1.0 / July 13, 2018
(3.0/5) (2)
Loading...

Description

Guide till naturen i Katrineholms kommun. Naturreservat, leder,spår, badplatser och massor av andra spännande​ platser presenterasmed vackra bilder och beskrivande texter. Bli inspirerad...Guide toNature in Katrineholm. Nature reserves, trails, track, swimming andlots of other exciting places presented with beautiful pictures anddescriptive texts. Be inspired ...

App Information Katrineholms Naturkarta

 • App Name
  Katrineholms Naturkarta
 • Package Name
  se.laventura.naturkartan.katrineholm
 • Updated
  July 13, 2018
 • File Size
  22M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Outdoormap AB
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
 • Google Play Link

Outdoormap AB Show More...

Motalas Naturkarta 1.0 APK
Outdoormap AB
Guide till naturen i Motalas kommun. Vandringsleder, naturreservat,entréer och besöksvärda platser presenteras med vackra bilder ochbeskrivande texter. Bli inspirerad inför ett besök i Motalashärliga natur eller ta appen till hjälp för att hittatill en entréeller ledstart när du väl är ute!Guide to Nature in MotalaMunicipality. Hiking, nature reserves, entrances and worth visitingplaces are presented with beautiful images and descriptivecaptions. Be inspired for a visit in Motala lovely nature or takethe app to help to find a entrance or ledstart once you are out!
Hitta orientering 1.2.1 APK
Outdoormap AB
Officiell app från SvenskaOrienteringsförbundet.Hitta orientering är ett snabbt och enkelt sätt att hittaorientering, oavsett om det handlar om aktiviteter, kartor ellerplatser. Utbudet av orienteringskartor i appen ökar hela tiden itakt med att fler klubbar gör sina kartor tillgängliga för digitaltbruk.Official app from theSwedish Orienteering Federation.Find orientation is a quick and easy way to find theorientation, whether it involves activities, maps or locations. Therange of orientation maps in the app is constantly increasing asmore clubs make their maps available for digital use.
Stockholms läns Naturkarta 1.0 APK
Outdoormap AB
Appen innehåller korta texter och tydliga bilder frånnaturreservaten och nationalparkerna i Stockholms län. Den gör detenklare att hitta ett naturområde du vill besöka. Kartorna visarvar området ligger och innehåller information om vad du kan göra påplatsen. Stigar, rastplatser och toaletter finns beskrivna. De ärockså fotograferade och markerade på kartan. Appen gör det enklareatt planera inför ditt besök och underlättar när du är på plats. Iappen hittar du också hur du lättast tar dig ditThe app containsshort texts and clear images of nature reserves and national parksin the county. It makes it easier to find a natural area you wantto visit. The maps show the area was located and providesinformation on what you can do on the site. Trails, picnic areasand restrooms are described. They are also photographed and markedon the map. The app makes it easier to plan for your visit andeasier when you are on the spot. In the app you will also find howto most easily get you there
Gröna kilar 1.0 APK
Outdoormap AB
Guide till naturen i några av Stockholmsregionens gröna kilar. IRösjökilen, Angarnkilen och Bogesundskilen presenterasvandringsleder, naturreservat, entréer och besöksvärda platser medvackra bilder och beskrivande texter.Guide to nature in some of theStockholm region's green wedges. In Rösjökilen, Angarnkilen andBogesundskilen presented hiking trails, nature reserves, entrancesand worth visiting places with beautiful pictures and descriptivetexts.
Linköpings Naturkarta 1.0 APK
Outdoormap AB
Guide till naturen i Linköpings kommun. Vandringsleder,naturreservat, entréer och besöksvärda platser presenteras medvackra bilder och beskrivande texter.Guide to Nature in themunicipality of Linköping. Hiking trails, nature reserves,entrances and worth visiting places are presented with beautifulimages and descriptive texts.
Västmanlands Naturkarta 1.0 APK
Outdoormap AB
Välkommen till Västmanlands vackra natur! Här hittar du bilder ochinformation om våra naturreservat. Du får hjälp att hitta tillnaturreservat, vandringsleder, parkeringsplatser, utsiktspunkteroch andra intressanta platser. Bli inspirerad inför ett besök iVästmanlands härliga natur eller använd appen för att orientera dignär du är på plats.Welcome to Västmanland beautiful nature! Hereyou will find pictures and information on our nature reserves. Youget help to find a nature reserve, trails, parks, lookout pointsand other points of interest. Be inspired for a visit inVästmanland lovely nature or use the app to orient you when you areon the spot.
Tyresta Nationalpark 1.0 APK
Outdoormap AB
Officiell naturguide till Tyresta nationalpark. Leder, entréer ochviktiga platser presenteras med vackra bilder och beskrivandetexter. Bli inspirerad inför ett besök i nationalparken eller taappen till hjälp för att hitta till en ledstart eller en entré närdu väl är i parken.Official naturalist to Tyresta National Park.Leder, entrances and key locations are presented with beautifulimages and descriptive captions. Be inspired before a visit to thepark or take the app to help find a ledstart or an entrance onceyou are in the park.
Västerbottens Naturkarta 1.0 APK
Outdoormap AB
Här hittar du Västerbottens naturreservat och nationalpark.Dessutom finns många vandringsleder, rastplatser ochövernattningsstugor som ligger i anslutning till skyddad natur.Hereyou will find Västerbotten nature reserves and national parks. Inaddition, there are many hiking trails, picnic areas and overnightcabins located adjacent to protected areas.
Loading...