4.2 / May 31, 2019
(0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Deze oefeningen van Kern START en Kern 1 en Kern 2 en Kern 3 enKern 4 en Kern 5 en Kern 6 volgen de leesmethode VEILIG LEREN LEZENKIM-versie. Het verschil met de vroegere 1ste maanversie is dat erin Kern START en Kern 1 meer letters aan bod komen. Daardoor kan ervroeger gestart worden met het leren lezen van de eerste woorden.In deze kern 6 komen aan bod: 1. De g van mug 2. De au van saus 3.De ui van muis 4. De f van duif 5. De ei van geit De schrijflettersvolgen de schrijfmethode ‘pennenstreken’ en kan verschillen van deschrijfmethode gebruikt in uw school. These exercises Kern STARTand Core 1 and Core 2 and Core 3 and Core 4 and 5 Core and Core 6follow the reading method safely learn to read KIM version. Thedifference with the former 1st lunar version is that covered inCore and Core START 1 more letters. Thus can be used to startlearning to read the first words. This core 6 are covered: 1. g ofmosquito 2. au sauce 3. The mouse of onion 4. f pigeon 5. The egggoat The write letters following the write method 'strokes' and maydiffer from the write method used in your school.

App Information Kern6KIM

Billiau Daniel Show More...

AVI - lezen 8.5 APK
Billiau Daniel
AVI heeft te maken met technisch lezen. Bij technisch lezen gaathet om de techniek van het lezen: kan een kind snel en zonderfouten een tekst lezen? Kinderen die snel en (bijna) foutlooskunnen lezen, hebben een hoog AVI-niveau. Kinderen die nog nietsnel kunnen lezen, of die daarbij veel fouten maken, hebben eenlager AVI-niveau. Er zijn twaalf AVI-niveaus. Het laagsteAVI-niveau is Start. Dat is het niveau van kinderen die nétbegonnen zijn met lezen. Het hoogste AVI-niveau is Plus. Dat is hetniveau van kinderen die snel en zonder fouten een lastige tekstkunnen lezen. Tussen AVI-Start en AVI-Plus liggen tien AVI-niveaus:M3, E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7 en E7. 'M' betekent 'midden' en'E' betekent 'eind'. De cijfers 3 tot en met 7 geven aan in welkegroep dat niveau gemiddeld bereikt wordt. In België komt groep 3overeen met 1ste leerjaar. Volgens mijn 25-jarige ervaring in het1ste leerjaar zou ik de volgende tijdstippen aan de niveauskoppelen. AVI S3 = midden 1ste leerjaar; M3 = einde 1ste; E3 = nov.2de; M4 = midden 2de; E4 = eind 2de. Er zijn 50 teksten van AVI S3(1ste leerjaar) tot AVI M5 (2de leerjaar) Een goede technischeleesvaardigheid is een essentiële voorwaarde voor begrijpend lezen.Bij deze korte teksten is er een kleurindicator die ongeveer degewenste leessnelheid suggereert. Het is geenszins de bedoeling omkinderen af te schrikken bij het oefenen. Dus op voorhand dekinderen verwittigen dat die kleurindicator niet zo belangrijk is.Belangrijker is het foutloos lezen. Werkt het best op tablets. Nietzo geschikt voor smartphones. Zwart scherm = laadtijd (+/- 50sec).Start wat sneller op bij volgend gebruik. Billiau Danny. AVIhas to do with technical reading. When it comes to the technicalreading technique of reading: a child can quickly and without errorreading a text? Children quickly and (almost) flawless read, have ahigh WIP level. Children who can not yet read quickly, or who aremaking a lot of mistakes, have lower AVI level. There are twelveAVI-levels. The lowest level is AVI Start. That is the level ofchildren who do just started reading his. The highest level is AVIPlus. That is the level of children who quickly and without errorscan read a troublesome text. Between AVI and AVI Start Plus are tenlevels AVI M3, E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, E7 and M7. 'M' means'middle' and 'E' means 'end'. The figures 3 to 7 indicate in whichgroup that level is reached on average. In Belgium, Group 3 match1st grade. According to my 25-year experience in the 1st grade, Iwould attach the following times on the levels. AVI S3 = mid 1stgrade; M3 = end 1st; E3 = Nov. 2nd; M4 = mid 2nd; E4 = 2nd end.There are 50 lyrics from AVI S3 (1st grade) to AVI M5 (2nd grade) Agood technical reading skills is an essential prerequisite forreading comprehension. After this, short texts, there is a colorindicator that suggests approximately the desired reading speed. Itis not the intention to scare children to practice. So in advancethe children warn that color indicator is not so important. Moreimportantly, reading errors. Works best on tablets. Not suitablefor smartphones. Black screen = charging time (+/- 50 sec) .startfaster when next use. Billiau Danny.
danny.bil.rekenentot20 4.1 APK
Rekenspel. Optellen en aftrekken tot 20. 'Dannyboy' moet in elkewereld 5 correcte oefeningen maken voordat hij de sleutel krijgt omde volgende deur open te krijgen. Zo kan hij naar de volgendewereld. Bij een fout hoor je een ander geluidje en er komt eennieuwe oefening. De foutjes worden bij het einde van de oefeningweergegeven. Er zijn 10 werelden, dus heeft hij 10 sleutels nodig(50 correcte oefeningen). Raak eerst het vraagteken aan met‘Dannyboy’. Uitkomsten invullen met de kleine pijltjes (boven ismeer, onder is minder). Controle met de groene ‘V’-toets op hetscherm. Besturing kan op een toetsenbord met de pijltjestoetsen. Opeen tablet met de pijltjestoetsen op het scherm. De deuren zijn inhet rood gekleurd. Stap op het einde in de vliegende schotel. (Bijmeer dan 20 fouten kom je automatisch terug op het startscherm).Werkt het best op tablets. Niet zo geschikt voor smartphones.Billiau Danny. Accounting Game. Addition and subtraction to 20.'Dannyboy' needs in every world make five correct exercises beforehe gets the key needed to open the next door. He can go to the nextworld. If an error occurs, you hear a different sound and there isa new exercise. The errors are displayed at the end of theexercise. There are 10 worlds, so he needs 10 keys (50 correctexercises). Touch the question mark with 'Dannyboy'. Results fillthe small arrows (top is more, under less). Check with the green'V' button on the screen. Control can be on a keyboard with arrowkeys. On a tablet with the arrow keys on the screen. The doors arecolored in red. Step on the end of the flying saucer. (If more than20 errors you'll automatically return to the home screen). Worksbest on tablets. Not suitable for smartphones. Billiau Danny.
droedels 4.1 APK
Dit fotodroedelspel bestaat uit 90 droedels. De foto's bevattensoms ook overbodige items. De oplossingen zijn woorden met twee ,drie of vier lettergrepen. Je start op niveau 1 en je hebt 50punten. Bij een correcte oplossing verhoogt het niveau en hetaantal punten met 1. Bij een fout verlies je 1 punt. Wil je hetaantal letters weten dan verlies je 2 punten. Bij elke bijkomendeletter die je vraagt verlies je 3 punten. Indien er 12 u is tussentwee speelmomenten komen er 5 punten bij. Werkt het best optablets. Niet zo geschikt voor smartphones. This fotodroedelspelconsists of 90 doodles. The pictures sometimes include unnecessaryitems. The solutions are words with two, three or four syllables.You start at level 1 and have 50 points. With a correct solutionincreases the level and the number of points 1. If a fault you loseone point. Want to know the number of letters you lose two points.With each additional letter that asks you lose three points. If youare between 12 play two moments come five points. Works best ontablets. Not suitable for smartphones.
kern 8 6.1 APK
Billiau Daniel
Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen vanuitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België enNederland). De oefeningen volgen de 2de maanversie en dekim-versie. In deze kern 8 leert uw kind woorden met 2 medeklinkersvooraan (zoals ‘kraan') en achteraan (zoals 'mast'), de eind –nkklank (zoals tank, dankt), de klank –ch (zoals lacht),samenstellingen zoals ‘zakmes’ en woorden zoals ‘ja, va,...’ . Ikheb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring alsleerkracht 1ste leerjaar. De meeste oefeningen worden zowel visueelals auditief ondersteund. De oefeningen die aangeduid zijn met‘***’ zijn wat moeilijker. Hoofdtelefoons maken de klank nog beter.Werkt het best op tablets. Niet zo geschikt voor smartphones.Billiau Danny. This series of exercises follow the reading methodsafely learn to read of publishing Zwijsen (a widely used readingmethod in Belgium and the Netherlands). The exercises follow thelunar 2nd version and the version horizon. In this core 8 teachyour child words with two consonants in front (like "tap") and rear(as 'mast'), the end-nk sound (such as tank, thanks) -ch sound(such as laughs), compounds such as "Army Knife" and words such as'yes, va ...'. I made these exercises relying on my 25 yearsexperience as a teacher 1st grade. Most exercises are supportedboth visually and aurally. The exercises are marked with "***" aremore difficult. Headphones make the sound even better. Works beston tablets. Not suitable for smartphones. Billiau Danny.
danny.bil.kern4 8.1 APK
Billiau Daniel
Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen vanuitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België enNederland). De oefeningen volgen de 2de maanversie. In deze kern 4leert uw kind de letters ‘h – w – o – a - u’ en de woorden ‘huis –weg – bos – tak - hut’. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend opmijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. De meesteoefeningen worden zowel visueel als auditief ondersteund. Deoefeningen die aangeduid zijn met ‘raketaanpak’ bevatten woordenvoor kinderen die met de gekende letters al nieuwe woorden kunnenlezen. Heel veel auditieve en visuele ondersteuning. Hoofdtelefoonsmaken de klank nog beter. Werkt het best op tablets. Niet zogeschikt voor smartphones. Billiau Danny. This series of exercisesfollow the reading method safely learn to read of publishingZwijsen (a widely used reading method in Belgium and theNetherlands). The exercises follow the 2nd lunar version. This core4 will teach your child the letters' h - w - o - a - u 'and thewords' home - away - forest - tree - hut. I made these exercisesrelying on my 25 years experience as a teacher 1st grade. Mostexercises are supported both visually and aurally. The exercisesmarked with missile approach 'contain words for children who canalready read new words by known letters. Lots of auditory andvisual support. Headphones make the sound even better. Works beston tablets. Not suitable for smartphones. Billiau Danny.
kern 9 8.0 APK
Billiau Daniel
Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen vanuitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België enNederland). De oefeningen volgen de 2de maan-versie en dekim-versie. In deze kern 9 leert uw kind woorden met 2 medeklinkersvooraan en achteraan (zoals 'krant'), de klanken –aai, -ooi en –oei(zoals maai, kooi, roei), tweelettergrepige woorden zoals ‘vijver,bakker …’ en woorden die beginnen met ‘be-, ver-, ge-’ . Ik hebdeze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring alsleerkracht 1ste leerjaar. De meeste oefeningen worden zowel visueelals auditief ondersteund. De oefeningen die aangeduid zijn met‘***’ zijn wat moeilijker. De meeste oefeningen worden zowelvisueel als auditief ondersteund. Hoofdtelefoons maken de klank nogbeter. Werkt het best op tablets. Billiau Danny.This series ofexercises follow the reading method safely learn to read ofpublishing Zwijsen (a widely used reading method in Belgium and theNetherlands). The exercises follow the lunar 2nd version and theversion horizon. This core 9 teach your child words with twoconsonants in front and back (such as newspaper), the soundscuddle, -ewe and oops (like cutting cage, rowing), two-syllablewords like "pond, bakery ..." and words that begin with "working bebuilt, GE '. I made these exercises relying on my 25 yearsexperience as a teacher 1st grade. Most exercises are supportedboth visually and aurally. The exercises are marked with "***" aremore difficult. Most exercises are supported both visually andaurally. Headphones make the sound even better. Works best ontablets. Billiau Danny.
kern 2 11.1 APK
Billiau Daniel
Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen vanuitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België enNederland). De oefeningen volgen de 2de maanversie. In deze kern 2leert uw kind de letters ‘t - ee - n - b - oo’ en de woorden ‘teen- een - neus - buik - oog’. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunendop mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. De meesteoefeningen worden zowel visueel als auditief ondersteund. Deoefeningen die aangeduid zijn met ‘raketaanpak’ bevatten woordenvoor kinderen die met de gekende letters al nieuwe woorden kunnenlezen. Heel veel auditieve en visuele ondersteuning. Hoofdtelefoonsmaken de klank nog beter. Werkt het best op tablets. Niet zogeschikt voor smartphones. Billiau Danny. This series of exercisesfollow the reading method safely learn to read of publishingZwijsen (a widely used reading method in Belgium and theNetherlands). The exercises follow the 2nd lunar version. This core2 will teach your child the letters "t - a - b - oo 'and the words'toe - a - nose - stomach - eye'. I made these exercises relying onmy 25 years experience as a teacher 1st grade. Most exercises aresupported both visually and aurally. The exercises marked withmissile approach 'contain words for children who can already readnew words by known letters. Lots of auditory and visual support.Headphones make the sound even better. Works best on tablets. Notsuitable for smartphones. Billiau Danny.
danny.bil.schrijfletters 5.3 APK
Billiau Daniel
Met deze app. kan je de schrijfletters oefenen. De gebruikteletters komen ongeveer overeen met de letters van ‘pennenstreken’en ‘ik pen’ van Veilig Leren Lezen van de uitgeverij ‘ZWIJSEN’. Hetvolledige alfabet (26 letters) komt aan bod + de letter ‘ij’. Ikheb ook de letters ‘c’, ‘q’ en ‘y’ toegevoegd al worden ze in het1ste leerjaar (groep 3) niet aangeleerd. Sommige letters kunnenverschillen van aangeleerde letters van een andere schrijfmethode.Het schrijven op een tablet is vrij moeilijk programmeerbaar. Degoede werking hangt af van verschillende factoren. Schrijven op eentablet met de vinger kan. Beter is het gebruik van een tabletpen(grootte van een potlood). Tussen tabletpennen bestaan groteverschillen (+/- 10 euro). Ook de gevoeligheid van het tabletschermen de snelheid van de processor (CPU) spelen een grote rol. Hetschrijven van tweeklanken en hoofdletters komen misschien later aanbod. Billiau Danny. With this app. You can practice writingletters. The letters used correspond approximately to the letters'strokes' and 'I pen' of safely learning to read by the publishinghouse 'ZWIJSEN. The complete alphabet (26 letters) is dealt + theletter 'ij'. I also have the letters 'c', 'q' and 'y' will be addedif they are not taught in the 1st grade (group 3). Some letters maydiffer from learned letters in another writing method. Writing on atablet is quite difficult programmable. The smooth operationdepends on several factors. Writing on a tablet with the fingercan. Better is to use a tablet pen (size of a pencil). Betweentablet pens are great differences (+/- 10 euros). Also, thesensitivity of the tablet screen and the speed of the processor(CPU) to play a major role. Writing diphthongs and uppercaseletters may come later. Billiau Danny.
Loading...