1.6.2 / January 14, 2016
(3.4/5) (202)
Loading...

Description

Het antwoord op al je vragen altijd binnenhandbereik. Je krijgt veelgestelde vragen over producten endiensten van KPN overzichtelijk op een rij. Bovendien ontvang jeautomatisch een melding op het moment dat er in jouw buurt eenstoring is.
The answer to all yourquestions is always within reach. You get asked questions aboutproducts and services we offer information at a glance.Furthermore, you will automatically receive a notification whenthere is a malfunction in your neighborhood.

App Information KPN Klantenservice

 • App Name
  KPN Klantenservice
 • Package Name
  nl.click.mobile.kpnservice
 • Updated
  January 14, 2016
 • File Size
  6.5M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.6.2
 • Developer
  KPN
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

KPN Show More...

KPN Up 2.30.203808 APK
KPN
Met KPN Up heb je altijd toegang tot je persoonlijke bestanden,waar je ook bent. Met je smartphone, tablet of laptop.KPN Up is een gratis app voor iedereen die thuis internet vanKPN heeft.Met KPN Up kun je bijvoorbeeld overal je vakantiefoto’s envideo’s aan je vrienden laten zien, terwijl je laptop thuisstaat.Bovendien raak je je bestanden ook nooit kwijt. Mocht erbijvoorbeeld wat gebeuren met je smartphone, staan al je foto’s nogveilig in KPN Up.Hoe zorg je er voor dat je jouw bestanden overal kunt bekijken?Simpel.Je installeert KPN Up op al je apparaten. Daarna heb je toegang total je bestanden via de app van KPN Up. Op welk apparaat zeorigineel ook stonden, of gemaakt zijn.KPN Up is een beveiligde dienst waar alleen jij met je KPNgebruikersnaam en wachtwoord bij kan. KPN Up is door KPN ontwikkeldin samenwerking met één van de beste computerbeveiliging bedrijventer wereld, F-Secure. KPN levert je met de app een gebruiksrecht omjouw bestanden op te slaan op de cloud van F-Secure in Finland.Daarom gelden de Algemene Voorwaarden voor ElektronischeCommunicatiediensten van KPN en ook de End User License Agreementvan F-Secure.Je persoonlijke gegevens en bestanden zijn veilig opgeslagen enworden vertrouwelijk behandeld. KPN en F-Secure handelen naarEuropees recht.Nadat je de app hebt geïnstalleerd log je in met je KPNgebruikersnaam en wachtwoord van MijnKPN. Weet je je wachtwoordniet meer? Dan is deze simpel op te vragen via http://www.kpn.com/wachtwoordKPN Up youalways have access to your personal files, wherever you are. Withyour smartphone, tablet or laptop.KPN Up is a free app for everyone who has home Internet ofKPN.KPN Up example, you can throughout your photos and show videosto your friends, while your laptop home state.Moreover, you get never lose your files. If, for example, whathappen with your smartphone, all your photos are still safe in KPNUp.How do you make sure that you can view your files anywhere?Simple.You install KPN up on all your devices. Then you have access to allyour files through the app KPN Up. On whatever device they werealso original, or are made.KPN Up is a secure service that only you with your username andpassword at KPN can. KPN KPN Up was developed in collaboration withone of the best computer security companies in the world, F-Secure.KPN provides you with a right to use the app to store your files inthe cloud F-Secure in Finland. Therefore, the General Conditionsfor Electronic Communication KPN and the End User License Agreementfrom F-Secure.Your personal data and files are stored securely and keptconfidential. KPN and F-Secure act under European law.After you have installed the app, log in with your username andpassword from KPN MijnKPN. You do not remember your password? Thenask this simple via http://www.kpn.com/wachtwoord
KPN Veilig APK
KPN
KPN Veilig is een compleet beveiligingspakket,dat jouw computer, tablet of smartphone tegen virussen, spyware enandere internet ongemakken beschermt. Voor alle KPN klanten met eenAlles-in-1 of Internet abonnement kosteloos beschikbaar voor 2apparaten. Uit te breiden naar 5 apparaten.Volg de volgende 3 stappen voor installatie:1. Hou je KPN ID gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand (of maakdeze aan via MijnKPN)2. Download de app en log in met je KPN ID3. Volg de installatiestappen van KPN Veilig op je smartphone oftabletJe apparaat is nu beveiligd, volg stap 2 en 3 voor elk anderapparaat dat je wilt beveiligen.Via de beheerpagina van KPN Veilig (veilig.kpn.com) kun jeapparaten toevoegen of verwijderen, KPN Veilig (opnieuw) downloadenen apparaten een naam geven. Ook zie je hoeveel licenties je nogover hebt om andere apparaten te beveiligen met KPN Veilig. Er isook een KPN Veilig versie voor je pc/laptop.KPN Veilig biedt de volgende functionaliteiten:- Antivirus- Veilig browsen- Ouderlijk toezicht- ‘Finder’- Privacy van apps- Oproepen blokkerenKPN Secure is a completesecurity suite that your computer, tablet or smartphone fromviruses, spyware and other Internet inconveniences protects.available free of charge for two devices for all KPN's customerswith an all-in-one or Internet subscription. Expandable to 5devices.Follow these 3 steps for installation:1. Keep your KPN ID username and password on hand (or make itthrough MijnKPN)2. Download the app and log in with your ID KPN3. Follow the installation steps KPN Secure your smartphone ortabletYour device is now protected, follow steps 2 and 3 for any otherdevice that you want to protect.Via the KPN Secure Management page (veilig.kpn.com) you can add orremove devices, KPN Secure (re) download devices to name. You alsosee how many licenses you have left to protect other devices withKPN Secure. There is also a KPN Safe version for your PC /laptop.KPN Secure offers the following functionalities:- Antivirus- Secure Browsing- Parental supervision- Finder- Privacy Apps- Block calls
Play van KPN 1.5.0 APK
KPN
Met Play van KPN kijk je Online TV zoals jijdat wilt. De basis is simpel: één app voor je tablet of smartphonewaarmee jij online TV kijkt, bij welke internetaanbieder je ookzit.De voordelen van Play:- Geen contract, maandelijks opzegbaar.- Geen kastjes en kabels door je huis.- Geen vast TV abonnement meer nodig.- Alleen de meest populaire TV zenders, niet meer betalen voorzenders waar je niet naar kijkt.- Kijk op jouw favoriete devices; mobiel, tablet, laptop of TV metChromecast en AirPlay.Hoe werkt het?In 3 simpele stappen kun je Online TV kijken:1. Download de app of open de Webplayer om op je laptop tekijken.2. Maak een account aan via www.playvankpn.nl Dat is binnen eenpaar minuten geregeld.3. Log in en geniet met kijken! Je kunt het vrijblijvend een maandgratis proberen.Wat kan ik met Play van KPN?- Live TV kijkenMet Play kijk je de 23 populairste Live tv-zenders in HD. Bekijkhier het volledige zenderaanbod.- Opnemen en GemistNeem tv-programma’s op en bepaal zelf wanneer jij ze kijkt. Of hetnu gaat om een gave serie of een interessante documentaire. Je kunttot 200 uur aan programma’s gratis opnemen.Met Gemist kijk je programma’s terug tot 7 dagen na de uitzending.Zo hoef je niets meer mis te lopen van NPO, SBS, Comedy Central,Discovery ID, TLC & National Geographic.- Exclusieve contentMet Play kijk je naar exclusieve content van KPN Presenteert.Ontdek de wereld van muziek, zie de mooiste sportverhalen van eigenbodem en de kijk naar de nieuwste Nederlandsekwaliteitsseries.- Personal TVHet gevoel dat er niks leuks op TV is, herken je dat? Met Playstaan er altijd aanbevelingen voor je klaar die passen bij jesmaak, omdat jouw kijkgedrag bepaalt wat wij je voorschotelen.Organiseer je ideale tv-moment met het Play-pinbord, een playlistwaar je jouw favoriete series, films en programma’s aan toevoegt.Of weet je even niet wat je wilt kijken? Met de verras-me featurehelpen we jou op basis van jouw voorkeuren.Waar werkt Play?Play werkt met iedere internetverbinding in Nederland, zowel viaWifi als mobiele 3G- en 4G-netwerken. Je kijkt dus Online TVbijvoorbeeld thuis op de bank of onderweg in de trein. Pas wel op:gebruik je een mobiel netwerk, dan verbruik je data uit jebundel.Wat kost Play?Play is de eerste maand gratis en kost daarna €9,99 per maand.Verder is Play maandelijks opzegbaar; je zit dus nergens aanvast.Met welke toestellen werkt het?De Play-app werkt met Android-versie 4.3 en hoger. We kunnen nietgaranderen dat Play op jailbroken en rooted devices werkt, of opbètaversies van besturingssystemen. Checkwww.playvankpn.nl/specs.htm voor een volledig overzicht vanondersteunde devices.Op hoeveel devices kan ik Play gebruiken?Je kunt je Play abonnement gewoon delen met een vriend of vriendin.Je kunt namelijk op twee devices tegelijk kijken. Daarnaast kun jevijf devices aanmelden.Hoe kijk ik TV op mijn laptop?Met Play van KPN kijk je via de Webplayer ook Live naar de meestpopulaire TV zenders. De Webplayer is nog in bèta en volop inontwikkeling, dus het kan zijn dat er nog foutjes in zitten. Ookzijn nog niet alle mogelijkheden van de app beschikbaar in deWebplayer.Kan ik zonder kabel TV kijken?Ja, met Play van KPN kijk je zonder kabel TV. Het enige dat jenodig hebt is internet, een Play account en een toestel om tekijken. Het voordeel is dat je dus minder kabels door je huis hebtén dat je niet aan een vast contract vast zit. Want Play van KPN ismaandelijks opzegbaar.Zit ik ergens aan vast na de gratis maand?Nee, de eerste gratis maand is geheel vrijblijvend. Als Play vanKPN bevalt hoef je niets te doen en kun je automatisch blijvenkijken. Is Play van KPN toch niets voor jou, dan is dat geen enkelprobleem. Je kunt op ieder moment online opzeggen in MijnPlay. Omhet je makkelijk te maken sturen we je een reminder mail een weekvoordat je gratis maand voorbij is.Play With KPN you lookonline TV as you want. The base is simple: one app for your tabletor smartphone that you watch TV online, what Internet youare.The Benefits of Play:- No contract, monthly terminable.- No cabinets and cables through your house.- No fixed TV subscription required.- Only the most popular TV channels, no longer pay for channelsthat you do not watch.- Look at your favorite devices; mobile, tablet, laptop or TV withChromecast and AirPlay.How does it work?In 3 simple steps you can watch online TV:1. Download the app or open the web player to watch on yourlaptop.2. Create an account via www.playvankpn.nl that is arranged withina few minutes.3. Log on and enjoy watching! You can try a free month free.What can I Play with KPN?- Watch Live TVWith Play you look 23 popular live TV channels in HD. Check out thefull range of channels.- Recording and MissedRecord TV programs and decide for yourself if you she looks.Whether it is a gift set or an interesting documentary. You canrecord up to 200 hours of programs for free.With Missed watch your programs back up to 7 days after thebroadcast. So you have to walk nothing wrong NPO, SBS, ComedyCentral, Discovery ID, TLC and National Geographic.- Exclusive contentWith Play Presents look at exclusive content from KPN. Discover theworld of music, see the most beautiful sports stories of homegrownand watch the latest Dutch quality series.- Personal TVThe feeling that there is nothing nice on TV, you recognize it?Play with recommendations there are always waiting for you to suityour taste, because your viewing behavior determines what we canvoorschotelen. Plan your ideal TV moment with the Play pinbord, aplaylist you your favorite shows, movies and programs to add. Oryou just do not know what you want to watch? The surprise-mefeature, we help you based on your preferences.Where does play?Play works with any internet connection in the Netherlands, bothvia WiFi and cellular 3G and 4G networks. So watching online TV forexample, at home on the couch or on the train. Beware: you use amobile network, then use your data from your bundle.What costs Play?Play is the first month free and then costs € 9.99 per month.Furthermore Play monthly terminable; you are not tied so.What devices does it work?The Play app works with Android version 4.3 and higher. We can notguarantee Play works on jailbroken and rooted devices, or on betaversions of operating systems. Check www.playvankpn.nl/specs.htmFor a complete list of supported devices.How many devices can I use Play?You can play subscription simply share with a friend. Because youcan watch simultaneously on two devices. Additionally you can signfive devices.How do I TV on my laptop?Play With KPN you via Live Webplayer also look at the most popularTV channels. The web player is still in beta and evolving, so itmay be that there are flaws in it. Also, not all features of theapp available in the Webplayer.I can watch without cable TV?Yes, with Play KPN look without cable TV. All you need is internetaccess, a play account and a device to look. The advantage is thatyou will have one fewer cables through your house that you are notstuck with a permanent contract. Play for KPN has canceledmonthly.I sit somewhere on set after the free month?No, the first free month is optional. If you like Play KPN have todo anything and you can continue to watch automatically. Play isKPN's still not for you, then that's no problem. You can cancel atany time online at My Play. To make it easy you make, we will sendyou a reminder email a week before your free month is over.
Voicemail App voor Hi klanten 2.3.0 APK
KPN
De KPN Voicemail App maakt je voicemail weerleuk, makkelijk en goedkoop.- Ontvang al je voicemails in een handig overzicht- Speel snel, makkelijk en gratis de voicemail af die jij wilthoren- Spreek een begroeting in per contactKPN Voicemail App makesyour voicemail fun, easy and inexpensive.- Get all your voicemails in a convenient summary- Play fast, easy and free voicemail on which you want tohear- Record a greeting message per contact
ToestelVeilig APK
KPN
ToestelVeilig beveiligt uw smartphone oftablet en de persoonlijke inhoud die erop staat tegen onlinebedreidingen. Browsing Protection, Antidiefstal, OuderlijkToezicht, scannen van apps en meer. Geen advertenties! Eenvoudig ingebruik.KPN ToestelVeilig is een dienst voor klanten met een KPNToestelveilig bundel Installatie-instructies en meer informatievind je op kpn.com/toestelveilig.Wat is ToestelVeilig?Indien u uw apparaat verliest of als het wordt gestolen, kunt u opafstand uw apparaat blokkeren, terugvinden, het alarm laten afgaanof uw gegevens die erop staan wissen. Met de antivirus- enwebbrowser-beveiliging bent u online beveiligd tegen virussen,spyware, hackaanvallen en identiteitsdiefstal. Met KPNToestelVeilig kunt u in alle rust surfen, veilig online winkelen.Bescherm uw kinderen tegen ongeschikte websites met ouderlijktoezicht, waarmee u hun online wereld kunt controleren. Eenvoudigte installeren en gebruiken, zonder dat uw apparaat tragerwordt.KPN ToestelVeilig blokkeert ook ongewenste oproepen en berichten enbeveiligt u tegen schadelijke apps door weer te geven welke apps opuw apparaat een risico voor uw privacy vormen.Device securely protectsyour smartphone or tablet and the personal content that insistsagainst online bedreidingen. Browsing Protection, Anti-Theft,Parental Control, scanning apps and more. No ads! Easy touse.KPN Gear Secure is a service for customers with KPN Device Safebundle installation instructions and more information, visitkpn.com/toestelveilig.What is Device Safe?If you lose your device or if it is stolen, you can remotely lockyour device, retrieve, set the alarm to go off or delete your datastored on it. With antivirus and Web Security you are protectedagainst online viruses, spyware, hacking attacks and identitytheft. KPN Device Safe you can surf in peace, safe online shopping.Protect your children from inappropriate websites with parentalcontrols, which you can check their online world. Easy to installand use without your device is slower.KPN Device Safe also blocks unwanted calls and messages andprotects you against malicious apps by displaying the apps on yourdevice pose a risk to your privacy.
Mybee 1.2.1 APK
KPN
Kinderen komen op een steeds jongere leeftijdin aanraking met internet. Het eerste jaar beperkt het gebruik zichtot het bekijken van filmpjes, maar vanaf het tweede levensjaar kanhet kind zelf al klikken of swipen.. Maar ook voor ouders wordt hetsteeds vanzelfsprekender om kinderen vanaf één jaar hiermee alkennis te laten maken. Het is belangrijk dat kinderen op een leukeen veilige manier hun eerste stapjes kunnen zetten op het internet.Met het geheel vernieuwde Mybee kunnen kinderen op een veilige enverantwoorde manier de digitale wereld ontdekken!In Mybee kunnen kinderen de door een redactie geselecteerdewebsites bezoeken, spelletjes spelen, filmpjes bekijken en eenoverzicht van de beste apps bekijken. Allemaal afgestemd op deleeftijd van uw kind (van peuter tot basisschoolkind). Eenprofessionele redactie zorgt samen met ouders uit heel Nederlandwekelijks voor nieuwe content. Zo is er altijd wat leuks te belevenin Mybee.Features:• De meest kindvriendelijke browser• Toegang tot de leukste websites, filmpjes, spelletjes en apps opinternet• Als ouder kun je een tijdsslot instellen• Bepaal zelf welke websites wel of niet bezocht mogen worden• Content is afgestemd op de leeftijd van uw kind• Overzicht van bezochte websites• Wekelijks nieuwe content• Voor iedereen gratis, mogelijk gemaakt door KPNVoor tips over hoe u Mybee het beste kunt gebruiken vindt u opwww.mybee.nl/extra-beveiligingen. Hier leert u onder andere hoe uuw tablet kunt beveiligen zodat uw kind (tijdelijk) niet zomaar uitde Mybee app kan.Children come at anincreasingly younger age in contact with the Internet. The firstyear limits the use itself to watching movies, but from the secondyear of life the child itself can already click or swipe .. But forparents it is becoming more obvious to all of this to introducechildren aged one year. It is important that children in a fun andsafe way to take their first steps on the Internet. With therevamped MyBee to children in a safe and responsible manner todiscover the digital world!In MyBee children can visit the websites selected by an editorial,play games, watch movies, and view a list of the best apps. Alltailored to the age of your child (from preschool to elementaryschool child). A professional editorial staff, together withparents from the Netherlands each week for new content. There'salways some fun in MyBee.features:• The most child-friendly browser• Access to the best websites, videos, games and apps on theweb• As a parent, you can set a time slot• Decide which websites can and can not be visited• Content is tailored to the age of your child• Overview of visited websites• Weekly new content• For all free, made possible by KPNFor tips on how best to use MyBee visitwww.mybee.nl/extra-beveiligingen. Here you will learn include howto protect your tablet to your child (temporarily) can not simplyfrom the MyBee app.
KPN Veilig Internet 16.4.013020 APK
KPN
Uw gegevens op uw smartphone of tablet zijnheel waardevol. Denk aan uw foto’s, belangrijke bestanden,presentaties en contactgegevens. U zou er niet aan moeten denkendat uw telefoon gestolen wordt of zelfs kwijtraakt en dat al dezegegevens op straat komen te liggen en misbruikt worden.Met het Mobiel Internet Veiligheidspakket van KPN kunt u, uwsmartphone en/of tablet optimaal beschermen tegen misbruik van uwgegevens bij diefstal of verlies en tevens tegen virussen en anderekwaadaardige software.Voor meer informatie kijk ophttp://www.kpn.com/zakelijk/cloud/veilig-werken/diensten/mobiel-veiligheidspakket.htmYour data on yoursmartphone or tablet are quite valuable. Think of your photos,important files, presentations and contact information. You wouldnot have to think that your phone is stolen or lost, and that thesedata be placed in the street and be abusive manner.With Mobile Security KPN you, your smartphone and / or tabletoptimal protection against abuse of your data in case of theft orloss and also against viruses and other malicious software.For more information visithttp://www.kpn.com/zakelijk/cloud/veilig-werken/diensten/mobiel-veiligheidspakket.htm
Opslag Online van KPN 3.1.4 APK
KPN
Opslag Online van KPN is een zeer veilige en eenvoudigeopslagruimte voor al uw bestanden, foto’s en video’s. Met OpslagOnline kunt u bestanden openen, beheren en delen met 1 of meerderepersonen vanaf elk apparaat. Uw gegevens staan veilig opgeslagen inNederlandse datacenters en valt daarmee onder de Nederlandsewetgeving. Probeer nu en krijg 2 GB gratis opslagruimte. Maak eenaccount aan op kpn.com/cloud en kies voor Opslag Online.Functies• Veilig en eenvoudig bestanden opslaan in Nederlandsedatacenters• Uw bestanden vallen onder Nederlandse wetgeving• Ook als uw apparaat kapot is of kwijt staan uw gegevensveilig• Beschik altijd over de laatste versie van uw documenten• Altijd en overal toegang vanaf elk apparaat• Eenvoudig uw bestanden delen met 1 of meerdere personen• 2 GB beschikbaar bij in gebruik nemen van account- gratis!OnlineStorage KPN is a very safe and easy storage for all your files,photos and videos. With Storage Online allows you to open files,manage, and share one or more persons from any device. Your data isstored securely in Dutch data centers and is regulated by the Dutchlegislation. Try it now and get 2 GB of free storage. Create anaccount on kpn.com/cloud and choose Storage Online.Functions• Safe and easy to store files in Dutch datacenters• Your files are subject to Dutch law• Even if your device is damaged or lost, your data safe• wherever you are to the latest version of your documents• Anytime, anywhere access from any device• Easily share your files with one or more persons• 2 GB available for commissioning of account for free!
Loading...