1.3 / August 27, 2018
(4.5/5) (10)
Loading...

Description

ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತುಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಈ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಓದಲುಚಿತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಭ್ಯಸಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ತುಂಬಾಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ● ಚಿತ್ರಗಳ ಸಹಿತ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ● ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಶಬ್ಧಗಳು. ●ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶ. ● ಅಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವ ಅವಕಾಶ. ●ನೆನಪಿನ ಆಟ. ● ಮಾನವ ದೇಹ ● ಅಂಕೆಗಳು. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಲನಾಕೌಶಲ್ಯಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಮೋಜಿನ ಆಟವನ್ನುಆಡಬಹುದು. ಪ್ಲೇ ಹೋಂ ಗೆ ತೆರಳುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ! ಎಬಿಸಿ for kids –learning kannada alphabet is fun. Free educational games for yourtoddler! Kannada Alphabets for Kids Kannada alphabet - listen, readand write. This is an educational app for preschoolers or toddlersto learn Kannada alphabet from ಅ to ಳ . Kids learn the alphabetalong with how to read it and how to write. Your kids will enjoyplaying with this app and will learn alphabet with picturesquickly. Features: * Nice alphabet visualised presentation ಅ to ಳwith pronunciation * Multiple words and pictures for alphabet forbetter co-relation with each letter * Pronunciation of wholealphabet and all words * Try the alphabet to draw / write on board* Play with pictures and alphabet * Play Memory Game * Human body *Numbers In addition, they will enjoy a fun game that will improvetheir motor skills and spatial vision. Perfect for preschoolers!Letters Toddlers learn quickly and easily with this software helpsto bring the characters in the game. This educational software forkids English and many other languages, including Kannada writingand reading can be practiced with the help of images. Your kidswill like this software can be used too.   Features:   ●aksarabhyasa and their pronunciation and practice with the images.● aksarakku as many words. ● opportunity to learn by writingletters. ● opportunity to play with axes. ● Memory game. ● HumanBody ● digits.   In addition, he has a vision to develop theirmotor kausalyalannu and a fun game to be played. Suitable forchildren moving from home to play! ABC for kids - learning kannadaalphabet is fun. Free educational games for your toddler! KannadaAlphabets for Kids Kannada alphabet - listen, read and write. Thisis an educational app for preschoolers or toddlers to learn Kannadaalphabet from A to's . Kids learn the alphabet along with how toread it and how to write. Your kids will enjoy playing with thisapp and will learn alphabet with pictures quickly. Features: * Nicealphabet visualised presentation are to her with pronunciation *Multiple words and pictures for alphabet for better co-relationwith each letter * Pronunciation of whole alphabet and all words *Try the alphabet to draw / write on board * Play with pictures andalphabet * Play Memory Game * Human body * Numbers In addition,they will enjoy a fun game that will improve their motor skills andspatial vision. Perfect for preschoolers!

App Information Kannada Alphabets

 • App Name
  Kannada Alphabets
 • Package Name
  com.tos.kn.alphabet
 • Updated
  August 27, 2018
 • File Size
  31M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.3
 • Developer
  TopOfStack Software Ltd.
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  20/16 Ground Floor, Tajmahal Rd, Dhaka 1207 Bangladesh
 • Google Play Link

TopOfStack Software Ltd. Show More...

Contact Backup 6.23 APK
Contact Backup now introduces beta version to send all / selectivecontacts to another Android device without internet. Best contactbackup, sharing app fulfilling all your sharing needs. ContactBackup is providing a combined solution to transfer all yourcontacts from any android / iPhone device to another iPhone /Android device using your own gmail, Dropbox or sd card. JUST takea backup and send to your own gmail. Open the attachment from youriPhone / Android device. Contact Backup & Transfer yourcontacts easily, quickly and safely. Contact Backup allows you tosend information about your contacts as text by email, dropbox andsd card that can send text. Just choose a contact, then choose whatcontact information you want to share, and send it! Here you cantransfer backup and restore data easily. --Transfer Contacts froman Android to Android; --Transfer Contacts from an iPhone toAndroid; -- Move contacts from iPhone to Android -- Move contactsfrom Android to Android --Contact backup and restore All contactscan then easily be restored any time by simply opening .vcf filefrom your mail attachment. Features- -- Backup all Contacts toanother Android device / sdcard / gmail / drop-box. -- Restore vcffrom sd card / gmail / drop-box without duplicate / overlapcontact. -- Restore all information in a contact, even the images --User friendly user interface -- Contacts backup, restore &Transfer -- Backup Notification after certain contact limit -- Addcontacts from Business card QR scanning -- Searching options onContacts Pros: --Offline Backup. No need to sync to any server.Just email the backup file to yourself. --Restoring and backing upis very easy. --It is easy to use. Free of cost. --The interfaceand design is neat and user friendly. --Transfer your contactseasily, quickly and safely. Backup your contacts in a simple andconvenient way... You can backup all your contacts to sdcard /gmail / drop-box. All contacts are in vcf format which will besupported by most of the smart phones (Android, IPhone,Blackberry). You can import contacts by just downloading it fromyour mail. As the vcf file is in your mail, your privacy ismaintained. You can SMS any selected numbers to others. You candirectly import contacts from QR code into your device. (Takebackup from iPhone / iPad and restore on Android device) App is inGerman (Deutsche), Spanish (Español) , French (Français) , Arabic (العربية ) , Indonesian . contact backup and move move contacts fromiPhone to Android
 move contacts from Nokia to Android movecontacts from android to iphone move contacts from iphoneto iphone move contacts from windows phone to android movecontacts from iphone to sim move contacts to sim movecontacts android move contacts app movecontacts android to ios move a phone contacts to google movecontacts to sd card move contacts to sim card movecontacts gmail move contacts iphone movecontacts new phone Transfer contacts transfercontacts from android to android transfer contacts fromiphone to android transfer contacts iphone to iphone transfercontacts android transfer contacts app transfercontacts apple to android transfer contacts bluetoothtransfer contacts blackberry to android transfercontacts csv to iphone transfer contacts csv to androidtransfer contacts dropbox 
transfer contacts downloadtransfer contacts email transfer contacts easily transferemail contacts transfer contacts google transfercontacts google account transfer contacts over Bluetoothtransfer contacts phone to sim transfer contacts to newphone transfer contacts sim card
Tasbih APK
Tasbih is a digital version of tasbih / tasbeeh that helps muslimsdzikr activity Misbaha (مسبحة) or subḥah(سبحة) in arabic. Tasbih(تسبيح) in persian & Urdu, tespih (Albanian, Turkish andBosnian), rosary in English Counter of Zikr or wazifa or dhikr.Auto count each wazifa , dhikr, tasbih. ولذكر ٱلله أڪبر "Theremembrance of Allah (swt) is the greatest (deed)" Quran (Surah 29Ankaboot: Verse 45) You can complete Tasbih of Fatima using it orany other wazifa you have. Key features : -- Below 8 Tasbih so farincluded with meaning & transliteration and each tasbih countautosave -- You can find nearest mosque from your current location.-- You find special days of islam like Ramadan, Hajj etc. -- Inyour language, Arabic ( العربية ) English French ( français )Indonesian Malay Bangla ( বাংলা ) Kalimah Tayyibah : لا إله إلاالله محمد رسول الله (lā ilāha illā llāhu muḥammadur rasūlu llāh )The Tasbeeh of Hazrat Fatima Zahra (r) : سبحان الله (Subhan'Allah)الحمد لله (Alhamdulillah) الله أَكْبَر (Allahuakbar) Durood (الصلاة على النبي‎ ) : اللهم صلي علاء محمد ( Allaahumma Solli AlaaMuHammad) Ḥawqala (الحوقلة‎) لا حول ولاقوة إلا بالله(La hawla wa laquwwata illa billah ) Rizq (رزق) of all creature : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم (Subhaan-Allahi wa bihamdihiSubhaan-Allahil-Azhim) Istighfar (استغفار‎ ): أستغفر الله‎ (Astagfirullah ) *********************** Don't make delay,make yourtime valuable by Zikr of Allah Subhana-o-taila. المسبحةالالكترونية‎ عداد التسبيح لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملكوله الحمد, وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلهوصحبه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده, سبحان اللهالعظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبنا اللهونعم الوكيل رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات لا إله إلا اللهالملك الحق المبين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانالملك القدوس غير ذلك zikr,dzikr Digital Tasbeeh Counter Real Youcan save your tesbihat with smart dhikr application which isdesigned as real digital tasbeeh counter. You can use the mobiledhikr application for the names of ALLAH (c.c), Salat-ı Tefriciyeand for Salaah Tesbihat. Tasbeeh application will record your alldhikrs. Even you close Digital Tasbeeh Counter, the number of thedhikr will not erased. When you restart the application, the dhikrnumber will appear on the screen. You should press the button topulse the number.
Kids Learn Bangla Alphabet 5.2 APK
Bornomala app will help you learn Banlga easily. Most popularBangla language learning app in Bangladesh. Bengali (Bangla)language is one of the top 10 most spoken languages in the world.Bengali language is native to present day Bangladesh and the Indianstate of West Bengal. Learn Bengali language is one of the easiest& fastest way to learn Bengali fast and effectively. Bornomalalanguage learning app will not only help you learn Bengali grammar,but also will enable you to learn Bengali language in detail. Ithas great content and is very easy to use. It is the best answer toquestions on how to learn Bengali language fluently. Stillwondering how to learn Bengali language? Wait no more! Learn tospeak Bengali today! Learn Bengali through English. অ আ ক খ forkids – learning alphabet is fun. Free educational games for yourtoddler! Bangla alphabet,number - listen, read and write to learnbangla bornomala. This is an educational app for preschoolers ortoddlers to learn Bengali alphabet from A to Z and numbers from1-9. Kids learn the alphabet,numbers along with how to read it andhow to write. Your kids will enjoy playing with this app and willlearn alphabet with pictures quickly. Features: * Nice alphabetvisualised presentation অ আ ক খ with pronunciation * Multiple wordsand pictures for alphabet for better co-relation with each letter *Pronunciation of whole alphabet and all words * Learn numbers usingitems * Try the alphabet, number to draw / write on board * Playwith pictures and alphabet * Learn human body parts in bengali *Learn about environment (birds, animals ,insects, vegetables,flower, fruit) * Play Memory Game In addition, they will enjoy afun game that will improve their motor skills and spatial vision.Perfect for preschoolers! It is the best app for child &beginners to learn Bangla alphabets with fun :) Now a day’s childloves to play in mobiles and tablets, by the apps they can learneasily. অ আ ক খ বাচ্চাদের জন্য - বর্ণমালা,সংখ্যা শেখার মজার অ্যাপ !আপনার সোনামনিকে বাংলা অক্ষর,সংখ্যা জ্ঞান দেয়ার জন্য যথোপযুক্ত !বাংলা বর্ণমালা,সংখ্যা - শুনতে ,পড়তে ও লিখতে. প্রি-স্কুল বাচ্চাদেরজন্য লেখা,পড়া,অনুশীলন এর অ্যাপ্লিকেশন. বৈশিষ্ট্য সমূহ: # প্রত্যেকটিস্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ এর জন্য ৪ টি করে ছবি, শব্দ ও অডিও দিয়ে অক্ষরগুলো ছোট ছোট সোনামনিদের খেলতে খেলতে শিখানো হয়েছে। # চক ডাস্টার দিয়েঅক্ষর,সংখ্যা লেখা , মোছার সুবিধা # বর্ণ দিয়ে ছবি খোজা # ছবি দিয়েবর্ণ খোজা # গোনা শেখা # মানবদেহ পরিচিতি। অ্যানিমেশন,অডিওসহ # পরিবেশপরিচিতি (পাখি , পোকামাকড়, জীবজন্তু ) # মেমরি গেম (মনে রাখার খেলা)সংক্ষেপে অ্যাপ্লিকেশন এ ৬ টি সেকশন অক্ষর :-- অক্ষরের ছবি , অডিও ,শব্দ দিয়ে বর্ণ শিখি. সংখ্যা :-- সংখ্যা চেনা, গণনা শেখা মানবদেহ :--মানবদেহ চিনি (অ্যানিমেশন সহ ) লিখি :-- চক দিয়ে বোর্ড এ লেখাসংখ্যা,অক্ষরটি অনুশীলন করি. ভুল হলে ডাস্টার দিয়ে মুছে ফেলি. খেলি:-- ছবি খুজি , বর্ণ খুজি , মেমরি গেম পরিবেশ :-- পাখি , পোকামাকড়,জীবজন্তু চিনি (ছবি , অডিও) বাচ্চাদের হাতে খড়ি , আদর্শ লিপিএপ্লিকেশন। Alphabet app Alphabet app android Alphabet app downloadAlphabet application Alphabet learning Best Alphabet app for childBangla Alphabet book Bangla Alphabet learning Bornomala Sikkhabangla bornomala bangla bornomala apps bangla learning apps banglaalphabet bangla apps kids learning Abcd for kids bangla numberBangla poems ABC kids Nursery learning Nursery book Baby learningLearn read write Kindergarten Kids বর্ণমালা পড়ি লিখি শিখি বাংলাবর্ণ বাংলা বর্ণমালা আদর্শলিপি বাংলা স্বরবর্ণ ছড়া শিশুশিক্ষা
Hafizi Quran 15 lines 5.2 APK
Hafizi Quran 15 lines. All pages are offline and great tool formemorising / reading quran in Ramadan , Hajj & all over year.Full Quran Audio is supplied verse by verse for 3 famous reciters.15 line quran used by huffaz of south asia like in pakistan indiaand bangladesh and other arab coutries is used for hifz ,this apphave zoom in feature and all the juz in single app download it andread it and memorize your quran. 15 Quran application gives youeasiest way to read Holy Quran.In this Application I have included15 lines per page Holy Quran that is Commonly used by huffaz(hafiz) for hifz e Quran. Para & Sura list are given withindexes. The application gives you easiest way to read &memorise the Holy Quran. A very useful app for Muslims all over theworld. Arabic, Bangla, English, French, Spanish, Indonesian,German, Malay, Turkish, Urdu , Hindi Language is added. HafiziQuran used by huffaz of south asia like in pakistan india andbangladesh and other arab countries is used for hifz, this app havezoom in feature and all the juz in single app download it and readit and memorize your quran. Quran application gives you easiest wayto read Holy Quran.In this Application I have included per pageHoly Quran that is Commonly used by huffaz (hafiz) for hifz eQuran. You will get: -Whole Quran in offline. -Para & suralist. -Quran Audio (Telawat) -Mutiple Reciter -Multi Languagechoose -Zoom. -Last visited surah & para. -Easy to Listen -Easyto Read -Easy to search any language Listen quran by popularreciters a) Sheikh Ali Jaber b) Abdur Rahman as Sudais c) Maher alMuaiqly d) Mishary Rashid Al-Afasy The application gives youeasiest way to read & memorise the Holy Quran. A very usefulapp for Muslims all over the world. Arabic, Bangla, English,French, Spanish, Indonesian, Malay, Turkish, Urdu , Hindi Languageis added. quran audio audio quran hafizi quran for android hafizquran benefits Explore Quran hafizi quran online hafizi quransoftware hafizi quran sharif hafizi quran majeed hafizi qurantilawat first hafiz e quran hafizi quran software nurani hafiziquran hafizi quran sharif free download hafizi quran pdf islamicapps quran, muslim, islamic, arabic, muhammad, allah, mohammad,koran, dua, coran, nemaz, salat, recitation, quran, muslim,islamic, arabic, muhammad, allah, mohammad, koran, dua, coran,nemaz, salat, قرآن, azan, recitation, quran, muslim, islamic,arabic, muhammad, allah, mohammad, koran, dua, coran, nemaz, salat,recitation,Ramzan, Ramdhan, Hefz quran, Hafezi Quran,ramadan 2018
com.tos.gov_form 1.8 APK
হয়ত আপনি জাতীয় পরিচয়-পত্র করতে ফরম খুঁজছেন ? কিংবা MRP পাসপোর্ট /বাচ্চার জন্ম নিবন্ধন / ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স ... সব ফরম এখন একজায়গায়। বাংলাদেশ সরকারের সকল প্রকার ফরম এই অ্যাপ দিয়ে ডাউনলোড করেপ্রিন্ট / শেয়ার করতে পারবেন। দ্রুত সার্চের সুবিধা। বাংলা ,ইংলিশ দুইসংস্করণেই নিম্নোক্ত ধরনের ফরমগুলো পাবেন, অর্থ ও ব্যাংক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত স্থানীয় সরকার সিটি কর্পোরেশন শিল্প ও বাণিজ্য লাইসেন্সসংক্রান্ত শিক্ষা বোর্ড মৎস্য ও প্রাণী ভূমি সংক্রান্ত প্রতিবেদনপুরস্কার পরিবেশ ও বন পরিবহন ও যোগাযোগ নিবন্ধন সংক্রান্ত আইন-শৃংখলাও আদালত কৃষি ও সার চাকুরি সংক্রান্ত তথ্য-ডাক ও টেলিযোগাযোগ শিক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য সব মিলে ফরম সংখ্যা ১৫২৪ আপনার কাঙ্খিত ফরম এখানেখুঁজুন... সৌজন্যে,বাংলাদেশ ফরম সকল সেবার ফরম এক ঠিকানায়http://forms.gov.bd/ bd government forms Bangladesh GovernmentForms. All government ministries, departments and organisationsforms can be downloaded using the app and print / share. May be youare finding MRP passport form / national Identity card / drivinglicense / birth certificate form. All are here in single app withsuper fast search. Search either in English / Bangla. সরকারি চাকরিরফরম সরকারি আবেদন ফরম সরকারি চাকরি ফরম সরকারি চাকুরির ফরম সরকারিবিভিন্ন ফরম সরকারি চাকুরির আবেদন ফরম সরকারি চাকরির দরখাস্ত ফরমেটসরকারি চাকুরির আবেদন ফরম ডাউনলোড সরকারী ফরম ডাউনলোড সরকারি চাকরিরআবেদন ফরম সরকারি চাকুরির আবেদনের নমুনা ফরম সকল সরকারি ফরম বিভিন্নসরকারি ফরম government forms government job circular government jobform government job form bd You can form a national identity cardmay be looking for? Or MRP passport / child's birth registration /business trade license ... All forms are now in one place. Allkinds of forms with the government of Bangladesh to download thisapp and print / can share. Quick search facility. Bengali, English,two editions Will receive the following types of forms, Finance andbanking Health Local Government City Corporation Industry andCommerce License Education Board Fisheries and Livestock Relatingto land Report Award Environment and Forests Transport andCommunications Registration Law-enforcement agencies and courtsAgriculture and fertilizer Job-related Information andTelecommunications Education Other All together form the number1524  Find your desired form here ... Courtesy, BangladeshForm One of the addresses of all the forms of servicehttp://forms.gov.bd/ bd government forms Bangladesh GovernmentForms. All government ministries, departments and organisationsforms can be downloaded using the app and print / share. May be youare finding MRP passport form / national Identity card / drivinglicense / birth certificate form. All are here in single app withsuper fast search. Search either in English / Bangla. GovernmentJob Forms Government Application Form Government service FormsGovernment service Forms Form of Government Government jobapplication forms Government Job Application Format Governmentemployment Application Form Download Download Government FormsGovernment Job Application Form Sample job application formgovernment All government forms Form of Government government formsgovernment job circular government job form government job form bd
Quran Uzbek 1.9 APK
Assalamu alaykum hammaga. Agar muntazam ravishda Qur'on Shariftilovat qilasiz? u ha bo'lsa, u holda, biz shu erda Qur'on Majidqulayroq yo'l tilovat sizga yordam berish uchun. Sen bizningAl-Qur'on o'zbek qo'llash butun Qur'on Sharif olishingiz mumkin.Manfaatdor O'quvchilarning ularni Qur'onga ko'proq moyillikkiritish yordam beradi bir necha teginishni bilan bu ariza hamkirishingiz mumkin. Endi biz ba'zan biz kichkina sumkasidan QuroniKarim Mazeed oshirish mumkin emas serqatnov hayot etakchi qilinadi.Biz har qanday paytdan, so'ngra o'rta yoki biz kerak Qur'onningo'rta kabi qayoqqadir Qur'onning har qanday oyatini kerak bo'lsa,bu shart-sharoitlarda, bir organizmida butun muqaddas Qur'on ushlabmumkin. Siz faqat qiyinchilik bunday bartaraf etish uchun ushbudasturni foydalanishingiz mumkin. Bu dastur sizga qanday yordamberishi mumkinligini hisoblanadi. Har bir bor Al-Qur'on butunlay6236 oyatlaridir va o'quvchi Qur'on Bir harf uchun o'n sawab oladi,deb biladi. muqaddas Qur'on Sharif tilovat: "Qur'on Sharif budunyoda eng yaxshi hidoyat ekanligiga hech qanday shubha yo'q".Bizning Al-Qur'on o'zbek ariza Qur'on Majid kitobi shaklida kabiyo'l o'zini saqlab saqlab qoladi. Shunday qilib, bir o'quvchiqiroati vaqtida har qanday muammoga duch mumkin. Shunday ekan,sharaf va hurmat bilan, siz oldin Qur'on Sharif kitob o'qib kabi,bizning Al-Qur'on o'zbek qo'llash orqali o'qib, uni saqlab qolishmumkin. Xususiyatlari : Suraning tomonidan 1. Qidiruv Mavzu / so'z2. Qidiruv 3. Hafizi Qur'on (Para / Juz & Sura ro'yxati) 4.oyatda tomonidan audio oyat Play 5. Play audio 6. Bookmark oyati /oyat 7. Share oyati / oyat audio qo'shimcha 8. Uch tilovat -Abdullah Ali Jaber - Maher al-Muaiqly - Abdul Rahman Al-SudaisAssalamu alaikum to everyone. Do you recite the Holy Quran Sharifregularly? If it’s yes, then we are here to help you reciting Quranmajid more convenient way. You can get the whole Quran Sharif inour Al-Quran Uzbek application. Interested readers may access thisapplication with just a few touches that will help them add moreinclination to Quran. We are now leading busiest life thatsometimes we can not carry holy Quran Mazeed in our tiny bag. Inthis circumstance, if we need any ayat of Quran at any moment, thenthe medium or something like the medium of Quran we need, that canhold the whole holy Quran in a body. You can just use thisapplication to eradicate this kind of difficulty. This is how thisapplication can help you. Every one knows that, there are totally6236 ayats in Al-Quran and a reader will get ten sawab for oneletter of Quran. Recitation of the holy Quran Sharif: "There is nodoubt that Quran Sharif is the best guide in this world". OurAl-Quran Uzbek application maintains the way like the book form ofQuran majeed maintains itself. So a reader might not face anyproblem in the time of recitation. Hence, with honour and respect,you can keep it reading through our Al-Quran Uzbek application aslike as you read the book of Quran Sharif before. Features : 1.Search by Sura 2. Search by Topic/word 3. Hafizi quran (Para / Juz& Sura List) 4. Play audio verse by verse 5. Play audio 6.Bookmark ayat / verse 7. Share ayat / verse 8. Three reciters audioadded - Abdullah Ali Jaber - Maher Al-Muaiqly - Abdul RahmanAl-Sudais
India Prayer Time 3.0 APK
India Prayer Time, Ramadan 2018, Qibla Compass, Al-Quran Hindi,Important days. India Prayer Time is best android application forIndian muslims, that help him to receive a prayer times all citiesin India. Shows all the 5 prayers daily update time for Fajr,Zohar, Asr, Maghrib and Isha. Prayer Times: Prayer (Namaz) is thesecond pillar of Islam and the most significant act of worshipwhich has to be performed by every sane male and female Muslim fivetimes a day. It will show Accurate and exact time city by city.This app provides the accurate prayer times of all cities in India.• Shows salt times for every day Namaz. • Shows Fajr, Sunrise,Dhuhr, Asr, Sunset, Maghrib and Isha Times • Alarm and Notificationsetting for every prayer time. • Daylight saving for each prayer. •Time Formats : 12-hour, 24-hour Al-Quran Hindi This app provide youAl-Quran Hindi and Dua Durood. Al-Quran Urdu is a speciallydesigned application for Muslims who love to read, recite, andlisten. Taping upon the Quran in main tab opens the full Quran withFull list of 114 Surahs of Quran. Everyone who manages the HolyQuran is aware of the necessity of maintaining prayer performancein its time. Qibla Compass: India Prayer Time app helps Muslims tofind Qibla and see prayer times all around the World. The directionof Kaaba in Mecca (Makkah) is pointed out with an arrow on the map,so that you can adjust your direction before you start your prayer.This App arranges prayer times according to your City and Countrylocations automatically or manually. You won’t need to worry aboutmissing prayer times with the help of Azan alarms and remainingtime display to the next prayer time. Features: *Daily prayer timesfor your local city. *Get Prayer timings for thousands of citiesworldwide. *Qibla (Kaaba) direction with digital compass. * Easyand User friendly User Interface. *Show the times for the Fajr,Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha prayers *List of importantislamic dates like Ramadan, lailatul kadr, hajj etc. *Highlightsthe Islamic holidays/events in every month. *You can customizealarm and set azan for it. *You can find Hijri date now. *Allcities/ areas are covered in India. It is a user friendly andsimple Application so ever one can batter understand it easily.India Prayer Time, Ramadan 2018, Qibla Compass, Al-Quran Hindi,details Days. India Prayer Time is best android application forIndian muslims, cradling help him to receive a Prayer Times Allcities in India. Shows were all five prayers daily update time forFajr, Zohar, Asr, Maghrib and Isha. Prayer Times: Prayer (Nmaz) isthe second pillar of Islam and the most significant act of worshipwhich has to be performed by every sane male and female Muslim fivetimes a day. It will show Accurate and exact time city by city.This app provides the accurate prayer times of all cities in India.• Shows Salt Times for Awri Day Nmaz. • shows Fajr, Sunrise, Duhr,Asr, Sunset, Maghrib and Isha Times • Alarm and Notificationsetting for every prayer time. • Daylight saving for each prayer. •Time Formats: 12-hour, 24-Hour Al-Quran Hindi This app provide youAl-Quran Hindi and Dua Durood. Al-Quran Urdu is a speciallydesigned application for Muslims who love to read, Recite, andlisten. Toppings were upon Quran in main tab opens the full Quranwith Full list of 114 Surahs of Quran. Everyone who manages theHoly Quran is aware of the necessity of maintaining prayerperformance in its time. Qibla Compass: India Prayer Time app helpsMuslims to find Qibla and see prayer times all around the World.Was Direction OF Kaaba in Mecca (Nakkh) is pointed out with anarrow on the map, so gorgeously You Can Adjust Your DirectionBefore You Start Your Prayer. This App arranges prayer timesaccording to your City and Country locations automatically ormanually. U He N't need to worry about missing prayer times withthe help of Azan alarms and remaining time display to the nextprayer time. Features: * Daily Prayer Times for Your Local City. *Get Prayer timings for thousands of cities worldwide. * Qibla(Kaaba) direction with digital compass. * Easy and user-friendlyuser interface. * Show the times for the Fajr, Sunrise, Duhr, Asr,Maghrib and Isha prayers * LIST OF written details Islamic DatesRamadan, lailatul kadr, hajj etc. * Highlights the Islamic holidays/ events in every month. * You can customize alarm and set Azan forIT. * You can find Hijri date now. * All Cities / Areas Hey coveredin India. It is a user friendly and simple Application so ever onecan batter understand it easily.
Pakistan Prayer Time 2.6 APK
Offline salat / prayer / Namaj time for whole year. Assalamualaikum to everyone. Applicable only for Pakistan. Pakistan PrayerTime is best android app for all Muslims in Pakistan. Prayer(Namaz) is the second pillar of Islam and the most significant actof worship which has to be performed by every sane male and femaleMuslim five times a day. It will show Accurate and exact time cityby city. This app provides the accurate prayer times of all citiesin Pakistan. Shows all the 5 prayers daily update time for Fajr,Zohar, Asr, Maghrib and Isha. This app provide you Al-Quran Urdu,Qibla compass and Dua Durood. Al-Quran Urdu is a specially designedapplication for Muslims who love to read, recite, and listen.Taping upon the Quran in main tab opens the full Quran with Fulllist of 114 Surahs of Quran. Everyone who manages the Holy Quran isaware of the necessity of maintaining prayer performance in itstime. Pakistan Prayer Times app helps muslims to find Qibla and seeprayer times all around the World. The direction of Kaaba in Mecca(Makkah) is pointed out with an arrow on the map, so that you canadjust your direction before you start your prayer. App arrangesprayer times according to your City and Country locationsautomatically or manually. You won’t need to worry about missingprayer times with the help of Azan alarms and remaining timedisplay to the next prayer time. Features: Daily prayer times foryour local city. Qibla (Kaaba) direction with digital compass. Easyand User friendly User Interface. Azan Feature at prayer time startfor 5 prayers. Option to mute/un-mute azan sound for specificprayer time. List of important islamic dates like ramadan, lailatulkadr, hajj etc. Highlights the Islamic holidays/events in everymonth You can customize alarm and set azan for it. You can findHijri date now. All cities/ areas are covered in Pakistan
Loading...