2.0 / August 18, 2017
(4.9/5) (21)

دەربارە

Ай навбаҳори ошиқон, дорӣ хабар аз ёри мо?!Ай аз ту обастан чаманв-ай аз ту хандон боғҳо!Ай бодҳои хушнафас, ушшоқро фарёдрас,Айпоктар аз ҷону ҷон, охир куҷо будӣ, куҷо?!Ай фитнаи Руму Ҳабаш,ҳайрон шудам, ч-ин бӯйи х(в)ашПироҳани Юсуф бувад ё худ ридоиМустафо?!Ай ҷӯйбори ростӣ, аз ҷӯйи ёри мостӣ,Бар синаҳо Синостӣ,бар ҷонҳойӣ ҷонфазо!Ай қилу ай қоли ту хуш в-ай ҷумла ашколи тухуш,Моҳи ту хуш, соли ту хуш, ай солу маҳ чокар туро!Ai navbaҳorioshiқon, dorӣ khabar al Yori mo ?!Hay al the obastan in Chaman-i althe handon boғҳo!Ai bodҳoi hushnafas, ushshoқro farёdras,Ai poktaral ҷonu ҷon, Ohira kuҷo budӣ, kuҷo ?!Ai fitnai Rum Ҳabash, ҳayronshudam, h-in bӯyi x (c) ashPiroҳani Yusuf Buvadi g thin RideauMustafo ?!Ai ҷӯybori rostӣ, az ҷӯyi Yori mostӣ,Bar sinaҳo Sinostӣbar ҷonҳoyӣ ҷonfazo!Ah ah қilu қoli in the hush-ay ҷumla ashkolithe hush,Moҳi the hush, hush the salt, ah Solu maҳ chokar Touro!

App Information 800 ғазали дилошӯб

 • App Name
  800 ғазали дилошӯб
 • ناوی پاکەیج
  tj.android.a800gazal
 • Updated
  August 18, 2017
 • قەبارەی فایل
  5.8M
 • پێویستی بە ئەندرۆیدە
  Android 4.0 and up
 • وەشان
  2.0
 • گەشەپێدەر
  AndroidTJ1
 • دابەزاندن
  5,000+
 • Price
  خۆراییە
 • هاوپۆڵ
  Books & Reference
 • گەشەپێدەر
  Таджикистан
 • Google Play Link

AndroidTJ1 درێژە...

Рубоиёт. Рӯдакӣ 1.0 APK
AndroidTJ1
Дар раҳгузари бод чароғе, ки турост,Тарсам, ки бимирад аз фароғе,ки турост.Бӯйи ҷигари сухта олам бигирифт,Гар нашнидӣ, зиҳӣ димоғе,ки турост.2Бо он ки дилам аз ғами ҳаҷрат хун аст,Шодӣ зи ғами туамзи ғам афзун аст!Андеша кунам ҳар шабу гӯям, ё раб,Ҳиҷрон-ш чунинаст, висолаш чун аст?3Ҷойе, ки гузаргоҳи дили маҳзун аст,Он ҷо дуҳазор найза болои хун аст.Лайлисифатон зи ҳоли мо бехабаранд,Маҷнундонад, ки ҳоли Маҷнун чун аст!4Дил хаставу бастаимусалсалмӯйест,Хунгаштаву куштаи бути ҳиндуест.Суде накунаднасиҳатат, эй воиз,Ин хонахароб турфа якпаҳлуест.5Тақдир, ки бакуштанат озарм надошт,Бар ҳусну ҷавони-т дили нарм надошт.Андараҷабам зи ҷонситон, к-аз чу туеҶон бистуду аз ҷамоли ту шармнадошт.6Чашмам зи ғамат ба ҳар ақиқе, ки бисуфт,Бар чеҳра ҳазор гулзи розам бишкуфт.Розе, ки дилам зи ҷон ҳамедошт нуҳуфт,Ашкам базабони ҳол бо халқ бигуфт.7Бе рӯйи ту хуршеди ҷаҳонсӯз мабод,Ҳам бету чароғи оламафрӯз мабод!Бо васли ту касс чу ман бадомӯзмабод,Рӯзе, ки туро набинам он рӯз мабод!8Зулфаш бикашӣ, шаби дарозандозад,В-ар бикшойӣ, ҷангали боз андозад,В-ар печу хамаш зиякдигар бикшоянд,Доман-доман мушки Тароз андозад.9Чун субҳ алам задба ҳисомат монад,Чун якшаба шуд моҳ, ба ҷамоат монад!Тақдир ба аспитезгомат монад,Рӯзӣ ба ато додани омат монад!10Ҷуз ҳодиса ҳаргизталабам кас накунад,Як пурсиши гарм ҷуз табам касс накунадВ-ар ҷонба лаб оядам ба ҷуз мардуми чашмЯк қатраи об бар лабам каснакунад.Gift raҳguzari baud charoғe, ki turost,Tarsus, ki azbimirad faroғe, turost ki.Bӯyi ҷigari suhta bigirift olam,Gardnashnidӣ, ziҳӣ dimoғe, turost ki.2Bo he dilam ki az ғami ҳaҷrathong ast,Shodӣ communication ғami Tuam communication ғam afzunACT!Andesha coon ҳar shabu gӯyam, e slaveҲiҷron-w Chunin ast, astvisolash Chun?3Ҷoye, ki guzargoҳi Dili maҳzun ast,He ҷo do ҳazorNaiza Bolo hong ast.Laylisifaton communication ҳoli mobehabarand,Maҷnun Donado, ki ҳoli Maҷnun Chun ACT!4Deal hastavumusalsalmӯyest Bastan,Hungashtavu Kushtan Buti ҳinduest.Courtnakunad nasiҳatat hey voiz,John honaharob Turf yakpaҳluest.5Taқdir,ki ba kushtanat ozarm nadosht,Bar-t ҳusnu ҷavoni Dili narmanadosht.Andar aҷabam ҷonsiton connection to al-chu mycҶon bistudual ҷamoli the charm nadosht.6Chashma communication ғamat ba ҳaraқiқe, ki bisuft,Bar cheҳra ҳazor rumble roses bishkuftcommunication.Rose ki dilam communication ҷon ҳamedoshtnuҳuft,Ashkam ba bo zaboni ҳol halқ biguft.7Be the rӯyi Khurshediҷaҳonsӯz mabod,Ҳam Be the charoғi olamafrӯz mabod!Bo Wasley thebanks hark Mans badomӯz mabod,Rӯze, ki Touro Nabinaud he rӯzmabod!8Zulfash bikashӣ, Shabi daroz andozad,In al-bikshoyӣ, ҷangaliBoz andozad,In al-pechu hamash communication yakdigarbikshoyand,Doman House flies Taroza andozad.9Chun subҳ alam ba bumҳisomat monads,Chun yakshaba moҳ shud ba ҷamoat monads!Taқdir baASPI tezgomat monads,Rӯzӣ Ba atoms Dodanim OMAT monads!10Ҷuz ҳodisaҳargiz Talaba kas nakunad,Yak pursishi Garm ҷuz tabam banksnakunadIn al-ҷon ba ba lab oyadam ҷuz Mardum ChashmaYak қatrai ofbar labam kas nakunad.
ЧОРДАРВЕШ 1.0 APK
AndroidTJ1
«Чор дарвеш» бори аввал дар соли 1295 ҳиҷрӣ (1878) дар Бамбай(Ҳиндустон) дар матбааи Ҳайдарӣ чоп карда шудааст. Дар ин чоп дарварақаи унвон (титульный лист) ба китоб «Чор дарвеш» ном дода шудава номи муаллиф навишта нашудааст."Chor Darwesh" bori Awwal giftsalt ҳiҷrӣ 1295 (1878), a gift Bamban (Ҳinduston) gift matbaaiҲaydarӣ chop shudaast infarction. Dar Institute chop gift varaқaiunvon (title page) ba Kitob "Chor Darwesh" Mr. Doda Shudala wa Nomimuallif navishta nashudaast.
Наврузи 1.0 APK
AndroidTJ1
ШЕЪРХОИ НАВРУЗИНавруз шуду лолаи хушранг баромад,Булбул ба тамошоидаъфу чанг баромад,Мурғони ҳаво ҷумла бикарданд парвоз,Мурғи дилиман аз қафаси танг баромад. Навруза ба навбаҳор кай мебинамГулҳораба шаш қатор кай мебинамГулҳора ба шаш қатор дар фасли баҳорДунёраба як қарор кай мебинам Муборак бод Наврӯз бар тоҷику бартоҷикистонӣ,Азизони дилу дида, муборак иди орёнӣ,Расидем боз барНавруз, ба соли нав, ба рӯзи нав,Дар ин дунёи бераҳму дар ин дунёисарсонӣ,Илоҳо Иди Навруз чун сарҳаде бошад ба самти нек,Орову торбахшад бар ҳаёти ҳар яки Шумо,Руҳи болидаву ҳам шодӣ бахшад идиосмонӣ.Намо бахшад, наво бахшад, ба ҳар қалбе даво бахшад,Озодивуадолат бишкуфад дар хоки Сомонӣ.Муборак Рузи Нав ай тоҷику, айтоҷикистонӣ,Азизони дилу дида, муборак иди орёнӣ!SHERHOINavruzNavruz shudu Lola hushrang baromad,Bulbul ba tamoshoi dafubaromad chang,Murғoni ҳavo ҷumla bikardand parvoz,Murғi Dili manaal қafasi baromad tang. Navruz ba navbaҳor kai mebinamGulҳoraba Shash қator kai mebinamGulҳora ba Shash қator gift faslbaҳorDunёra ba yak қaror kai mebinam Muborak baud Navrӯz bartoҷiku toҷikistonӣ bar,Azizoni Dilou iodide, Muborak goorёnӣ,Rasidem Boz bar Navruz, salt nav ba, ba rӯzi Nav,Gift YingYing dunyo beraҳmu gift dunyo sarsonӣ,Iloҳo Idi Navruz Chun sarҳadeboshad ba nek Samten,Hur torus bahshad bar ҳaёti ҳar yakinoise-,Ruҳi bolidavu ҳam shodӣ bahshad go osmonӣ.Namo bahshad,Navoi bahshad, ba ҳar қalbe Davo bahshad,Ozodivu Adolat bishkufadgift hoki Somonӣ.Muborak Ruzi Nav toҷiku ah, ah toҷikistonӣ,AzizoniDilou iodide, Muborak orёnӣ go!
МОДАР. МИРЗО ТУРСУНЗОДА 1.0 APK
AndroidTJ1
ХАЙР, МОДАРИ АЗИЗ Модарам, меравам аз пеши ту ман, Ба дифои шарафушаъни Ватан. Меравам то ки зиреҳ пўшам ман, Дар роҳи фатҳу зафаркўшам ман. Хабар омад, ки бар тороҷи чаман Боз карда пари худ зоғузаған. Модарам, дар сари хашму ғазабам, Бар сари гарму тани ғарқитабам. Мепарам сўйи фазо мисли уқоб, То кунам зоғи сияҳродарёб.Hyrum, Modari AZIZModari, meravam al Pesci the manna,Ba difoiSharaf shani Watan.Meravam the ki zireҳ pўsham MansGift roҳi fatҳuZafar kўsham man.Khabar Omad, ki bar toroҷi chamanBoz infarctionbet thin zoғu zaғan.Modari, gift sari ғazabam Hashmi,Bar sari Garmtani ғarқi tabam.Meparam sўyi phase misli uқob,That coon zoғisiyaҳro darёb.
Мавлоно Ҷалолуддин 800 ҒАЗАЛ 1.0 APK
AndroidTJ1
Ҷуз вай чӣ бошад, к-аз аҷал андаррабояд кулли мо?!Сад ҷонбарафшонам бар ӯ, гӯям: «Ҳанийян, марҳабо!».Рақсон суви гардуншавам, з-он ҷо суви бечун шавам,Сабру қарорам бурдайӣ, ай мизбон,зутар биё!Аз маҳ ситора мебарӣ, ту пора-пора мебарӣ,Гаҳ ширхорамебарӣ, гаҳ мекашонӣ дояро!Дорам диле ҳамчун ҷаҳон, то мекашад кӯҳигарон,Ман куҳкашам, каҳ кай кашад з-ин коҳдон охир маро?!Гар мӯйиман чун шир шуд, аз шавқи мурдан пир шуд,Ман ордам, гандум наям,чун омадам дар осиё?!Дар осиё гандум равад, к-аз сунбула зодастӯ,Зодай маҳам, не сунбула, дар осиё бошам чаро?!Не, не, фитад даросиё ҳам нури маҳ аз равзане,З-он ҷо ба сӯйи маҳ равад, не дардукон нонбо!Бо ақли худ гар ҷуфтаме, ман гуфтаниҳо гуфтаме,Хомӯшкун, то нашнавад ин гуфтаро боди ҳаво!2Ай навбаҳори ошиқон, дорӣхабар аз ёри мо?!Ай аз ту обастан чаман в-ай аз ту хандон боғҳо!Айбодҳои хушнафас, ушшоқро фарёдрас,Ай поктар аз ҷону ҷон, охир куҷобудӣ, куҷо?!Ай фитнаи Руму Ҳабаш, ҳайрон шудам, ч-ин бӯйих(в)ашПироҳани Юсуф бувад ё худ ридои Мустафо?!Ай ҷӯйбори ростӣ, азҷӯйи ёри мостӣ,Бар синаҳо Синостӣ, бар ҷонҳойӣ ҷонфазо!Ай қилу айқоли ту хуш в-ай ҷумла ашколи ту хуш,Моҳи ту хуш, соли ту хуш, айсолу маҳ чокар туро!3Ҷuz wai chӣ boshad to al-aҷal andarraboyadkulli mo ?!Garden ҷon barafshonam bar u with macron, gӯyam"Ҳaniyyan, marҳabo!".Raқson Suvi Gardun Shavam, h-he ҷo Suvi bechunShavam,Sabra қaroram burdayӣ, ah mizbon, zutar biё!Az maҳ Sitoramebarӣ, that it is time-time to mebarӣ,Gaҳ shirhora mebarӣ, gaҳmekashonӣ milker!Deal drama ҳamchun ҷaҳon then mekashad kӯҳiGaron,Man kuҳkasham, kaҳ kai h kashad-in koҳdon Ohira Maro ?!Gardmӯyi Man Chun shud br, al shavқi Murdaev shud feast,Man hordesgandum Nayama, Chun OMAD gift Osie ?!Gift Osie gandum ravad toal-sunbula zodast u with macron,Zod maҳam not sunbula, gift OsieBeauchamp Charo ?!No, no, fitad gift Osie ҳam maҳ Nuri alravzane,H-he ҷo ba sӯyi maҳ ravad not Dukono nonbo gift!Bo aқlithin gar ҷuftame, man guftaniҳo guftame,Homӯsh kun, then nashnavadJohn guftaro body ҳavo!2Ai navbaҳori oshiқon, dorӣ khabar al Yorimo ?!Hay al the obastan in Chaman-i al the handon boғҳo!Ai bodҳoihushnafas, ushshoқro farёdras,Ai poktar al ҷonu ҷon, Ohira kuҷobudӣ, kuҷo ?!Ai fitnai Rum Ҳabash, ҳayron shudam, h-in bӯyi x (c)ashPiroҳani Yusuf Buvadi g thin Rideau Mustafo ?!Ai ҷӯybori rostӣ,az ҷӯyi Yori mostӣ,Bar sinaҳo Sinostӣ bar ҷonҳoyӣ ҷonfazo!Ah ahқilu қoli in the hush-ay ҷumla ashkoli the hush,Moҳi the hush, hushthe salt, ah Solu maҳ chokar Touro!3
Умари Хайём. Рубоиёт 1.0 APK
AndroidTJ1
То битвонӣ ранҷа магардон касро,Бар оташи хашми хеш маншонкасро,Гар роҳати ҷовидон тамаъ медорӣ,Меранҷ ҳамешаву маранҷонкасро. * * *Абр омаду боз бар сари сабза гирист,Бе бодаи арғувоннамебояд зист.Ин сабза, ки имрӯз тамошогаҳи мост,То сабзаи хоки мотамошогаҳи кист. * * *Чун дар гузарам, ба бода шӯед маро,Талқин зишароби ноб гӯед маро.Хоҳед ба рӯзи ҳашр ёбед маро,Аз хоки даримайкада ҷӯед маро * * *That bitvonӣ ranҷa magardon Qasr,Bar OtashHashmi hash manshon Qasr,Gard roҳati ҷovidon tama medorӣ,Meranҷҳameshavu maranҷon Qasr. * * *ADB OMAD Boz bar sari Sabzagirist,Be Boda arғuvon nameboyad Zist.John Sabza, ki imrӯztamoshogaҳi bridgeThat Sabzali hoki mo tamoshogaҳi cysts. * **Chun gift Husar, ba baud shӯed Marot,Talқin communication sharobiNob gӯed Maro.Hoҳed ba rӯzi ҳashr ёbed Marot,Az hoki Dari maykadaҷӯed Maro * * *
«ЧОРУНСУР»-И МИРЗО БЕДИЛ 1.0 APK
AndroidTJ1
«Чорунсур» бузургтарин асари мансури Мирзо Абдулқодири Бедил(1644-1720) буда, дар баробари фаро гирифтани масъалаҳои гуногунифалсафию ахлоқӣ ва адабию эстетикӣ маъхази муҳимми таърихиюэтнографӣ низ ба шумор меравад. Ин асар дар кори тадқиқ ва омўзишиаҳвол ва осори худи шоир низ аз манбаъҳои асосӣ маҳсубмешавад."Chorunsur" buzurgtarin asari Mansouri Mirzo AbdulқodiriBedil (1644-1720) Buda, gift barobari faro giriftani masalaҳoigunoguni Falsafa ahloқӣ Adab wa estetikӣ mahazi muҳimmi tarihiyuetnografӣ bottom ba shumor meravad. John asar gift measles tadқiқva va omўzishi aҳvol Osorio hoodies Shoira bottom al manbaҳoi asosӣmaҳsub meshavad.
ШОХНОМА Ч1 1.0 APK
AndroidTJ1
ШОҲНОМА Ҷилди 1ОҒОЗИ КИТОББа номи худованди ҷону хирад,К-аз инбартар андеша барнагзарад:Худованди ному худованди ҷой, Худовандирўзидиҳу раҳнамой.Худованди Кайҳону гардонсипеҳр, Фурўзандаи МоҳуНоҳиду Меҳр.Зи ному нишону гумон бартар аст, Нигорандаи баршудагавҳар аст.Ба бинандагон офаринандаро Набинӣ, маранҷон дубинандаро!Наёбад бад-ў низ андеша роҳ, Ки ў бартар аз ному азҷойгоҳ.SHOҲNOMA Ҷildi 1OҒOZI whalerBa nomi hudovandi ҷonuHirado,For al-Ying bartar andesha barnagzarad:Hudovandi Nomehudovandi ҷoy,Hudovandi rўzidiҳu raҳnamoy.Hudovandi Kayҳonugardonsipeҳr,Furўzandai Moҳu Noҳidu Meҳr.Zee Nome Nishonov gumonbartar ast,Nigorandai barshuda gavҳar ast.Ba binandagonofarinandaroNabinӣ, maranҷon do binandaro!Naёbad Bad ¢ bottomandesha roҳ,Key ¢ bartar az az ҷoygoҳ Nome.
Loading...