1.1 / March 18, 2014
(4.3/5) (3)
Loading...

Description

I Kontorspaus guidar Rosanna Willers dig till fördjupad andning,avslappning och ökad rörlighet i nacke och rygg. Övningarna ökarcirkulationen, ger dig en klarare tanke och gör dig mer tålig förstress. Yoga bygger på enkla intuitiva rörelser som är heltnaturliga för våra kroppar. Se på katten som sträcker sig ellerettåringen som reser sig utan stöd, helt naturligt! Att sittaframför en datorskärm flera timmar i sträck är mindre naturligt ochibland t.o.m. skadligt.Innehåll: • röstguidat yogapass - slappna avoch följ med i övningarna• detaljerade instruktioner med text ochfoton - ger Dig beskrivningar av yogan och dess effekter• musik somhåller samman övningarna och stödjer Din andning• Hjälper Dinyogaträning, använd Kontorspaus var och när Du vill • På bara 22minuter får du en genomgång av kroppen med andning och rörelser.•Kontorspaus behöver ingen internetkoppling, inga problem med dåligmottagning eller om telefonen är i flygplansläge Börja yoga idag!Kontorspaus är ett enkelt yogapass som ger dig balans, ökad energioch ett fokuserat sinne. Yogaträningen kan du göra när som helstoch var som helst. Kundaliniyoga ger dig både träning, hjälp tillmindfulness via andningen och ger avslappning. Genom detta pass kandu träna rygg och axlar som lätt blir spända vid stillasittande. Vihoppas att du kommer att gilla Being Bubbles Kontorspaus!In OfficeBreak guides Rosanna Willers you to deeper breathing, relaxationand increased mobility in the neck and back. The exercises increasecirculation, giving you a clearer mind and makes you more resistantto stress. Yoga is based on simple intuitive movements that arenatural for our bodies. See the cat stretching or one year, no onerises without support, completely natural! Sitting in front of acomputer screen for hours on end is less natural and sometimes evenharmful.Contents:• röstguidat yoga - relax and join in theexercises• detailed instructions with text and photos - gives youdescriptions of yoga and its effects• music that holds together theexercises and supports your breathing• Helping Your yoga practice,use Office Pause wherever and whenever you want• In just 22 minutesyou will have a review of the body with breath and movement.•Office Pause requires no internet connection, no problems with poorreception or if the phone is in airplane modeStart yoga today!Office Break is a simple yoga class that gives you balance,increased energy and a focused mind. Yoga workout you can doanytime and anywhere. Kundalini Yoga gives you both training, helpto mindfulness through the breath and gives relaxation. With thispass, you can train your back and shoulders that can easily becometense when sitting still. We hope you will like Being BubblesOffice Break!

App Information Kontorspaus - Yoga från BngB

 • App Name
  Kontorspaus - Yoga från BngB
 • Package Name
  com.beingbubble.android.bngbrwp1
 • Updated
  March 18, 2014
 • File Size
  17M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Bngb Collection
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
  Vallmostigen 95 153 31 JÄRNA
 • Google Play Link

Bngb Collection Show More...

Livets Puls - Yoga från BngB 1.1 APK
Här visar Charlotte Åström ett yogapass somger rörlighet för kroppen, energi och god cirkulation. Denavslutande meditationen ger stillhet i sinnet och samlar tankarna.Den passar att göra som start på morgonen eller när som helst underdagen. Känn på Livets Puls!Innehåll:• Röstguidat yogapass, en egen lärare att ta fram när det passarDig• Detaljerade instruktioner med text och foton, ger Digbeskrivningar av yogan och dess effekter• Musik som håller samman övningarna och stödjer Din andning• Hjälper Din yogaträning, använd Livets Puls hemma, på busseneller på jobbet• På bara 29 minuter får du en genomgång av kroppen med andning ochrörelser.• Livets Puls behöver ingen internetkoppling, inga problem meddålig mottagning eller om telefonen är i flygplanslägeBörja med Yoga idag! Detta enkla yogapass ger dig ökad energioch ett fokuserat sinne. Yogaträning ger dig balans och är enkeltatt integrera i vardagen; gör passet morgon, lunchtid eller kväll.Kundaliniyoga ger dig både träning, hjälp till mindfulness viaandningen och avslappning. Genom detta pass kan du träna nacke ochaxlar, samt lära dig att minska din stress. Vi hoppas du kommer attgilla Being Bubbles Livets Puls!Here Charlotte Åström ayoga class that provides movement of the body, energy and goodcirculation. The final meditation gives serenity of mind and gatherideas. It is suitable to make that start in the morning or anytimeduring the day. Feel the Pulse of Life!Contents:• Röstguidat yoga class, a private teacher to develop when it suitsyou• Detailed instructions with text and photographs, gives youdescriptions of yoga and its effects• Music that holds together the exercises and supports yourbreathing• Helping Your yoga practice, use of Life Pulse at home, on the busor at work• In only 29 minutes you will have a review of the body with breathand movement.• Life Pulse needs no internet connection, no problems with poorreception or if the phone is in airplane modeStart with Yoga today! This basic yoga class gives you increasedenergy and a focused mind. Yoga Exercise gives you balance and iseasy to integrate into everyday life; make passport morning, noonor night. Kundalini Yoga gives you both training, help tomindfulness through breathing and relaxation. With this pass, youcan train your neck and shoulders, and learn how to reduce yourstress. We hope you will like Being Bubbles of Life Pulse!
Breath Power - Yoga by BngB 1.1 APK
Bngb Collection
EASY YOGA and RELAXATION! Breath Power with aMaster teacher! In just 18 minutes - new strength and energy witheasy practice. Here in BREATH POWER Sada Sat Singh guides you tobreathing exercises for Core Vitality and Immune Strength. This isfollowed by a deep relaxation for body regeneration. Just closeyour eyes and follow his voice guidance. If you like more detailedinformation, check the included photos and writteninstructions.Key features:• Voice guided instructions, just like having a privateteacher.• Detailed instructions with photos and text, which furtherexplains the exercises and effects of the yoga.• Helps you keep a practice going, even on the Go! Use thistraining app at home, sitting on the bus or at work.• Music included to enhance your practice• This app requires no internet connection. You can even have yourphone in flight mode and do your exercises!Start Yoga Today! This easy Kundalini yoga set will give yougood energy and a focused mind. Yoga practice brings you balanceand is easy to integrate in daily life. This two-part set can alsobe used for yoga-on-the-go. When practiced in sitting position, theguided relaxation helps the body relax step by step. If relaxinglaying down, it will bring an even greater relaxing benefit forbody and mind. Yoga in general will help your concentration, workon your mindfulness and make you sleep better. We hope you willenjoy Breath Power from Being Bubble!
Upp och Stå! - Medicinsk Yoga 1.1 APK
Det är enkelt att börja med yoga! På bara 22 minuter av medicinskyoga får du en genomgång av kroppen med andning och rörelser. I Upp& Stå! guidar sjukgymnasten Ulrika Berglind till ökad rörligheti axlar, nacke och rygg. Detta ger dig även bättre cirkulation ikroppen och till hjärnan. Innehåll: • röstguidat yogapass, en egenlärare att ta fram när det passar Dig• detaljerade instruktionermed text och foton, ger Dig beskrivningar av yogan och desseffekter• musik som håller samman övningarna och stödjer Dinandning• Hjälper Din yogaträning, använd Upp & Stå! hemma ellerpå jobbet• Upp & Stå! behöver ingen internetkoppling, ingaproblem med dålig mottagning eller om telefonen är i flygplanslägeBörja med Medicinsk Yoga idag. Det här enkla yogapasset ger digökad energi och ett fokuserat sinne. Yogan tränar dig att hanterastress. Yogaträning ger dig balans och är enkelt att integrera ivardagen; gör passet morgon, lunchtid eller kväll. Vi hoppas dukommer att gilla Being Bubbles Upp & Stå!It's easy to startyoga! In just 22 minutes of medical yoga, you get an overview ofthe body with breath and movement. In Up & Stand! guidesphysiotherapist Ulrika Berglind to increased mobility in theshoulders, neck and back. This also gives you better circulation inthe body and to the brain.Contents:• röstguidat yoga class, aprivate teacher to develop when it suits you• detailed instructionswith text and photographs, gives you descriptions of yoga and itseffects• music that holds together the exercises and supports yourbreathing• Helping Your yoga practice, use the Up & Stand! athome or work• Up & Stand! requires no internet connection, noproblems with poor reception or if the phone is in airplanemodeStart with Medical Yoga today. This simple yoga workout willgive you increased energy and a focused mind. Yoga trains you todeal with stress. Yoga Exercise gives you balance and is easy tointegrate into everyday life; make passport morning, noon or night.We hope you will like Being Bubbles Up & Stand!
Kontorspaus - Yoga från BngB 1.1 APK
I Kontorspaus guidar Rosanna Willers dig till fördjupad andning,avslappning och ökad rörlighet i nacke och rygg. Övningarna ökarcirkulationen, ger dig en klarare tanke och gör dig mer tålig förstress. Yoga bygger på enkla intuitiva rörelser som är heltnaturliga för våra kroppar. Se på katten som sträcker sig ellerettåringen som reser sig utan stöd, helt naturligt! Att sittaframför en datorskärm flera timmar i sträck är mindre naturligt ochibland t.o.m. skadligt.Innehåll: • röstguidat yogapass - slappna avoch följ med i övningarna• detaljerade instruktioner med text ochfoton - ger Dig beskrivningar av yogan och dess effekter• musik somhåller samman övningarna och stödjer Din andning• Hjälper Dinyogaträning, använd Kontorspaus var och när Du vill • På bara 22minuter får du en genomgång av kroppen med andning och rörelser.•Kontorspaus behöver ingen internetkoppling, inga problem med dåligmottagning eller om telefonen är i flygplansläge Börja yoga idag!Kontorspaus är ett enkelt yogapass som ger dig balans, ökad energioch ett fokuserat sinne. Yogaträningen kan du göra när som helstoch var som helst. Kundaliniyoga ger dig både träning, hjälp tillmindfulness via andningen och ger avslappning. Genom detta pass kandu träna rygg och axlar som lätt blir spända vid stillasittande. Vihoppas att du kommer att gilla Being Bubbles Kontorspaus!In OfficeBreak guides Rosanna Willers you to deeper breathing, relaxationand increased mobility in the neck and back. The exercises increasecirculation, giving you a clearer mind and makes you more resistantto stress. Yoga is based on simple intuitive movements that arenatural for our bodies. See the cat stretching or one year, no onerises without support, completely natural! Sitting in front of acomputer screen for hours on end is less natural and sometimes evenharmful.Contents:• röstguidat yoga - relax and join in theexercises• detailed instructions with text and photos - gives youdescriptions of yoga and its effects• music that holds together theexercises and supports your breathing• Helping Your yoga practice,use Office Pause wherever and whenever you want• In just 22 minutesyou will have a review of the body with breath and movement.•Office Pause requires no internet connection, no problems with poorreception or if the phone is in airplane modeStart yoga today!Office Break is a simple yoga class that gives you balance,increased energy and a focused mind. Yoga workout you can doanytime and anywhere. Kundalini Yoga gives you both training, helpto mindfulness through the breath and gives relaxation. With thispass, you can train your back and shoulders that can easily becometense when sitting still. We hope you will like Being BubblesOffice Break!
Loading...