0.1.4 / October 9, 2013
(3.4/5) (29)
Loading...

Description

With Koas mobile application you can easily make reservations, readpersonalmessages and submit fault reports.Log in with yourKoas-account and your are good to go!This is Beta testing version,which lacks some features.

App Information Koas

Agenteq Show More...

Koas 0.1.4 APK
Agenteq
With Koas mobile application you can easily make reservations, readpersonalmessages and submit fault reports.Log in with yourKoas-account and your are good to go!This is Beta testing version,which lacks some features.
Loas 1.0.2 APK
Agenteq
LOAS mobile is an application for residents in LOAS apartments.With this application you make easily reservations for example towashing machines, dryers, and saunas of your house. You can alsoread messages from LOAS regarding your reservations and waitinglist situations. To take the application into use, get one timepass number from http://booking.loas.fi/mobile/ and you are good togo!
HOAS APK
Agenteq
HOAS mobile is an application for residents in HOAS apartments.With this application you make easily reservations for example towashing machines, dryers, and saunas of your house. You can alsoread messages from HOAS regarding your reservations and waitinglist situations. To take the application into use, get one timepass number from http://booking.hoas.fi/mobile/ and you are good togo!
xTampuuri 1.0.0 APK
Agenteq
xTampuurin avulla huoltomiehet, isännöitsijät, asiakaspalvelu jakiinteistöpäälliköt käsitellä Tampuurissa olevia tietoja suoraankentällä päätelaiteriippumattomasti. Sovellus tukee ennen kaikkeakentällä tapahtuvaa tekemistä, jossa ajantasaisen tieto on ainakäytettävissä sijainnista riippumatta. xTampuuri sovelluksen avullakenttätyö helpottuu huomattavasti ja kiinteistöihin liittyvättehtävät, tarkastukset sekä perustiedot ovat käyttäjällä ainamukana matkassa. xTampuuri toimii täysin reaaliaikaisesti jatarjoaa mm. push-ilmoitukset uusista palvelupyynnöistä sekätarkastuksista. Sovellus tukee mobiililaitteen ominaisuuksia, mm.kameraa ja puheen tunnistusta. Kuvien liittäminen ja tekstin syöttösanelemalla helpottaa esimerkiksi ilmoitusten (palvelupyyntöjen taivikailmoitusten), tarkastuksien sekä laadunhallinnan tekemistäsuoraan kentällä.Tarkastuksien osalta sovelluksessa on myös Offlinetuki, joka mahdollistaa tarkastuksien tekemisen myös ilmanverkkoyhteyttä kentällä.Alla vielä lyhyt yhteenveto sovelluksenhyödyistä ja ominaisuuksista.Toimisto taskussa - Työ ei ole sidottuaikaan, paikkaan tai pysyvään organisaatioon - Työn ja vapaa-ajanraja hämärtyy- Rutiininomaisista töistä siirrytään jatkuvaanoppimiseen, pilotointiin ja improvisointiinSaavutettavialiiketoimintahyötyjä: - Ajansäästö: tietoja voidaan jakaa jakäsitellä ajasta ja paikasta riippumatta - Asiakastyytyväisyys:kenttätyössä ajantasaiset tiedot mahdollistavat nopean reagoinninmuuttuviin tilanteisiin ja asiakastarpeisiin sekä raportoinnin työnetenemisestä - Henkilöstön tuottavuus ja kustannussäästö: työjonot,työtilausten jako ja raportointi hoidetaan tehokkaastimobiililaitteilla ilman ylimääräistä paperityötä Kiinteistötiedot-Perustiedot- Kiinteistön osapuolet (huolto, siivous, isännöintijne.)- Kiinteistön tehtävät (huoltotehtävät ja ilmoitukset)-Autopaikkojen varaajalistat- Asukaslistat- AsukkaidenperustiedotIlmoitukset (palvelupyynnöt ja vikailmoitukset)- Omientehtävien selaaminen- Oman yrityksen tehtävien selaaminen-Kiinteistöjen vikailmoituksien selaaminen sekä eri työnsuorittajientöiden selaaminen kentällä- PUSH notifikaatiot uusistailmoituksista- Työn alle ottaminen sekä valmiiksi kuittaaminen-Uusien ilmoituksien muodostaminen kentällä kuvien kanssa-Valokuvien ottaminen prosessin eri vaiheissa-KarttatietoHuoltotehtävät- Omien tehtävien selaaminen- Omanyrityksen tehtävien selaaminen- Tehtävien kuittaaminen-KarttatietoLaadunseuranta- Tekniset tarkastukset ja kuvienottaminen- Päivittäisseuranta ja kuvien ottaminen- KommenttienläpikäyntiAsuntotarkastukset - Ennakko-, muutto-, huoneisto- jamääräaikaistarkastukset - Kuvien ottaminen, sekä poistaminen,tarkastuksen eri vaiheissa joko tarkastuskohteisiin tai itsetarkastukseen- Tarkastuksien muodostaminen kentällä (yksittäin sekämassana)- Tuuraustilanteissa tarkastajan vaihtaminen-Tarkastusaikojen määrittäminen massana- Tilauksien (ilmoituksien)tekeminen tarkastuksien pohjalta- Tarkastusyhteenvedon esikatselusekä liittäminen suoraan tilaukseen- Vakuudenpidätyksiensyöttäminen suoraan kentällä- KarttatietoAsukaslistat- Asukkaidenhakeminen esimerkiksi oven avauksien yhteydessä- AsukastietojenhakuOffline käyttö - Ei vaadi aktiivista yhteyttä xTampuurisovelluksen käyttäminen vaatii Tampuuri tunnukset. Ota yhteysTampuuritukeen osoitteessa [email protected], jos haluatkokeilla Tampuuria.xTampuurin allows service engineers, facilitymanagers, customer service and property managers to handle the reelspool data directly in the field terminal independently. Theapplication supports first and foremost to do in field withreal-time information is always available regardless of thelocation.xTampuuri application allows field work will be greatlyfacilitated and property-related tasks, checks and basicinformation on the user are always involved in the ointment.xTampuuri operates completely in real time and offers, amongothers. push notifications of new service requests and inspections.The application supports mobile device features, among others.camera and speech recognition. Attach photos and text input easier,for example, dictating messages (service requests or bug reports),inspections and quality management to do directly in the field.Theexaminations in respect of applications also have offline support,which allows the inspection to be made even without a networkconnection on the pitch.Below is a brief summary of the benefitsand features of the application.Office in your pocket- Work is notbound by time, place or permanent organization- work and leisuretime is blurring- routine jobs move to continuous learning,piloting and improvisationAchieved business benefits:- Time saving:the information can be shared and processed regardless of time andplace- Customer satisfaction: field work in real-time informationallowing for changing circumstances and customer needs quickresponse and reporting on the progress of work- Staff productivityand cost savings: queues, a division of work orders and reportingare performed efficiently on mobile devices without any extrapaperworkProperty details- General- Property parties (maintenance,cleaning, property management, etc.)- Property (maintenance tasksand notifications)- parking spaces varaajalistat- A resident Lists-Residents basicMessages (service requests and bug reports)-Browsing own tasks- Browsing own business tasks- Browsing theproperties fault indication, as well as browse the various employedworkers work in the field- PUSH notifications about newadvertisements- less than the work of both pre offsetting-Formation of new announcements on the pitch with images- Takingphotos at different stages of the process- Map DatamaintenanceTasks- Browsing own tasks- Browsing own business tasks- Taskoffsetting- Map Dataquality Monitoring- Technical inspections andtaking pictures- Daily follow-up and image capture- Walkthroughcommentshousing Inspections- Advance, migration, apartments andperiodic inspections- Taking pictures, as well as the removal, atdifferent stages of the audit either audit or inspection ofself-interest- Formation of inspections in the field (individuallyas well as in the mass)- Changing the inspector Tuuraustilanteissa-determination of the mass of Latter-day inspection- Order(announcements) The conclusion on the basis of inspections- apreview of the audit summary report as well as connecting directlyto order- Entering the security arrests directly in the field- MapDataA resident Lists- Application for Residents in connection with,for example, the door openings- Population Data Searchoffline use-Does not require an active connectionUsing xTampuuri applicationrequires the reel spool IDs. Please contact Tampuuritukeen [email protected], if you want to try the jumbo roll.
Loading...