3.0.2 / October 30, 2014
(/5) ()
Loading...

Description

Naše společnost Vám přináší mobilní aplikaci Kladnonet.cz,díkykteré si můžete rychle a snadno přečíst informace o připojeníkinternetu. Přímo v aplikaci máte možnost si objednatneomezenépřipojení prostřednictvím bezdrátové technologie WiFi prooblastměsta Kladno a okolních obcí za nízké a stabilní ceny,včetnědodávek výpočetní techniky a software.

App Information Kladnonet.cz

 • App Name
  Kladnonet.cz
 • Package Name
  cz.anywhere.mhkladnonet
 • Updated
  October 30, 2014
 • File Size
  3.1M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  3.0.2
 • Developer
  MH.APPS s.r.o.
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Business
 • Developer
 • Google Play Link

MH.APPS s.r.o. Show More...

GANEŠA STUDIO 3.0.1 APK
Přinášíme Vám mobilní aplikaci, díky které sedozvíte veškeré aktuality či kompletní přehled služeb, které Vámnabízí naše studio. Najdete nás v ul. Arménské v Kladně. Jde oprostory, které budou součástí nově postaveného autosalónuspolečnosti V-Group s.r.o. (Peugeot). Ve dvou moderních sálech naVás čeká pod vedením zkušených lektorů: - HOT jóga, POWER jóga,HATHA jóga a ostatní formy jógy - LATINSKO - AMERICKÉ tance proděti a dospělé - pohybové hodiny pro děti, seniory a těhotné -sobotní MOHENDŽODARO a AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE - všechny hodiny možnoINDIVIDUÁLNĚ - hlídaní dětí (u označených hodin) - funkční RECEPCEa stále rodinný přístup Dále Vám nabízíme soukromou WELLNESS zónu.Její součástí je whirpool a finská sauna. Přijďte se protáhnout arelaxovat! Moc se na Vás těšíme!We bring you a mobileapplication through which you can get all the news and a completelist of services that we offer our studio. Find us in ArmenianStreet in Kladno. This is the area that will be part of a newlybuilt car showroom at V-Group sro (Peugeot). In two modern hallswaiting for you under the guidance of experienced instructors: -Hot Yoga, Power Yoga, Hatha Yoga and other yoga forms - Latin -American dance for children and adults - physical clocks forchildren, the elderly and pregnant - Saturday Mohendžodáro andtopical seminars - all clocks can be individually - Babysitting(marked by hours) - Reception and still functional family approachalso offer private wellness area. It includes a whirlpool and asauna. Come back and relax! I'm really looking forward toyou!
ZŠ Amálská Kladno 3.0.1 APK
Naše základní škola Vám přináší mobilníaplikaci. Jejím prostřednictvím budete mít velmi rychlý přehled ovšem důležitém, co se děje v naší škole. Během chvíle se můžetedozvědět: aktuality, co se právě děje termíny prázdnin termínytřídních schůzek aktuální jídelní lístek rozvrh hodin termín sběrupapíru termíny školy v přírodě termíny zápisu do 1.třídy atd. Dalšídůležitou funkcí jsou tzv. notifikační zprávy. Díky nim Vás /rodiče / můžeme informovat o nenadálé situaci či důležitéinformaci. Díky této funkci se k Vám tato informace dostane běhempár vteřin, stačí mít aplikaci staženou. S naší aplikací si můžetenezávazně zarezervovat schůzku se zástupcem školy. Samozřejmostíjsou kontaktní informace na zástupce školy vč. funkce klikni avolej, Budeme moc rádi, když Vám naše aplikace usnadní cestu kdůležitým informacím a budete ji využívat k Vašíspokojenosti.Our elementary schoolbrings you mobile application. It means you have a very quickoverview of all important what is happening in our school. Overtime you can learn: news, what's going on holiday dates terms ofclass meetings current menu timetable term paper collection datesoutdoor school enrollment dates for 1st class, etc. Anotherimportant feature is the notification message. Thanks to them you /parents / inquire about the unexpected situation or importantinformation. With this function to get to this information within afew seconds, you just have downloaded the application. With ourapplication you can directly book a meeting with a representativeof the school. Of course there is contact information on the schoolrepresentative incl. Click to Call feature, We will be very glad ifyou find our application will make it easier to importantinformation and you use it to your satisfaction.
BUCATINI 3.0.1 APK
Prostřednictvím naší mobilní aplikaceVámpřinášíme kompletní přehled o naší restauraci Bucatini vKladně.Nabízíme Vám možnost rezervace místa přes jednoduchérozhraní. Jižk nám nemusíte volat, stačí pouze odeslat Vašepožadavky o datu ačasu Vaší návštěvy u nás a přijít. Tutointeraktivní službu můžetevyužít u rezervací 24 hodin před Vámipožadovaným termínem. Udřívějších rezervací nás kontaktujtetelefonicky. Dále v aplikacinaleznete všechny naše produkty. Pokudchcete objednat jídlo domu,stačí jednoduše vybrat v záložce MENU aobjednat telefonicky přeszáložku MENU TAXI. Budeme moc rádi, kdyžVám tato moderní formainformací přinese pohodlí při využívánínašich služeb. Váš týmrestaurace Bucatini.Through ourmobileapplication, we bring you a complete overview of ourrestaurantBucatini in Kladno. We offer you the possibility toreserve spacethrough a simple interface. Already we do not call,just send yourrequest on the date and time of your visit with usand come. Thisinteractive service may be used for reservation 24hours beforeyour desired date. For earlier reservations contact usby phone.Furthermore, the application will find all of ourproducts. If youwant to order food home, you can simply select theMENU tab andorder through phone menu tab TAXI. We will be very gladif you thismodern form of information to improve the comfort inusing ourservices. Your team Bucatini restaurant.
ELEKTROmat Kaufman 3.2 APK
Aplikace, která je určena nejen pro zákazníkynaší firmy s elektrotechnickým materiálem. Jejím prostřednictvímzískáte kompletní přehled o novinkách, akčních nabídkách aaktuálních informacích naší firmy. Již od počátku svého působení senaše firma zaměřuje na prodej veškerého elektromateriálu hlavněelektroinstalačním a rozvaděčovým firmám. v současné době sesnažíme uspokojovat naše odběratele zbožím z domácí i zahraničníprodukce od více než 300 dodavatelů. Dále Vám nabízíme v našichprostorách půjčovnu dodávek a nářadí, která si našla již spoustuspokojených zákazníků.An application that isdesigned not only for our customer, with electrical material. Itmeans you get a complete overview of the latest news, specialoffers and current information on our company. Since itsbeginnings, our company focuses on the sale of all electro mainlywiring and switchgear companies. Currently we try to satisfy ourcustomer's goods from domestic and foreign production from morethan 300 suppliers. Furthermore, we offer our premises rentalsupplies and tools that you already found a lot of satisfiedcustomers.
Geodezie Kladno 3.1 APK
Prostřednictvím naší mobilní aplikace Vámpřinášíme informace o našich službách. Provádíme geodetické práceve výstavbě a katastru. Nabízíme geometrické plány, vytyčovánípozemků a staveb pro úvěry a kolaudace, pozemkové úpravy,zaměřování, vytyčování a vyhledávání inženýrských sítí, měřenípomocí GPS, projektové zaměření, digitalizace map.
KOPŘIVNÁ 3.2 APK
Mobilní aplikace Kopřivná Vám přináší aktuálníinformace o horském hotelu Kopřivná v Malé Morávce. Najdete jej naúpatí nejvyšší hory Jeseníků Praděd. Neopakovatelné kouzlo dávámístu, jež se nachází v nadmořské výšce 740 m, jeho poloha vmalebném údolí přítoku řeky Moravice. Nenechte se však mýlithorskou lokalitou - v žádném případě se nejedná o sezónnízáležitost! Kopřivná a okolí je přitažlivá v každou ročnídobu.Mobile applicationsKopřivná brings you the latest information about mountain hotelKopřivná in the Morávka. It lies at the foot of the highestmountain in the Jeseníky great-grandfather. Unique magic gives theplace which is situated at an altitude of 740 m, its location inthe picturesque valley of a tributary of the river Moravice. Do notbe fooled mountain location - in any case it is not a seasonalthing! Kopřivná neighborhood is attractive in all seasons.
SHO-Prague 3.2 APK
SHO offers a new approach to the study ofsport and exercise sciences in an exciting, practical, andacademically-minded way – creating a rich and dynamic balance oflearning attained through dialogue and academic study as well aspractical learning and immediate experience. Moreover, in each SHOcourse, students learn how to improve their own skills as well asthe effective means and methodology to teach them to others.Year-round outdoor sports and deep appreciation of nature have longtraditions in the Czech Republic. The Faculty offers variouscourses of high quality, taught by experienced teachers, relatingand reflecting these inherent cultural values and knowledgeparticular to the Czech context. By the program’s end, eachdistinct but unified component of SHO – sports, health, and theoutdoors – will be understood by participating students boththeoretically and experientially. SHO students will be introducedto the humanities-centered notion of Sports as it relates to theCzech and the more general European contexts. Students are firstfamiliarized and then involved in both popular and conventionalsports research methods, topics and tactics in coaching anddeveloping athletes and training programs, as well as ethical andphilosophical questions concerning sports governance and policies,sports trends and problems, and other contemporary sports-relatedmatters and developments. Students will then activate this sameprocess (learning and doing) in a series of different sports andphysical activities ranging from different forms of self-defense,cycling, parkour, slackline, climbing, as well as have multipleoccasions to attend live events and the trainings of professionalCzech sports teams. SHO students also develop technical andpractical awareness and skill in the field of Health as it relatesspecifically to the world of sports and athletic training, but asit can also be used more generally in everyday life. Well-balancedwith the opportunity to both learn and then do, as well asparticipate in hands-on assessments and practicums, the coursesrelating to the Health component of SHO take students in and out ofthe gym to familiarize them with safe and teachable practices andspecialized knowledge in strength training and conditioning gearedtoward multiple populations and aims; the complex world of dealingwith sport-related injuries and what we can do to prevent them; aswell as learning the life-bettering and life-saving services ofsoft-tissue massage and basic first aid. These courses are meant toform a deeper, more scientific understanding of our bodies and itssystems, the know-how to condition and strengthen them, and toinspire the confidence to push them forward in situations in whichwe can help, assist, or preserve the health and well-being of thosearound us. The Outdoors theme of SHO is brought to the fore bycourses in Rope Activities, Natural and Artificial Environments,Hiking, and Outdoor Sports, many to be held in the gorgeouscountryside of Southern Bohemia. This gives students the distinctopportunity to experience not only the well-known atmosphere ofPrague, but of the diverse and abundant beauty which characterizesthe Czech landscape. The theoretical half will introduce studentsto the study of the outdoors and the field of experientiallearning, with a pointed interest in understanding and facilitatingoutdoor games and related programming for various groups of peopleand purposes. The experiential component features activitiesdesigned to verse students in a score of fun and useful activitiessuch as orienteering, Nordic walking, climbing, cycling, and othervarious outdoor activities belonging to or highly valued in theCzech context.
TC R.A.K. 4.1.28_1 APK
Aplikace Tanečního Centra R.A.K. je určena pro zájemce o tanec vnašem centru a nejen pro ně. Budou Vám zasílány zprávy a informaceo dění v našem centru, na všech jeho pobočkách a o našichaktivitách: rozvrhy, novinky, lektoři, soutěže, akce. Učíme showdance, hip hop, street dance, break dance a mnoho dalších stylů.
Loading...