4.1.0 / December 8, 2018
(4.8/5) (4)
Loading...

Description

- Dôležité informácie okamžite kdekoľvek a priamo od zdroja –výpadok prúdu, vody, plynu, hlásenia miestneho rozhlasu,organizovaných podujatí, výluk v doprave atd.Informácie kdekoľvekaj mimo bydliska okamžite k dispozícii (napr. počas dovolenky) -Rýchla náhrada miestneho rozhlasu, vestníka, podpora verejnejtabule, športových správ - Notifikácia správ (Push) – okamžitánotifikácia na všetky android zariadenia formou notifikácie; nie jepotrebné kontrolovať pravidelne správy alebo mať spustenúaplikáciu. - Jednoduchosť ovládania, prehľadnosť - aplikáciastavaná aj pre deti a seniorov - Žiadna registrácia čiprihlasovanie, stačí nainštalovať - Správy sa nezamiešajú medzi inénotifikácie a správy z iných aplikácii - Minimálna veľkosťaplikácie (3MB) - Podpora starších zariadení – od Android 4.0.3(API15) Kosice - Krasna - Important information instantly andanywhere directly from the source - a power outage, water, gas,local radio reports, organization of events, closures transportatd.Informácie anywhere outside of residence immediately available(eg. When on vacation) - Quick replacement of local radio,newsletters, promotion of public boards, sports news - Notificationmessaging (Push) - immediate notification to all Android devices inthe form of notification; There should be checked regularly reportsor have running applications. - Ease of control, transparency -application and lovely for children and seniors - No registrationor login, just install - Messages are nezamiešajú Othernotifications and messages from other applications - Minimumapplication (3MB) - Support for older devices - from Android 4.0.3(API15) Kosice - Krasna

App Information Košice - Krásna

adsupra Show More...

Active Life 1.4 APK
adsupra
PUSH notifikácie okamžite o novinkách v projekte ActiveLifeAktulálne informácie vždy porukeKomunita Activelife vznikla zaúčelom podpory zdravého a hlavne aktívneho štýlu života. Našímcieľom je ľudí hlavne SPÁJAŤ a MOTIVOVAŤ, a tým prebudiť aktívnehoducha, ktorý drieme v každom z nás. Nerobíme rozdiely medzizačínajúcimi a vrcholovými športovcami. Na každom podujatí radiuvidíme začiatočníkov, ako aj pokročilých, malých či veľkých,mladých, ale aj ľudí v pokročilom veku.V roku 2014 smezorganizovali viac ako 70 akcií, na ktorých sa zúčastnilo vyše 10000 účastníkov. Medzi naše najúspešnejšie projekty patrí napr. „BEHV ZOO“ na ktorom si ľudia každý rok zabehnú v príjemnom prostredíkošickej ZOO, „Active life HILL RACE“ – beh do kopca alebo „SPOZNAJBEHOM KOŠICE“ vďaka ktorému majú bežci šancu spoznať krásy mestaKošice takmer vo všetkých mestských častiach. Naše heslo je:Prekonaj sám seba! Pridaj sa k nám! Buď aktívny!PUSH notificationimmediately about the news in the Active LifeAktulálne informationat handActivelife community was created to promote healthy andactive lifestyles in particular. Our aim is people mainly associatea motive, and thus awaken the active spirit that lies dormant inall of us. We do not make difference between newcomers and topathletes. At each event, we'll be happy to beginners as well asadvanced, large or small, young but also the elderly.In 2014 weorganized more than 70 events, involving over 10,000 participants.Among our most successful projects it includes, for example. "Runin the Zoo" where people go jogging every year in a pleasantenvironment in the Košice Zoo, "Active life HILL RACE" - runninguphill or "Meet During Košice" makes runners have a chance to seethe beauties of the city of Košice in almost all parts of the city.Our motto is: Get over yourself! Join us! Be active!
Vysoká nad Kysucou 4.0.2 APK
adsupra
- Dôležité informácie okamžite kdekoľvek a priamo od zdroja –výpadok prúdu, vody, plynu, hlásenia miestneho rozhlasu,organizovaných podujatí, výluk v doprave atd.Informácie kdekoľvekaj mimo bydliska okamžite k dispozícii (napr. počas dovolenky) -Rýchla náhrada miestneho rozhlasu, vestníka, podpora verejnejtabule, športových správ - Notifikácia správ (Push) – okamžitánotifikácia na všetky android zariadenia formou notifikácie; nie jepotrebné kontrolovať pravidelne správy alebo mať spustenúaplikáciu. - Jednoduchosť ovládania, prehľadnosť - aplikáciastavaná aj pre deti a seniorov - Žiadna registrácia čiprihlasovanie, stačí nainštalovať - Správy sa nezamiešajú medzi inénotifikácie a správy z iných aplikácii - Minimálna veľkosťaplikácie (3MB) - Podpora starších zariadení – od Android 2.3.3(API10) - Important information instantly and anywhere directlyfrom the source - a power outage, water, gas, local radio reports,organization of events, closures transport atd.Informácie anywhereoutside of residence immediately available (eg. When on vacation) -Quick replaces local radio, newsletters, promotion of publicboards, sports news - Notification messaging (Push) - immediatenotification to all Android devices in the form of notification;There should be checked regularly reports or have runningapplications. - Ease of control, transparency - application andlovely for children and seniors - No registration or login, justinstall - Messages are nezamiešajú Other notifications and messagesfrom other applications - Minimum application (3MB) - Support forolder devices - from Android 2.3.3 (API10)
Moje Obec 2.17 APK
adsupra
VÝHODYVaše vlastní aplikace pro Android (i Apple) s názvem a logem /erbem Vaší obce jednoduše a rychle ke stažení zdarma (z Google Playa Apple Store) pro Vaše občany.- Důležité krátké i obsáhlejší informace okamžitě zaslányobčanům- Automatické upozornění na příchozí zprávu přímo na mobilnízařízení Vašich občanů (formou bezplatných PUSH notifikací)- Zprávy se nezamíchají mezi jiné oznámení a zprávy v rámci jinýchaplikací- Jednoduché a přehledné ovládání, stavěné pro všechny věkovékategorie- K zadávání zpráv postačí webový prohlížeč (na PC nebo mobilnímtelefonu)- Automatické zobrazení zpráv i na např. Vaší obecní internetovéstránce- podrobnosti a cenník k vyžádaní na www.adsupra.cz,[email protected]: napr. obec Radiměř, obec Blažice, m. část Košice -BarcaBENEFITSYour own applications for Android (and Apple) with the name andlogo / emblem of your village quickly and easily download free ofcharge (from Google Play and Apple Store) for your citizens.- Important brief and comprehensive information is immediately sentto citizens- Automatic notification of incoming message directly to the mobiledevice of your citizens (in the form of free pushnotifications)- Messages nezamíchají among others notifications and messageswithin other applications- Simple and easy to use, built for all ages- The inclusion of reports suffices Web browser (PC or mobilephone)- Automatic display messages on eg. Your local website- Details and reservations on request to www.adsupra.cz,[email protected]: eg. Radiměř village, town Blažice, m. of Kosice -Barca
Tvrdošovce 4.0.2 APK
adsupra
- Dôležité informácie okamžite kdekoľvek a priamo od zdroja –výpadok prúdu, vody, plynu, hlásenia miestneho rozhlasu,organizovaných podujatí, výluk v doprave atd.Informácie kdekoľvekaj mimo bydliska okamžite k dispozícii (napr. počas dovolenky) -Rýchla náhrada miestneho rozhlasu, vestníka, podpora verejnejtabule, športových správ - Notifikácia správ (Push) – okamžitánotifikácia na všetky android zariadenia formou notifikácie; nie jepotrebné kontrolovať pravidelne správy alebo mať spustenúaplikáciu. - Jednoduchosť ovládania, prehľadnosť - aplikáciastavaná aj pre deti a seniorov - Žiadna registrácia čiprihlasovanie, stačí nainštalovať - Správy sa nezamiešajú medzi inénotifikácie a správy z iných aplikácii - Minimálna veľkosťaplikácie (3MB) - Podpora starších zariadení – od Android 4.0.3(API15) obec tvrdosovce - Important information instantly andanywhere directly from the source - a power outage, water, gas,local radio reports, organization of events, closures transportatd.Informácie anywhere outside of residence immediately available(eg. When on vacation) - Quick replacement of local radio,newsletters, promotion of public boards, sports news - Notificationmessaging (Push) - immediate notification to all Android devices inthe form of notification; There should be checked regularly reportsor have running applications. - Ease of control, transparency -application and lovely for children and seniors - No registrationor login, just install - Messages are nezamiešajú Othernotifications and messages from other applications - Minimumapplication (3MB) - Support for older devices - from Android 4.0.3(API15) community tvrdosovce
Blažice 4.1.0 APK
adsupra
- Dôležité informácie okamžite kdekoľvek a priamo od zdroja –výpadok prúdu, vody, plynu, hlásenia miestneho rozhlasu,organizovaných podujatí, výluk v doprave atd.Informácie kdekoľvekaj mimo bydliska okamžite k dispozícii (napr. počas dovolenky) -Rýchla náhrada miestneho rozhlasu, vestníka, podpora verejnejtabule, športových správ - Notifikácia správ (Push) – okamžitánotifikácia na všetky android zariadenia formou notifikácie; nie jepotrebné kontrolovať pravidelne správy alebo mať spustenúaplikáciu. - Jednoduchosť ovládania, prehľadnosť - aplikáciastavaná aj pre deti a seniorov - Žiadna registrácia čiprihlasovanie, stačí nainštalovať - Správy sa nezamiešajú medzi inénotifikácie a správy z iných aplikácii - Minimálna veľkosťaplikácie (3MB) - Podpora starších zariadení – od Android 4.0.3(API15) - Important information instantly and anywhere directlyfrom the source - a power outage, water, gas, local radio reports,organization of events, closures transport atd.Informácie anywhereoutside of residence immediately available (eg. When on vacation) -Quick replacement of local radio, newsletters, promotion of publicboards, sports news - Notification messaging (Push) - immediatenotification to all Android devices in the form of notification;There should be checked regularly reports or have runningapplications. - Ease of control, transparency - application andlovely for children and seniors - No registration or login, justinstall - Messages are nezamiešajú Other notifications and messagesfrom other applications - Minimum application (3MB) - Support forolder devices - from Android 4.0.3 (API15)
Radiměř 4.0.2 APK
adsupra
- Důležité informace okamžitě kdekoli a přímo od zdroje - výpadekproudu, vody, plynu, hlášení místního rozhlasu, organizovanýchakcí, výluk v dopravě atd. Informace kdekoliv i mimo bydlištěokamžitě k dispozici (např. během dovolené) - Rychlá náhradamístního rozhlasu, věstníku, podpora veřejné tabule, sportovníchzpráv - Notifikace zpráv (Push) - okamžitá notifikace na všechnyandroid zařízení formou oznámení; není třeba kontrolovat pravidelnězprávy nebo mít spuštěnou aplikaci. - Jednoduchost ovládání,přehlednost - aplikace stavěná i pro děti a seniory - Žádnáregistrace či přihlašování, stačí nainstalovat - Zprávy senezamíchají mezi jiné oznámení a zprávy z jiných aplikací -Minimální velikost aplikace - Podpora starších zařízení - odAndroid 2.3.3 (API10) - Important information instantly anywhere,straight from the source - a power outage, water, gas, local radioreports, organized events, closures transport etc. The informationanywhere outside of residence immediately available (eg. Duringholidays) - Quick replacement of local radio, Journal, support forpublic boards, sports news - Notification messaging (Push) -immediate notification to all android device through anotification; there is no need to check regularly report or have arunning application. - Ease of use, clarity - an application builtfor children and seniors - No registration or login, just install -Messages nezamíchají among other notices and reports from otherapplications - The minimum application size - Support for olderdevices - from Android 2.3.3 (API10)
Košice - Barca 4.0.2 APK
adsupra
- Dôležité informácie okamžite kdekoľvek a priamo od zdroja –výpadok prúdu, vody, plynu, hlásenia miestneho rozhlasu,organizovaných podujatí, výluk v doprave atd.Informácie kdekoľvekaj mimo bydliska okamžite k dispozícii (napr. počas dovolenky) -Rýchla náhrada miestneho rozhlasu, vestníka, podpora verejnejtabule, športových správ - Notifikácia správ (Push) – okamžitánotifikácia na všetky android zariadenia formou notifikácie; nie jepotrebné kontrolovať pravidelne správy alebo mať spustenúaplikáciu. - Jednoduchosť ovládania, prehľadnosť - aplikáciastavaná aj pre deti a seniorov - Žiadna registrácia čiprihlasovanie, stačí nainštalovať - Správy sa nezamiešajú medzi inénotifikácie a správy z iných aplikácii - Minimálna veľkosťaplikácie (3MB) - Podpora starších zariadení – od Android 4.0.3(API15) - Important information instantly and anywhere directlyfrom the source - a power outage, water, gas, local radio reports,organization of events, closures transport atd.Informácie anywhereoutside of residence immediately available (eg. When on vacation) -Quick replacement of local radio, newsletters, promotion of publicboards, sports news - Notification messaging (Push) - immediatenotification to all Android devices in the form of notification;There should be checked regularly reports or have runningapplications. - Ease of control, transparency - application andlovely for children and seniors    - No registrationor login, just install - Messages are nezamiešajú Othernotifications and messages from other applications - Minimumapplication (3MB) - Support for older devices - from Android 4.0.3(API15)
ECAV Košice Terasa 1.0 APK
adsupra
Evanjelická cirkev augsburského vyznanianaSlovensku (ECAV)Evanjelická cirkev sa označujeme preto, lebo prameňom azákladomnašej viery je evanjelium o spasení skrze Ježiša Krista.Evanjeliumje slovo gréckeho pôvodu, grécke euangelion znamená dobrásprávaalebo radostná zvesť.augsburského vyznania – Ide o vierovyznanie, ktoré boloprečítanéna ríšskom sneme v Augsburgu v r. 1530 pred cisáromKarolom V.Zostavil ho prevažne Filip Melanchton a predložili v ňomčlánkyviery stúpencom reformácie M. Luthera. Považujeme ho zasprávnevysvetľovanie Písma Svätého (hoci zďaleka nepojednáva ovšetkýchotázkach viery).na Slovensku – označuje miesto pôsobenia; jej členmi súkresťaniabez ohľadu na národnosť; najmä Slováci, menej Maďari,Nemci aďalšíAplikácia Vám umožní dostávať aktuálne správy formoubezplatnýchPUSH notifikácií priamo na Vaše androidzariadenie.Nie je potrebná žiadna registrácia, stačí nainštalovaťEvangelical Church oftheAugsburg Confession in Slovakia (ECAC)Evangelical Church was designated because the sourceandfoundation of our faith is the gospel of salvation throughJesusChrist. The Gospel is a word of Greek origin, Greekeuangelionmeans good news or good news.Augsburg Confession - It is a confession that was read totheReichstag in Augsburg in the year. 1530 before Emperor CharlesV.He compiled it mostly Philip Melanchthon and submitted it tothearticles of faith supporter of the Reformation M. Luther.Weconsider it to be correct explanation of the HolyScripture(although by far not deal with all matters of faith).Slovakia - indicates the whereabouts; Its members areChristians,regardless of nationality; especially Slovaks, fewerHungarians,Germans and othersThe application allows you to stay updated with the form offreePUSH notifications directly on your android device.There is no registration required, just install
Loading...