1.2.0-17032810 / March 28, 2017
(3.3/5) (26)
Loading...

Description

Dostępny nieodpłatnie dla nieograniczonej grupy odbiorcówkomunikator internetowy (VoIP) w formie aplikacji na urządzeniaprzenośne z systemem Android i iOS, z możliwością wykonywaniabezpłatnych połączeń głosowych, dzielenia się zdjęciami czy teżlokalizacją pomiędzy użytkownikami aplikacji.W KATZ Twój numertelefonu jest Twoim identyfikatorem, a dodatkowo dziękiautomatycznej synchronizacji kontaktów z Twoją książkąadresową możesz kontaktować się przez KATZ ze swoimiprzyjaciółmi.Zalety KATZ to: - wysyłanie wiadomości do przyjaciół -darmowe połączenia pomiędzy użytkownikami aplikacji - przesyłaniezdjęć pomiędzy użytkownikami aplikacji - udostępnianie lokalizacjiinnym użytkownikom aplikacji - wysoka jakość połączeń,KATZ jestbezpłatny i nie wyświetla żadnych reklam.Available free of chargefor an unlimited audience messaging service (VoIP) in the form ofapplications for mobile devices with Android and iOS, with theability to make free voice calls, share photos, or located betweenthe application users.In KATZ Your phone number is your ID, andalso thanks to the automatic synchronization of contacts from youraddress book you can contact by KATZ with your friends.AdvantagesKATZ are: - Send messages to friends - Free calls betweenusers of the application - Transfer images between applicationusers - Sharing location to other users applications -High quality connections,KATZ is free and does not display any ads.

App Information KATZ

 • App Name
  KATZ
 • Package Name
  pl.katz.aero2
 • Updated
  March 28, 2017
 • File Size
  12M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.2.0-17032810
 • Developer
  Aero2
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
  ul. Trembeckiego 11A 35-234 Rzeszów
 • Google Play Link

Aero2 Show More...

a2mobile WiFi Calling 1.6 APK
Aero2
Aplikacja Wi-Fi Calling a2mobile umożliwia realizowanie połączeńgłosowych z wykorzystaniem sieci Wi-Fi w ramach korzystania zoferty promocyjnej „WiFi Calling”. Warunkiem korzystania z „Wi-FiCalling” jest posiadanie zarejestrowanej na siebie i aktywnej kartySIM w Usłudze a2mobile, zapoznanie się z „Zasadami użytkowaniaAplikacji WiFi Calling” oraz Ofertą promocyjną ”WiFi Calling”,zaakceptowanie postanowień i zobowiązanie się do ichprzestrzegania, pobranie i zainstalowanie na kompatybilnymurządzeniu zgodnie z zasadami opisanymi w ofercie promocyjnejopisanej na stronie a2mobile.pl.Rozmawiaj po Wi-Fi tam, gdzie niema zasięgu sieci komórkowej, ale jest zasięg Wi-Fi. W a2mobile,komercyjnie po raz pierwszy w Polsce, możesz korzystać z AplikacjiWi-Fi Calling – rozmowy poprzez Wi-Fi, wykorzystując Twój numertelefonu.Gdziekolwiek masz dostęp do Wi-Fi – czy w Twoim domu, czyw ulubionym klubie, a szczególnie tam, gdzie dodatkowo nie mazasięgu czterech sieci – możesz rozmawiać tak, jak robisz tozazwyczaj.Za połączenia głosowe przychodzące i wychodzącewykonywane za pośrednictwem aplikacji WiFi Calling w a2mobileponosisz opłaty zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnycha2mobile, odpowiednio jak za przychodzące lub wykonywane połączeniaw sieci Aero2 na terenie Polski. Opłaty są pobierane z Kontaużytkownika w trakcie trwania połączenia. Połączenia realizowane wramach usługi WiFi Calling wliczają się do posiadanych przez Ciebieminut w Pakietach Rozmów przeznaczonych na wykonywanie połączeń wkraju.Powyższe warunki korzystania z usługi nie obejmują opłat zaodbieranie połączeń w roamingu międzynarodowym na tereniewymienionych krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr,Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta,Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja,Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, poza zasięgiemsieci Wi-Fi. W przypadku takich połączeń, odbieranych pozazasięgiem sieci Wi-Fi będziesz zobowiązany do uiszczenia opłat zapołączenia otrzymane w roamingu międzynarodowym, zgodnie zcennikiem właściwym a2mobile, z którego korzystasz.Za połączenia nanumery zagraniczne realizowane za pośrednictwem Aplikacji w usłudzeWiFi Calling ponosisz opłaty jak za połączenia wykonane z Polski zagranicę, zgodnie z Cennikiem właściwym a2mobile, z któregokorzystasz.Wszystko z Twojego numeru telefonu.The Wi-Fi Callinga2mobile allows implementation of voice calls using Wi-Fi networkswhile using the promotional offer "Wi-Fi Calling." The prerequisitefor using "Wi-Fi Calling" is to have registered at each other andactive SIM card in the Service a2mobile, read the "Rules for UseApplication WiFi Calling" and the promotional offer "Wi-FiCalling", accepting the terms and the obligation to comply withthem, download and install a compatible device in accordance withthe principles described in the promotional offer described on pagea2mobile.pl.Talk to the Wi-Fi where there is no network coverage,but there is Wi-Fi coverage.In a2mobile commercially for the firsttime in Poland, you can use the Application Wi-Fi Calling -conversation via Wi-Fi using your phone number.Wherever you haveaccess to Wi-Fi - whether in your home or at your favorite club,and especially where there is also coverage of four networks - youcan talk as you normally do.For voice calls incoming and outgoingcalls made through the application Fi Calling in a2mobile incurfees according to the Price List of Telecommunications Servicesa2mobile, respectively, as the incoming call or calls made on thenetwork Aero2 in Polish. The fees are collected from the user'saccount during a call. The connections within the service-FiCalling to count held by you in minutes Packages Talks designed tomake calls in the country.These Terms of Service do not includecharges for receiving calls while roaming abroad in the followingcountries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, CzechRepublic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Spain,Ireland, Iceland, Liechtenstein, Lithuania , Luxembourg, Latvia,Malta, the Netherlands, Germany, Norway, Poland, Portugal, Romania,Slovakia, Slovenia, Sweden, Hungary, Great Britain, Italy, beyondthe reach of Wi-Fi networks. In the event of such calls, receivedbeyond the reach of Wi-Fi networks will be required to pay chargesfor calls received while roaming abroad according to the ratesright a2mobile you are using.For calls to international numbersmade via the Application Service WiFi Calling incur charges as forcalls made from the Polish border, in accordance with the PriceList due a2mobile you are using.All of your phone number.
KATZ 1.2.0-17032810 APK
Aero2
Dostępny nieodpłatnie dla nieograniczonej grupy odbiorcówkomunikator internetowy (VoIP) w formie aplikacji na urządzeniaprzenośne z systemem Android i iOS, z możliwością wykonywaniabezpłatnych połączeń głosowych, dzielenia się zdjęciami czy teżlokalizacją pomiędzy użytkownikami aplikacji.W KATZ Twój numertelefonu jest Twoim identyfikatorem, a dodatkowo dziękiautomatycznej synchronizacji kontaktów z Twoją książkąadresową możesz kontaktować się przez KATZ ze swoimiprzyjaciółmi.Zalety KATZ to: - wysyłanie wiadomości do przyjaciół -darmowe połączenia pomiędzy użytkownikami aplikacji - przesyłaniezdjęć pomiędzy użytkownikami aplikacji - udostępnianie lokalizacjiinnym użytkownikom aplikacji - wysoka jakość połączeń,KATZ jestbezpłatny i nie wyświetla żadnych reklam.Available free of chargefor an unlimited audience messaging service (VoIP) in the form ofapplications for mobile devices with Android and iOS, with theability to make free voice calls, share photos, or located betweenthe application users.In KATZ Your phone number is your ID, andalso thanks to the automatic synchronization of contacts from youraddress book you can contact by KATZ with your friends.AdvantagesKATZ are: - Send messages to friends - Free calls betweenusers of the application - Transfer images between applicationusers - Sharing location to other users applications -High quality connections,KATZ is free and does not display any ads.
moje.a2mobile 1.0 APK
Aero2
Dzięki moje.a2mobile zarządzasz swoim kontem i usługamigdziekolwiek jesteś! Pobierasz bezpłatną aplikację i cieszysz siędostępem do najważniejszych FUNKCJI przez swój smartfon. Aplikacjapozwala na aktywację Pakietów, włączanie i wyłączanie WYBRANYCHusług, a także umożliwia przekierowanie do serwisu z doładowaniamionline. Na bieżąco kontrolujesz stan konta i wydatki, aktywnePakiety oraz zużycie danych i LEJKI. Historia pozwala nasprawdzenie WYKORZYSTANIA USŁUG na danym numerze w przeszłości. Zobszernego FAQ dowiesz się wszystkiego o usługach a poprzezformularz kontaktowy możesz szybko wysłać wiadomość do BiuraObsługi Klienta.With moje.a2mobile manage your account and serviceswherever you are! You are downloading a free app and enjoy accessto the most important functions for your smartphone. Theapplication allows you to activate the packages, enable and disableSELECTED services as well as routes to the service of onlinerecharges. To-date account balance and control expenses, and theconsumption of active data packets and funnels. History allows youto check USE SERVICES on the issue in the past. With extensive FAQyou will learn everything about the service via the contact formand you can quickly send a message to Customer Service.
Loading...