4 / September 8, 2014
(2.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska oraz Stowarzyszenie ŁączyNas Kanał Elbląski przygotowały dla Państwa aplikację umożliwiającąpodróżowanie kajakami po rzekach Drwęca, Wel oraz po KanaleElbląskim.Aplikacji podpowie Państwu gdzie obecnie się znajdująoraz pokaże lokalizacje ważne dla turysty/kajakarza.Aplikacjawspółfinansowana ze środków Unii Europejskiej z EuropejskiegoFunduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europainwestująca w obszary wiejskie w ramach osi 4 LEADER ProgramRozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 421Wdrażanie programów współpracy.Local Action Group and theAssociation of Earth Lubawska Elblag Canal connects us prepare foryour application that can travel in canoes on rivers Drwęca, Weland the Elblag Canal.Applications will tell you where it iscurrently located and will show the locations important to thetourist / canoeist.Application co-financed by the European Unionunder the European Agricultural Fund for Rural Development Europeinvesting in rural areas under Axis 4 LEADER Rural DevelopmentProgramme 2007-2013 action 421 Implementing cooperation programs.

App Information KAJAK

MTap Show More...

KAJAK 4 APK
MTap
Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska oraz Stowarzyszenie ŁączyNas Kanał Elbląski przygotowały dla Państwa aplikację umożliwiającąpodróżowanie kajakami po rzekach Drwęca, Wel oraz po KanaleElbląskim.Aplikacji podpowie Państwu gdzie obecnie się znajdująoraz pokaże lokalizacje ważne dla turysty/kajakarza.Aplikacjawspółfinansowana ze środków Unii Europejskiej z EuropejskiegoFunduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europainwestująca w obszary wiejskie w ramach osi 4 LEADER ProgramRozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 421Wdrażanie programów współpracy.Local Action Group and theAssociation of Earth Lubawska Elblag Canal connects us prepare foryour application that can travel in canoes on rivers Drwęca, Weland the Elblag Canal.Applications will tell you where it iscurrently located and will show the locations important to thetourist / canoeist.Application co-financed by the European Unionunder the European Agricultural Fund for Rural Development Europeinvesting in rural areas under Axis 4 LEADER Rural DevelopmentProgramme 2007-2013 action 421 Implementing cooperation programs.
Przewodnik po Ziemi Lubawskiej 1.3 APK
MTap
Jeśli jesteś turystą który pragnie odwiedzić teren Lokalnej GrupyDziałania Ziemia Lubawska ta aplikacja na pewno ci się przyda.Dzięki niej odnajdziesz miejsca ważne dla każdego turysty oraz niezgubisz się pośród atrakcji tego regionu. Dodatkowo jeśli pragnieszspędzić czas na rowerze, kajaku, pieszo bądź konno aplikacja wskażeci interesujące trasy.Aplikacja opracowana przez Firmę MTap SzymonStandarski w ramach projektu "Mobilna Aplikacja Promująca obszarLGD ZL", współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w zakresieoperacji Małe Projekty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnychstrategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2007-2013If you are a tourist who wants to visit the area of​​the Local Action Group Earth Lubawska this application you willdefinitely come in handy. Thanks to it you will find placesimportant for every traveler and not get lost among the attractionsof the region. Additionally, if you want to spend time on the bike,kayak, on foot or on horseback application will show you theinteresting route.The application developed by the company MTAPSimon Standarski under the "Mobile Application Promoting the LAGarea of ​​ZL", co-financed by the European Union, operations SmallProjects under Measure 413 Implementing local developmentstrategies under the Rural Development Programme for 2007-2013
Loading...