give an account of the unbelieversafter regrets are reported. (Senâullah Dehlevî, AbdulazizDehlevî,Ibn 'Abbas) Nebe Allahu ta'ala 'sura purportsbuyuruyor in that: Verily, Hell (the unbelievers by angels)surveillance is the place. For disbelievers is a turnaround.Nice for cycles in will remain. There you will enjoy acoolness, nor anything to drink! One boiling water and pusdrinks. (Ayat: 21-26) Naba 'read surahs, the miscreant wouldbe sure to go. Allahu ta'ala his extends sustenance, it givesplenty of reward. He died one Sees its place in heaven.(Hadith and tafsir Beydâvî-Kadi)
Masal Perisi 1 1.1 APK
alc-soft
Internet gereksinimi olmadan Uygulamadaki masallar AğustosBöceği,Akça Dedenin Kibrit Kutusu,Akıllı Çoban AldatanKuşları,Bremen Mızıkacıları,İyi Yürekli Kraliçe,Karga ileTilki,Kendini Aslan Sanan Çiçek,Kötü Yürekli Baldıran Otu,KüçükPapatyanın Tasası,Meraklı Fil, Bahri,Pamuk Prenses masallarınısesli olarak dinleyebileceksiniz ve Uygulamada masalları dinlerekenanimasyon gösterisiyle masal karakterlerini görebilceksinizGörüş istek ve önerileriniz için gokhanaliccii@gmail.comCICADAtales Internet without the need for the application, maplegrandfather matchbox, Smart Shepherd Cheating Birds, The BremenTown Musicians, Good Hearted Queen, Crow and the Fox, He'll neverFlower, Poor Heart poison hemlock, Little Daisy is a light-hearted,curious elephant, Bahri, Snow White In practice, to listen to thevoice and animation show of fairy tales, fairy tale characters intales görebilceksiniz dinlerekenOpinion requests and suggestions gokhanaliccii@gmail.com
Namaz Sureleri(Sesli) 1.5 APK
alc-soft
Haşr,Amenarrasulü,Ayet'el Kursi ,Fatiha, fil, Kureyş, Maun, Kevser,Kafirun, Nasr,Tebbet, İhlas, Felak, Nas surelerini,surelerinanlamlarını bulabilirsiniz.Ayrıca sesli olarak dinleyebilirsiniz.
Cuma Suresi(Sesli) 2.0 APK
alc-soft
Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki Cuma Suresi hem arapça, hemTürkçe harflerle Arapça hem de Türkçe meali hem sesli olarak buuygulamada.Cuma Suresi’nin Fazilet ve Sırları•Resulullah(Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Cuma Suresiniokuyankişiye, Müslüman şehirlerden bir şehirde Cuma Namazına gelenvegelmeyenlerin sayısınca on sevap verilir."(1)•Resulullah(Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce Müsebbihat (İsra,Hadid,Haşr, Cuma, Saff, Teğabün ve A’la) Surelerini okurdu.(2)Friday inHoly Scripture we Koran Time and Arabic, and Turkish as well as theTurkish translation of the Arabic letters in this application aswell as voice.Friday Surat Virtue and Secrets• The Prophet (peacebe upon him I) said: "Friday After reading Timepeople in the MuslimFriday prayer at a city from the cities and fromreward is given bythe number of people coming on. "(1)• The Prophet (peace be uponhim my) before going to sleep Müsebbihat (Al-Isra,Hadid, Hashr,Friday, Saffa, tegabun and A'la) Time was read. (2)
Loading...