1.1 / January 20, 2016
(4.3/5) (6)
Loading...

Description

Konya DSYB Mobil Boğa e-KatalogUygulaması
Konya DSYB Bull MobileE-Catalog Application

App Information Konya DSYB Boğa e-Katalog

Entegre Yazılım Show More...

Entegre Adisyon 2.5.3.3 APK
Entegre Mobile Restaurant Application- User Friendly Interface- Quick Menu- Dynamic Design- Table Management- Order Management
Konya DSYB Boğa e-Katalog 1.1 APK
Konya DSYB Mobil Boğa e-KatalogUygulamasıKonya DSYB Bull MobileE-Catalog Application
Konya DSYB Mobil Küpeleme 5.4.2 APK
Konya İli Damızlık Sığır YetiştiricileriBirliği Mobil Küpeleme Projesi- Kolay Arayüz- Hızlı İşlem Menüsü- Dinamik Mimari- Kullanıcı Dostu Tasarım- Pratik Yönetim- İşletme Bul Özelliği- Hizmet Faturası- Gün Sonu RaporuGüncelleme Listesi:v.4.0:- Küpe ekranında alınan hata giderildi.- Ekran geçiş efektleri eklendi.- Tablo ve panel komponentlerinde performans arttırıldı.- Android 6.0 Marshmallow desteği getirildi.- İş emri olan işletme, işletme bul ekranından arandığında işemirleri ekranında işletme otomatik olarak seçiliyor.v.3.0:- İşletme Bul ekranında giriş yapan kullanıcının çalıştığıbölgelerdeki işletmeler listeleniyor.- İşletme Bul ekranında seçilen işletmeye ait iş emri bulunuyorsaİş emri açılıyor.- Faturada KKN-AKKN-Cinsiyet olarak revize edildi.- İşletme Ara ekranındaki Departman sorunu giderildi.- Fatura Yazdırma ile ilgili problem giderildi.- Kararlı Sürüm -- Fatura seri yazdırma sorunu giderildi.- İktisadi ve Birlik yazıcı sorunları giderildi.- Program aktifken yazıcı oturumunu yenileme aktif edildi.- Gün Sonu Raporunda tarih bazlı raporlama eklendi.- E-Fatura Mükellef Denetimleri Eklendi.v.2.0:- Düşen Küpe aktif edildi.- İşlem bitiminde ana menüye dönülme aktif edildi.- İş emri kapatılma özelliği eklendi. (Kapatma nedenizorunludur)- İş Emri ve Gün Sonu Raporu listeleme ayarları düzenlendi.- İşletme bul ekranında yaşanılan küçük sorun giderildi.- İş Emirlerim kontrolleri ve hız optimizasyonlarıtamamlandı.- Fatura yazdırma ile ilgili kontroller tamamlandı.- İş Emirlerim ekranında Birlik Üyelerimiz ve İktisadi İşletmeYetiştiricilerimiz belirtildi.- Gün Sonu Raporu ekranında Fatura detay bilgilerinde faturaya aitolan Kulak Küpeleri listelendi.- Yaygın kullanılan ırklar öncelikli olarak sıralandı.v.1.0:- Fatura tasarımında revizyonlar yapıldı.- Gün sonu raporu eklendi.- İş emri olmayan işletmelere otomatik iş emri oluşturmaeklendi.- Fatura tasarımında revizyonlar yapıldı.- Küpe tahsis işlemleri dinamik hale getirildi.- Kontroller ve düzenlemeler yapıldı.- İşletme Bul ve İş Emirlerim ekranlarında Mahalle-Köy ismigetirildi.- İşletme ekranında telefon bilgisi eklendi.- Küpe ekranında arayüz düzenlemeleri yapıldı.- İş Emirlerim mahalle-tarih bazlı olarak sıralandı.- İş Emirlerim ihbar süresi eklendi.- İş Emirlerim mahalle köy düzenlemeleri tamamlandı.- İşletme Ekranında detaylı adres bilgisi eklendi.Konya Province CattleBreeders Association Earring Mobile Game Project- Easy Interface- Quick Actions Menu- Dynamic Architecture- User-Friendly Design- Practice Management- Find Businesses Feature- Service Invoice- End of Day ReportUpdate List:v.4.0:- Fixed bug Earrings taken on the screen.- Screen transition effects were added.- Increased performance in the table and panel components.- Support Android 6.0 brought marshmallows.- Work with business orders, automatically selected when workorders from the company sought business in display Find screen.v.3.0:- Listed enterprises in the regions where the user tries enteringthe Find Businesses screen.- Find Businesses screen if the selected entity of a work order hasopened the work order.- Revised as KKN-AKKN-Sex on the bill.- Department of Business Administration at the Search screenproblem has been corrected.- Fixed problem with Invoice Printing.- Stable -- Invoice serial printing problems were resolved.- Economic Union and printer problems have been fixed.- The program has been active renewal of the printer session isactive.- End of Day Report based reporting date was added.- E-Billing Controls Added taxpayers.v.2.0:- Drop earrings were active.- Were in the process end up returning to the main menu isactive.- Work order closing feature has been added. (Closed why ismandatory)- Work Order and the End of Day Report edited listingsettings.- Fixed minor issues experienced in Business Find screen.- My Work Orders controls and speed optimizations werecompleted.- Checks on invoice printing has been completed.- Our Union Members Work Orders on my screen and EconomicEnterprise Our Growers said.- On the day the invoice detail information in the Final Report ofthe screen listed eartags belonging to the bill.- Widely used in races was listed as a priority.v.1.0:- Revision of the bill was made designs.- Day last report added.- The non-operational work order has been added automaticallycreate work orders.- Revision of the bill was made designs.- Earrings allocation process has become dynamic.- Controls and arrangements have been made.- Quarter-Village Find Business and Work Orders in my screen namewas introduced.- Added information on business phone screen.- Earrings screen interface arrangements were made.- My Work Orders were listed as neighborhood-based history.- My Orders' notice added.- Work Orders My neighborhood villages arrangements have beencompleted.- Added detailed address information in the enterprise screen.
Entegre Online 6.3 APK
Entegre Online, Entegre 4.6 ile birlikte çalışan mobil saha satışuygulamasıdır.
Konya DSYB Hayvan Bakım 2.3 APK
Konya DSYB Mobil Hayvan Bakım UygulamasıKonya DSYB Mobile PetCare Practice
Konya DSYB Küpeleme 7.7.B.Release APK
Konya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği MobilKüpelemeProjesi - Kolay Arayüz - Hızlı İşlem Menüsü - DinamikMimari -Kullanıcı Dostu Tasarım - Pratik Yönetim - İşletme BulÖzelliği -Hizmet Faturası - Gün Sonu Raporu Güncelleme Listesi:v.4.0: - Küpeekranında alınan hata giderildi. - Ekran geçişefektleri eklendi. -Tablo ve panel komponentlerinde performansarttırıldı. - Android6.0 Marshmallow desteği getirildi. - İş emriolan işletme, işletmebul ekranından arandığında iş emirleriekranında işletme otomatikolarak seçiliyor. v.3.0: - İşletme Bulekranında giriş yapankullanıcının çalıştığı bölgelerdeki işletmelerlisteleniyor. -İşletme Bul ekranında seçilen işletmeye ait iş emribulunuyorsa İşemri açılıyor. - Faturada KKN-AKKN-Cinsiyet olarakrevize edildi. -İşletme Ara ekranındaki Departman sorunu giderildi.- FaturaYazdırma ile ilgili problem giderildi. - Kararlı Sürüm - -Faturaseri yazdırma sorunu giderildi. - İktisadi ve Birlikyazıcısorunları giderildi. - Program aktifken yazıcı oturumunuyenilemeaktif edildi. - Gün Sonu Raporunda tarih bazlı raporlamaeklendi. -E-Fatura Mükellef Denetimleri Eklendi. v.2.0: - DüşenKüpe aktifedildi. - İşlem bitiminde ana menüye dönülme aktifedildi. - İşemri kapatılma özelliği eklendi. (Kapatma nedenizorunludur) - İşEmri ve Gün Sonu Raporu listeleme ayarlarıdüzenlendi. - İşletmebul ekranında yaşanılan küçük sorun giderildi.- İş Emirlerimkontrolleri ve hız optimizasyonları tamamlandı. -Fatura yazdırmaile ilgili kontroller tamamlandı. - İş Emirlerimekranında BirlikÜyelerimiz ve İktisadi İşletme Yetiştiricilerimizbelirtildi. - GünSonu Raporu ekranında Fatura detay bilgilerindefaturaya ait olanKulak Küpeleri listelendi. - Yaygın kullanılanırklar öncelikliolarak sıralandı. v.1.0: - Fatura tasarımındarevizyonlar yapıldı.- Gün sonu raporu eklendi. - İş emri olmayanişletmelere otomatikiş emri oluşturma eklendi. - Fatura tasarımındarevizyonlaryapıldı. - Küpe tahsis işlemleri dinamik hale getirildi.-Kontroller ve düzenlemeler yapıldı. - İşletme Bul ve İşEmirlerimekranlarında Mahalle-Köy ismi getirildi. - İşletmeekranındatelefon bilgisi eklendi. - Küpe ekranında arayüzdüzenlemeleriyapıldı. - İş Emirlerim mahalle-tarih bazlı olaraksıralandı. - İşEmirlerim ihbar süresi eklendi. - İş Emirlerimmahalle köydüzenlemeleri tamamlandı. - İşletme Ekranında detaylıadres bilgisieklendi.
Rasyon 3.1.32 APK
Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme Projesi Mobil Uygulaması
Loading...