3.0.0 / January 25, 2019
(5.0/5) (7)

Description

KALMARSUNDSSKOLAN Kunskap – Omtanke – Mångfald Kalmarsundsskolanfinns i den norra delen av Kalmar och har närmare 800 elever. 45 %av eleverna har ett annat modersmål än svenska och på skolan finnsca 30 språk representerade. Det är högt i tak och en varm stämningi klassrummen. Vi ligger i framkant vad det gäller IKT som ettnaturligt hjälpmedel och på skolan får alla elever i åk 4-9 en egendator. Som ett ytterligare steg i utvecklingen att ökatillgängligheten för våra elever och vårdnadshavare lanserar viKalmarsundsskolan-appen. Här kan ni på ett smidigt och enkelt sättfå tillgång till mängder av kontaktuppgifter, alla klassersscheman, matsedel, kalendariet, möjlighet att direkt från appensjukskriva ditt barn, busstidtabell och mycket annat – och detbästa är att du finner allt detta på ett och samma ställe! Mycketnöje! //Kalmarsundsskolan KALMARSUND SCHOOL Knowledge - Considerate- Diversity Kalmar school is in the northern part of Kalmar and hasnearly 800 students. 45% of students have a mother tongue otherthan Swedish, and the school is about 30 languages ​​represented.There are high ceilings and a warm atmosphere in the classrooms. Weare at the forefront when it comes to ICT as a natural means and atschool, all students in grades 4-9 an own computer. As a furtherstep in the development of increasing accessibility for ourstudents and guardians, we are launching Kalmar School app. Hereyou can smoothly and easily access a wealth of contact information,all classes schematics, bill of fare, the calendar, the ability todirectly from the app sick child, bus schedules, and more - and thebest part is that you find all this in one the same place! Enjoy!// Kalmar School

App Information Kalmarsundsskolan

Appbolaget Sverige AB Show More...
Kalmarsundsskolan 3.0.0 APK
KALMARSUNDSSKOLAN Kunskap – Omtanke – Mångfald Kalmarsundsskolanfinns i den norra delen av Kalmar och har närmare 800 elever. 45 %av eleverna har ett annat modersmål än svenska och på skolan finnsca 30 språk representerade. Det är högt i tak och en varm stämningi klassrummen. Vi ligger i framkant vad det gäller IKT som ettnaturligt hjälpmedel och på skolan får alla elever i åk 4-9 en egendator. Som ett ytterligare steg i utvecklingen att ökatillgängligheten för våra elever och vårdnadshavare lanserar viKalmarsundsskolan-appen. Här kan ni på ett smidigt och enkelt sättfå tillgång till mängder av kontaktuppgifter, alla klassersscheman, matsedel, kalendariet, möjlighet att direkt från appensjukskriva ditt barn, busstidtabell och mycket annat – och detbästa är att du finner allt detta på ett och samma ställe! Mycketnöje! //Kalmarsundsskolan KALMARSUND SCHOOL Knowledge - Considerate- Diversity Kalmar school is in the northern part of Kalmar and hasnearly 800 students. 45% of students have a mother tongue otherthan Swedish, and the school is about 30 languages ​​represented.There are high ceilings and a warm atmosphere in the classrooms. Weare at the forefront when it comes to ICT as a natural means and atschool, all students in grades 4-9 an own computer. As a furtherstep in the development of increasing accessibility for ourstudents and guardians, we are launching Kalmar School app. Hereyou can smoothly and easily access a wealth of contact information,all classes schematics, bill of fare, the calendar, the ability todirectly from the app sick child, bus schedules, and more - and thebest part is that you find all this in one the same place! Enjoy!// Kalmar School
Skolapp Öland 4.0.0 APK
Skolapp Öland samlar information och tjänster som riktar sig tillvårdnadshavare med barn i förskola samt till elever ochvårdnadshavare i skola/gymnasiet i en samlad app. I appen ställerman in önskad förskola/skola, och får då information för denenheten. Har man barn på flera skolor kan man dessutomFavorit-markera och snabbt hoppa mellan skolor. Exempel påinnehåll: Nyheter, schema, läsårstider, kalendarium, matsedel,kontaktinformation, sjukanmälan, länkar till klassbloggar ochbusstidtabeller mm. Saknar du något så finns det möjlighet attlämna förslag direkt i appen. Mycket nöje!
Skolapp Kalmar 5.0.2 APK
Skolapp Kalmar samlar information och tjänster som riktar sig tillvårdnadshavare med barn i förskola samt till elever ochvårdnadshavare i skola i en app. I appen ställer man in önskadförskola/skola, och får då information för den enheten. Exempel påinnehåll: Nyheter, schema, klassens hemsida i Google, läsårstider,matsedel, kontaktinformation, sjukanmälan mm. Appen byggs på efterhand som vi ser att nya önskemål och funktioner kommer. Mycketnöje! School app Kalmar collects information and services that areaimed at guardians with children in preschool as well as to pupilsand guardians in school in an app. In the app you set the desiredpreschool / school, and then get information for that unit.Examples of content: News, schedule, the class's website in Google,academic seasons, menu, contact information, sickness registrationetc. The app is built upon as we see that new wishes and functionscome. Much pleasure!
Skolapp Hässleholm 1.1 APK
Skolapp Hässleholm samlar information och tjänster som riktar sigtill elever och vårdnadshavare i skola/gymnasiet/elevkår i ensamlad app. I appen ställer man in önskad skola/elevkår, och får dåinformation för den enheten. För närvarande ingår Hässleholmstekniska skola och HTS Elevkår i appen.Exempel på innehåll:Nyheter, schema, skolarbete, läsårstider, matsedel,kontaktinformation, sjukanmälan mm. Appen är integrerad medSchoolsoft och använder din inloggning för att visa personliginformation.Mycket nöje!Hässleholm school app collects informationand services targeted to students and parents in the school / highschool / student body in a single app. In the app you can set thedesired school / student body, and then get the information forthat device. At present Hässleholms technical school and HTSstudent body in the app.Examples of content: news, chart, schoolwork, academic periods, bill of fare, contact information,reporting sickness mm. The app is integrated with SchoolSoft anduse your login to view personal information.Much pleasure!
Vara Skolapp 1.3.1 APK
Vara skolapp samlar information ochtjänstersom riktar sig till vårdnadshavare med barn i förskola samttillelever och vårdnadshavare i skola/gymnasiet i en samlad app.Iappen ställer man in önskad förskola/skola, och får dåinformationför den enheten. Förskolor, grundskolor samtLagmansgymnasiet iVara kommun ingår i appen.Exempel på innehåll: Nyheter, schema, läsårstider,matsedel,kontaktinformation, sjukanmälan mm.Saknar du något så finns det möjlighet att lämna förslag direktiappen.Mycket nöje!Vara kommunBe skolappgatherinformation and services aimed at guardians with childreninnursery school and to pupils and parents in school / high schoolina single app. In the app to set the desired pre-school /school,and then get the information for that device.Kindergartens,primary schools and Lagmansgymnasiet in VaraMunicipality includedin the app.Examples of content: news, chart, academic periods, bill offare,contact information, reporting sickness mm.If you miss something, there is the opportunity tosubmitproposals directly in the app.Much pleasure!Vara Municipality
Skolapp Nybro 1 APK
Skolapp Nybro samlar information ochtjänstersom riktar sig till vårdnadshavare med barn i förskola samttillelever och vårdnadshavare i skola i en app. I appen ställer maninönskad skola, och får då information för den enheten.Exempel på innehåll: Nyheter, schema, läsårstider,matsedel,kontaktinformation, sjukanmälan mmAppen byggs på efterhand som vi ser att nya önskemål ochfunktionerkommer in.Mycket nöje!Nybro kommunNybro school appcollectsinformation and services targeting the guardians withchildren inpre-school and to pupils and parents in the school in anapp. Inthe app you can set the desired school, and then gettheinformation for that device.Examples of content: news, chart, academic periods, bill offare,contact information, notification of illness, etc.The app is built on hindsight we see that the new requirementsandfeatures coming in.Much pleasure!Nybro
SPF Seniorerna 2.0.6 APK
SPF Seniorerna är appen för alla nuvarande och blivande medlemmar.I appen samlar vi Nyheter, Aktiviteter och annan informationbaserat på spfseniorerna.se och lokal information på ettlättillgängligt sätt. - Förbundsnyheter - Distriktsnyheter -Föreningsnyheter - Aktiviteter - Bli medlem - Förmåner - Kontakt Iappen väljer du din förening, med Favoritfunktionen kan du väljaflera. När en nyhet publiceras får du en notifikation direkt itelefonen för den eller de föreningar du valt, enkelt att hålla siguppdaterad! Under Inställningar kan du dessutom ändra storleken påallt som visas i appen så att det blir enklare att läsa menyer ochinnehåll.
Halmstad Omsorg - OssEmellan 2.0.2 APK
Appen OssEmellan är framtagen av Halmstad Omsorg för att underlättakommunikation och informationsspridning från boenden/hemtjänst ochkommunikation mellan anhöriga, personal och boende/kunder. I appenfinns det öppen information från boende/hemtjänst om tex nyheter,aktiviteter, kontaktinformation, matsedel med mera och möjlighetatt kommunicera inloggat mellan kund, personal och anhöriga. Appenär gratis att ladda ner och som anhörig pratar du med boendet ellerhemtjänsten för att få ett konto för att kommunicera i text ochbild.
Loading...