1.10 / October 14, 2015
(4.5/5) ()
Loading...

Description

Kerteminde2Go giver dig information om spændende kultur- ogfritidsarrangementer, samt steder i hele Kerteminde Kommune.Applikationen gør det nemt og hurtigt at dele fx koncerter med dinevenner på Facebook eller tilføje dem til din kalender. Med GPS ogkortvisning finder du interessante steder i nærheden af dig, og dukan uploade dine favoritsteder i Kerteminde2Go. Søger duinspiration til kommende arrangementer, udfylder du dine interesserunder Min Profil og modtager direkte besked om relevantearrangementer. Kerteminde2Go er udviklet i samarbejde mellemKerteminde Kommune og Mobile Identity. Indholdet leveres afKultuNaut.Kerteminde2Go gives you information about the excitingcultural and recreational events and locations throughoutKerteminde. The application makes it easy and quick to share suchconcerts with your friends on Facebook or add them to yourcalendar. With GPS and map display you will find interesting placesnear you, and you can upload your favorite places in Kerteminde2Go.Looking for inspiration for upcoming events, you fill out yourinterests under My Account and receive direct notification ofrelevant events. Kerteminde2Go was developed in collaborationbetween Kerteminde and Mobile Identity. Content provided byKultuNaut.

App Information Kerteminde2Go

 • App Name
  Kerteminde2Go
 • Package Name
  mobileidentity.kultur.kerteminde2go
 • Updated
  October 14, 2015
 • File Size
  12M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.10
 • Developer
  Mobile Identity ApS
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
  Østerbrogade 156, 2. sal 2100 Copenhagen O. DK - Denmark
 • Google Play Link

Mobile Identity ApS Show More...

Mit Thy 2.6 APK
Mit Thy er din guide til kulturelle oplevelser, arrangementer ogsteder i Thisted Kommune. I STEDER har du et overblik over alle dekommunale institutioner, spillesteder, biblioteker,parkeringspladser, svømmehaller, legepladser og seværdigheder iNationalpark Thy. Du kan fx finde åbningstider på biblioteket,genbrugspladserne eller børnehaver og skoler, eller finde dennærmeste lege- eller parkeringsplads.I ARRANGEMENTER få du nemadgang til oplevelser og events i hele kommunen. Du kan foreksempel finde koncerter, kunstudstillinger ellerteaterforestillinger. Kalenderfunktionen gør det let at dele f.eks.koncerter med dine venner på Facebook, eller tilføje arrangementertil din egen kalender på din telefon. Har du brug for inspirationtil kommende arrangementer, udfylder du dine interesser under Minprofil. Fremover modtager du direkte besked om arrangementer, somer relevante for netop dig.Under THY LIV har du mulighed for atdele dine oplevelser med de andre brugere. Du kan fx uploade dineegne billeder fra en række favoritsteder, eller se de forskelligeområder, som andre brugere har udvalgt som netop deres favorit-spoti kommunen. MIN KOMMUNE giver dig adgang til de aktuelle ledigestillinger fra Thisted Kommune, ligesom du finder både åbningstiderog telefonnumre til en lang række af kommunes områder oginstitutioner. BRUG KOMMUNEN er din genvej til at betjene dig selv.Indtil videre indeholder denne menu en nem og hurtig måde for digat rapportere om huller, fejl og skader på vejene. Senere blivermenuen udbygget med andre muligheder, for eksempel rotteanmeldelseeller flytning. App’en er udviklet af firmaet Mobile Identity.Thisted Kommune samarbejder med Thy360 samt Nationalpark Thy om atlevere indhold til applikationen.My Thy is your guide to culturalexperiences, events and places in Thisted Municipality.In LOCATIONSyou an overview of all municipal institutions, venues, libraries,parking lots, swimming pools, playgrounds and attractions in ThyNational Park. You can for example find opening hours at thelibrary, recycling centers or kindergartens and schools, or findthe nearest playground or park.In EVENTS get you easy access toexperiences and events throughout the municipality. For example youcan find concerts, art exhibitions and theater performances.Calendar function makes it easy to share, for example. concertswith your friends on Facebook, or add events to your own calendaron your phone. Need inspiration for upcoming events, you fill outyour interests in my profile. In the future, you will receive ane-mail about events that are relevant to you.During THY LIFE allowsyou to share your experiences with the other users. Example, youcan upload your own pictures from a number of favorite sites, orsee the different areas that other users have selected as theirparticular favorite spot in the municipality.MY TOWN gives youaccess to the current vacancies from Thisted Municipality, and youwill find both opening hours and telephone numbers for a wide rangeof municipal areas and institutions.USE MUNICIPALITY is yourgateway to serving you. So far, this menu a quick and easy way foryou to report on gaps, errors and injuries on the roads. Later, themenu expanded to include other options, for example rat Review orrelocation. The app is developed by the company MobileIdentity. Thisted Municipality cooperates with Thy360 and ThyNational Park to deliver content to the application.
Kerteminde2Go 1.10 APK
Kerteminde2Go giver dig information om spændende kultur- ogfritidsarrangementer, samt steder i hele Kerteminde Kommune.Applikationen gør det nemt og hurtigt at dele fx koncerter med dinevenner på Facebook eller tilføje dem til din kalender. Med GPS ogkortvisning finder du interessante steder i nærheden af dig, og dukan uploade dine favoritsteder i Kerteminde2Go. Søger duinspiration til kommende arrangementer, udfylder du dine interesserunder Min Profil og modtager direkte besked om relevantearrangementer. Kerteminde2Go er udviklet i samarbejde mellemKerteminde Kommune og Mobile Identity. Indholdet leveres afKultuNaut.Kerteminde2Go gives you information about the excitingcultural and recreational events and locations throughoutKerteminde. The application makes it easy and quick to share suchconcerts with your friends on Facebook or add them to yourcalendar. With GPS and map display you will find interesting placesnear you, and you can upload your favorite places in Kerteminde2Go.Looking for inspiration for upcoming events, you fill out yourinterests under My Account and receive direct notification ofrelevant events. Kerteminde2Go was developed in collaborationbetween Kerteminde and Mobile Identity. Content provided byKultuNaut.
AlkoTæller 1.5 APK
Følg dit alkoholforbrug uge for uge med AlkoTæller. Sæt dine egnemål, sammenlign dit forbrug med andres og søg ny viden. Hvad kanalkohol betyde for dine træningsresultater? For dit helbred? Og fordin vægt?AlkoTæller er udviklet af Frederiksberg Kommune isamarbejde med Mobile Identity. Indholdet er leveret afalkoholkonsulenterne i Frederiksberg Kommune.tags:Alkohol forbrug,Alkohol tæller, promille, alkohol dagbog, genstande,genstandsmåler, alkohol oversigt, alkohol viden, alkohol faq,alkohol skader, aklohol, alkohol hjælpFollow your drinking week byweek with Alko counter. Set your own goals, compare your spendingwith others and seek new knowledge. What alcohol can have on yourtraining results? For your health? And for your weight?Alko Counterdeveloped by the Frederiksberg Municipality in cooperation with theMobile Identity. The content is provided by alcohol consultants inFrederiksberg.tags:Alcohol consumption Alcohol counter, drink,alcohol diary, objects, object meter, alcohol history, alcoholknowledge, alcohol faq, alcohol damage, aklohol, alcohol use
Mit Furesø 2.13.4 APK
Mit Furesø giver dig hurtigt og nemt overblik over spændendekulturelle oplevelser, arrangementer og steder i FuresøKommune.Under STEDER kan du finde interessante steder i nærheden afdig via kort og gps. I menuen ARRANGEMENTER ser du alle events, derfinder sted, mens ’på falderebet’ viser, hvad der sker lige nu ogher. Du kan let dele fx koncerter med dine venner på Facebook ellertilføje arrangementer til din egen kalender på din mobil. I SPOT ONkan du tage billeder af dine favoritsteder og dele dem med andre,eller du kan lade dig inspirere af andre brugeres anbefalinger.Hardu brug for inspiration til kommende arrangementer, kan du udfyldedine interesser under MIN PROFIL, og du vil fremover modtagedirekte besked om arrangementer, som er relevante for netop dig.MitFuresø er udviklet i samarbejde mellem Furesø Kommune og MobileIdentity. Indholdet leveres af KultuNaut.My Fureso gives you quickand easy overview of exciting cultural experiences, events andplaces of the lake Municipality.During the SITE, you can findplaces of interest near you via maps and gps. In the EVENTS you seeall events that take place while 'at the last moment' shows what ishappening right here and now. You can easily share such concertswith your friends on Facebook or add events to your own calendar onyour mobile. In SPOT ON you can take pictures of your favoriteplaces and share them with others, or you can let yourself beinspired by other users' recommendations.Need inspiration forupcoming events, you can fill your interests during MY PROFILE andyou will now receive direct notification of events that arerelevant to you.My Fureso was developed in collaboration betweenFureso Municipality and Mobile Identity. Content provided byKultuNaut.
Koldkrigsmuseum Langelandsfort 1.4 APK
Gå på opdagelse i den kolde krigs landskab påSydlangeland.Underjordiske bunkers, radarstationer, udkigsposter ogkanoner udgjorde en del af den kolde krigs hverdag på Sydlangeland,og i dag kan du komme tæt på meget af alt dette og meget mere påKoldkrigsmuseum Langelandsfort. Med denne app kan du finde vej tilalt fra museets mange attraktioner til alle de omkringliggendeseværdigheder samt følge i DDR-spionens fodspor. Gennem de digitaleposter på kortet er det muligt at lære mere om det område, som dubevæger dig rundt i. Eller lære mere om det unikkekoldkrigslandskab hjemme fra lænestolen. Mobilapplikationenindeholder masser af materiale om de historiske begivenheder medbåde originale lydklip og videoer fra den kolde krig. Udoveroversigtkortet kan du læse artikler om den kolde krig og holde digopdateret over museets aktiviteter, nyheder m.v. ’Kold Krig’ erudviklet i samarbejde mellem Koldkrigsmuseum Langelandsfort ogMobile Identity.Go exploring in the Cold War landscape ofSydlangeland.Underground bunkers, radar stations, lookouts and gunswere part of the cold war everyday on South Langeland, and todayyou can get close to much of all this and more on Cold War MuseumLangelandsfort.With this app you can find its way into everythingfrom the museum's many attractions for all the surroundingattractions and result in GDR spy footsteps. Through the digitallines on the map, it is possible to learn more about the area inwhich you move around in. Or learn more about the unique Cold Warlandscape home from the armchair. The mobile app contains lotsof material about the historic events with both original audioclips and videos from the Cold War. In addition to the overview mapyou can read articles on the cold war and keep you updated aboutthe museum's activities, news, etc. 'Cold War' was developedin collaboration between Cold War Museum Langelandsfort and MobileIdentity.
FOF 1.0.6 APK
FOF har 40 aftenskoler over hele landet. Hvert år henter 200.000danskere viden, indsigt eller oplevelser på vores kurser, foredragog udflugter. Brug vores app til at se, hvad din lokale FOFaftenskole kan tilbyde af kurser og lektioner. FOF - FolkeligtOplysnings Forbund er stiftet i 1947 og er Danmarks største udbyderaf folkeoplysning.Mobilapplikationen er udviklet i samarbejdemellem FOF og Mobile Identity.Nøgleord: FOF, kurser, kursus,lektion, foredrag, undervisning, aftenskole, sprog, ture,udvikling, læring, indsigt, oplevelser, afdeling, it, kreativitet,samarbejde, bevægelse, hold, tilmeld, centerFOF has 40 nightschools across the country. Each year, receive 200,000 Danesknowledge, insights and experiences on our courses, lectures andexcursions. Use our app to see what your local FOF evening offeringof courses and lessons.FOF - Folkeligt Oplysnings Confederation wasfounded in 1947 and is the largest provider of publicinformation.Mobile application was developed in cooperation betweenFOF and Mobile Identity.Keywords: FOF, courses, course, lessons,lectures, lessons, evening classes, language trips, development,learning, knowledge, experiences, department, IT, creativity,cooperation, movement, team, sign, center
Οδηγός Ασφαλούς Σεξ 1.0 APK
Μάθε για το σεξ, για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) καιτον έρωτα. Ο Οδηγός του Ασφαλούς Σεξ περιέχει διασκεδαστικά κουίζκαι μπορείς έτσι να δοκιμάσεις τον εαυτό σου και να δεις πόσο καλάαντιδράς όταν είσαι στο επίκεντρο διαφόρων προσωπικών καταστάσεων.Ο οδηγός είναι επιπλέον ένα απλό λεξικό, όπου μπορείς γρήγορα καιεύκολα να βρεις απαντήσεις στα ερωτήματά σου.
Loading...