2.0.0 / September 10, 2015
(5.0/5) (1)
Loading...

Description

Wybierasz się na wycieczkę do Krakowa, ale niechcesz nosić ze sobą ciężkich przewodników i map? Z aplikacjąKraków - Planer wycieczek możesz zwiedzać jedynie z telefonem wdłoni. Za pomocą prostego formularza w kilka chwil stworzyszharmonogram wycieczki dopasowanej do Twoich zainteresowań, potrzebi godzin otwarcia obiektów. Oprócz planera aplikacja zawiera takżelistę polecanych miejsc i informacje o pogodzie.

Aplikacja z planerem podróży powstała w generatorze aplikacjimobilnych Map&App (www.mapapp.pl). Teraz każdy, bezspecjalistycznej wiedzy i umiejętności, może stworzyć własnąaplikację mobilną.

słowa kluczowe: planer, planner, planer podróży, plannerpodróży, generator aplikacji mobilnych, kreator planerów,Map&App, Kraków, Wawel, Sukiennice, planowanie podróży,mapa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ProgramuOperacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

You are going on a tripto Krakow, but did not want to carry around heavy guides and maps?With the application Krakow - Planner tours can only visit with aphone in his hand. Using a simple form in a few moments you createa schedule trips tailored to your interests, needs, and openingobjects. In addition to the planner app also contains a list ofrecommended places and weather information.

The application of the travel planner was established in mobileapplication generator Maps & App (www.mapapp.pl). Now anyonewithout specialized knowledge and skills, can create their ownmobile application.

keywords: planner, planner, trip planner, trip planner, themobile application generator, creator of planners, Map & App,Krakow, the Wawel Castle, Cloth, trip planning, map

The project is co-financed by the European Union from theEuropean Regional Development Fund under the Innovative EconomyOperational Programme 2007-2013.

App Information Kraków - Planer wycieczek

 • App Name
  Kraków - Planer wycieczek
 • Package Name
  com.mobilems.mapapp
 • Updated
  September 10, 2015
 • File Size
  1.7M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  2.0.0
 • Developer
  Mopli Sp. z o.o.
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  $0.77
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
  Visit website Email office@mopli.pl
  ul. Nullo 19 m. 33 31-543 Kraków
 • Google Play Link

Mopli Sp. z o.o. Show More...

Kraków - Planer wycieczek 2.0.0 APK
Wybierasz się na wycieczkę do Krakowa, ale niechcesz nosić ze sobą ciężkich przewodników i map? Z aplikacjąKraków - Planer wycieczek możesz zwiedzać jedynie z telefonem wdłoni. Za pomocą prostego formularza w kilka chwil stworzyszharmonogram wycieczki dopasowanej do Twoich zainteresowań, potrzebi godzin otwarcia obiektów. Oprócz planera aplikacja zawiera takżelistę polecanych miejsc i informacje o pogodzie.Aplikacja z planerem podróży powstała w generatorze aplikacjimobilnych Map&App (www.mapapp.pl). Teraz każdy, bezspecjalistycznej wiedzy i umiejętności, może stworzyć własnąaplikację mobilną.słowa kluczowe: planer, planner, planer podróży, plannerpodróży, generator aplikacji mobilnych, kreator planerów,Map&App, Kraków, Wawel, Sukiennice, planowanie podróży,mapaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ProgramuOperacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.You are going on a tripto Krakow, but did not want to carry around heavy guides and maps?With the application Krakow - Planner tours can only visit with aphone in his hand. Using a simple form in a few moments you createa schedule trips tailored to your interests, needs, and openingobjects. In addition to the planner app also contains a list ofrecommended places and weather information.The application of the travel planner was established in mobileapplication generator Maps & App (www.mapapp.pl). Now anyonewithout specialized knowledge and skills, can create their ownmobile application.keywords: planner, planner, trip planner, trip planner, themobile application generator, creator of planners, Map & App,Krakow, the Wawel Castle, Cloth, trip planning, mapThe project is co-financed by the European Union from theEuropean Regional Development Fund under the Innovative EconomyOperational Programme 2007-2013.
Poznańskie Muzea 0.0.1 APK
Pobierz aplikację i w kilku krokach zaplanujwycieczkę szlakiem poznańskich muzeów! Oprócz planera wycieczekaplikacja zawiera także aktualne informacje na temat ofertykulturalnej miasta.Aplikacja powstała w generatorze aplikacji mobilnych Map&Appwww.mapapp.pl.poznań, muzea, planer wycieczek, planer podróży, generatoraplikacji, map&appPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓWEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMUOPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013Download the app and afew steps Plan your trip route Poznan museums! In addition to tourplanner app also contains updated information on the culturalofferings of the city.The application was created with the application generatormobile Maps & App www.mapapp.pl.Poznan, museums, tour planner, trip planner, applicationgenerator, maps & appCo-financed by the European Union from the European RegionalDevelopment Fund under Operational Programme Innovative Economy2007-2013
Odkryj Wrocław 0.0.1 APK
Słyszeliście o planerach podróży? Dzięki nimwkilka chwil zaplanujecie nawet kilkutygodniowy wyjazd!Zdecydujcie,- kiedy chcecie jechać,- w ile osób,- jakie aktywności was interesują,- ile czasu chcecie poświęcić na zwiedzanie.Aplikacja uwzględni te dane i wszystko zaplanuje za Was!Miłejpodróży :-)Aplikacja powstała w generatorze aplikacji mobilnychMap&App(www.mapapp.pl).PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZEŚRODKÓWEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACHPROGRAMUOPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013Planerach have heardaboutthe trip? Thanks to them in a few moments Plan your trip evena fewweeks! Decide - when you want to go.- In how many people,- What activities you are interested,- How much time you want to spend on sightseeing.The application will take into account the data andarrangeseverything for you! Have a nice trip :-)The application was created with the application generatormobileMaps & App (www.mapapp.pl).Co-financed by the European Union from the EuropeanRegionalDevelopment Fund under Operational Programme InnovativeEconomy2007-2013
Zwiedzaj Łódź 0.0.1 APK
Aplikacja adresowana jest zarówno doturystów,jak i mieszkańców, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto.Dziękiplanerowi podróży każdy może szybko zaplanować wycieczkędopasowanądo m.in. zainteresowań, godzin otwarcia obiektów i czasu,którychce poświęcić na zwiedzanie. Możesz zwiedzić fascynującezakątkimiasta bez przestarzałych map i ciężkich przewodników.słowa kluczowe: Łódź, zwiedzanie, planer, planerwycieczek,Piotrkowska, ManufakturaAplikacja mobilna pochodzi z generatoraMap&App(www.mapapp.pl).PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZEŚRODKÓWEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACHPROGRAMUOPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013The applicationisaddressed to both tourists and residents who want to learnmoreabout their city. With the travel planerowi anyone can quicklyplantrips tailored to, among others, interests, opening hoursoffacilities and time you want to spend on sightseeing. Youcanexplore the fascinating corners of the city without heavyoutdatedmaps and guides.keywords: Lodz, sightseeing, planner, planner tours,PiotrkowskaManufactoryThe mobile application comes from a generator Maps &App(www.mapapp.pl).Co-financed by the European Union from the EuropeanRegionalDevelopment Fund under Operational Programme InnovativeEconomy2007-2013
Muzea w Krakowie 0.0.1 APK
Muzeum Narodowe, Muzeum PRL-u i wieleinnych...Pobierz naszą aplikację i stwórz wycieczkę dopasowaną doswoichzainteresowań i preferencji!.Aplikacja powstała w generatorze aplikacji mobilnychnawww.MapApp.pl.słowa kluczowe: Kraków, muzea, generatoraplikacji,Map&AppNational Museum, PRLandmany more ... Download our application and create a tourtailoredto their interests and preferences !.The application was created with the application generatorformobile www.MapApp.pl.Keywords: Krakow, museums, application generator, Map&App
Loading...