1.0 / March 21, 2015
(5.0/5) (9)

Description

Hòa thượng Tuyên Hóa tên tục là Bạch Ngọc Thư, sinh ngày 16 tháng 3năm Mậu Ngọ (tức 26 tháng 4 năm 1918), tại tỉnh Kiết Lâm, huyệnSong Thành, tỉnh Tùng Giang, vùng Đông Bắc Trung Hoa (tức MãnChâu). Là người sáng lập đại học học phật giáo pháp giới, thành lậpVạn Phật Thánh Thành, nền tảng căn cứ địa để hoằng dương Phật Pháptại Hoa Kỳ. Tại Thánh Thành, Sư xây dựng chế độ tùng lâm, đào tạotăng ni học chúng, tạo nhân duyên thù thắng cho sự chân chính tuhành. Sư chủ trương rằng tất cả Phật tử cần phải đoàn kết lại vànên dung hợp Nam, Bắc tông. Vì thế, nhiều dịp truyền thọ Tam ĐànĐại Giới tổ chức tại Vạn Phật Thánh Thành là do chư cao tăng Đạithừa và Tiểu thừa hợp lực chủ trì.Sư không muốn thấy tăng sĩ ở Mỹxuất gia vì những động cơ không chính đáng. Vì thế, Sư lập ra giaphong cho chúng đệ tử:"Lạnh chết, không phan duyênĐói chết, khônghóa duyênNghèo chết, không cầu duyênTùy duyên không đổi, không đổitùy duyênChúng ta quyết định thực hành ba tông chỉ nàyXả mạng vìPhật sựTạo mạng vì tăng sựChánh mạng vì bổn sựNơi sự hiểu lý, nơilý hiểu sựLuôn hành tổ sư nhất mạch tâm truyền."Bất cứ nơi nào HòaThượng đến hoằng truyền Phật Pháp, ngài luôn khuyên bảo mọi ngườitheo sáu đại tông chỉ của Vạn Phật Thánh Thành là: không tranh,không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nóidối.Hòa Thượng khai thị:- "Sáu Ðại Tông Chỉ của Vạn Phật ThánhThành là mục tiêu tu hành: Không tranh, không tham, không mong cầu,không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Những điều này là cănbản làm người, là nền tảng tu hành, và là tiêu chuẩn của chánhquyền. Sáu Ðại Tông Chỉ này là sáu con đường sáng. Nếu nhớ được sáuđại tông chỉ này, quý vị có thể thành Phật. Tôi đưa ra sáu đại tôngchỉ này cho những người muốn thành Phật, thành Bồ Tát, muốn thànhThanh Văn, A La Hán. Ðây là những tông chỉ quan trọng nhất. Nếuthực hành được, quý vị có thể dùng suốt đời, mà vẫn không tận dụnghết được!"Venerable Hsuan name to Bach Ngoc Thu, born March 16Horse Mau year (ie April 26, 1918), in the province of Lam Kiet,Song Thanh District, Songjiang Province, northeastern China(Manchuria News ).As the founder of the Buddhist university studythe legal world, the establishment of Ten Thousand Buddhas, baseplatform to propagate the Dharma in the United States. In the City,Master mode built forestry parts, training and nuns learn them,creating an affinity wins for the genuine practice. Division heldthat all Buddhists should unite and become fused South, Northcardboard. So many occasions ordination Three Great World Forumheld in CTTB is increased by high monks Mahayana and Theravadachaired forces.Master does not want to see monk ordained in theUnited States because of improper motives. Therefore, the Divisionestablished feng disciples:"Cold die, not phan coastDying ofhunger, not almsPoor dead, not for graceDepending affinityconstant, not depending coastWe decided the only practicalbatonDrain the network for BuddhaCreating networks for increasingtheNetwork as the chief dutyPlace of understanding, know theplaceAlways best practice patriarchs circuit television center."Wherever Master to spread the Dharma, he always advise people toonly six contemporary tone of Ten Thousand Buddhas is: no painting,no greed, no expectation, not selfish, not self-interest, not tosay lie.Venerable open market:- "Six Great Ten Thousand Buddhas ofthe target practice: No competition, no desire, no expectation, notselfish, not self-interest, do not lie. These are fundamental, isthe background religious foundation, and government standards. SixGreat is six light path. If the memory is only six contemporarytone, you can become a Buddha. I offer this only six great tone forthe want to become a Buddha, a Bodhisattva, want to Thanh Van,Arhat. These are only the most important concrete. If the practiceis, you can use for a lifetime, but still not taking fulladvantage! "

App Information Khai thị

 • App Name
  Khai thị
 • Package Name
  m.t.khai
 • Updated
  March 21, 2015
 • File Size
  667k
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  lasotuvi
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Hanoi vietnam
 • Google Play Link

lasotuvi Show More...

Tinh bàn huyền không 2.4 APK
lasotuvi
Huyền không từng được coi là bí truyền, nhưnghiện nay nó đã được phổ biến và là phái phong thủy rất được coitrọng. Phần mềm này an tinh bàn huyền không và thêm các luận giảitinh quyết về các cặp sao sơn hướng để tham khảo.Có thể lưu dữ liệu vào danh sách, an tinh bàn, sửa, xóa dữliệu.Để sử dụng được la bàn, điện thoại của bạn cần có cảm biến từ vàkết nối internet.Huyen not once consideredesoteric, but now it has been common and is seconded feng shui arehighly valued. This security software is not mystical crystal tableand more refined interpretation of the pair decided to paint guidefor reference.Can save data to the list, crystal desk Security, edit, deletedata.To use the compass, your phone needs to have magnetic sensors andan internet connection.
Bình giải Tử vi 2.2 APK
lasotuvi
Phần mềm lấy lá số tử vi, có bình giải tự độngđể tham khảo, hỗ trợ lưu danh sách với số lượng tùy ý. Có tính hạnđến từng tháng, sao lưu niên và thêm các tài liệu về phú tử vi, bàithập dụ, các cách số. Đây là phần mềm tử vi đầy đủ tính năng nhấtcho điện thoại đi động.Software retrievehoroscopes, with automatic commentary to consult, assist save listwith arbitrary number. Taking due to monthly, annual backup andextensive additional documentation about astrology, all gatherexample, the digital divide. This software is full featuredhoroscope for mobile phones.
Tử vi 2 1.2 APK
lasotuvi
Lá số tử vi truyền thống có hơn 100 sao, nhưng thực ra những saoquyết định cát hung của lá số lại không nhiều đến như vậy. Chúngchỉ bao gồm 14 chính tinh, lục cát, lục sát, tứ hóa, các sao Lộctồn, Thiên mã. Nếu chỉ an sao theo cách truyền thống bạn sẽ dễ bịrối mắt trước quá nhiều sao phụ không có tính chất quyết định. Phầnmềm này sẽ an ra lá số có đủ 110 sao và thêm chức năng rút gọn chỉcòn hiển thị các sao quan trọng cho dễ xem, dễ đánh giá.Ngoài ra các cung cũng sẽ có can cung đi kèm để thuận tiện hơn chonhững ai dùng cách xem theo Tứ hóa của Bắc phái.Lịch phần mềm vẫn từ năm 5000 trước công nguyên đến 20000 sau côngnguyên, có sửa một số lỗi đổi lịch của phần mềm an sao tử vi đãpost trước đó.
Tử vi 3 1.1 APK
lasotuvi
Lấy lá số tử vi truyền thống gồm 12 cung, rút gọn lá số chỉcònnhững sao quan trọng, lưu dữ liệu vào danh sách.Gethoroscopes traditional supply 12, stripped the leaves of justhowimportant data stored on the list.
2016 Predict Horoscope 1.3 APK
lasotuvi
Want to know something about your life in thisyear ?If a computer can defeat a man in chess, it can predict somethingabout your life in future. This horoscope base on 110 stars fromEastern mystery.If there are two conflict information, it's nomal, no one have allgood or bad news.You can save data for any one you like, or hate, and easy to loadpredict information, change or delete data.Here are some information about this horoscope:Chinese astrology is based on the traditionalastronomy andcalendars. The development of Chinese astrology is tied to that ofastronomy, which came to flourish during the Han Dynasty(2ndcentury BC to 2nd century AD).Chinese astrology has a close relation withChinese philosophy(theory of the three harmony, heaven, earth and water) and uses theprinciples of yin and yang and concepts that are not found inWestern astrology, such as the wu xing teachings, the 10 Celestialstems, the 12 Earthly Branches, the lunisolar calendar (mooncalendar and sun calendar), and the time calculation after year,month, day and shichen (時辰).According to Chinese astrology, a person's destiny can bedetermined by the position of the major planets at the person'sbirth along with the positions of the Sun, Moon, comets, theperson's time of birth, and zodiac Sign. The system of thetwelve-year cycle of animal signs was built from observations ofthe orbit of Jupiter (the Year Star; simplified Chinese:岁星;traditional Chinese: 歳星; pinyin: Suìxīng). Following the orbitof Jupiter around the sun, Chinese astronomers divided thecelestial circle into 12 sections, and rounded it to 12 years (from11.86). Jupiter is associated with the constellation Sheti(simplified Chinese: 摄提; traditional Chinese: 攝提- Boötes) and issometimes called Sheti.A system of computing one's fate and destiny based on one'sbirthday, birth season, and birth hours, known as Zi Wei Dou Shu(simplified Chinese: 紫微斗数; traditional Chinese: 紫微斗數;pinyin:zǐwēidǒushù), or Purple Star Astrology, is still used regularly inmodern-day Chinese astrology to divine one's fortune. The 28Chinese constellations, Xiu (Chinese: 宿; pinyin: xìu), are quitedifferent from Western constellations. For example, the Big Bear(Ursa Major) is known as Dou (Chinese: 斗; pinyin: dǒu); the belt ofOrion is known as Shen (simplified Chinese: 参; traditional Chinese:參; pinyin: shēn), or the "Happiness, Fortune, Longevity" trio ofdemigods. The seven northern constellations are referred to as XuanWu (Chinese: 玄武;pinyin: xúanwǔ). Xuan Wu is also known as thespirit of the northern sky or the spirit of Water inTaoismbelief.In addition to astrological readings of the heavenly bodies, thestars in the sky form the basis of many fairy tales. For example,the Summer Triangle is the trio of the cowherd (Altair), theweaving maiden fairy (Vega), and the "tai bai" fairy (Deneb). Thetwo forbidden lovers were separated by the silvery river (the MilkyWay). Each year on the seventh day of the seventh month in theChinese calendar, the birds form a bridge across the Milky Way. Thecowherd carries their two sons (the two stars on each side ofAltair) across the bridge to reunite with their fairy mother. Thetai bai fairy acts as the chaperone of these two immortallovers.
48 đại nguyện 1.4 APK
lasotuvi
Nguyện là phát nguyện dũng mãnh, tha thiết, quyết tâm về cõi Tịnhđộ, từ đó buông xả, không tham luyến bất kỳ điều gì khác. Dù đểthành Phật cứu giúp chúng sanh hay chỉ để giải thoát khỏi khổ áchtrong sinh tử luân hồi, người theo pháp tu này cũng đều có phátnguyện mạnh mẽ, nhất quyết về cõi Tịnh độ của đức Phật A DiĐà.Prayer is a mighty vow, earnest, determined on the Pure Land,then let go of our attachment anything else. Although the Buddha tosave beings or just to liberation from the yoke of suffering insamsara, who follow this practice are also vows strong, determinedon the Pure Land of Amitabha Buddha.
An sao tử vi 1.2 APK
lasotuvi
An sao tử vi, lưu các lá số với số lượng tùy ý. Có thể thêm,xóa,sửa lá số đã lưu. Lịch phần mềm từ năm 5000 trước công nguyênđến20000 sau công nguyên. Năm 0 là năm 1 trước công nguyên, vậynếulấy lá số cho người sinh trước công nguyên thì phải trừ đi 1năm.Ví dụ người sinh năm 8 TCN thì nhập năm sinh là -7.Anastrology star, save the leaves of arbitrary numbers. Canadd,delete, edit the saved card. Calendar software from the year5000BC to 20000 BC. Year 0 is year 1 BC, so if the student leavestheBC must subtract 1 year. For example, people born in 8 BC, theyearof birth is entered -7.
Khai thị 1.0 APK
lasotuvi
Hòa thượng Tuyên Hóa tên tục là Bạch Ngọc Thư, sinh ngày 16 tháng 3năm Mậu Ngọ (tức 26 tháng 4 năm 1918), tại tỉnh Kiết Lâm, huyệnSong Thành, tỉnh Tùng Giang, vùng Đông Bắc Trung Hoa (tức MãnChâu). Là người sáng lập đại học học phật giáo pháp giới, thành lậpVạn Phật Thánh Thành, nền tảng căn cứ địa để hoằng dương Phật Pháptại Hoa Kỳ. Tại Thánh Thành, Sư xây dựng chế độ tùng lâm, đào tạotăng ni học chúng, tạo nhân duyên thù thắng cho sự chân chính tuhành. Sư chủ trương rằng tất cả Phật tử cần phải đoàn kết lại vànên dung hợp Nam, Bắc tông. Vì thế, nhiều dịp truyền thọ Tam ĐànĐại Giới tổ chức tại Vạn Phật Thánh Thành là do chư cao tăng Đạithừa và Tiểu thừa hợp lực chủ trì.Sư không muốn thấy tăng sĩ ở Mỹxuất gia vì những động cơ không chính đáng. Vì thế, Sư lập ra giaphong cho chúng đệ tử:"Lạnh chết, không phan duyênĐói chết, khônghóa duyênNghèo chết, không cầu duyênTùy duyên không đổi, không đổitùy duyênChúng ta quyết định thực hành ba tông chỉ nàyXả mạng vìPhật sựTạo mạng vì tăng sựChánh mạng vì bổn sựNơi sự hiểu lý, nơilý hiểu sựLuôn hành tổ sư nhất mạch tâm truyền."Bất cứ nơi nào HòaThượng đến hoằng truyền Phật Pháp, ngài luôn khuyên bảo mọi ngườitheo sáu đại tông chỉ của Vạn Phật Thánh Thành là: không tranh,không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nóidối.Hòa Thượng khai thị:- "Sáu Ðại Tông Chỉ của Vạn Phật ThánhThành là mục tiêu tu hành: Không tranh, không tham, không mong cầu,không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Những điều này là cănbản làm người, là nền tảng tu hành, và là tiêu chuẩn của chánhquyền. Sáu Ðại Tông Chỉ này là sáu con đường sáng. Nếu nhớ được sáuđại tông chỉ này, quý vị có thể thành Phật. Tôi đưa ra sáu đại tôngchỉ này cho những người muốn thành Phật, thành Bồ Tát, muốn thànhThanh Văn, A La Hán. Ðây là những tông chỉ quan trọng nhất. Nếuthực hành được, quý vị có thể dùng suốt đời, mà vẫn không tận dụnghết được!"Venerable Hsuan name to Bach Ngoc Thu, born March 16Horse Mau year (ie April 26, 1918), in the province of Lam Kiet,Song Thanh District, Songjiang Province, northeastern China(Manchuria News ).As the founder of the Buddhist university studythe legal world, the establishment of Ten Thousand Buddhas, baseplatform to propagate the Dharma in the United States. In the City,Master mode built forestry parts, training and nuns learn them,creating an affinity wins for the genuine practice. Division heldthat all Buddhists should unite and become fused South, Northcardboard. So many occasions ordination Three Great World Forumheld in CTTB is increased by high monks Mahayana and Theravadachaired forces.Master does not want to see monk ordained in theUnited States because of improper motives. Therefore, the Divisionestablished feng disciples:"Cold die, not phan coastDying ofhunger, not almsPoor dead, not for graceDepending affinityconstant, not depending coastWe decided the only practicalbatonDrain the network for BuddhaCreating networks for increasingtheNetwork as the chief dutyPlace of understanding, know theplaceAlways best practice patriarchs circuit television center."Wherever Master to spread the Dharma, he always advise people toonly six contemporary tone of Ten Thousand Buddhas is: no painting,no greed, no expectation, not selfish, not self-interest, not tosay lie.Venerable open market:- "Six Great Ten Thousand Buddhas ofthe target practice: No competition, no desire, no expectation, notselfish, not self-interest, do not lie. These are fundamental, isthe background religious foundation, and government standards. SixGreat is six light path. If the memory is only six contemporarytone, you can become a Buddha. I offer this only six great tone forthe want to become a Buddha, a Bodhisattva, want to Thanh Van,Arhat. These are only the most important concrete. If the practiceis, you can use for a lifetime, but still not taking fulladvantage! "
Loading...