1.1.0 / February 3, 2018
(3.0/5) (2)
Loading...

Description

Matematik 8 KOZA Z-Kitap, yazılı metinlere dokunulmadan, öğretimprogramı esas alınarak; * 38 adet etkileşimli uygulama (evçalışmaları)* 30 adet video ve etkileşimsiz animasyon (konuanlatımları)* 3 adet simülasyon* 1000’den fazla sorudan oluşanünite testleri * 200 sorudan oluşan genel değerlendirme testlerigibi elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanmış e-içeriklerlezenginleştirildi. Çocuklarımızın başarı çıtasını daha yükseklereçıkarmak için hazırlanan öğretmen-öğrenci dostu KOZA Z-Kitaplar;akıllı tahta, projeksiyon, tablet, bilgisayarlar ve mobilcihazlarla kolayca kullanılabilir… Eğitimdeki değişim ve trendleride dikkate alarak 43 yıldır eğitim yayıncılığı yapan KOZA YAYINtarafından gerçekleştirilen KOZA Z-Kitap Projesi, Belgrat’tadüzenlenen uluslararası yarışmada Diskobolos 2013 Mansiyon Ödülüile taçlandırıldı… Matematik 8 KOZA Z-Kitap, ortaokul 5. sınıfMatematik 8 dersi müfredatının içerdiği kazanımlara görehazırlanmış “özet konu anlatımlı soru bankası” niteliğinde bireserdir.Bu kitapta özet konu anlatımlarına yer verilmiş, konularınkısa zamanda ve sıkılmadan kavranılması hedeflenmiştir. Heröğrencinin farklı düzeyde ön bilgisi ve farklı öğrenme biçimiolduğu göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Ayrıca, “Etkinlikler,Bilgi Kutuları, Oyun, Araştırma, Örnek Soru Çözümleri” gibiöğrencinin dikkatini canlı tutmaya, eseri sıkılmadan takipedebilmesine yönelik çeşitli bölümlere yer verilmiştir. Matematik 8KOZA Z-Kitap, MEB’in düzenlediği e-içerik (elektronik içerik) vez-kitap (zenginleştirilmiş kitap) hazırlama ve inceleme kriterleritemel alınarak uluslararası standartlara / kriterlere görehazırlandı. Matematik 8 KOZA Z-Kitap’ın değişik sayfalarında basılımateryalde bulunan içeriklerin yanı sıra ses, video, animasyon,grafik, resim, fotoğraf vb.nin kullanıldığı etkileşimli veetkileşimsiz çok sayıda uygulama yer almaktadır. Kitapta bulunan bueğlenceli ve öğretici e-içerik uygulamaları ikonlarlabelirtilmiştir. Tablet, bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyoncihazı gibi ortamlara uyumlu Matematik 8 KOZA Z-Kitap sayesindeöğrenciler / öğretmenler, istedikleri yer ve zamanda, elektronikortamda, zenginleştirilmiş tüm ders içeriklerine ulaşabilme şansınasahip olacaklar. Ayrıca kitap içerisinde bulunan arama, işaretkoyma, not alma, altını çizme, bunları kaydetme ve silme gibi çokfarklı dijital işlevleri de kullanılabilecekler. Yapılandırıcıöğrenme yaklaşımına uygun olarak hazırlanan Matematik 8 KOZAZ-Kitap ile öğrenciler, bilgi ve iletişim teknolojilerinikullanarak daha kolay, daha çabuk ve daha eğlenceli bir biçimdebilgiye ulaşabilecektir. KOZA Z-Kitaplar, öğretmenlerin de kolaycakullanacağı ve kullanırken mutlu olacağı, İnternete bağlı olmayan,içeriğe hızlı ulaşılan ürünler… Öğretmenler, Matematik 8 KOZAZ-Kitap kullanımı üzerinden içeriği takip edebilecek, gereklidurumlarda öğrenciler ile anında etkileşime geçebilecektir.Matematik 8 KOZA Z-Kitap, öğretmenin derste ihtiyaç duyacağı tümmateryalleri içeren KOZA Z-Kitap Öğretmen CD’si ile desteklendi.Sınıfında Koza Z kitaplarını kullanan öğretmenlere Matematik 8 KOZAZ-Kitap DVD’sinin yanı sıra KOZA Z Kitap Öğretmen CD’si de hediyeedilmektedir.Math 8 BOLL Z-book untouched to the written text,based on the curriculum;* 38 interactive applications (home work)*30 pieces of video and interactive animation (lecturing)* 3simulation* Unit tests consisting of more than 1000 questions* 200,general evaluation tests questions which were enriched fore-content prepared for use in electronic form.BOLL Z-friendlyteacher-student books, prepared to remove the higher the bar forsuccess of our children; smart boards, projectors, tablet computersand mobile devices easily available ...taking into considerationthe changes in education and educational publishing trends of thelast 43 years that the BOLL BOLL Z-Book Project carried out byBROADCAST, Diskobolos in the international competition held inBelgrade was crowned by the 2013 Honorable Mention ...Math 8 BOLLZ-book, middle school 5th grade 8 math lessons prepared accordingto the gains that are included in the curriculum "narrated summaryquestion bank" is a work of nature.In this book, the narrativesummary given topic, aimed to comprehend the issues as soon aspossible and without getting bored. preliminary information atdifferent levels and each student is prepared keeping in mind thatdifferent forms of learning. Also, "Events, Info Boxes, Games,Research, Sample Questions Solutions" as the attention of thestudents to keep alive, the place has been given to variousdepartments related to track work being bored.BOLL Z-8 math book,organized by the Ministry of Education e-content (e-content) andz-books (enriched books) preparation and review criteria based oninternational standards / criteria were prepared. Math 8 BOLLZ-page book printed material found in different content as well asaudio, video, animation, graphics, images, photographs etc., usedin the interactive and noninteractive located numerousapplications. This is stated in the book with fun and educationale-content applications icon.Tablet computers, smart boards,compatible with the environment, such as projection devices Math 8BOLL Z-book enables students / teachers, wherever and whenever theywant, in electronic form, will have an enhanced chance to reach theentire course content. Also found in book search, marking, notetaking, highlighting, many different digital functions such asrecording and deleting them will be able to be used.Theconstructivist approach to learning Math 8 students prepared inaccordance with BOLL Z-book, using information and communicationtechnologies more easily, more quickly and will have access toinformation in an entertaining format.BOLL Z-Books, will be happyteachers also easy to use and using, not connected to the Internet,quickly accessible products content ... Teachers, Math 8 BOLL tofollow the content through the use of Z-book would be able toinstantly interact with students when necessary.Math 8 BOLL Z-book,containing all the materials you will need in the teacher's lessonwas supported by BOLL Z-book Teacher CD. Math teachers use thebooks in class 8 Koza Koza Z Z Z Books Teachers Books DVD as wellas CD KOZAN also be present.

App Information KOZA Z-Kitap Matematik 8 Demo

 • App Name
  KOZA Z-Kitap Matematik 8 Demo
 • Package Name
  air.koza.kozamatematik8demo
 • Updated
  February 3, 2018
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.1.0
 • Developer
  KOZA KARACA YAYIN
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Cevat Dündar Cad. No:139 Ostim Yenimahalle 06370 Ankara Türkiye
 • Google Play Link

KOZA KARACA YAYIN Show More...

KOZA Z-Kitap Matematik 7 1.1.0 APK
KOZA Z-Kitap Matematik 7, yazılı metinlere dokunulmadan, öğretimprogramı esas alınarak; * 38 adet etkileşimli uygulama (evçalışmaları)* 36 adet video ve etkileşimsiz animasyon (konuanlatımları)* 1000’den fazla sorudan oluşan ünite testleri * 200sorudan oluşan genel değerlendirme testleri gibi elektronik ortamdakullanılmak üzere hazırlanmış e-içeriklerle zenginleştirildi.Çocuklarımızın başarı çıtasını daha yükseklere çıkarmak içinhazırlanan öğretmen-öğrenci dostu KOZA Z-Kitaplar; akıllı tahta,projeksiyon, tablet, bilgisayarlar ve mobil cihazlarla kolaycakullanılabilir… Eğitimdeki değişim ve trendleri de dikkate alarak43 yıldır eğitim yayıncılığı yapan KOZA YAYIN tarafındangerçekleştirilen KOZA Z-Kitap Projesi, Belgrat’ta düzenlenenuluslararası yarışmada Diskobolos 2013 Mansiyon Ödülü iletaçlandırıldı… KOZA Z-Kitap Matematik 7, ortaokul 7. sınıfMatematik 7 dersi müfredatının içerdiği kazanımlara görehazırlanmış “özet konu anlatımlı soru bankası” niteliğinde bireserdir.Bu kitapta özet konu anlatımlarına yer verilmiş, konularınkısa zamanda ve sıkılmadan kavranılması hedeflenmiştir. Heröğrencinin farklı düzeyde ön bilgisi ve farklı öğrenme biçimiolduğu göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Ayrıca, “Etkinlikler,Bilgi Kutuları, Oyun, Araştırma, Örnek Soru Çözümleri” gibiöğrencinin dikkatini canlı tutmaya, eseri sıkılmadan takipedebilmesine yönelik çeşitli bölümlere yer verilmiştir. KOZAZ-Kitap Matematik 7, MEB’in düzenlediği e-içerik (elektronikiçerik) ve z-kitap (zenginleştirilmiş kitap) hazırlama ve incelemekriterleri temel alınarak uluslararası standartlara / kriterleregöre hazırlandı. KOZA Z-Kitap Matematik 7’nin değişik sayfalarındabasılı materyalde bulunan içeriklerin yanı sıra ses, video,animasyon, grafik, resim, fotoğraf vb.nin kullanıldığı etkileşimlive etkileşimsiz çok sayıda uygulama yer almaktadır. Kitapta bulunanbu eğlenceli ve öğretici e-içerik uygulamaları ikonlarlabelirtilmiştir. Tablet, bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyoncihazı gibi ortamlara uyumlu KOZA Z-Kitap Matematik 7 sayesindeöğrenciler / öğretmenler, istedikleri yer ve zamanda, elektronikortamda, zenginleştirilmiş tüm ders içeriklerine ulaşabilme şansınasahip olacaklar. Ayrıca kitap içerisinde bulunan arama, işaretkoyma, not alma, altını çizme, bunları kaydetme ve silme gibi çokfarklı dijital işlevleri de kullanılabilecekler. Yapılandırıcıöğrenme yaklaşımına uygun olarak hazırlanan KOZA Z-Kitap Matematik7 ile öğrenciler, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak dahakolay, daha çabuk ve daha eğlenceli bir biçimde bilgiyeulaşabilecektir.BOLL Z-Books Math 7, untouched written texts,curriculum based;* 38 pieces of interactive applications (homework)* 36 pieces of video and interactive animation (lecturing)*The unit tests consisting of more than 1000 questions* The generalassessment tests consisting of 200 questions to be used inelectronic media such as e-content was enriched by crafted.Thesuccess of our children prepared to remove the bar to a higherteacher-student-friendly KOZAN Z-Books; smart boards, projectors,tablet computers and mobile devices are readily available ...Takinginto account changes and trends in education for 43 years engagedin educational publishing PUBLICATION performed by BOLL BOLL Z-BookProject, which was held in Belgrade Diskobolos 2013 HonorableMention Award in the international competition has been crownedwith ...BOLL Z-Books Math 7, middle school 7th grade mathcurriculum includes seven courses prepared by the gains "narrativesummary of the subject question bank" is a work in nature.This bookis packed with a summary description of the subject, and in a shorttime without getting bored grasp of the issues is aimed. Eachstudent's prior knowledge at different levels and with differentlearning styles in mind that is prepared. Also, "Events, InfoBoxes, Games, Research, Sample Questions Solutions" to keep theattention of students, such as, for track work without gettingbored into several sections are included.BOLL Z-Books Math 7,organized by the Ministry of Education e-content (e-content) andz-books (books enriched) criteria based on preparation and reviewinternational standards / criteria were prepared. BOLL Z-Booksin Mathematics 7 different pages of printed material as well as thecontent of audio, video, animation, graphics, pictures, photos,etc. is used in a large number of interactive and noninteractiveapplications are located. Books in this fun and educationale-content applications are indicated by icons.Tablet computers,smart boards, projection devices, such as media compatible KOZANZ-Books Math 7 enables students / teachers, where they want and atthe time, electronic media, enriched all course content to haveaccess to will have. Also contained in the book search, marking,note taking, underlining, save, and delete them as diverse digitalfunctions can also be used.Prepared in accordance with theconstructivist learning approach KOZAN Z-Books with Math 7 studentsusing information and communication technologies easier, quickerand more fun in a way that will have access to information.
KOZA Z-Kitap İngilizce 7 Demo 1.1.0 APK
KOZA Z-Kitap İngilizce 7, yazılı metinlere dokunulmadan, öğretimprogramı esas alınarak; * 48 adet etkileşimli uygulama (ev konuanlatımları-ev çalışmaları)* 21 adet video ve etkileşimsizanimasyon (konu anlatımları)* 16 adet ses (konu anlatımları)* 960sorudan oluşan ünite testleri * 75 soruluk genel değerlendirmetestleri gibi elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanmışe-içeriklerle zenginleştirildi.Çocuklarımızın başarı çıtasını dahayükseklere çıkarmak için hazırlanan öğretmen-öğrenci dostu KOZAZ-Kitaplar; akıllı tahta, projeksiyon, tablet, bilgisayarlar vemobil cihazlarla kolayca kullanılabilir… Eğitimdeki değişim vetrendleri de dikkate alarak 43 yıldır eğitim yayıncılığı yapan KOZAYAYIN tarafından gerçekleştirilen KOZA Z-Kitap Projesi, Belgrat’tadüzenlenen uluslararası yarışmada Diskobolos 2013 Mansiyon Ödülüile taçlandırıldı… KOZA Z-Kitap İngilizce 7, ortaokul 7. sınıfİngilizce dersi müfredatının içerdiği kazanımlara göre hazırlanmış“özet konu anlatımlı soru bankası” niteliğinde bireserdir.“Etkinlikler, Bilgi Notları, Bunları Biliyor muydunuz?,Çözümlü Testler” gibi öğrencinin dikkatini canlı tutmaya, eserisıkılmadan takip edebilmesine yönelik çeşitli bölümlerin yer aldığıKOZA Z-Kitap İngilizce 7 elektronik ortamda kullanılmak üzerehazırlanmış e-içeriklerle zenginleştirildi. KOZA Z-Kitap İngilizce7, MEB’in düzenlediği e-içerik (elektronik içerik) ve z-kitap(zenginleştirilmiş kitap) hazırlama ve inceleme kriterleri temelalınarak uluslararası standartlara / kriterlere göre hazırlandı.KOZA Z-Kitap İngilizce 7’nin değişik sayfalarında basılı materyaldebulunan içeriklerin yanı sıra ses, video, animasyon, grafik, resim,fotoğraf vb.nin kullanıldığı etkileşimli ve etkileşimsiz çok sayıdauygulama yer almaktadır. Kitapta bulunan bu eğlenceli ve öğreticie-içerik uygulamaları ikonlarla belirtilmiştir. Tablet, bilgisayar,akıllı tahta, projeksiyon cihazı gibi ortamlara uyumlu KOZA Z-Kitapİngilizce 7 sayesinde öğrenciler / öğretmenler, istedikleri yer vezamanda, elektronik ortamda, zenginleştirilmiş tüm dersiçeriklerine ulaşabilme şansına sahip olacaklar. Ayrıca kitapiçerisinde bulunan arama, işaret koyma, not alma, altını çizme,bunları kaydetme ve silme gibi çok farklı dijital işlevleri dekullanılabilecekler. Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına uygun olarakhazırlanan KOZA Z-Kitap İngilizce 7 ile öğrenciler, bilgi veiletişim teknolojilerini kullanarak daha kolay, daha çabuk ve dahaeğlenceli bir biçimde bilgiye ulaşabilecektir. KOZA Z-Kitaplar,öğretmenlerin de kolayca kullanacağı ve kullanırken mutlu olacağı,İnternete bağlı olmayan, içeriğe hızlı ulaşılan ürünler…Öğretmenler, KOZA Z-Kitap İngilizce 7 kullanımı üzerinden içeriğitakip edebilecek, gerekli durumlarda öğrenciler ile anındaetkileşime geçebilecektir. KOZA Z-Kitap İngilizce 7, öğretmeninderste ihtiyaç duyacağı tüm materyalleri içeren KOZA Z-KitapÖğretmen CD’si ile desteklendi. Sınıfında Koza Z kitaplarınıkullanan öğretmenlere KOZA Z Kitap İngilizce 7 DVD’sinin yanı sıraKOZA Z Kitap Öğretmen CD’si de hediye edilmektedir.BOLL Z-Books inEnglish 7, written texts intact, curriculum based; * 48interactive application (home of lecture-house studies)* 21 piecesof video and interactive animation (lecturing)* 16 audio(lecturing)* The unit tests consist of 960 questions* 75-questionassessment tests generally intended to be used in electronic mediasuch as e-content was enriched.The success of our children preparedto remove the bar to a higher teacher-student-friendly KOZANZ-Books; smart boards, projectors, tablet computers and mobiledevices are readily available ...Taking into account changes andtrends in education for 43 years engaged in educational publishingPUBLICATION performed by BOLL BOLL Z-Book Project, which was heldin Belgrade Diskobolos 2013 Honorable Mention Award in theinternational competition has been crowned with ...BOLL Z-Books inEnglish 7, middle school 7th grade curriculum includes Englishlessons prepared by the gains "narrative summary of the subjectquestion bank" is a work in nature."Activities, Information Notes,You Know Did ?, Solving Tests" as the student's attention to keepalive the work without getting bored track for various departmentsinvolving BOLL Z-Books in English 7 electronic media intended foruse in e-content was enriched by.BOLL Z-Books in English 7,organized by the Ministry of Education e-content (e-content) andz-books (books enriched) criteria based on preparation and reviewinternational standards / criteria were prepared. BOLL Z-Booksin English literature, located in 7 different pages of content aswell as audio, video, animation, graphics, pictures, photos, etc.is used in a large number of interactive and noninteractiveapplications are located. Books in this fun and educationale-content applications are indicated by icons.Tablet computers,smart boards, projection devices, such as media compatible KOZANZ-Books in English 7 enables students / teachers, where they wantand at the time, electronic media, enriched all course content tohave access to will have. Also contained in the book search,marking, note taking, underlining, save, and delete them as diversedigital functions can also be used.Prepared in accordance with theconstructivist approach to learning English 7 students with BOLLZ-Books, using information and communication technologies easier,quicker and more fun in a way that will have access toinformation.BOLL Z-Books, teachers can also easily be used and whenusing'll be happy, connected to the Internet is not the content offastest products ... Teachers, BOLL Z-Books in English 7 throughthe use of content to follow, if necessary, with students instantlyinteract may be.BOLL Z-Books in English 7 teacher's course containsall the materials you will need in KOZAN Z-Books CD was supportedby the teacher. Classroom teachers use books Koza Koza Z Z BookEnglish 7 DVD as well as CD KOZAN Z Book Teacher is a gift.
KOZA Z-Kitap Fen Bilimleri 7 1.1.0 APK
KOZA Z-Kitap Fen Bilimleri 7, yazılı metinlere dokunulmadan,öğretim programı esas alınarak; * 40 adet etkileşimli uygulama (evçalışmaları)* 26 adet video ve etkileşimsiz animasyon (konuanlatımları)* 1000’den fazla sorudan oluşan ünite testleri * 200sorudan oluşan genel değerlendirme testleri gibi elektronik ortamdakullanılmak üzere hazırlanmış e-içeriklerle zenginleştirildi.Çocuklarımızın başarı çıtasını daha yükseklere çıkarmak içinhazırlanan öğretmen-öğrenci dostu KOZA Z-Kitaplar; akıllı tahta,projeksiyon, tablet, bilgisayarlar ve mobil cihazlarla kolaycakullanılabilir… Eğitimdeki değişim ve trendleri de dikkate alarak43 yıldır eğitim yayıncılığı yapan KOZA YAYIN tarafındangerçekleştirilen KOZA Z-Kitap Projesi, Belgrat’ta düzenlenenuluslararası yarışmada Diskobolos 2013 Mansiyon Ödülü iletaçlandırıldı… KOZA Z-Kitap Fen Bilimleri 7, ortaokul 7. sınıf fenbilimleri / fen ve teknoloji dersi müfredatının içerdiğikazanımlara göre hazırlanmış “özet konu anlatımlı soru bankası”niteliğinde bir eserdir.“Hatırlayalım, Etkinlikler, Bilgi Kutuları,Konuşma Balonları, Çözümlü Sorular” gibi öğrencinin dikkatini canlıtutmaya, eseri sıkılmadan takip edebilmesine yönelik çeşitlibölümlerin yer aldığı KOZA Z-Kitap Fen Bilimleri 7, yazılımetinlere dokunulmadan, öğretim programı esas alınarak elektronikiçeriklerle zenginleştirildi.KOZA Z-Kitap Fen Bilimleri 7, MEB’indüzenlediği e-içerik (elektronik içerik) ve z-kitap(zenginleştirilmiş kitap) hazırlama ve inceleme kriterleri temelalınarak uluslararası standartlara / kriterlere göre hazırlandı.KOZA Z-Kitap Fen Bilimleri 7’nin değişik sayfalarında basılımateryalde bulunan içeriklerin yanı sıra ses, video, animasyon,grafik, resim, fotoğraf vb.nin kullanıldığı etkileşimli veetkileşimsiz çok sayıda uygulama yer almaktadır. Kitapta bulunan bueğlenceli ve öğretici e-içerik uygulamaları ikonlarlabelirtilmiştir. Tablet, bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyoncihazı gibi ortamlara uyumlu KOZA Z-Kitap Fen Bilimleri 7 sayesindeöğrenciler / öğretmenler, istedikleri yer ve zamanda, elektronikortamda, zenginleştirilmiş tüm ders içeriklerine ulaşabilme şansınasahip olacaklar. Ayrıca kitap içerisinde bulunan arama, işaretkoyma, not alma, altını çizme, bunları kaydetme ve silme gibi çokfarklı dijital işlevleri de kullanılabilecekler. Yapılandırıcıöğrenme yaklaşımına uygun olarak hazırlanan KOZA Z-Kitap FenBilimleri 7 ile öğrenciler, bilgi ve iletişim teknolojilerinikullanarak daha kolay, daha çabuk ve daha eğlenceli bir biçimdebilgiye ulaşabilecektir. KOZA Z-Kitaplar, öğretmenlerin de kolaycakullanacağı ve kullanırken mutlu olacağı, İnternete bağlı olmayan,içeriğe hızlı ulaşılan ürünler… Öğretmenler, KOZA Z-Kitap FenBilimleri 7 kullanımı üzerinden içeriği takip edebilecek, gereklidurumlarda öğrenciler ile anında etkileşime geçebilecektir. KOZAZ-Kitap Fen Bilimleri 7, öğretmenin derste ihtiyaç duyacağı tümmateryalleri içeren KOZA Z-Kitap Öğretmen CD’si ile desteklendi.Sınıfında Koza Z kitaplarını kullanan öğretmenlere KOZA Z Kitap FenBilimleri DVD’sinin yanı sıra KOZA Z Kitap Öğretmen CD’si de hediyeedilmektedir.BOLL Z-Books Science 7, untouched written texts,curriculum based; * 40 interactive application (home work)* 26pieces of video and interactive animation (lecturing)* The unittests consisting of more than 1000 questions* The generalassessment tests consisting of 200 questions to be used inelectronic media such as e-content was enriched by crafted.Thesuccess of our children prepared to remove the bar to a higherteacher-student-friendly KOZAN Z-Books; smart boards, projectors,tablet computers and mobile devices are readily available ...Takinginto account changes and trends in education for 43 years engagedin educational publishing PUBLICATION performed by BOLL BOLL Z-BookProject, which was held in Belgrade Diskobolos 2013 HonorableMention Award in the international competition has been crownedwith ...BOLL Z-Books Science 7, middle school 7th grade science /science and technology curricula prepared by the gains that areincluded in "narrative summary of the subject question bank" is awork in nature."Let us remember, Events, Info Boxes, speechballoons, Resolved Questions such as" the student's attention tokeep alive the work without getting bored track for variousdepartments involving BOLL Z-Books Science 7, written texts intact,curriculum based electronic content was enriched by.BOLL Z-BooksScience 7, organized by the Ministry of Education e-content(e-content) and z-books (books enriched) criteria based onpreparation and review international standards / criteria wereprepared. BOLL Z-Books Science in 7 different pages of printedmaterial as well as the content of audio, video, animation,graphics, pictures, photos, etc. is used in a large number ofinteractive and noninteractive applications are located. Books inthis fun and educational e-content applications are indicated byicons.Tablet computers, smart boards, projection devices, such asmedia compatible KOZAN Z-Books Science 7 enables students /teachers, where they want and at the time, electronic media,enriched all the course content, the chance to reach will have.Also contained in the book search, marking, note taking,underlining, save, and delete them as diverse digital functions canalso be used.Prepared in accordance with the constructivistlearning approach KOZAN Z-Books on Science 7 students usinginformation and communication technologies easier, quicker and morefun in a way that will have access to information.BOLL Z-Books,teachers can also easily be used and when using'll be happy,connected to the Internet is not the content of fastest products... Teachers, BOLL Z-Books Science 7 through the use of content tofollow, if necessary, with students instantly interact may be.BOLLZ-Books Science 7, teachers will need in the course KOZAN Z-bookcontaining all the materials teachers were supported by CD.Classroom teachers use books Koza Koza Z Z Books Science BooksTeacher DVD as well as CD KOZAN Z is a gift.
İngilizce 5 KOZA Z-Kitap Demo 1.1.0 APK
* 48 adet (demoda 3 adet) etkileşimli uygulama (ev konuanlatımları-ev çalışmaları)* 21 adet (demoda 2 adet)video veetkileşimsiz animasyon (konu anlatımları)* 16 adet (demoda 1adet)ses (konu anlatımları)* 1000’e yakın sorudan oluşan ünitetestleri (demoda 1 adet)* 75 soruluk genel değerlendirme testlerigibi elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanmış e-içeriklerlezenginleştirildi. Çocuklarımızın başarı çıtasını daha yükseklereçıkarmak için hazırlanan öğretmen-öğrenci dostu KOZA Z-Kitaplar;akıllı tahta, projeksiyon, tablet, bilgisayarlar ve mobilcihazlarla kolayca kullanılabilir… Eğitimdeki değişim ve trendleride dikkate alarak 43 yıldır eğitim yayıncılığı yapan KOZA YAYINtarafından gerçekleştirilen KOZA Z-Kitap Projesi, Belgrat’tadüzenlenen uluslararası yarışmada Diskobolos 2013 Mansiyon Ödülüile taçlandırıldı… İngilizce 5 KOZA Z-Kitap, ortaokul 5. sınıfİngilizce dersi müfredatının içerdiği kazanımlara göre hazırlanmış“özet konu anlatımlı soru bankası” niteliğinde bireserdir.“Etkinlikler, Bilgi Notları, Bunları Biliyor muydunuz?,Çözümlü Testler” gibi öğrencinin dikkatini canlı tutmaya, eserisıkılmadan takip edebilmesine yönelik çeşitli bölümlerin yer aldığıİngilizce 5 KOZA Z-Kitap, yazılı metinlere dokunulmadan, öğretimprogramı esas alınarak; İngilizce 5 KOZA Z-Kitap, MEB’indüzenlediği e-içerik (elektronik içerik) ve z-kitap(zenginleştirilmiş kitap) hazırlama ve inceleme kriterleri temelalınarak uluslararası standartlara / kriterlere göre hazırlandı.İngilizce 5 KOZA Z-Kitap’ın değişik sayfalarında basılı materyaldebulunan içeriklerin yanı sıra ses, video, animasyon, grafik, resim,fotoğraf vb.nin kullanıldığı etkileşimli ve etkileşimsiz çok sayıdauygulama yer almaktadır. Kitapta bulunan bu eğlenceli ve öğreticie-içerik uygulamaları ikonlarla belirtilmiştir. Tablet, bilgisayar,akıllı tahta, projeksiyon cihazı gibi ortamlara uyumlu İngilizce 5KOZA Z-Kitap sayesinde öğrenciler / öğretmenler, istedikleri yer vezamanda, elektronik ortamda, zenginleştirilmiş tüm dersiçeriklerine ulaşabilme şansına sahip olacaklar. Ayrıca kitapiçerisinde bulunan arama, işaret koyma, not alma, altını çizme,bunları kaydetme ve silme gibi çok farklı dijital işlevleri dekullanılabilecekler. Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına uygun olarakhazırlanan İngilizce 5 KOZA Z-Kitap ile öğrenciler, bilgi veiletişim teknolojilerini kullanarak daha kolay, daha çabuk ve dahaeğlenceli bir biçimde bilgiye ulaşabilecektir. KOZA Z-Kitaplar,öğretmenlerin de kolayca kullanacağı ve kullanırken mutlu olacağı,İnternete bağlı olmayan, içeriğe hızlı ulaşılan ürünler…Öğretmenler, İngilizce 5 KOZA Z-Kitap kullanımı üzerinden içeriğitakip edebilecek, gerekli durumlarda öğrenciler ile anındaetkileşime geçebilecektir. KOZA Z-Kitap İngilizce 5, öğretmeninderste ihtiyaç duyacağı tüm materyalleri içeren KOZA Z-KitapÖğretmen CD’si ile desteklendi. Sınıfında Koza Z kitaplarınıkullanan öğretmenlere İngilizce 5 KOZA Z-Kitap DVD’sinin yanı sıraKOZA Z Kitap Öğretmen CD’si de hediye edilmektedir. KOZA Z-KitapÖğretmen CD’si ile öğretmenlere ders işleyişinde yararlanabileceğiçeşitli yazılı ve görsel doküman ulaştırılmaktadır. KOZA Z-KitapÖğretmen CD’sinde:- TTKB’ca hazırlanan ders öğretim programı,açıklamaları- Toplu kazanım listesi- Öğretmenin ders işleyişindeyararlanılabileceği kaynak yayın listesi, İnternet adresleri-Öğretmenin derste ihtiyaç duyabileceği ek bilgilere ait yazılıdoküman- İçeriği destekleyen çeşitli resim, çizim, afiş, fotoğraf,karikatür, grafik, tablo vb. görsel ögeler- Form, ölçek, proje veperformans görevi gibi çeşitli ölçme değerlendirme örnekleri- I veII. yarıyıl ünite ve konularını kapsayan çeşitli ölçme vedeğerlendirme teknikleri kullanılarak hazırlanmış 6 adet yazılısınav örnekleri gibi sayısız materyale ve öğretmenin yıl boyuncagereksinim duyabileceği çeşitli dokümanlara yer verildi.* 48 (demo3) interactive applications (Lecture of-home work home)* 21 units(demo 2) video and interactive animations (lectures are)* 16 (demo1) sound (lectures are)* 1000 near the unit tests consisting ofquestions (demo 1)* As of 75 questions overall assessment testsdesigned for use in an electronic environment was enriched withe-content.Teacher-student-friendly BOLL Z-Books strips prepared toremove the higher the success of our children; smart boards,projectors, tablet computers and mobile devices can be used easilywith ...Taking into account the changes in the education andtraining trends in publishing for 43 years engaged in the projectcarried out by BOLL BOLL Z-Books PUBLICATION, Diskobolos in theinternational competition held in Belgrade was crowned by 2013Honorable Mention ...English 5 BOLL Z-Book, prepared according tosecondary outcomes contained in the 5th grade English curricula"summary narrated question bank" is a work of nature."Events,Information Notes, Did You Know ?, Solved Tests" as the student'sattention alive to, work involving various departments aimed ableto follow without getting bored the English 5 BOLL Z-book, withoutdisturbing the written text, curriculum based;English 5 BOLLZ-Book, Ministry of Education organized by the e-content(e-content) and z-books (enriched book) preparation and reviewcriteria based on international standards / criteria wereprepared. BOLL Z-book printed in English 5 different pageswith content material as well as audio, video, animation, graphics,images, photographs etc. used as interactive and noninteractivelocated in numerous applications. This is stated in the book withfun and educational e-content applications icon.Tablet computers,smart boards, compatible with the environment, such as a projectiondevice English 5 BOLL Z-book enables students / teachers, when andwhere they want, in electronic form, they have enriched chance toreach the entire course content. Also found in search for books,marking, note taking, highlighting, many different digitalfunctions such as saving and deleting them will be able to beused.Prepared in accordance with the constructivist approach tolearning English 5 students with BOLL Z-book, using information andcommunication technologies easier, quicker and more fun will haveaccess to information in a way.BOLL Z-Books, will be happy teachersalso easily using and will use that is not connected to theInternet, quickly reached the products to the content ... Teachers,English 5 BOLL Z-book to keep track of content through the use willbe able to take immediate interaction with the students whennecessary.BOLL Z-Book English 5, containing all the materials youwill need the teacher's lesson was supported by BOLL Z-Book TeacherCD. English teachers use the books in class 5 Koza Koza Z Z Z BOLLBooks Books DVD as well as CD Teachers also be present.BOLL Z-BooksCD teachers can benefit from the teachers with a variety of writtenand visual lesson processing document is delivered. BOLL Z-Books CDTeacher:- BOE prepared course curriculum, descriptions- Cumulativegains list- Resource list of publications can be utilized in theteacher's lesson processing, Internet addresses- The teacher mayneed additional information in the course of a written document-Supports a variety of image content, drawings, posters,photographs, cartoons, graphs, tables and so on. visual elements-Form, scale, and a variety of projects as examples of performanceassessment tasks- I and II. semester units and numerous material asprepared using a variety of assessment and evaluation techniques 6written examination covering the topics and examples may berequired throughout the year, teachers were given variousdocuments.
KOZA Z-Kitap Sosyal Bilgiler 5 Demo 1.1.0 APK
Sosyal Bilgiler 5 KOZA Z-Kitap, yazılı metinlere dokunulmadan,öğretim programı esas alınarak; * 44 adet (demoda 3 adet)etkileşimli uygulama (ev çalışmaları)* 25 adet (demoda 2 adet)video ve etkileşimsiz animasyon (konu anlatımları)* 2 simülasyon*1000’den fazla sorudan oluşan ünite testleri (demoda 1 adet) * 200sorudan oluşan genel değerlendirme testleri gibi elektronik ortamdakullanılmak üzere hazırlanmış e-içeriklerle zenginleştirildi.Çocuklarımızın başarı çıtasını daha yükseklere çıkarmak içinhazırlanan öğretmen-öğrenci dostu KOZA Z-Kitaplar; akıllı tahta,projeksiyon, tablet, bilgisayarlar ve mobil cihazlarla kolaycakullanılabilir… Eğitimdeki değişim ve trendleri de dikkate alarak43 yıldır eğitim yayıncılığı yapan KOZA YAYIN tarafındangerçekleştirilen KOZA Z-Kitap Projesi, Belgrat’ta düzenlenenuluslararası yarışmada Diskobolos 2013 Mansiyon Ödülü iletaçlandırıldı… Sosyal Bilgiler 5 KOZA Z-Kitap, ortaokul 5. sınıfsosyal bilgiler dersi müfredatının içerdiği kazanımlara görehazırlanmış “özet konu anlatımlı soru bankası” niteliğinde bireserdir.Sosyal Bilgiler 5 KOZA Z-Kitap, MEB’in düzenlediği e-içerik(elektronik içerik) ve z-kitap (zenginleştirilmiş kitap) hazırlamave inceleme kriterleri temel alınarak uluslararası standartlara /kriterlere göre hazırlandı. Sosyal Bilgiler 5 KOZA Z-Kitap’ındeğişik sayfalarında basılı materyalde bulunan içeriklerin yanısıra ses, video, animasyon, grafik, resim, fotoğraf vb.ninkullanıldığı etkileşimli ve etkileşimsiz çok sayıda uygulama yeralmaktadır. Kitapta bulunan bu eğlenceli ve öğretici e-içerikuygulamaları ikonlarla belirtilmiştir. Tablet, bilgisayar, akıllıtahta, projeksiyon cihazı gibi ortamlara uyumlu Sosyal Bilgiler 5KOZA Z-Kitap sayesinde öğrenciler / öğretmenler, istedikleri yer vezamanda, elektronik ortamda, zenginleştirilmiş tüm dersiçeriklerine ulaşabilme şansına sahip olacaklar. Ayrıca kitapiçerisinde bulunan arama, işaret koyma, not alma, altını çizme,bunları kaydetme ve silme gibi çok farklı dijital işlevleri dekullanılabilecekler. Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına uygun olarakhazırlanan Sosyal Bilgiler 5 KOZA Z-Kitap ile öğrenciler, bilgi veiletişim teknolojilerini kullanarak daha kolay, daha çabuk ve dahaeğlenceli bir biçimde bilgiye ulaşabilecektir. KOZA Z-Kitaplar,öğretmenlerin de kolayca kullanacağı ve kullanırken mutlu olacağı,İnternete bağlı olmayan, içeriğe hızlı ulaşılan ürünler…Öğretmenler, Sosyal Bilgiler 5 KOZA Z-Kitap kullanımı üzerindeniçeriği takip edebilecek, gerekli durumlarda öğrenciler ile anındaetkileşime geçebilecektir. Sosyal Bilgiler 5 KOZA Z-Kitap,öğretmenin derste ihtiyaç duyacağı tüm materyalleri içeren KOZAZ-Kitap Öğretmen CD’si ile desteklendi. Sınıfında Koza Zkitaplarını kullanan öğretmenlere Sosyal Bilgiler 5 KOZA Z-KitapDVD’sinin yanı sıra KOZA Z Kitap Öğretmen CD’si de hediyeedilmektedir.Social Studies 5 BOLL Z-book, without disturbing thewritten text, based on the curriculum;* 44 units (demo 3)interactive applications (home study)* 25 units (demo 2) video andinteractive animations (lectures are)* 2 simulation* Unit testsconsisting of more than 1000 questions (demo 1)* 200 as a generalassessment test consisting of questions were enriched by craftede-content to be used in electronic form.Teacher-student-friendlyBOLL Z-Books strips prepared to remove the higher the success ofour children; smart boards, projectors, tablet computers and mobiledevices can be used easily with ...Taking into account the changesin the education and training trends in publishing for 43 yearsengaged in the project carried out by BOLL BOLL Z-BooksPUBLICATION, Diskobolos in the international competition held inBelgrade was crowned by 2013 Honorable Mention ...5 BOLL Z-BooksSocial Sciences, secondary 5th grade social studies curriculatailored to the achievements contained in the "summary narratedquestion bank" is a work of nature.5 BOLL Z-Books Social Sciences,Ministry of Education organized by the e-content (e-content) andz-books (enriched book) preparation and review criteria based oninternational standards / criteria were prepared. SocialStudies 5 BOLL Z-book printed in different pages with contentmaterial as well as audio, video, animation, graphics, pictures,photos, etc., used in the interactive and noninteractive located innumerous applications. This is stated in the book with fun andeducational e-content applications icon.Tablet computers, smartboards, projection devices such as media to compatible SocialStudies 5 BOLL Z-book enables students / teachers, when and wherethey want, in electronic form, they have enriched chance to reachthe entire course content. Also found in search for books, marking,note taking, highlighting, many different digital functions such assaving and deleting them will be able to be used.Social Studiesprepared in accordance with the constructivist learning approach 5students with BOLL Z-book, using information and communicationtechnologies easier, quicker and more fun will have access toinformation in a way.BOLL Z-Books, will be happy teachers are easyto use and using, not connected to the Internet, quickly reachedthe products to the content ... Teachers, Social Studies 5 BOLLZ-book to keep track of content through the use will be able totake immediate interaction with the students when necessary.SocialStudies 5 BOLL Z-book, containing all the materials you will needthe teacher's lesson was supported by BOLL Z-Book Teacher CD.Social Studies teachers use in class 5 Koza Koza Z books as well asthe Z-Books Books DVD BOLL Z Teacher CD is also a gift.
KOZA Z-Kitap Türkçe 7 1.1.0 APK
KOZA Z-Kitap Türkçe 7, yazılı metinlere dokunulmadan, öğretimprogramı esas alınarak; * 43 adet etkileşimli uygulama (konuetkinliği ve ev çalışmaları)* 13 adet video ve etkileşimsizanimasyon (konu anlatımları)* 13 ses* 1000’den fazla sorudan oluşanünite testleri * 200 sorudan oluşan genel değerlendirme testlerigibi elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanmış e-içeriklerlezenginleştirildi. Çocuklarımızın başarı çıtasını daha yükseklereçıkarmak için hazırlanan öğretmen-öğrenci dostu KOZA Z-Kitaplar;akıllı tahta, projeksiyon, tablet, bilgisayarlar ve mobilcihazlarla kolayca kullanılabilir… Eğitimdeki değişim ve trendleride dikkate alarak 43 yıldır eğitim yayıncılığı yapan KOZA YAYINtarafından gerçekleştirilen KOZA Z-Kitap Projesi, Belgrat’tadüzenlenen uluslararası yarışmada Diskobolos 2013 Mansiyon Ödülüile taçlandırıldı… KOZA Z-Kitap Türkçe 7, ortaokul 7. sınıf Türkçe7 dersi müfredatının içerdiği kazanımlara göre hazırlanmış “özetkonu anlatımlı soru bankası” niteliğinde bir eserdir.Bu kitaptaözet konu anlatımlarına yer verilmiş, konuların kısa zamanda vesıkılmadan kavranılması hedeflenmiştir. Her öğrencinin farklıdüzeyde ön bilgisi ve farklı öğrenme biçimi olduğu göz önündetutularak hazırlanmıştır. Bu kitapta şöyle bir öğrenme akışıplanlanmıştır:• Konu anlatımlarında kısa, açık, yalın, nettanımlar; örnekler ve açıklamalar • Öğrenilen bilgileripekiştirecek etkinlikler• Benzer bilgi ve kavramları ayırt etmeyisağlayacak ipuçlarının yer aldığı Dikkat köşeleri • Hoşça vakitgeçirtecek, bilgiyi uygulamaya dönüştürecek Eğlenceden Bilgiyeköşeleri • Merak edilen ve gelecek yıl öğrenilecek bilgilerin yeraldığı Üst Bilgi köşeleri • Konuyla ilgili karşılaşılabilecek sorutürleri ve bu tür soruların çözüm yollarını gösteren ÇözümlüSorular bölümleri• İlgili kazanımlara yönelik çok sayıda soruçözebilme olanağı sunan Bölüm Testleri• Kitabın tümünde ele alınankazanımları kapsayan, gelecekte girilecek sınavlara hazırlayanGenel Değerlendirme Testleri. KOZA Z-Kitap Türkçe 7, MEB’indüzenlediği e-içerik (elektronik içerik) ve z-kitap(zenginleştirilmiş kitap) hazırlama ve inceleme kriterleri temelalınarak uluslararası standartlara / kriterlere göre hazırlandı.KOZA Z-Kitap Türkçe 7’nin değişik sayfalarında basılı materyaldebulunan içeriklerin yanı sıra ses, video, animasyon, grafik, resim,fotoğraf vb.nin kullanıldığı etkileşimli ve etkileşimsiz çok sayıdauygulama yer almaktadır. Kitapta bulunan bu eğlenceli ve öğreticie-içerik uygulamaları ikonlarla belirtilmiştir. Tablet, bilgisayar,akıllı tahta, projeksiyon cihazı gibi ortamlara uyumlu KOZA Z-KitapTürkçe 7 sayesinde öğrenciler / öğretmenler, istedikleri yer vezamanda, elektronik ortamda, zenginleştirilmiş tüm dersiçeriklerine ulaşabilme şansına sahip olacaklar. Ayrıca kitapiçerisinde bulunan arama, işaret koyma, not alma, altını çizme,bunları kaydetme ve silme gibi çok farklı dijital işlevleri dekullanılabilecekler. Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına uygun olarakhazırlanan KOZA Z-Kitap Türkçe 7 ile öğrenciler, bilgi ve iletişimteknolojilerini kullanarak daha kolay, daha çabuk ve daha eğlencelibir biçimde bilgiye ulaşabilecektir. KOZA Z-Kitaplar, öğretmenlerinde kolayca kullanacağı ve kullanırken mutlu olacağı, İnternetebağlı olmayan, içeriğe hızlı ulaşılan ürünler…BOLL Z-Books Turkish7, untouched written texts, curriculum based;* 43 differentinteractive applications (thread activity and household work)* 13pieces of video and interactive animation (lecturing)* 13 audio*The unit tests consisting of more than 1000 questions* The generalassessment tests consisting of 200 questions to be used inelectronic media such as e-content was enriched by crafted.Thesuccess of our children prepared to remove the bar to a higherteacher-student-friendly KOZAN Z-Books; smart boards, projectors,tablet computers and mobile devices are readily available ...Takinginto account changes and trends in education for 43 years engagedin educational publishing PUBLICATION performed by BOLL BOLL Z-BookProject, which was held in Belgrade Diskobolos 2013 HonorableMention Award in the international competition has been crownedwith ...BOLL Z-Books Turkish 7, middle school curricula that arecontained in the 7th grade 7 achievements Turkish preparedaccording to the "narrative summary of the subject question bank"is a work in nature.This book is packed with a summary descriptionof the subject, and in a short time without getting bored grasp ofthe issues is aimed. Each student's prior knowledge at differentlevels and with different learning styles in mind that is prepared.As this book is planned to be a learning flow:• Lecturing in theshort, clear, simple, clear definitions; Examples and explanations•activities to reinforce the information learned• Similar todistinguish concepts that will provide information and tips onwhere corners• Goodbye to entertain, to transform knowledge intopractice knowledge from the corners Entertainment• Curiosity andthe information to be learned next year, where the top corners ofInformation• the types of questions that may be encountered on thesubject and showing the way to the solution of such questionsResolved Questions sections• Relevant outcomes offers the abilityto solve many questions for Chapter Tests• dealt with in the wholebook, including gains in the future will be entered prepare forexams Global Assessment Tests.BOLL Z-Books Turkish 7, organized bythe Ministry of Education e-content (e-content) and z-books (booksenriched) criteria based on preparation and review internationalstandards / criteria were prepared. BOLL Z-Books in Turkishliterature, located in 7 different pages of content as well asaudio, video, animation, graphics, pictures, photos, etc. is usedin a large number of interactive and noninteractive applicationsare located. Books in this fun and educational e-contentapplications are indicated by icons.Tablet computers, smart boards,projection devices, such as media compatible KOZAN Z-Books Turkish7 enables students / teachers, where they want and at the time,electronic media, enriched all the course content, the chance toreach will have. Also contained in the book search, marking, notetaking, underlining, save, and delete them as diverse digitalfunctions can also be used.Prepared in accordance with theconstructivist learning approach KOZAN Z-Books with Turkish 7students using information and communication technologies easier,quicker and more fun in a way that will have access toinformation.BOLL Z-Books, teachers will also use it easily and behappy when using the Internet not connected to the content offastest products ...
Türkçe 5 KOZA Z-Kitap 1.1.0 APK
Türkçe 5 KOZA Z-Kitap, yazılı metinlere dokunulmadan, öğretimprogramı esas alınarak; * 43 adet etkileşimli uygulama (konuetkinliği ve ev çalışmaları)* 18 adet video ve etkileşimsizanimasyon (konu anlatımları)* 13 ses* 1000’den fazla sorudan oluşanünite testleri * 200 sorudan oluşan genel değerlendirme testlerigibi elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanmış e-içeriklerlezenginleştirildi. Çocuklarımızın başarı çıtasını daha yükseklereçıkarmak için hazırlanan öğretmen-öğrenci dostu KOZA Z-Kitaplar;akıllı tahta, projeksiyon, tablet, bilgisayarlar ve mobilcihazlarla kolayca kullanılabilir… Eğitimdeki değişim ve trendleride dikkate alarak 43 yıldır eğitim yayıncılığı yapan KOZA YAYINtarafından gerçekleştirilen KOZA Z-Kitap Projesi, Belgrat’tadüzenlenen uluslararası yarışmada Diskobolos 2013 Mansiyon Ödülüile taçlandırıldı… Türkçe 5 KOZA Z-Kitap, ortaokul 5. sınıf Türkçe5 dersi müfredatının içerdiği kazanımlara göre hazırlanmış “özetkonu anlatımlı soru bankası” niteliğinde bir eserdir.Bu kitaptaözet konu anlatımlarına yer verilmiş, konuların kısa zamanda vesıkılmadan kavranılması hedeflenmiştir. Her öğrencinin farklıdüzeyde ön bilgisi ve farklı öğrenme biçimi olduğu göz önündetutularak hazırlanmıştır. Bu kitapta şöyle bir öğrenme akışıplanlanmıştır:• Konu anlatımlarında kısa, açık, yalın, nettanımlar; örnekler ve açıklamalar • Öğrenilen bilgileripekiştirecek etkinlikler• Benzer bilgi ve kavramları ayırt etmeyisağlayacak ipuçlarının yer aldığı Dikkat köşeleri • Hoşça vakitgeçirtecek, bilgiyi uygulamaya dönüştürecek Eğlenceden Bilgiyeköşeleri • Merak edilen ve gelecek yıl öğrenilecek bilgilerin yeraldığı Üst Bilgi köşeleri • Konuyla ilgili karşılaşılabilecek sorutürleri ve bu tür soruların çözüm yollarını gösteren ÇözümlüSorular bölümleri• İlgili kazanımlara yönelik çok sayıda soruçözebilme olanağı sunan Bölüm Testleri• Kitabın tümünde ele alınankazanımları kapsayan, gelecekte girilecek sınavlara hazırlayanGenel Değerlendirme Testleri. Türkçe 5 KOZA Z-Kitap, MEB’indüzenlediği e-içerik (elektronik içerik) ve z-kitap(zenginleştirilmiş kitap) hazırlama ve inceleme kriterleri temelalınarak uluslararası standartlara / kriterlere göre hazırlandı.Türkçe 5 KOZA Z-Kitap’ın değişik sayfalarında basılı materyaldebulunan içeriklerin yanı sıra ses, video, animasyon, grafik, resim,fotoğraf vb.nin kullanıldığı etkileşimli ve etkileşimsiz çok sayıdauygulama yer almaktadır. Kitapta bulunan bu eğlenceli ve öğreticie-içerik uygulamaları ikonlarla belirtilmiştir. Tablet, bilgisayar,akıllı tahta, projeksiyon cihazı gibi ortamlara uyumlu Türkçe 5KOZA Z-Kitap sayesinde öğrenciler / öğretmenler, istedikleri yer vezamanda, elektronik ortamda, zenginleştirilmiş tüm dersiçeriklerine ulaşabilme şansına sahip olacaklar. Ayrıca kitapiçerisinde bulunan arama, işaret koyma, not alma, altını çizme,bunları kaydetme ve silme gibi çok farklı dijital işlevleri dekullanılabilecekler. Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına uygun olarakhazırlanan Türkçe 5 KOZA Z-Kitap ile öğrenciler, bilgi ve iletişimteknolojilerini kullanarak daha kolay, daha çabuk ve daha eğlencelibir biçimde bilgiye ulaşabilecektir. KOZA Z-Kitaplar, öğretmenlerinde kolayca kullanacağı ve kullanırken mutlu olacağı, İnternetebağlı olmayan, içeriğe hızlı ulaşılan ürünler… Öğretmenler, Türkçe5 KOZA Z-Kitap kullanımı üzerinden içeriği takip edebilecek,gerekli durumlarda öğrenciler ile anında etkileşime geçebilecektir.Türkçe 5 KOZA Z-Kitap, öğretmenin derste ihtiyaç duyacağı tümmateryalleri içeren KOZA Z-Kitap Öğretmen CD’si ile desteklendi.Sınıfında Koza Z kitaplarını kullanan öğretmenlere Türkçe 5 KOZAZ-Kitap DVD’sinin yanı sıra KOZA Z Kitap Öğretmen CD’si de hediyeedilmektedir.Turkish 5 BOLL Z-book, without disturbing the writtentext, based on the curriculum;* 43 interactive applications(subject efficiency and home work)* 18 pieces of video andinteractive animations (lectures are)* 13 audio* Unit testsconsisting of more than 1000 questions* 200 as a general assessmenttest consisting of questions were enriched by crafted e-content tobe used in electronic form.Teacher-student-friendly BOLL Z-Booksstrips prepared to remove the higher the success of our children;smart boards, projectors, tablet computers and mobile devices canbe used easily with ...Taking into account the changes in theeducation and training trends in publishing for 43 years engaged inthe project carried out by BOLL BOLL Z-Books PUBLICATION,Diskobolos in the international competition held in Belgrade wascrowned by 2013 Honorable Mention ...Turkish 5 BOLL Z-books, middlegrade 5 Turkish 5 courses prepared according to the gains that areincluded in the curriculum "summary narrated question bank" is awork of nature.This book is a summary of the lecture given topic,aimed to comprehend the issues as soon as possible and withoutgetting bored. Preliminary information on the different levels ofeach student is prepared keeping in mind that different learningstyles. This book is like a planned learning flow:• Lecturing inshort, clear, simple, clear definitions; Examples and explanations•activities to reinforce learning information• Similar informationand where the clues that will allow to distinguish conceptsAttention corners• Bye gonna show time, the application ofknowledge to convert corners Entertainment Information• The worryis that the information to be learned, and takes place next yearHeader corners• types of questions that may arise on the issue andshowing the way to the solution of these questions Solved Questionssections• Chapter Tests, offering the ability to solve manyquestions for the respective gains• covering all the achievementsdiscussed in the book, the future General Assessment Tests preparefor exams to be entered.Turkish 5 BOLL Z-Book, Ministry ofEducation organized by the e-content (e-content) and z-books(enriched book) preparation and review criteria based oninternational standards / criteria were prepared. Turkish 5BOLL Z-book as well as audio content contained in the materialprinted on different pages, video, animation, graphics, pictures,photos, etc., used in the interactive and noninteractive located innumerous applications. This is stated in the book with fun andeducational e-content applications icon.Tablet computers, smartboards, compatible with the environment, such as a projectiondevice Turkish 5 BOLL Z-book enables students / teachers, when andwhere they want, in electronic form, they have enriched chance toreach the entire course content. Also found in search for books,marking, note taking, highlighting, many different digitalfunctions such as saving and deleting them will be able to beused.Prepared in accordance with the constructivist learningapproach, students with Turkish 5 BOLL Z-book, using informationand communication technologies easier, quicker and more fun willhave access to information in a way.BOLL Z-Books, will be happyteachers also easily using and will use that is not connected tothe Internet, quickly reached the products to the content ...Teachers, Turkish 5 BOLL Z-book to keep track of content throughthe use will be able to take immediate interaction with thestudents when necessary.Turkish 5 BOLL Z-book, containing all thematerials you will need the teacher's lesson was supported by BOLLZ-Book Teacher CD. Turkish teachers use the books in class 5 KozaKoza Z Z Z BOLL Books Books DVD as well as CD Teachers also bepresent.
Fen Bil. 5 KOZA Z-Kitap Demo 1.1.0 APK
* 40 adet (demoda 3 adet) etkileşimli uygulama (ev çalışmaları)* 29adet (demoda 3 adet) video ve etkileşimsiz animasyon (konuanlatımları)* 4 simülasyon * 1000’den fazla sorudan oluşan ünitetestleri (demoda 1 adet test)* 200 sorudan oluşan geneldeğerlendirme testleri gibi elektronik ortamda kullanılmak üzerehazırlanmış e-içeriklerle zenginleştirildi. (demoda 1 adettest).Fen Bilimleri 5 KOZA Z-Kitap, ortaokul 5. sınıf fen bilimleri/ fen ve teknoloji dersi müfredatının içerdiği kazanımlara görehazırlanmış “özet konu anlatımlı soru bankası” niteliğinde bireserdir.Çocuklarımızın başarı çıtasını daha yükseklere çıkarmakiçin hazırlanan öğretmen-öğrenci dostu KOZA Z-Kitaplar; akıllıtahta, projeksiyon, tablet, bilgisayarlar ve mobil cihazlarlakolayca kullanılabilir… Eğitimdeki değişim ve trendleri de dikkatealarak 43 yıldır eğitim yayıncılığı yapan KOZA YAYIN tarafındangerçekleştirilen KOZA Z-Kitap Projesi, Belgrat’ta düzenlenenuluslararası yarışmada Diskobolos 2013 Mansiyon Ödülü iletaçlandırıldı… “Hatırlayalım, Etkinlikler, Bilgi Kutuları, KonuşmaBalonları, Çözümlü Sorular” gibi öğrencinin dikkatini canlıtutmaya, eseri sıkılmadan takip edebilmesine yönelik çeşitlibölümlerin yer aldığı Fen Bilimleri 5 KOZA Z-Kitap, yazılımetinlere dokunulmadan, öğretim programı esas alınarak; FenBilimleri 5 KOZA Z-Kitap, MEB’in düzenlediği e-içerik (elektronikiçerik) ve z-kitap (zenginleştirilmiş kitap) hazırlama ve incelemekriterleri temel alınarak uluslararası standartlara / kriterleregöre hazırlandı. Fen Bilimleri 5 KOZA Z-Kitap’ın değişiksayfalarında basılı materyalde bulunan içeriklerin yanı sıra ses,video, animasyon, grafik, resim, fotoğraf vb.nin kullanıldığıetkileşimli ve etkileşimsiz çok sayıda uygulama yer almaktadır.Kitapta bulunan bu eğlenceli ve öğretici e-içerik uygulamalarıikonlarla belirtilmiştir. Tablet, bilgisayar, akıllı tahta,projeksiyon cihazı gibi ortamlara uyumlu Fen Bilimleri 5 KOZAZ-Kitap sayesinde öğrenciler / öğretmenler, istedikleri yer vezamanda, elektronik ortamda, zenginleştirilmiş tüm dersiçeriklerine ulaşabilme şansına sahip olacaklar. Ayrıca kitapiçerisinde bulunan arama, işaret koyma, not alma, altını çizme,bunları kaydetme ve silme gibi çok farklı dijital işlevleri dekullanılabilecekler. Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına uygun olarakhazırlanan Fen Bilimleri 5 KOZA Z-Kitap ile öğrenciler, bilgi veiletişim teknolojilerini kullanarak daha kolay, daha çabuk ve dahaeğlenceli bir biçimde bilgiye ulaşabilecektir. KOZA Z-Kitaplar,öğretmenlerin de kolayca kullanacağı ve kullanırken mutlu olacağı,İnternete bağlı olmayan, içeriğe hızlı ulaşılan ürünler…Öğretmenler, Fen Bilimleri 5 KOZA Z-Kitap kullanımı üzerindeniçeriği takip edebilecek, gerekli durumlarda öğrenciler ile anındaetkileşime geçebilecektir. Fen Bilimleri 5 KOZA Z-Kitap, öğretmeninderste ihtiyaç duyacağı tüm materyalleri içeren KOZA Z-KitapÖğretmen CD’si ile desteklendi. Sınıfında Koza Z kitaplarınıkullanan öğretmenlere Fen Bilimleri 5 KOZA Z-Kitap DVD’sinin yanısıra KOZA Z Kitap Öğretmen CD’si de hediye edilmektedir. KOZAZ-Kitap Öğretmen CD’si ile öğretmenlere ders işleyişindeyararlanabileceği çeşitli yazılı ve görsel dokümanulaştırılmaktadır. KOZA Z-Kitap Öğretmen CD’sinde:- TTKB’cahazırlanan ders öğretim programı, açıklamaları- Toplu kazanımlistesi- Öğretmenin ders işleyişinde yararlanılabileceği kaynakyayın listesi, İnternet adresleri- Öğretmenin derste ihtiyaçduyabileceği ek bilgilere ait yazılı doküman- İçeriği destekleyençeşitli resim, çizim, afiş, fotoğraf, karikatür, grafik, tablo vb.görsel ögeler- Form, ölçek, proje ve performans görevi gibi çeşitliölçme değerlendirme örnekleri- I ve II. yarıyıl ünite ve konularınıkapsayan çeşitli ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılarakhazırlanmış 6 adet yazılı sınav örnekleri gibi sayısız materyale veöğretmenin yıl boyunca gereksinim duyabileceği çeşitli dokümanlarayer verildi.* 40 (demo 3) interactive applications (home study)* 29units (demo 3) video and interactive animations (lectures are)* 4simulation* Unit tests consisting of more than 1000 questions (1test in the demo)* 200 as a general assessment test consisting ofquestions were enriched by crafted e-content to be used inelectronic form. (1 test in the demo).Science 5 BOLL Z-books,middle grade 5 science / science and technology tailored to thegains that are included in curricula "summary narrated questionbank" is a work of nature.Teacher-student-friendly BOLL Z-Booksstrips prepared to remove the higher the success of our children;smart boards, projectors, tablet computers and mobile devices canbe used easily with ...Taking into account the changes in theeducation and training trends in publishing for 43 years engaged inthe project carried out by BOLL BOLL Z-Books PUBLICATION,Diskobolos in the international competition held in Belgrade wascrowned by 2013 Honorable Mention ..."Remember that, Events, InfoBoxes, speech balloons, Solved Questions such as" student'sattention alive to trace Science Science involving variousdepartments aimed able to follow without getting bored of 5 BOLLZ-book, without disturbing the written text, curriculumbased; Science 5 BOLL Z-Book, Ministry of Education organizedby the e-content (e-content) and z-books (enriched book)preparation and review criteria based on international standards /criteria were prepared. Science of 5 BOLL Z printed materialas well as the content on the page in different books as audio,video, animation, graphics, pictures, photos, etc., used in theinteractive and noninteractive located in numerous applications.This is stated in the book with fun and educational e-contentapplications icon.Tablet computers, smart boards, Science compliantenvironment like projection device 5 BOLL Z-book enables students /teachers, when and where they want, in electronic form, they haveenriched chance to reach the entire course content. Also found insearch for books, marking, note taking, highlighting, manydifferent digital functions such as saving and deleting them willbe able to be used.Science students are prepared in accordance withthe constructivist learning approach with 5 BOLL Z-book, usinginformation and communication technologies easier, quicker and moreenjoyable way will be found to information.BOLL Z-Books, will behappy teachers are easy to use and using, not connected to theInternet, quickly reached the products to the content ... Teacherswill be able to follow the content through the use of 5 BOLL Z-Bookof Science, will be able to take immediate interaction with thestudents when necessary.Science 5 BOLL Z-book, containing all thematerials you will need the teacher's lesson was supported by BOLLZ-Book Teacher CD. Science teachers use in class 5 Koza Koza Zbooks as well as the Z-Books Books DVD BOLL Z Teacher CD is also agift.BOLL Z-Books CD teachers can benefit from the teachers with avariety of written and visual lesson processing document isdelivered. BOLL Z-Books CD Teacher:- BOE prepared coursecurriculum, descriptions- Cumulative gains list- Resource list ofpublications can be utilized in the teacher's lesson processing,Internet addresses- The teacher may need additional information inthe course of a written document- Supports a variety of imagecontent, drawings, posters, photographs, cartoons, graphs, tablesand so on. visual elements- Form, scale, and a variety of projectsas examples of performance assessment tasks- I and II. semesterunits and numerous material as prepared using a variety ofassessment and evaluation techniques 6 written examination coveringthe topics and examples may be required throughout the year,teachers were given various documents.
Loading...