1.6 / September 30, 2018
(3.7/5) (135)
Loading...

Description

Sevgili KPSS Adayalar, INKILAP TARİHİ konularını pratik biryöntemle aklında tutup ezber yapmak isteyenler için harikabilgiler… Bütün konular baş harflerine göre listelenmiş vekodlanmıştır. Bu kodlamalarla konuları daha kolay öğrenip akıldatutacaksınız. Umarım işinize yarar. Dear KPSS Adayalar, keeping inmind memorization method HISTORY practical issues of greatinformation for those who want to ... All issues listed by initialsand coded. Easier to learn and will keep in mind that theseencodings issues. I hope that is useful.

App Information KPSS İnkılap Tarihi Kodlamalar

 • App Name
  KPSS İnkılap Tarihi Kodlamalar
 • Package Name
  com.kod.inkk
 • Updated
  September 30, 2018
 • File Size
  1.6M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.6
 • Developer
  Yergok Apps
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Yergok Apps Show More...

Mobil Dershane 1.25 APK
Yergok Apps
Bu uygulama YKS, adaylarına ve ortaöğretimde okumakta olanöğrencilerin derslerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.Uygulama uzun süren ve emek gerektiren bir çabanın ürünüdür.Uygulamada: Edebiyat Türkçe Tarih Biyoloji İnkılap Tarihi FelsefeCoğrafya Derslerini içermektedir. Dersler Alt Konulara kitabi birdüzende tasnif edilerek kullanıcılara sunulmuştur. Böylecekarmaşıklıktan uzaklaşılarak bilgiye kolay yoldan ulaşımhedeflenmiştir. Kısaca Mobil Dershane uygulamasıyla çok sayıda derscep telefonuna entegre edilmiştir. Bir konuyu araştırırkensayfalarca internette dolaşmak veya sayfalarca kitap karıştırmayagerek duymayacaksınız. İstediğiniz dersten istediğiniz konuya ceptelefonunuzdan tek tıklamayla ulaşabileceksiniz. Uygulama içeriğihakkında fikir vermesi amacıyla ders ve konu başlıklarının birkısmı aşağıdaki gibidir. Edebiyat Başlıkları: İslamiyet Öncesi TürkEdebiyatı Divan Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Tanzimat EdebiyatıServet-i Fünun Edebiyatı Milli Edebiyat Cumhuriyet Dönemi EdebiyatıTürkçe Konuları: Sözcükte Anlam Sözcük Türleri Cümlede AnlamParagraf Bilgisi Sözcükte Yapı Cümlenin Öğeleri Cümlede VurguFiilde Çatı Cümle Çeşitleri Ses Bilgisi Yazım Kuralları Noktalamaİşaretleri Anlatım Bozuklukları Adlar Sıfat Zamir Zarf Edat BağlaçÜnlem Eylem Eylemsi Tarih İçeriği:: Genel Tarih İsl.Öncesi TürkTarihi İslam Tarihi Türk İslam Tarihi Osmanlı Tarihi BiyolojiKonularından Bazıları: İnorganik Maddeler Karbonhidrat YağlarProteinler Enzimler DNA RNA Vitaminler Hücre Metabolizma MaddeAlış-Verişi Mitoz Bölünme Mayoz Bölünme Solunum ReaksiyonlarıFotosentez Kemosentez Koloniler Bitkisel Dokular vs İnkılap TarihiKonuları: Trablusgarb Savaşı Balkan Savaşları I.Dünya SavaşıMondros ve Cemiyetler İzmirin İşgali Mustafa Kemal’in HayatıErzurum Kongresi Sivas Kongresi Amasya Görüşmeleri vs. FelsefeKonuları: Felsefe Nedir Felsefi Akımlar ve Açılımları VarlıkFelsefesi Siyaset Felsefesi Felsefenin Alanları Estetik ve SanatFelsefesi Doğru Bilginin İmkansızlığı Din Felsefesi Bilim FelsefesiBilgi Felsefesi Ahlak Felsefesi This application YKS, candidatesand students who are reading is designed to help secondaryeducation courses. Practice is the product of an effort thatrequires a long period of time and labor. In practice: LiteratureTurkish History Biology The History of Revolution PhilosophyGeography includes course. Subject to the Old Course the book waspresented to the users by classifying in order. Thus aimedtransportation easy way to move away from the complexity ofinformation. Briefly Mobile Classroom courses with a large numberof applications has been integrated into mobile phones. You willnot roam researching a topic on the internet pages of pages ofbooks or mixing required. With one click you can access from yourmobile phone to the topic you want from the course you want.Applications in order to give an idea about the content of some ofthe courses and topics are as follows. Literary Titles: Pre-IslamicTurkish Literature Divan Literature Turkish Folk LiteratureTanzimat Literature Literature of Servet-i F National LiteratureRepublican Literature Turkish Topics: Meaning of words Types ofWords Meaning of Sentences Paragraph Info Building on WordsElements of Sentence The emphasis in a sentence Verb roof SentenceTypes Phonetics Writing rules Punctuation Speech Disorders TitleAdjective Pronoun Envelope Preposition conjunction ExclamationAction inertia History Content :: General History isl.önce TurkishHistory History of Islam Türk İslam History Ottoman history Some ofBiology Subject: Inorganic Materials Carbohydrate oils proteinsenzymes DNA RNA vitamins Cell Metabolism Shopping in ArticleMitotic division meiosis Respiratory Reactions Photosynthesischemosynthesis colonies Plant Tissues etc. History of Topics:Tripoli War Balkan wars World War I Armistice and Societies İzmirinInvasion Mustafa Kemal's life Erzurum Congress Sivas CongressAmasya interview, etc. Philosophy Topics: What is PhilosophyPhilosophical currents and Expansions Philosophy of ExistencePolitical Philosophy Fields Philosophy Aesthetics and Philosophy ofArt The Impossibility of Accurate Information Philosophy ofReligion Philosophy of Science Epistemology Moral Philosophy
Prayer Times and Prayers 1.44 APK
Yergok Apps
Prayer times and prayers in this application has been prepared inArabic writing. In addition, for those who do not speak Arabic, thereading of suras and prayers is written in Latin letters. You canlisten to all the suras and prayers aloud.
Yasin Suresi Sesli Açıklamalı 1.7 APK
Yergok Apps
Bu uygulamada Yasin Suresi Arapça Metni, Türkçe mealiyleverilmiştir. Ayrıca ses de eklenmiştir. Yasin suresinin her sayfasıayrı ayrı düzenlenmiş olup ilgili ayetlerin olduğu sayfalarınaltında da anlamları yazılmıştır. Her sayfaya sesli dinlemeniz içinsesi açma ve kapama butonu eklenmiştir. Yasin-i şerif suresiokumanın faziletleri anlatmakla bitmez. Resulü Ekrem, Sure-i Yasinhakkında: "Yasin, Kur'an'ın kalbidir.Muhakkak o,bütün dertleredevadır." "Geceleri Yasin'i okumak,sanki Kur'an-ı yedi defahatmetmek gibidir." "Yasin ne niyet için okunursa,o şey meydanagelir" buyurmuşlardır. Bu uygulama eğitim amaçlı da kullanılabilir.Öğrenmek, öğretmek , dinlemek ve okumak isteyen herkesin işineyarayacak bir uygulamadır. This application Surah Arabic text, isgiven by the Turkish translation. Also the sound is also included.Sura Yasin each page separately regulated under the sheets and therelated meaning of the verse is written. Do not listen to the voiceaudio for each page opening and closing button is added. SuraYasin-i-Sharif told the virtues of reading, but it is not. GraciousProphet, Surah Yasin-i about: "Yasin kalbidir.muhakkak of theQur'an, he is the cure to all the problems." "Yasin read at night,though the Koran is like hatmet seven times." "If Yasin read forwhat intent, then things happen" they command. This application canalso be used for educational purposes. Learn, teach, listen, andanyone who wants to read is an application that would work.
com.yrgk.seslid APK
Yergok Apps
Bu uygulamaya 23 sure, sesli görüntülü olarak konulmuştur.Surelerin Arapça ve Türkçe metinleri ile birlikte mealleri dekonmuştur. Sesli dinlerken ekranı kaydırarak okunan sureyiArapçasından veya Türkçe metninden takip edebilirsiniz. Büyük birtitizlikle hazırlanan bu uygulamayı internet olmadan dakullanabilirsiniz. Uygulamada gözden kaçan bir eksiklik veya hatagörürseniz lütfen maille bildiriniz. Uygulamada aşağıda listesiniverdiğim sure ve dualar mevcuttur. Öğrenmek, öğretmek isteyenokuyup sevap kazanmak isteyen herkes için yanında taşıyabileceğigüzel bir uygulamadır. Bu uygulamanın içeriği aşağıda listesiverilen sure ve duaların ses, görüntü, metin ve açıklamalarındanoluşmaktadır. "Ayetel Kürsi" "Amenerrasulü" "Hüvallahüllezi" "AbeseSuresi" "A'la Suresi" "Beled Suresi" "Beyyine Suresi" "BürucSuresi" "Duha Suresi" "Fecr Suresi" "İnfitar Suresi" "İnsikakSuresi" "Karia Suresi" "Kıyame Suresi" "Leyl Suresi" "MearicSuresi" "Nebe Suresi" "Nuh Suresi" "Şems Suresi" "Tarık Suresi""Tekasür Suresi" "Tekvir Suresi" "Zilzal Suresi" This applicationperiod 23, the voice is given as the video. Time of the meal alongwith Arabic and Turkish texts also were placed. Slide the screenwhen listening to voicemail sure to read the text in Arabic orTurkish can follow. Meticulously prepared can also use thisapplication without the internet. If you see an overlooked practicedeficiencies or errors, please notify Mail. In practice, I givebelow a list of available time and prayers. Learn, willing to teachreading for anyone who wants to earn reward is a beautifulapplication can carry around. The content of this applicationlisted below and prayer time voice, video, text and descriptionsare composed of. "Ayetel Kursi" "Amenerrasul the" "Hüvallahüllezthe" "Time to Abes" "Surat al-A'la" "Surat al-Balad" "Time toBeyyurdu" "Buruciye Time" "Duha Time" "Fajr Time" "Infitar theTime" "İnsikak Time" "Kariya Time" "Meat Game Time" "Leyla Time""Mearic Time" "Nebe Time" "Noah Time" "Shams Time" "Tariq" "TekasürTime" "Genesis of the Time" "Zilzal Time"
YKS Yazar Eser Başucu Bilgileri 1.7 APK
Yergok Apps
Bu uygulama YKS'ye hazırlanan öğrencilerin bilgilere daha pratik vekolay yoldan ulaşmaları amaçlanarak hazırlanmıştır. Her anyanlarında taşıyabilecekleri, sözlük ve ya ansiklopedi gibi birbaşvuru kaynağı niteliğindedir. Uygulama içeriği aşağıdakibaşlıklarda toplanmıştır. Sanatçıların Takma İsimleri, Lakapları,Unvanları, Kurtuluş Savaşı Konulu Romanlar Osm. Tarihi KonuluRomanlar, Önemli Tarihi Romanlar, II. Meşrutiyet ve Mütareke DönemiRomanları, Yanlış Batılılaşma Konulu Romanlar, Doğu-BatıÇatışmasını İşleyen Romanlar, Esaret ve Hürriyet Temalı Romanlar,Görücü Usulü Evliliği, İşleyen Romanlar Köy Hayatını İşleyenRomanlar, Ağa-Köylü Çatışmasını İşleyen Romanlar, Köyden Kente GöçTemalı Romanlar Hapishane Hayatını Anlatan Romanlar Konusu Ege'deGeçen Romanlar Konusu İç Anadolu'da Geçen Romanlar, Konusu DoğuAnadolu'da Geçen Romanlar, Konusu Çukurova'da Geçen Romanlar,Gurbetçilerin Hayatını Anlatan Romanlar, Önemli BiyografikRomanlar, Önemli Otobiyografik Romanlar, Önemli PsikolojikRomanlar, Önemli Sosyal Romanlar, Önemli Polisiye Romanlar, ÖnemliFantastik Romanlar, Önemli Post Modern Romanlar, Önemli Nehir(Seri) Romanlar, Kahramanı Öğretmen Olan Romanlar, TürkEdebiyatında İlkler, Gazete, Dergi, Tiyatro, Roman, Sözlük,Eser-Yazar Eşleştirmesi, Edebiyatımızda Enler, Dünya Edebiyatındaİlkler, This application is practical and easy way to reach morestudents prepared yks'y objective of pursuing information has beenprepared. Every moment can carry with them, or is provided as areference such as dictionaries and encyclopedias. Applicationcontent is grouped in the following headings. Replacing the namesof artists, Nicknames, Titles, Independence War Themed NovelsOsmani. Historic Themed Novels, Important Historical Novels, II.Constitutional and Armistice Era novels, Wrong WesternizationThemed Novels, Functioning of the East-West conflict, RomaCaptivity and Freedom Themed Novels, Forced Marriage is functioningNovels Village Life Functioning of the Roma, Functioning of thenetwork-Roma villagers Conflict, Themed Roma migration from thevillage to the city Narrated by the Roma Prison Life Thread thelast novel in the Aegean Subject Internal last novel in Anatolia,Thread the other Roma in Eastern Anatolia, Cukurova Roma in thelast thread, Novels about the life of expats, Importantbiographical novels, Important autobiographical novels, ImportantPsychological Novels, Important Social Novels, Important DetectiveNovels, Important Fantasy Novels, Important Post Modern Novels,Important Rivers (Series), Roma Hero Teacher with Roma, First inTurkish Literature, Newspapers, Magazines, Theater, Novel,Dictionary, Author-Writer Mapping, our literature Most, World Firstin Literature,
Aşk Sözleri Paylaş 1.17 APK
Yergok Apps
Bu uygulamada romantik aşk sözleri bulunmaktadır. Sevgiyi iletmek,askı ilan etmek için ilaç gibi damardan giren bu sözleri çokbeğeneceksiniz.Ask sozlerini sevdiklerinizle mesaj ile whatsApp ilefacebook ile sms ile aklınıza gelecek her türlü sosyal paylaşımaraçlarıyla paylaşabilirsiniz. Sevgili ye romantik mesajlarelinizin altında. Uygulamadaki sözler den bazıları aşağıdakigibidir. Ah, sensiz kalmıyor muyum, bazen yıkasım geliyor gördü¬ğümbütün duvarları. Ardında seni bulurum sanıyorum. Ne ayrı koyduysabizi, zaman ya da yollar, bir kalemde silesim geliyor. Sanadokunmamı engelleyen ne varsa, bir kadehi yere çarpıp tuzla buzeder gibi parçalamak istiyorum. İsyanım taşıyor, kendi öfkemdenkorkuyorum. Ve kavuşmak... Bunu düşünmek içimde kırılmış bütünaynaları tamir ediyor. Mavi bir yağmur başlıyor, ıslanıyorum.Maviye boyanıyorum. Öyle özlüyorum ki... Karşımdasın. Elimi uzatıpdokunabiliyorum sana. Ne büyük mutluluk bu... Gördüğüm en güzelşeysin. Senden öte tanımladığım başka hiçbir şey yok. Her şey seninadınla anılıyor benim dünyamda. Bütün çiçekler sen, bütün yıldızlarsen... Bir sanat eserisin, bakmaya doyamadığım. Tanrının banaarmağanısın ve artıyor her geçen gün sana hayranlığım. Yüzündekuşlar, gözlerinde hayatın ta kendisi var. Öyle gerçeksin ki...Beni nasıl bu hale getirdin, anlamıyorum. Yüzümde bir gülücük,içimde sonsuz enerji, güne keyifle başlayıp, keyifle bitiriyorum.Aşka küskün yüreğimde yeniden kelebekler uçuyor. Neredeyse yazbitecek; ama, ben sanki baharı daha yeni yaşamaya başlıyorum.Seninleyken bile seni özlüyorum. Yollarım hep sana çıkıyor, bensana yürüyorum. En güzel çiçekleri toplayıp demet demet sana vermekistiyorum. Gök kubbenin en hoş sedası olup dünyaya sadece seninadını haykırmak, sadece sana duyduğum hayranlığı anlatmakistiyorum. Uçsuz bucaksız, masmavi bir deryasın sanki ve benyüzlerce fırtınayla savaşmış geminin yorgun kaptanı gibi seninkıyılarına vuruyorum. Maviyi bir tek sana yakıştırıyorum. Sen mavioluyorsun, ben sana bakarken kendimi kaybediyorum. Sessizlikdağılıyor, sesin kulaklarımdan yüreğime akıyor, bütün şarkılarısana armağan ediyorum. 9.Bir şey var sende, dilimin ucunda,söyleyemiyorum. Yalnız gecelerime inat, şimdi karanlığı milyonlarcayıldızla aydınlatıyorum. Her yıldız sensin, gecemin yıldızı,kalbimin yıldızı, sevdamın yıldızı, ömrümün yıldızı oluyorsun.Yoksan, kaldırıyorum başımı göğe, senden milyonlarcasını görüyorum.Bir şey var sende, tanımlayamasam da işte ben o şeyi arıyorum.Seni, nefes nefese gecelere, deli sevişmelere, sevdaya uyanansabahlara, bitimsiz günlere davet ediyorum. Gel benimle, aşkın da,tutkunun da en koyusunu yaşayalım. Bir kalbi keşfetmenin hazzınayeniden varalım. Bir tende erimek neymiş, hatırlayalım. Menzilimizolmadan, nereye varacağımızı sormadan, aşkın rehber olduğu biryolculuğa çıkalım. Buradayım, yolun başında... Bekliyorum...Uykudan yüzümde mutlu bir gülümseme ile kalkıp benimle birlikteuyanan güne senin adını veriyorsam... İçtiğim çayın şekeri,sigaramın dumanı, kahvaltımın her lokması sen oluyorsan... Sevdiğinşarkıyı defalarca başa alıp bıkmadan dinleyebiliyorsam... Oşarkının her sözüne seninle ilgili ayrı bir anlam yüklüyorsam...Sen benim için vazgeçilmez olmuşsun demektir... Seni seviyorum,çünkü her gülümseyişin içime yeniden yaşama sevinci dolduruyor. Hergülümseyişin; karamsarlığı yıkıyor, umutsuzluğu parçalıyor. Birçiçek bahçesine çeviriyor çorak dünyayı. Çiçek dedim ya, bir çiçekadı verseydim sana papatya olurdun. Açışıyla dünyaya, insanlarabaharın geldiğini müjdeleyen papatya... İddiasız ama güzel.Güzelama kibirsiz... Gel ve sarıl bana. Bu sahte hayatların ortasındainandığım tek gerçek sen ol. Suç ortağım ol, âşık olmak suçunubirlikte işleyelim. Bekleyişle tüketme beni. Gel ve sarıl, sonbulsun kalabalığın ortasında asırlardır süren korkunç yalnızlığım.This practice has romantic love words. the message of love, wordssuch as intravenous drug enters to announce very beğeneceksiniz.asksaid the suspension loved ones come to mind with facebook messagesvia SMS to WhatsApp to share it with all kinds of social sharingtools. Valentine had romantic messages at hand. In practice, thatsome of the lyrics are as follows. Oh, I can not stay without youam I, sometimes all the walls I'm coming gördü¬g two plates. Ithink I'll find you behind. If what puts us apart, or when theroads comes I siles in a pen. If what prevents me touch you, I wantto break it shattered like a glass hit the ground. I carryrebellion, I'm afraid of my own anger. And to reach inside torepair broken ... Think about all the mirrors. Blue rain begins,I'm getting wet. I painted blue. I so miss ... Karşımd you. I cantouch my hand stretched out. What great happiness are the mostbeautiful thing I've ever seen it .... There is nothing else I canidentify you on the other. Everything in my world stood in thyname. All the flowers you get all the stars you ... a masterpieceof art, can not get enough of looking. God the armağanı me and myadmiration for you is increasing every day. bird on the face, thelife in his eyes te itself. It is true that you ... How did youbring me this far, I do not understand. a smile on my face, smokingendless energy, enjoy your day starts, finishing with pleasure.Flying butterflies love again offended my heart. Summer's almostover; but I'm starting to live again as if a new spring. I miss youeven when I'm with you. I'll send you all off, I walk to you. bunchbundle collect the most beautiful flowers I want to give you. Thesky is the most pleasant sedaa the world just calling your name, Ijust want to tell you my personal admiration. Immensely, if you'retired of the azure sea as captain of the ship and I have foughthundreds of brews I hit to your shore. I yakıştırıy you a blue one.You're going blue, I lost myself staring back at you. Silencefalling apart, my ears the sound of flowing into my heart, all thesongs I would like a gift. 9.This thing you've got, the tip of mytongue, I can not say. My stubbornness alone at night, I nowmillions of stars lighting up the darkness. Every star you get, thestar of my night, my heart's star, the star of my love, you're thestar of my life. If you do not, I'm raising my head to the sky, Isee you millions. One thing you've got, tanımlayamasa I'm at workI'm looking for that thing. I, breathless night with crazy to makelove, to love to wake up in the morning, I invite you to endlessdays. Come with me, in love, I live in the darkest of the fans. Let's reach the pleasure of discovering again my heart. What was tomelt the skin, remember. Without our range, where we are asking,take a trip over that book. I'm here at the beginning of the road... I'm waiting ... up with a happy smile asleep in my face if I amthe day your name wake up with me ... sugar tea I drink, smoke mysmoke, breakfast my Whatever makes you every bite ... listentirelessly to take the early favorite songs over and over again ifI can ... It's a different about you every word of the song I mean... You mean you are installing been indispensable to me ... I loveyou, because every smile of joy fills me live again. Every time yousmile; Washing the pessimism, despair rending. A flower garden isturning into barren world. Flowers I said, if I gave you a name ofa flower you'd be daisy. Opening the world, heralding the coming ofspring daisies ... Unpretentious but people güzel.güzel butkibirsiz ... Come and give me a hug. I believe this one is the realyou in the middle of fake life. Be my accomplice, my işleyel withthe crime of being in love. Anticipation consume me. Come and hug,the terrible loneliness time for centuries the center of the crowdLet's end.
Romantik Mesajlar 1.7 APK
Yergok Apps
Bu uygulamada romantik aşk sözleri bulunmaktadır. Sevgiyi iletmek,aşkı ilan etmek için ilaç gibi damardan giren bu sözleri çokbeğeneceksiniz. Ask sozlerini sevdiklerinizle mesaj ile whatsAppile facebook ile sms ile aklınıza gelecek her türlü sosyal paylaşımaraçlarıyla paylaşabilirsiniz. Sevgililer günü için içi ısıtan birçift yürekten gelen söz en güzel sevgılıler gunu hediyesidir. Askmesajlarındaki bazı sözler aşağıdaki gibidir. Bir şey var sende,tanımlayamasam da işte ben o şeyi arıyorum. Seni, nefes nefesegecelere, deli sevişmelere, sevdaya uyanan sabahlara, bitimsizgünlere davet ediyorum. Gel benimle, aşkın da, tutkunun da enkoyusunu yaşayalım. Bir kalbi keşfetmenin hazzına yeniden varalım.Bir tende erimek neymiş, hatırlayalım. Menzilimiz olmadan, nereyevaracağımızı sormadan, aşkın rehber olduğu bir yolculuğa çıkalım.Buradayım, yolun başında... Bekliyorum... Uykudan yüzümde mutlu birgülümseme ile kalkıp benimle birlikte uyanan güne senin adınıveriyorsam... İçtiğim çayın şekeri, sigaramın dumanı, kahvaltımınher lokması sen oluyorsan... Sevdiğin şarkıyı defalarca başa alıpbıkmadan dinleyebiliyorsam... O şarkının her sözüne seninle ilgiliayrı bir anlam yüklüyorsam... Sen benim için vazgeçilmez olmuşsundemektir... Seni seviyorum, çünkü her gülümseyişin içime yenidenyaşama sevinci dolduruyor. Her gülümseyişin; karamsarlığı yıkıyor,umutsuzluğu parçalıyor. Bir çiçek bahçesine çeviriyor çorakdünyayı. Çiçek dedim ya, bir çiçek adı verseydim sana papatyaolurdun. Açışıyla dünyaya, insanlara baharın geldiğini müjdeleyenpapatya... İddiasız ama güzel.Güzel ama kibirsiz... Gel ve sarılbana. Bu sahte hayatların ortasında inandığım tek gerçek sen ol.Suç ortağım ol, âşık olmak suçunu birlikte işleyelim. Bekleyişletüketme beni. Gel ve sarıl, son bulsun kalabalığın ortasındaasırlardır süren korkunç yalnızlığım. This practice has romanticlove words. to convey the love, such as intravenous drug enteringthese words to proclaim the love will love. You can share all kindsof love that come to mind loved ones via SMS and Facebook messageswith WhatsApp with their social sharing tools. Valentine said thatthe most beautiful Valentine's heart within a couple of heats forthe day is the day of the gift. Ask some of the words in themessage are as follows. One thing you've got, tanımlayamasa I'm atwork I'm looking for that thing. I, breathless night with crazy tomake love, to love to wake up in the morning, I invite you toendless days. Come with me, in love, I live in the darkest of thefans. Let 's reach the pleasure of discovering again my heart. Whatwas to melt the skin, remember.  Without our range, where weare asking, take a trip over that book. I'm here at the beginningof the road ... I'm waiting ... up with a happy smile asleep in myface if I am the day your name wake up with me ... sugar tea Idrink, smoke my smoke, breakfast my Whatever makes you every bite... listen tirelessly to take the early favorite songs over andover again if I can ... It's a different about you every word ofthe song I mean ... You mean you are installing been indispensableto me ... I love you, because every smile of joy fills me liveagain. Every time you smile; Washing the pessimism, despairrending. A flower garden is turning into barren world. Flowers Isaid, if I gave you a name of a flower you'd be daisy. Opening theworld, heralding the coming of spring daisies that people ...Unpretentious but güzel.güzel but kibirsiz ... Come and give me ahug. I believe this one is the real you in the middle of fake life.Be my accomplice, my işleyel with the crime of being in love.Anticipation consume me. Come and hug, the terrible loneliness timefor centuries the center of the crowd Let's end.
Kuran Öğreniyorum 1.21 APK
Yergok Apps
Namaz Surelerini, duaları Kısaca Kuran-Kerimi Arapça okumak,öğrenmek isteyenler! Bu uygulama, Kur’an okumayı öğrenmekisteyenlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Kuran-ı Kerimöğrenmeyi kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla içindeki bilgilerseslendirilmiştir. Okumada gerekli olan harf ve hareke bilgileriile özet olarak okuma kuralları da sunulmuştur. Bu Kur'an öğretmeuygulamasını beğeneceğinizi düşünüyorum. Yıldızlarınızı uygulamadanesirgemeyiniz ki biz de daha güzel uygulamalar gelistirebilelim.Eksikleri hataları bildirmeniz bunaları düzelmek için bizevereceğiniz fırsattır. Prayer times, brief prayers read Holy Quranin Arabic, who want to learn! This application, in order to helpthose who want to learn to read the Koran was prepared. Learn theHoly Quran in order to facilitate and accelerate information havebeen voiced. In reading the letter and call-to information that isrequired to read the rules were also presented with a summary. Ithink you'll like this Quran teaching practices. Stars Do notwithhold your application, we also nicer than I gelistirebilelapplications. Please report errors and missing it will give us theopportunity to correct them.
Loading...